A A A A A

Karakter Bagus: [Berterimakasih]

Kolose 4:2
Kudu neneda sing cengeng, caringcing, jeung muji sukur ka Allah.

2 Korintus 2:14-15
[14] Puji sukur ka Allah, sim kuring ku Allah teu kendat dituyun, dipilukeun kana arak-arakan kaunggulan Kristus, sina satunggal jeung Kristus. Ku Allah dikersakeun kudu ngamashurkeun warta hal Kristus, sina sumebar lir wawangen anu nyambuang ka mana-mana.[15] Sim kuring teh dijadikeun minangka menyan seungit anu dikukuskeun ku Kristus haturan Allah, angseuna sina nyambuang kaangseu boh ku jalma-jalma anu pisalameteun, boh ku anu picilakaeun.

Yunus 2:9
Dupi abdi mah bade nyanggakeun pupujian ka Gusti, sareng bade nyanggakeun kurban. Mung PANGERAN nu iasa nyalametkeun, seja nedunan jangji abdi!”

1 Tesalonika 5:18
tarimakeun reujeung sukur sagala anu tumiba. Kitu aranjeun teh diperihna ku Allah, ari aranut ka Kristus Yesus mah.

Kolose 3:15-17
[15] Aranjeun ku Kristus geus dirukunkeun supaya rukun dina sagala perkara. Sabab nu matak aranjeun ku Allah disalaur dihijikeun teh supaya rukun. Tina hal eta aranjeun kudu muji sukur.[16] Piwulang-piwulang Kristus anu sakitu jembarna ku rahmat teh serepkeun kana ati sanubari. Kudu silih ajar jeung silih tuduhan kalawan bijaksana sabisa-bisa. Nyanyikeun jabur-jabur, lagu-lagu pupujian jeung lagu-lagu rohani, sanggakeun ka Allah dibarengan ku rasa tumarima ka Mantenna sajeroning hate.[17] Lamun aranjeun keur nganuhunkeun ka Allah Rama, boh nu dilampahkeun boh nu diucapkeun, kudu kalawan asmana Gusti.

1 Korintus 15:57
Tapi puji sukur ka Allah! Mantenna geus maparin kaunggulan ka urang ku jalan Gusti urang Yesus Kristus.

Mazmur 100:4
Geura arasup ka lawang Bait Allah bari ngucap sukur, geura arasup ka buruana-Na bari maruji. Ucapkeun sukur ka Mantenna, puji Mantenna.

1 Tawarikh 16:34
Kudu nganuhunkeun ka PANGERAN, nuhun ku kasaeana-Na. Asih-Na langgeng sapapanjangna.

Roma 1:21
Maranehna nyarahoeun ka Allah, tapi ka Mantenna henteu ngahormat sakumaha ka Allah, jeung tara nganuhunkeun ka Mantenna. Malah sabalikna, anu dipalikiranana teh perkara anu tanpa guna, pikiranana anu kosong jadi poek.

Filipi 4:6
Tong salempang naon-naon. Naon bae pangabutuh, unjukkeun ka Allah saban neneda, suhunkeun bari hate tumarima.

Mazmur 69:30
Nanging abdi teh keur nyeri, seep harepan, angkat abdi teh, nun Allah, salametkeun!

2 Korintus 9:15
Hayu urang maruji sukur ka Allah anu berkah-Na taya papadana.

1 Tesalonika 5:16-18
[16] Sing gumbira salawasna,[17] kudu neneda saban waktu,[18] tarimakeun reujeung sukur sagala anu tumiba. Kitu aranjeun teh diperihna ku Allah, ari aranut ka Kristus Yesus mah.

Filipi 4:6-7
[6] Tong salempang naon-naon. Naon bae pangabutuh, unjukkeun ka Allah saban neneda, suhunkeun bari hate tumarima.[7] Katengtreman jeung karahayuan ti Allah, nu moal kahontal ku akal baris nengtremkeun hate jeung pikiran aranjeun nu geus ngahiji jeung Kristus Yesus.

Kolose 1:12
***

Yakobus 1:17
Anu ti sawarga mah kabeh oge kurnia jeung berkah anu hade jeung sampurna, paparin ti Allah anu ngayakeun caang di langit, Allah nu teu owah gingsir, sarta lain anu jadi lantaran poek kana naon bae.

Ef 5:4
Ulah ngucapkeun deui basa anu cawokah, kotor, atawa teu pantes, leuwih hade muji sukur ka Allah.

Imamat 22:29
Nyanggakeun kurban panarima ka PANGERAN kudu nurutkeun pikukuhna, sangkan panarima maraneh katampi.

Mazmur 103:2
Mulyakeun PANGERAN, he nyawa, jeung ulah poho, kumaha saena Mantenna.

Daniel 6:10
Daniel uningaeun yen aya parentah kitu tur enggeus sah. Anjeunna mulih ka bumina, terus lebet ka kamar di loteng, anu jandela-jandelana nyanghareup ka Yerusalem. Brek anjeunna sujud mayun kana jandela-jandela anu maruka, neneda ka Allah, sakumaha sasari sok tilu kali dina sapoe-sapoena.

Mazmur 107:1
”Haturkeun nuhun ka PANGERAN, ku karana kasaeana-Na, kaasih-Na langgeng!”

Ef 5:20
Tina hal naon bae kudu muji sukur ka Allah Rama, bari nyebut pajenengan Gusti urang Yesus Kristus.

Mazmur 9:1
Pikeun pamingpin biduan. Nurutkeun lagu Mut Laben. Jabur Daud.

Yohanes 3:16
Karana kacida mikaasihna Allah ka alam dunya, nepi ka masihkeun Putra tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

Kolose 3:2
Tujukeun pikiran kana perkara-perkara anu aya di ditu, ulah kana perkara-perkara nu aya di dunya,

Kolose 3:16
Piwulang-piwulang Kristus anu sakitu jembarna ku rahmat teh serepkeun kana ati sanubari. Kudu silih ajar jeung silih tuduhan kalawan bijaksana sabisa-bisa. Nyanyikeun jabur-jabur, lagu-lagu pupujian jeung lagu-lagu rohani, sanggakeun ka Allah dibarengan ku rasa tumarima ka Mantenna sajeroning hate.

Mazmur 107:8
Maranehna kudu nganuhunkeun kana kanyaah PANGERAN anu taya kendatna, kana sagala karya-Na anu araheng pikeun maranehna.

Mazmur 119:62
Tengah wengi abdi sok nyaring, teras muji hukum-hukum Gusti nu adil.

Wahyu 11:17
tuluy ngarucap kieu, ”Sewu nuhun nun Pangeran, Allah Nu Maha Kawasa, nu jumeneng ayeuna, nu jumeneng ti jaman baheula! Gusti parantos kersa nyangking kawasa rongkah, ngawitan kersa marentah.

Kolose 3:15-17
[15] Aranjeun ku Kristus geus dirukunkeun supaya rukun dina sagala perkara. Sabab nu matak aranjeun ku Allah disalaur dihijikeun teh supaya rukun. Tina hal eta aranjeun kudu muji sukur.[16] Piwulang-piwulang Kristus anu sakitu jembarna ku rahmat teh serepkeun kana ati sanubari. Kudu silih ajar jeung silih tuduhan kalawan bijaksana sabisa-bisa. Nyanyikeun jabur-jabur, lagu-lagu pupujian jeung lagu-lagu rohani, sanggakeun ka Allah dibarengan ku rasa tumarima ka Mantenna sajeroning hate.[17] Lamun aranjeun keur nganuhunkeun ka Allah Rama, boh nu dilampahkeun boh nu diucapkeun, kudu kalawan asmana Gusti.

Mazmur 106:1
Puji PANGERAN! Sukurkeun ka PANGERAN, ku karana kasaeana-Na, asih-Na salalanggengna.

Ibrani 12:28
Ku sabab eta urang kudu muji sukur, lantaran anu katarima ku urang mah hiji karajaan anu moal bisa digenjlongkeun. Puji sukur ka Allah, jeung hayu urang ngabakti ka Mantenna reujeung hormat sarta ajrih, sing matak suka kana manah-Na,

Mazmur 107:1-2
[1] ”Haturkeun nuhun ka PANGERAN, ku karana kasaeana-Na, kaasih-Na langgeng!”[2] Pindo ieu omongan, pikeun muji PANGERAN, he sakur anu geus disalametkeun ku Mantenna! Mantenna geus ngaluputkeun maraneh ti musuh-musuh,

2 Samuel 22:49
Mantenna ngaluputkeun ti anu misatru. Nun PANGERAN, nya Gusti nu ngelehkeun eta musuh-musuh, anu ka abdi ngaraksa, luput ti tukang ngarogahala.

1 Tesalonika 1:2
Sim kuring teu kendat muji sukur ka Allah ku hal aranjeun. Unggal neneda aranjeun sok disebut.

1 Timotius 2:1-2
[1] Pangpangna bapa menta supaya hidep mangnyuhunkeun, mangnedakeun, mangnyambatkeun, jeung mangsukurkeun ka Allah pikeun jalma rea,[2] pikeun kapala-kapala nagara, jeung pikeun kapala-kapala pamarentahan. Suhunkeun supaya urang hirup teh ayem jeung tengtrem, ibadah ka Allah, peryoga lampah.

Yohanes 11:41
Sanggeus batuna disingkirkeun, Yesus tanggah terus ngalahir, ”Hatur nuhun Ama, reh Ama parantos ngamakbul panuhun Abdi.

Mazmur 118:1-18
[1] Puji sukur ka PANGERAN, ku tina kasaeana-Na, ku tina langgeng asih-Na.[2] Ucapkeun ku Israil, ”Asih Mantenna langgeng.”[3] Ucapkeun ku para imam Allah, ”Asih Mantenna langgeng.”[4] Ucapkeun ku sakabeh nu ngabakti ka Mantenna, ”Asih Mantenna langgeng.”[5] Sajeroning rupek, kami sasambat ka PANGERAN, ku Mantenna didangu, kami dibebaskeun.[6] PANGERAN nyarengan kami, kami taya karisi; rek bisa kumaha jelema ka kami?[7] Nya PANGERAN anu nulung ka kami, kami bakal nyaksian musuh kami kasoran.[8] Mending percaya ka PANGERAN, ti batan ngandelkeun manusa.[9] Mending percaya ka PANGERAN, ti batan ngandelkeun para pamingpin nu sipatna manusa.[10] Loba musuh anu ngepung kami, tapi ku kawasa PANGERAN, kabeh ku kami dibasmi.[11] Maranehna ngepung kami ti mana-mana, tapi ku kawasa PANGERAN, kabeh ku kami dibasmi.[12] Maranehna napuk ka kami kawas nyiruan, tapi lir seuneu ngahuru ruyuk gancang pareumna, ku kawasa PANGERAN, kabeh ku kami dibasmi.[13] Kami ditarajang hebat pisan, geus meh eleh, tapi PANGERAN nulungan,[14] ku PANGERAN dibere tanaga jadi kuat; Mantenna geus nyalametkeun kami.[15] Reungeukeun surak nu unggul di kemah-kemah umat Allah: ”Karongkahan PANGERAN nu midamel kitu![16] Ku kakawasaan Mantenna urang unggul — ku karongkahan Mantenna di medan perang!”[17] Kami moal paeh, sabalikna malah hirup, pikeun ngembarkeun padamelan-padamelan PANGERAN.[18] PANGERAN geus ngahukum kami beurat pisan, tapi Mantenna henteu ngantep kami sina paeh.

Mazmur 20:4
Mugia Mantenna kersa nampi sadaya pangbakti anjeun, mugia sadaya kurban anjeun ka Mantenna kalandep.

Mazmur 30:12
Kaprihatinan abdi ku Gusti parantos digentos ku kasukaan, kasedih parantos leungit, ayeuna kantun sukana.

Mazmur 95:2
Hayu urang ka Mantenna, nyanggakeun panarima, urang nyanyi muji sukur.

2 Korintus 9:11
Salawasna Mantenna bakal nyukupan ka aranjeun, supaya aranjeun saban waktu bisa mere maweh. Pamere aranjeun anu bakal ditepikeun ku sim kuring bakal ngalantarankeun jelema-jelema maruji sukur ka Allah.

2 Korintus 2:14
Puji sukur ka Allah, sim kuring ku Allah teu kendat dituyun, dipilukeun kana arak-arakan kaunggulan Kristus, sina satunggal jeung Kristus. Ku Allah dikersakeun kudu ngamashurkeun warta hal Kristus, sina sumebar lir wawangen anu nyambuang ka mana-mana.

Filipi 4:19
Sabalikna sagala pangabutuh aranjeun tangtu bakal dicukupan ku Allah sim kuring nu langkung sugih, ku karana Kristus Yesus.

Roma ๑๑:๓๖
Sabab saniskara oge Mantenna anu nyiptakeun. Sakabehna asal ti Mantenna, keur Mantenna. Sanggakeun puji ka Allah, salalanggengna! Amin.

Mazmur 105:1
Mulyakeun PANGERAN, sambat jenengana-Na, mashurkeun padamelana-Na ka sakumna umat;

Kisah Para Rasul 16:40
Paulus jeung Silas terus ngabujeng ka imah Lidia, nepangan nu palercaya. Sabada maparin saur nu matak teger, tuluy arangkat ti dinya.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society