A A A A A

Karakter Bagus: [Belas kasihan]

2 Samuel 24:14
Waler Daud, ”Kaula susah kacida milihna. Tapi tinimbang cilaka ku pada jalma, mending pasrah ka PANGERAN, naon bae hukuman ti Mantenna rek ditarima. Mantenna teh sipat welas.”

Mazmur 86:5
Reh Gusti teh langsar manah, jembar hampura, murah asih ka sugri nu sok sasambat.

Mazmur 145:9
Mantenna sae ka unggal jalma, sarta mikawelas ka saniskara dadamelana-Na.

Lukas 6:36
Kudu boga sipat welas, sabab Rama maraneh oge sipat welas.”

Ef 2:4
Tapi Allah teh jembar ku piwelas, sakitu asih-Na ka urang.

Titus 3:5
urang teh dijait disalametkeun. Tapi disalametkeun ge lain ku sabab urang geus migawe anu hade, tapi ngan ku perbawa sih piwelas-Na, anu dilaksanakeunana ku Roh Suci. Rereged diri urang teh ku Roh Suci dikumbah beresih, nepi ka hirup urang jadi anyar.

Ibrani 4:16
Ku sabab eta hayu urang ngadeuheus bari reugreug hate ka Allah anu sipat kurnia. Mantenna tangtu mikawelas jeung maparin rahmat pitulung samangsa urang perlu ku pitulung Mantenna.

1 Yohanes 1:3
Tah anu bareto katenjo jeung kadenge teh ku bapa diwartakeun deuih ka aranjeun, supaya aranjeun oge cara bapa, hirup dina kasatunggalan jeung anu jumeneng Rama kitu deui jeung Yesus Kristus Putra-Na.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society