A A A A A

Kehidupan: [Kesehatan]

1 Korintus 6:19-20
[19] Aranjeun kudu tarerang, raga aranjeun teh tempat tinggalna Roh Suci, Roh paparin ti Allah, dilinggihkeun di jero diri aranjeun. Diri aranjeun lain boga aranjeun, tapi kagungan Allah.[20] Aranjeun teh ku Allah geus digaleuh, dibayarna lunas, anu matak raga aranjeun kudu dipake ngamulyakeun Allah.

3 Yohanes 1:2
Mugi anjeun aya dina kawilujengan, lulus mulus dina sagala perkawis, saperti mulusna kaayaan batin anjeun anu parantos kanyahoan ku sim kuring.

1 Korintus 10:31
Eta kieu: Urang boh dahar boh nginum, salawasna kudu reujeung maksud ngamulyakeun ka Allah.

1 Timotius 4:8
Olah raga aya gunana keur badan, ari latihan batin mah gunana kana sagala perkara, nungtun kana hirup di dunya jeung di aherat.

Amsal 17:22
Gumbira teh matak sehat. Nguluwut bae mah matak gering nangtung.

Amsal 31:17
Digawena rajin, taya kacape nepi ka anggeus.

Ef 5:18
Nginum anggur ulah nepi ka mabok, matak ruksak awak, sabalikna kudu kacicingan ku Roh Allah.

Amsal 20:1
Anggur ari loba teuing mah matak ngacapruk kawas nu burung. Daek mabok mah bodo kabina-bina.

Ulangan 7:12-15
[12] ”Lamun maraneh suhud ngestokeun ieu papakon-papakon, PANGERAN Allah maraneh bakal ngabuktikeun jangji-Na, sarta bakal mikanyaah salalanggengna, sakumaha anu ku Mantenna diikrarkeun ka karuhun maraneh.[13] Mantenna bakal maparin berkah, sarta maraneh bakal reuay anak nepi ka bilangan maraneh beuki ngalobaan. Bakal cukup dahareun, gandum, anggur, minyak jetun, lantaran tanah maraneh bakal disina cukul. Bakal baroga sapi, baroga domba, paparin ti Mantenna. Eta sagala berkah bakal dipaparinkeun ka maraneh, di tanah anu ku Mantenna geus dijangjikeun ka karuhun pikeun maraneh.[14] Di saalam dunya taya deui bangsa anu sakitu diberkahanana kawas maraneh. Boh jelema boh ingon-ingon di maraneh moal aya anu gabug.[15] Maraneh ku PANGERAN bakal dijauhkeun tina sagala panyakit, jeung moal dikeunaan sasalad anu bareto katarenjo ku maraneh tumerap ka Mesir. Bangsa kasakit kitu ku Mantenna bakal dikeunakeun ka musuh-musuh maraneh.

Yeremia 33:6
Tapi sanajan kitu ge ieu kota katut rahayatna tangtu bakal dipulihkeun sina menyat deui, sina talengtrem hirupna, jongjon ngahenang-ngahening.

Kisah Para Rasul 27:34
Geura dadaharan supaya tetep harirup. Aranjeun kabeh bakal saralamet, moal kungsi murag buuk-buuk acan.”

Ulangan 28:53
Maraneh moal maranggih dahareun, lantaran kota-kota ditingker musuh. Awahing ku taya pisan dahareun, tungtungna anak oge paparin ti PANGERAN Allah maraneh, dihakan.

Imamat 11:1-4
[1] PANGERAN ngandika ka Musa jeung Harun, ngandikakeun aturan-aturan[2] pikeun urang Israil. Sasatoan anu aya di darat anu meunang ku maraneh didahar,[3] nya eta anu kukuna beulah jeung ngagayem.[4] Tapi onta, marmot jeung kelenci mah najis teu meunang didahar, sabab enya ge ngagayem tapi kukuna henteu beulah.

Wahyu 14:12
Umat Allah, anu narurut kana timbalan-timbalan Allah jeung satia ka Yesus, ku ieu perkara diingetan kudu tabah.

Amsal 16:24
Ucap darehdeh ibarat madu, nya amis nya alus keur kasehatan.

Amsal 4:20-22
[20] Anaking, regepkeun. Dengekeun omongan Bapa.[21] Kade ulah aya anu lolos. Ingetkeun, cangreud dina ati.[22] Sing saha anu ngarti, bakal diganjar hirup hurip.

Amsal 3:7-8
[7] Poma ulah boga angkeuh pinter sorangan, anggur masing sieun ku PANGERAN, nyingkah tina lampah salah.[8] Lamun kitu, eta teh ibarat ubar, kana raheut matak cageur, tur kanyeri oge nyingkir.

Keluaran 15:26
Timbalana-Na, ”Upama maraneh enya-enya nurut, ngalampahkeun anu bener dipayuneun Kami, jeung ngestokeun timbalan-timbalan Kami, maraneh moal katerap ku sagala kasakit anu ku Kami dikeunakeun ka urang Mesir, sabab nya Kami PANGERAN anu nyageurkeun maraneh.”

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society