English
A A A A A

Karakter Bagus: [Jujur]

2 Korintus 8:21
Seja bruk-brak teh lain ka payuneun Allah bae, ka papada jelema nya kitu keneh.

2 Timotius 2:15
Hidep sing sakedah polah sangkan kaanggo ku Allah, jadi pagawe anu teu era ngemban parentah Mantenna, jeung bener ngajarkeunana amanat kayaktian Allah.

Kolose 3:9
ulah silih bohongan. Da ayeuna mah geus kaluar tina hirup anu heubeul katut kabiasaan-kabiasaanana,

Ef 4:25
Ulah sok ngabarohong deui! Ka batur sakapercayaan kudu jujur, sabab kabeh geus jaradi anggahota salira Kristus.

Yakobus 1:26
Jelema anu carekna ibadah tapi henteu nyandet letahna, ibadahna teh cumah bae, sarua jeung ngabobodo maneh.

Yakobus 3:17
Ari kabijaksanaan nu ti sawarga mah estuning pangmulus-mulusna, resep rapih, amis budi, sareseh, karunyaan, buahna teh harade kabeh, taya curiga ka batur, taya sipat pura-pura.

Lukas 6:31
Pilampah ka batur lampah anu ku maraneh diharep malar batur oge milampah kitu ka maraneh.

Matius 5:8
Bagja jelema anu hatena mulus beresih, sabab bakal wawuh ka Allah!

Amsal 10:9
Jalma jujur bakal lulus mulus. Nu teu jujur mah pasti kabitur.

Amsal 11:3
Jalma hade ditungtun ku kajujuran. Jalma curang bakal cilaka ku curangna.

Amsal 12:17-22
[17] Lamun maneh nyarita nu saenyana, kaadilan baris jalan. Sabalikna lamun bohong, kaadilan moal jalan.[18] Omongan anu teu dipikir heula lir pedang nojos, jero ngaraheutanana. Demi omongan anu make akal budi mah jadi tamba.[19] Bohong mah moal tahan lila-lila. Sabalikna nu saestuna mah tagen sapapanjangna.[20] Nu ngareka kajahatan, ngareka picilakaeun. Sabalikna anu nyieun pibenereun mah baris pinanggih bagja.[21] Jalma ibadah mah moal meunang mamala. Sabalikna jalma jahat tangtu meunang susah.[22] PANGERAN ngewa ka tukang bohong, sabalikna misuka ka nu nedunan jangjina.

Amsal 14:5
Saksi anu beunang dipercaya, nu dicaritakeunana teh tangtu bener. Saksi palsu mah pangakuanana bohong kabeh.

Amsal 21:3
Lampahkeun naon nu hade, naon nu jujur, baris kamanah ku PANGERAN leuwih ti batan mere kurban.

Amsal 24:26
Jawaban anu sabalakana, tandaning sobat sajati.

Amsal 28:18
Kudu jujur, tangtu hirup salamet, mun teu jujur, pasti tereh tijungkel.

Mazmur 112:5
Bagja jalma anu daek nulung mere nginjeum, sarta jujur dina ngajalankeun usahana.

1 Tawarikh 29:17
Abdi terang yen Gusti ngaji hate tiap jalmi, sareng mikasuka ka jalmi anu sipatna lempeng jujur. Abdi iklas nyanggakeun ieu barang-barang ka Gusti. Ku abdi katingal kumaha baringaheunana umat Gusti anu karempel di dieu reh parantos tariasaeun nyanggakeun pangbakti ka Gusti.

Yohanes 1:3
Allah ngajadikeun sagala rupa teh nya ku Pangandika; teu aya hiji oge ciciptan Allah anu dijadikeunana henteu jeung Pangandika.

Yohanes 3:18
Saha bae anu percaya ka nu jadi Putra, moal meunang hukuman. Sabalikna anu henteu percaya ka Anjeunna mah geus aya dina hukuman Allah, lantaran henteu percaya ka Putra tunggal Allah.

Filipi 4:8-9
[8] Cindekna dulur-dulur, kudu malikiran teh nu hade, nu peryoga, nu bener, nu adil, nu mulus, nu manis, sarta nu kaajen.[9] Lakonan pituduh-pituduh ti sim kuring anu geus diajarkeun jeung geus katarima ku aranjeun, boh tina omongan sim kuring, boh tina tingkah laku sim kuring. Lamun kitu, geus tangtu aranjeun bakal disarengan ku Allah anu iasa nengtremkeun hate.

1 Petrus 3:10-12
[10] Ceuk Kitab Suci: ”Nu hayang senang hirupna jeung hayang lulus jamuga, ulah bijil ucap jahat atawa linyok jeung bohong.[11] Nu goreng singkahkeun, nu hade lampahkeun, pirapiheun usahakeun.[12] Karana Pangeran ngajaga ka anu hade lampahna, ngamakbul ka panedana. Anu jahat lampahna mah ku Pangeran dilawan.”

Amsal 6:16-20
[16] Aya tujuh perkara anu jadi kacua PANGERAN anu teu meunang diantep, nya eta: Sikep nu sombong, sungut nu bohong, leungeun nu maehan jalma teu salah, pipikiran nu ngareka kamurkaan, suku anu gura-giru kana kajahatan, saksi anu bohong deui, bohong deui, jeung jelema anu ngadu-ngadukeun babaturan.[17] ***[18] ***[19] ***[20] Anaking, lampahkeun papatah Bapa, tuturkeun pitutur indung.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society