A A A A A

Karakter Bagus: [Integritas]

Amsal 11:3
Jalma hade ditungtun ku kajujuran. Jalma curang bakal cilaka ku curangna.

Amsal 28:6
Malarat oge kajeun asal jujur, ti batan beunghar tapi curang.

1 Petrus 3:16
sing hade basana, sing hade tatana. Lamun aranjeun aya anu mitenah pedah jadi panganut Kristus, tiiskeun hate, cecep perasaan, nepi ka jelema anu mitenah teh malik era ku omonganana sorangan.

Amsal 12:22
PANGERAN ngewa ka tukang bohong, sabalikna misuka ka nu nedunan jangjina.

Amsal 21:3
Lampahkeun naon nu hade, naon nu jujur, baris kamanah ku PANGERAN leuwih ti batan mere kurban.

2 Korintus 8:21
Seja bruk-brak teh lain ka payuneun Allah bae, ka papada jelema nya kitu keneh.

Yohanes 14:6
Waler Gusti ka Tomas, ”Kami jalanna, Kami kayaktian, Kami sumberna hirup. Ku sabab eta, lamun henteu ku jalan Kami, moal aya anu bisa datang ka Rama.”

Amsal 4:25-27
[25] Sing teteg neuteup ka hareup, hate sing buleud sing yakin, ulah ngeluk semu era.[26] Pikir heula sing asak anu arek dipigawe, tangtu sagala anu diusahakeun teh bakal hade jadina.[27] Jauhan anu jahat, lampah sing lempeng. Poma ulah nyimpang ti jalan anu bener.

Ibrani 13:18
Ulah pegat-pegat ngadoakeun sim kuring. Sing percaya, tekad sim kuring teh ceuk rarasaan mah beresih. Nu dipambrih taya deui salian ti hayang salawasna bisa ngalampahkeun anu bener.

Lukas 6:31
Pilampah ka batur lampah anu ku maraneh diharep malar batur oge milampah kitu ka maraneh.

Mazmur 41:11-12
[11] Nun PANGERAN, sing hawatos, abdi cageurkeun, hoyong mulangkeun kanyeri ka musuh.[12] Upami maranehna teu barisaeun ngelehkeun abdi, nembe abdi bakal leres-leres terang yen Gusti nyaah ka abdi.

Filipi 4:8
Cindekna dulur-dulur, kudu malikiran teh nu hade, nu peryoga, nu bener, nu adil, nu mulus, nu manis, sarta nu kaajen.

Yesaya २६:७
Nun PANGERAN, nu balageur ku Gusti dipangdamelkeun jalan, nya leucir nya rata.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society