A A A A A

Karakter Bagus: [Disiplin]

2 Timotius 1:7
Sabab Roh ti Allah ka urang teh lain nungtun kana jejerih, malah Roh-Na teh matak kuat hate, matak nyaahan, matak bisa ngadalian diri.

Ef 6:4
Aranjeun nu jaradi kolot, ka anak ulah sakarep-karep nepi ka anak jadi ambekeun. Sabalikna, gedekeun anak teh make pranata jeung pangajaran-pangajaran kakristenan.

Amsal 10:17
Jalma nu daek nampa panggeuing tangtu salamet. Anu embung disalahkeun mah hirupna dina bahaya.

Amsal 12:1
Jalma nu boga pangarti mah dibejaan salahna teh atoh. Ngan nu gejul nu embung dibebener mah.

Amsal 13:1
Budak bageur, ari dipapatahan ku bapana teh nurut. Ari nu gede hulu mah dipepelingan teh embung.

Amsal 13:24
Nu tara ngawarah anak tandaning teu nyaah. Mun enya nyaah ka anak tangtu daek ngelingan.

Amsal 22:6
Budak teh papatahan kumaha kuduna hirup, sangkan ingeteun saumur-umur.

Amsal 22:15
Barudak mah biasa sok bolostrong sologoto. Tapi ari dididik hade-hade mah tangtu ngarti.

Amsal 29:15-17
[15] Budak mah kudu diatik jeung dipeperih. Mun diantep sakarepna, temahna ngerakeun indung.[16] Lamun anu jarahat jaradi pangagung, kajahatan bakal nyebar. Tapi jalma-jalma nu balener mah baris berekah, sarta baris nyaksian tigulingna pangagung-pangagung anu karitu.[17] Peperih anak teh, sangkan matak agul jeung moal nyieun hal anu matak ngerakeun.

Wahyu 3:19
Anu ku Kami sok diseukseukan jeung diwarah, tandaning dipikanyaah. Ku sabab kitu sing saregep, geura tobat.

Titus 1:8
Kudu someah ka semah, resep migawe nu hade. Kudu bisa nahan diri, jujur, suci, taʼat kana aturan.

Amsal 23:13-14
[13] Tong asa-asa ngawarah budak, diteunggeul saeutik mah budak teh piraku paeh.[14] Neunggeul soteh saenyana mah malah sangkan hirupna karaksa.

Ibrani 12:10-11
[10] Bapa urang nu di dunya, meperihna aya wates waktuna, anu meujeuhna ceuk timbanganana. Allah meperihna teh keur pibagjaeun urang, supaya urang bisa milu kana kasucian Mantenna.[11] Memang keur dipeperih mah asa nalangsa, boro-boro bungah. Tapi sanggeusna, lamun urang tawekal nandanganana, tangtu karasa bagja jeung jamugana.

Ayub 5:17-18
[17] Jalma anu dipeperih ku Allah mah bagja! Anu matak ulah aral lamun disandangan lara.[18] Mun Mantenna ngaraheutan, Mantenna keneh nu ngalandongan. Upama Mantenna neunggeul, Mantenna keneh nu ngusapan.

Amsal 3:11-12
[11] Anaking, ulah nampik lamun ku PANGERAN dipeperih. Tarimakeun ulah sungkan, eta teh pepeling.[12] Mana dipeperih ge tandaning hidep dipiasih, lir bapa meperih anak anu dipikanyaah.

Ulangan 8:5-6
[5] Kanyahokeun, PANGERAN Allah maraneh meperihna ka maraneh teh lir bapa ngadidik anak.[6] Mana oge lalampahkeun sagala timbalana-Na teh, tuturkeun sagala pikukuh-Na, jeung masing sieun ku Mantenna.

1 Korintus 9:25-27
[25] Anu rek milu balap kudu ngalatih diri enya-enya supaya meunang, bisa ngarebut makuta kembang tanda kajuaraan. Eta sakadar balap ngarebut tanda kaunggulan anu umurna moal lila. Komo balap anu dilakonan ku sim kuring pikeun ngarebut tanda kaunggulan anu langgeng,[26] kudu leuwih satekah polah lumpat sakuat-kuat, nuju ka garis tungtung. Lamun dina ngadu tonjok mah ulah aya panonjok anu meleset.[27] Awak kudu dipolah, dilatih, disayagakeun, kudu geus apal kumaha molahkeunana; ulah hanas ka batur ngajak, tapi bari sorangan teu kapake lantaran teu nyumponan sarat.

2 Korintus 7:9-11
[9] Tapi ayeuna mah sim kuring teh bungah. Lain bungah ku lantaran geus nganalangsakeun aranjeun, tapi ku sabab eta kanalangsaan teh geus ngarobah kalakuan aranjeun. Jadi eta kanalangsaan aranjeun teh luyu jeung pangersa Allah. Ku lantaran kitu sim kuring henteu ngarugikeun naon-naon ka aranjeun.[10] Kanalangsaan oge ari ku Allah dianggo lantaran sangkan urang eling mah matak jamuga, taya ngarugikeunana. Beda deui jeung nalangsa ku lantaran nyeri hate, eta mah nungtun kana paeh.[11] Pek inget-inget berkahna aranjeun meunang kanalangsaan ti Allah teh. Geuning aranjeun jadi sakitu enya-enyana, sakitu sumangetna memener nu salah, jengkel ka nu migawe dosa, paur, jeung sono kana kahadean sarta teu asa-asa ngahukum anu salahna. Geus tetela nu salah dina eta perkara teh lain aranjeun.

Mazmur 94:12-14
[12] Bagja jalmi anu dididik ku Gusti, nun PANGERAN, sina terangeun kana hukum Gusti![13] Dina mangsa aya pakewuh, ku Gusti disina ayem, dugi ka nu jahat teh beunang ku burang.[14] PANGERAN moal ngabodokeun umat-Na, pamohalan nilarkeun sakur nu jadi kagungana-Na.

Ibrani 12:5-9
[5] Sageuy geus paroho kana pepeling Allah anu mepelingan aranjeun kawas ka putra-putra-Na! Pepeling-Na, ”Anaking, regepkeun pepeling Pangeran, ulah nyungkelit lamun diseukseukan.[6] Anu ku Pangeran dipeperih tanda diasih, anu ku Mantenna diwarah tanda diangken putra.”[7] Sing sabar narima pameperih-Na anu teu beda ti pameperih hiji bapa, tanda Mantenna ngangken putra. Bapa mana anu tara meperih anakna?[8] Lamun aranjeun henteu dipeperih sakumaha layakna nu jadi putra-Na, tanda aranjeun lain putra-Na anu sah.[9] Ku bapa anu di dunya urang sok dipeperih, urang ngajenan ka anjeunna. Atuh komo ka Rama rohani, urang kudu leuwih ajrih supaya hirup!

Ef 6:1-9
[1] Barudak! Ari percaya ka Kristus mah kudu nurut ka kolot, sabab kalakuan kitu teh hade.[2] ”Kudu hormat ka bapa jeung ka indung” teh parentah kahiji ti Allah, anu make jangji kieu:[3] ”Supaya maraneh mulus jamuga dina sagala hal jeung supaya panjang umur hirup di lemah cai.”[4] Aranjeun nu jaradi kolot, ka anak ulah sakarep-karep nepi ka anak jadi ambekeun. Sabalikna, gedekeun anak teh make pranata jeung pangajaran-pangajaran kakristenan.[5] Aranjeun, gandek-gandek, kudu ngesto ka dunungan aranjeun anu di dunya, kudu ngadegdeg sieun. Pigawe parentahna sing iklas lir ngesto ka Gusti.[6] Saregep ulah ngan keur diawaskeun bae ngarah dialem, kudu jorojoy tina hate lir ngalampahkeun pangersa Allah jeung Kristus.[7] Lampahkeun kawajiban reujeung hate senang lir ngalampahkeun kawajiban ti Gusti ongkoh, lain ti jelema bae.[8] Inget, saha-saha ge ari hade gawe mah aya ganjaranana ti Gusti, boh gandek boh lain gandek.[9] Aranjeun, para dunungan, kalakuan ka gandek-gandek kudu sarua, jeung ulah sok ngancam. Inget, boh gandek-gandek aranjeun boh aranjeun sorangan, masing-masing ngadunungan ka Anjeunna, Dunungan nu di sawarga anu henteu pilih kasih.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society