English
A A A A A

Kehidupan: [Ulang tahun]

Ef 2:10
Urang teh dadamelan Allah, diwangun dina kasatunggalan jeung Kristus Yesus pikeun ngalampahkeun kahadean-kahadean anu diparentahkeun ku Allah.

Yeremia 29:11
Kami henteu samar kana sagala pikersaeun ka maraneh. Nya eta seja nyenangkeun, lain rek nyilakakeun. Seja mere pijamugaeun ka hareup.

Yohanes 16:21
Awewe nu rek ngajuru tangtu susah hatena lantaran tereh nandangan kanyeri, tapi barang geus ngajuru sagala kanyerina moal dirasa, kasilep ku rasa bagja dumeh orokna geus lahir ka dunya.

Amsal 9:11
Hikmah teh bakal mere umur panjang ka maneh.

Mazmur 16:11
Gusti baris nuduhan jalan anu brasna kana hirup; aya di payuneun Gusti hate pinuh ku kabingahan, sareng kasenangan salalamina.

Mazmur 20:4
Mugia Mantenna kersa nampi sadaya pangbakti anjeun, mugia sadaya kurban anjeun ka Mantenna kalandep.

Mazmur 27:4-7
[4] Kaula geus menta hiji hal ka PANGERAN, ngan sarupa kahayang teh, nya eta hirup saumur-umur di gedong PANGERAN hayang ngarasakeun kasaean Mantenna, sarta bisa nanyakeun pituduh-Na.[5] Dina waktu keur pakewuh, tangtu ku Mantenna diauban, sangkan tetep aman di jero Bait-Na, sarta diangkat ka gunung karang anu luhur.[6] Kaula jadi bisa ngelehkeun musuh anu ngepung. Bari surak, kaula arek ngurban di Bait-Na, sarta rek nyanyi, muji PANGERAN.[7] Dangukeun panyambat abdi, nun PANGERAN! Sing hawatos, mugi kersa ngawaler!

Mazmur 90:12
Elingkeun abdi sadaya yen hirup teh kacida pondokna, supados jadi jalmi wijaksana.

Mazmur 91:11
Allah baris nempatkeun malaikat-malaikat-Na, ngajaga anjeun sanajan aya di mana.

Mazmur 91:16
Umurna rek dipanjangkeun, ku Kami rek disalametkeun.”

Mazmur 118:24
Ieu teh poe kaunggulan PANGERAN, hayu urang suka bungah, urang pestakeun!

Zefanya 3:17
Maneh disarengan ku PANGERAN, Allah maneh, maneh tangtu unggul ku pangawasa Mantenna. PANGERAN bakal mikaresep ka maneh, mikaasih, jeung maparin hirup anu anyar. Ku hal maneh PANGERAN nepi ka ngahariring awahing ku suka galih,

Mazmur 37:4-5
[4] Teangan kabagjaan di PANGERAN, angen-angen maneh ku Mantenna baris dicumponan.[5] Pasrahkeun hirup ka PANGERAN, puntangan piwelas-Na, tangtu nulungan,

Ratapan 3:22-23
[22] Asihing PANGERAN teh taya kandegna, welas-Na taya suda-Na,[23] tetep seger lir hawa isuk, tur pasti lir surya medal.

Bilangan 6:24-26
[24] Mugia maraneh ku PANGERAN dirahmat sarta diraksa.[25] Mugia maraneh ku PANGERAN dipiwelas jeung dipaparin kurnia.[26] Mugia maraneh ku PANGERAN digalih jeung dijamugakeun.

Mazmur 139:1-24
[1] Pikeun pamingpin biduan. Jabur Daud. Nun PANGERAN, Gusti parantos nguji diri abdi sareng uninga ka abdi.[2] Gusti uninga kana sagala rupi anu dilampahkeun ku abdi, ti nu tebih Gusti waspaos kana pipikiran abdi.[3] Boh abdi keur digawe, boh keur reureuh, ku Gusti abdi katingali, sagala tingkah polah abdi kauninga.[4] Malah Gusti uninga kana pisanggemeun abdi memeh ku abdi dikedalkeun.[5] Di mana-mana di sakurilingeun abdi, Gusti aya, kakawasaan Gusti ngaraksa.[6] Kauninga Gusti perkawis abdi pohara jerona, henteu kahontal ku akal.[7] Ka mana abdi tiasa indit nyingkiran Gusti? Ka mana abdi tiasa ngejat ti hadirat Gusti?[8] Ngungsi ka langit, Gusti aya di dinya, nyempod ka alam maot, Gusti aya di dinya.[9] Hiber ka beh ditueun wetan, atanapi matuh di peuntas pangjauhna di kulon,[10] Gusti aya di dinya baris nungtun abdi, Gusti aya di dinya baris nulungan abdi.[11] Upami abdi menta ka poek sina moekan, atanapi menta ka caang sina jadi peuting,[12] poek oge keur Gusti mah henteu poek, wengi oge sami caang sapertos siang. Poek sareng caang keur Gusti mah sami bae.[13] Gusti nu nyipta saban babagian raga abdi, Gusti nu merenahkeun, anu ngawangunna dina kandungan pun biang.[14] Abdi muji sukur ka Gusti, Gusti estu luar biasa sugri damel Gusti ajaib, pikahelokeun; eta abdi terang pisan.[15] Waktos tulang-tulang abdi dirakit, ati-ati diteundeun di jero kandungan pun biang, waktos abdi kalayan rasiah tumuwuh di dinya, Gusti uninga yen abdi aya di dinya.[16] Memeh abdi lahir ku Gusti parantos katingali. Poe-poe pikeun abdi parantos diserat dina kitab Gusti, samemeh eta poe-poe ngawitan.[17] Mamanahan Gusti keur abdi kacida muskilna, nun Allah, kacida seueurna![18] Upami eta kedah dietang, seueurna sami sareng keusik. Barang lilir, tetep we abdi teh di Gusti keneh.[19] Nun Allah, kacida abdi ngarep-ngarepna supados anu jarahat teh ku Gusti dipaehan! Kacida abdi ngarep-ngarepna supados anu barengis teh undur ti abdi![20] Maranehna ngagogoreng ka Gusti, ngaromongkeun jahat jenengan Gusti.[21] Kacida abdi ijidna ka jalma-jalma anu ijid ka Gusti! Kacida teu resepna abdi ka jalma-jalma nu ngalawan ka Gusti![22] Geuleuhna nataku ka nu karitu teh maranehna teh musuh, dianggapna ku abdi.[23] Pariksa diri abdi, rahrah pipikiran abdi, nun Allah, uji, bolekerkeun eusi hate abdi.[24] Kotektak bilih di dinya aya kajahatanana teras tungtun abdi ka jalan nu langgeng.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society