A A A A A

Karakter Bagus: [Kepercayaan]

1 Yohanes 4:17
Sipat asih anu aya di diri urang bakal jadi sampurna, nepi ka urang engke teger ngadeuheus dina Poe Hukuman. Jeung tangtu urang mah teger, lantaran hirup urang di ieu dunya geus nulad ka Kristus.

1 Yohanes 5:14
Jadi di payuneun Allah teh teger, lantaran yakin Mantenna kersa ngadangukeun naon bae panuhun urang anu sapuk jeung pangersa-Na.

2 Tawarikh 32:8
Kakuatan itu kakuatan manusa, kakuatan urang mah salira PANGERAN, Allah urang, anu bakal mitulung ka urang, mangmerangankeun.” Ngadarenge panglelemu rajana kitu rahayat taleger hatena.

Ef 3:12
Ku percaya ka Kristus sarta satunggal jeung Anjeunna, urang jadi meunang jalan pikeun ngadeuheus ka payuneun Allah reujeung hate anu yakin.

Ibrani 4:16
Ku sabab eta hayu urang ngadeuheus bari reugreug hate ka Allah anu sipat kurnia. Mantenna tangtu mikawelas jeung maparin rahmat pitulung samangsa urang perlu ku pitulung Mantenna.

Yesaya 32:17
Ku lantaran unggal jalma lampahna bener, tanah teh bakal aman santosa sapapanjangna.

Yeremia 17:7
Kami tangtu ngaberkahan ka jelema anu muntang ka Kami.

Nehemia 6:16
Barang bejana nepi ka musuh-musuh sakurilingeun, maranehna jadi kacida kaeraanana, lantaran geus katembong ku sarerea yen eta pagawean teh kalayan pitulung Allah bisa rengse.

Filipi 1:6
Ku hal eta sim kuring yakin ieu pagawean anu diawitan ku Allah teh bakal tumuluy jeung bisa anggeus dina poean Gusti sumping.

Filipi 4:13
Kaayaan nu kumaha bae kuat nandanganana, lantaran dikuatkeun ku kakawasaan Kristus.

Amsal 3:26-32
[26] Sabab hidep dijaring ku PANGERAN, diraksa sangkan ulah keuna jiret.[27] Iraha bae ge kudu nulung ka nu butuh, sabisa-bisa.[28] Lamun tatangga menta tulung ulah ditembalan, ”Isukan bae.” Bisa harita mah harita keneh tulungan.[29] Ulah sok ngarancang kajahatan ka sasama, kapan manehna teh hirup bareng-bareng jeung urang sarta percaya ka urang.[30] Ulah cekcok taya sabab jeung jelema anu henteu nyieun kua-kieu ka hidep.[31] Ulah sirik ka nu telenges, jeung ulah hayang nurutan.[32] Sabab nu adatna jahat teh kagiruk PANGERAN. Sabalikna jalma anu satuhu mah jadi kapercayaan Mantenna.

Mazmur 20:7
Ayeuna abdi yakin, PANGERAN teh maparin kaunggulan ka raja kenging-Na milih, ngamakbul ti sawarga-Na nu suci, ku kawasa-Na, raja disina sakitu unggulna.

Filipi 3:3-5
[3] Padahal anu saenyana geus disunat mah lain maranehna, tapi urang. Urang mah geus narima sunat sajati. Urang nyembah ka Allah teh ku sabab ditungtun ku Roh Allah ku manten. Urang ngarasa sukur lantaran hirup ngahiji jeung Kristus Yesus. Urang mah teu gumantung kana upacara-upacara lahiriah.[4] Saenyana lamun sim kuring rek ngawajibkeun milampah kitu, munasabah. Mun batur ngarasa gumantung kana upacara-upacara lahiriah, sim kuring mah komo,[5] lantaran dina umur dalapan poe geus disunatan, jadi urang Israil ti barang lahir, asal ti kaom Binyamin bangsa Ibrani tulen. Dina hal kasaregepan kana Hukum Agama sim kuring teh jadi anggota golongan Parisi,

2 Korintus 3:1-4
[1] Kumaha caritaan sim kuring anu bieu teh aya sari-sari muji maneh? Naha sugan siga anu mikabutuh surat pujian cara batur, ti aranjeun atawa tembongkeuneun ka aranjeun?[2] Surat pujian anu dipikabutuh ku sim kuring mah nya aranjeun, katulisna dina ati, sarta bisa ditingali jeung dibaca ku sarerea.[3] Nu nyerat surat pujian anu ieu mah Kristus ku anjeun, kitu deui anu ngintunkeunana ka sim kuring. Ditulisna lain dina papan batu kawas anu ti heula, tapi dina hate manusa, sarta anu dianggo nulisna lain mangsi tapi Roh Allah anu jumeneng.[4] Bisa nyebut kitu teh lantaran sim kuring ngandel ka Allah, ku karana Kristus.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society