A A A A A

Kehidupan: [Binatang]

Kejadian 1:21
Allah ngadamel mahluk-mahluk laut anu galede katut sagala rupa sasatoan anu harirup di laut, kitu deui sagala rupa bangsa manuk. Seug ku Allah ditilik sarta kamanah.

Kejadian 1:30
Ari bangsa sasatoan jeung bangsa manuk ku Kami dibere jujukutan jeung dangdaunan keur hakaneunana.” Nya kitu kajadianana.

Yakobus 3:7
Manusa bisa, jeung enggeus ngalilindeuk mahluk-mahluk sejen, sato galak, manuk, sato anu ngarayap, jeung lauk.

Yeremia 8:7
Manuk bango ge nyahoeun iraha waktuna balik deui. Manuk tikukur, kapinis jeung kucica, nyarahoeun iraha kudu pindah ka daerah sejen. Tapi maraneh, umat Kami, teu nyaraho kana hukum-hukum Kami anu dipake ngatur maraneh.

Ayub 35:11
Teu inget-inget yen Allah geus maparin akal budi ka maranehna, sangkan punjul leuwih ti sato atawa manuk.

Lukas 3:6
Sakumna manusa bakal narenjo Allah nyalametkeun manusa!ʼ ”

Lukas 12:24
Tenjo manuk gagak, tara pepelakan tara ngumpulkeun parab, teu ngabogaan gudang atawa leuit, ku Allah teu kendat diparaban! Maraneh leuwih hargaan ti batan manuk!

Matius 6:26
Awaskeun tuh manuk anu keur hihiberan. Tara pepelakan, tara dibuat, tara nyimpen, geuning ku Rama maraneh nu di sawarga diurus! Maraneh teh lain leuwih luhur pangaji ti batan manuk?

Amsal 12:10
Jelema hade mah rumawat kana pipiaraan. Nu jahat mah telenges kana pipiaraan teh.

Mazmur 104:21
singa-singa ngora tinggalaur neangan mangsa, neangan hakaneunana anu geus disadiakeun ku Allah.

Kejadian 2:19-20
[19] Tuluy Mantenna ngadamel sagala rupa sasatoan jeung rupa-rupa manuk tina taneuh, geus kitu sina daratang ka manusa tea. Mantenna palay uninga kumaha rek dingarananana eta sasatoan teh. Ku jalan kitu kabeh sasatoan teh sina baroga ngaran masing-masing.[20] Seug eta sagala rupa manuk jeung sasatoan teh ku manusa dingaranan. Tapi sahiji ge taya nu pantes geusan jadi batur hirupna.

Kejadian 9:2-3
[2] Sasatoan, manuk, lauk, bakal mikasieun ka maraneh. Maraneh kawasa ka dinya.[3] Ti semet ayeuna, eta ku maraneh bisa didahar cara pepelakan anu harejo. Kop bae pikeun dahareun.

Kejadian 1:24-28
[24] Allah ngandika, ”Di darat sing aya rupa-rupa sasatoan, sato piaraan, sato leuweung, nu galede, nu laleutik.” Seug bae jadi.[25] Sanggeus dipidamel, ku Allah ditilik sarta kamanah.[26] Allah ngandika, ”Ayeuna Urang nyieun manusa, masing nyeples sarimbag jeung Urang. Urang sina murba ka bangsa lauk, ka bangsa manuk jeung ka bangsa sasatoan, boh sato piaraanana, boh sato leuweungna, nu galede, nu laleutik.”[27] Lajeng Allah ngadamel bangsa manusa nyeples Mantenna. Ngadamelna lalaki jeung awewe.[28] Geus kitu diberkahan, timbalana-Na, ”Masing loba anak, turunan maraneh sing nepi ka minuhan ieu bumi sarta murba ka eta. Maneh ku Kami dikawasakeun murba ka bangsa lauk, ka bangsa manuk, kitu deui ka bangsa sasatoan leuweung.

Amsal 6:6-8
[6] Jalma kedul kudu nengetan petana sireum.[7] Euweuh nu ngapalaan, euweuh nu ngatur, euweuh nu marentah,[8] tapi sakitu rarajinna; dina usum halodo rajin ngarumpulkeun hakaneun, keur bekelna dina usum hujan.

Mazmur 8:6-9
[6] Dipidamelna ku Gusti meh nyaruaan Gusti ku manten, dimakutaan ku kamulyaan sareng kahormatan,[7] sina murba ka sugri dadamelan Gusti, sina marentah sadaya mahluk;[8] domba sareng sapi, katut sasatoan pangeusi leuweung,[9] manuk-manuk sareng lauk sareng saniskanten mahluk di laut.

Ayub 12:7-10
[7] Aranjeun mah ka bangsa manuk jeung margasatwa ge, perlu keneh diajar.[8] Pek tatanya ka mahluk darat jeung laut tina hal pangartina.[9] Kabeh ge nyarahoeun, yen maranehna beunang ngadamel panangan Allah.[10] Memang Allah anu ngatur kahirupan mahluk-Na, hirupna tiap manusa aya dina kawasa Mantenna.

Yesaya 11:6-9
[6] Ajag jeung domba hirup rukun babarengan, maung jeung anak embe darepa reureujeungan. Anak sapi nyatuan bareng jeung anak singa, diangon ku barudak.[7] Sapi jeung biruang bareng nyaratuanana, anak-anakna reureujeungan darepana. Singa jeung sapi sarua ngakan jukut.[8] Budak anu nyusu keneh ge moal nanaon ulin deukeut oray welang.[9] Di Sion, gunung PANGERAN nu suci sepi anu niat jail, moal aya anu niat jahat. Sakuliah tanah bakal pinuh ku kanyaho ka PANGERAN, lir laut pinuh ku cai.

Pengkhotbah 3:18-21
[18] Kami yakin Allah teh seja ngadoja ka manusa, supaya manusa nyaraho yen dirina teh taya leuwihna ti sato.[19] Sabab nya manusa nya sato nasibna sarua bae. Manusa bakal paeh, sato bakal paeh, kawantu pada mahluk keneh. Jadi manusa teh teu leuwih punjul ti sato, hirupna sarua mubadirna.[20] Duanana ngajugjug ka tempat anu sahiji, asal tina lebu, marulangna deui oge kana lebu.[21] Cik, saha anu bisa mastikeun maneh yen nyawa manusa mah unggah ari nyawa sato mah turun ka jero taneuh?

Mazmur 148:7-12
[7] Puji PANGERAN, he pangeusi bumi, he mahluk-mahluk raksasa pangeusi laut-laut jeung sagara-sagara;[8] he kilat jeung hujan es, salju jeung mega, jeung angin topan anu nurut kana parentah-Na.[9] Puji Mantenna, he gunung-gunung jeung pasir-pasir, he tangkal bubuahan jeung leuweung-leuweung,[10] sato-sato leuweung jeung sato-sato ingu, sato-sato nu ngarayap jeung manuk-manuk.[11] Puji Mantenna, he para raja katut bangsa-bangsa, para pangeran jeung para pangereh lianna,[12] para perjaka jeung para mojang, nu karolot kitu deui barudak.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society