A A A A A

Kehidupan: [Kebahagiaan]

Mazmur 37:4
Teangan kabagjaan di PANGERAN, angen-angen maneh ku Mantenna baris dicumponan.

Yesaya 12:2-3
[2] Allah teh jurusalamet abdi. Abdi moal gaduh kasieun, margi percaya ka Allah. PANGERAN nu maparin daya sareng tanaga, anu jadi jurusalamet.[3] Lir nu halabhab atoh mendak cai seger, nya kitu umat Allah barungah waktu disalametkeun ku Allah.”

Roma 5:2
Ku jalan Anjeunna, hirup urang anu percaya dibawa ka jero sih kurnia Allah, senang hate lantaran boga pangharepan bakal dipaparin kabagjaan ku Allah.

2 Korintus 12:10-11
[10] Demi Kristus, sim kuring mah lembek kajeun, dihina kajeun, sangsara kajeun, dikaniaya kajeun, nandangan suker kajeun. Puguh ari keur lembek sim kuring mah jadi bedas teh.[11] Memang sim kuring geus jadi jelema bodo, tapi aranjeun nu jadi lantaranana. Benerna aranjeun teh ngahargaan ka sim kuring. Kieu-kieu oge sim kuring henteu katitih ku eta ”rasul-rasul” aranjeun anu luar biasa teh.

Matius 5:8
Bagja jelema anu hatena mulus beresih, sabab bakal wawuh ka Allah!

1 Yohanes 3:18
Anaking, nyaah teh ulah ngan semet biwir jeung ucap wungkul, kudu nyata dina prakna.

1 Petrus 4:13
Malah kudu atoh dumeh nandangan sangsara saperti Kristus, sabab engke lamun Kristus geus nganyatakeun kamulyaana-Na, aranjeun bakal pinuh ku kabungah.

Ulangan 33:29-30
[29] Bagja maraneh, Israil! Taya nu mapakan. Estu bangsa anu rahayu ku PANGERAN. PANGERAN ku manten, minangka kepeng jeung pedang maraneh, nu ngabela jeung maparin kaunggulan. Musuh tangtu tingpoyongkod menta dikarunyaan, ku maraneh tuluy dileyek.[30] Ti dinya Musa angkat, ti padataran Moab nanjak ka Gunung Nebo, unggah ka puncak Gunung Pisga wetaneun Yeriho. Ti belah dinya, sakuliah tanah tea ku PANGERAN ditembongkeun ka anjeunna, nya eta wewengkon tanah Gilad anu terus ka kaler nepi ka kota Dan;

2 Tawarikh 9:7
Bagja temen rahayat anu kumawula ka salira, anu teu petot-petot marek sareng kasinugrahan tiasa ngupingkeun pitutur-pitutur kabijaksanaan Jeng Raja!

Ayub 5:17
Jalma anu dipeperih ku Allah mah bagja! Anu matak ulah aral lamun disandangan lara.

Amsal 16:20
Sing tigin kana piwulang, supaya lulus nya maksud. Masing ngandel ka PANGERAN, malar meunang kabagjaan.

Mazmur 37:4-14
[4] Teangan kabagjaan di PANGERAN, angen-angen maneh ku Mantenna baris dicumponan.[5] Pasrahkeun hirup ka PANGERAN, puntangan piwelas-Na, tangtu nulungan,[6] lampah bener maneh ku Mantenna bakal disina atra lir panonpoe wanci manceran.[7] Masing sabar ngadago polah PANGERAN, ulah dengki mun nenjo batur mukti, sarta rarancang jahatna ngajadi.[8] Ulah ambek atawa panas hate, sabab ngan matak susah bae.[9] Nu muntang ka PANGERAN baris ngamilik tanah, sabalikna nu jarahat tangtu ku Mantenna ditundung.[10] Nu jarahat bakal gancang musna, barang diteang geus teu araya.[11] Demi anu sarareh budi, tangtu bakal kawaris tanah, hirupna senang ngahenang-ngahening.[12] Anu jahat ngamusuh ka anu bener, mani delek-delek bakat ku ngewa.[13] Tapi ku PANGERAN mah eta teh digumujengkeun, da geus kauninga yen geus tereh ditumpurkeun.[14] Jalma jahat matek pedang, mentang jamparing, rek mergasa nu balangsak, nu walurat, rek ngabinasa ka nu balener lampahna.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society