A A A A A

Tuhan: [Nama Tuhan]

Keluaran 3:14-15
[14] Timbalan Allah, ”Kami teh Anu Jumeneng. Sebutkeun kieu, ’Kami diutus ku anu ngangkenkeun ANU JUMENENG.’[15] Sebutkeun yen anu ngutus maneh teh Kami, PANGERAN, Allah panutan karuhunna, Allah panutan Ibrahim, Ishak, jeung Yakub. Kitu salalanggengna jenengan Kami teh; turunan anu bakal datang ari nyebut Kami teh kudu kitu.

Keluaran 20:7
Ulah nyebut jenengan Kami geusan teu puguh, sabab Kami, PANGERAN Allah maraneh, moal henteu nyiksa ka sakur anu nyumahkeun jenengan Kami.

Keluaran 34:14
Pacuan ngabakti ka aallahan batur anu mana bae. Sabab Kami PANGERAN, moal nyabaran ka nu nandingan.

Kejadian 1:1
Nalika Allah nyiptakeun jagat raya,

Kejadian 17:1
Mangsa yuswa Abram salapan puluh salapan taun, PANGERAN nembongan deui sarta ngandika, ”Ieu Kami, Allah Nu Maha Kawasa. Masing anut ka Kami ulah aya kuciwana.

Yesaya 7:14
Ku margi kitu, Pangeran ku manten bade maparin tanda. Kieu: Hiji lanjang bakal bobot, seug ngowokeun putra pameget, dijenenganan Immanuel.

Yesaya 42:8
Allah maneh teh ngan Kami, PANGERAN. Kaagungan Kami moal dibagikeun ka saha-saha, Kami moal ngantep arca kabagi kamashuran Kami.

Yesaya 45:5
Kami teh PANGERAN. Taya deui Allah sejen. Maneh rek dibere kakuatan, sanajan can wawuh ka Kami.

Yesaya 55:6
Geura tarobat ka PANGERAN. Geura sasambat ka Mantenna anu geus deukeut.

Yeremia 16:21
”Ku sabab eta,” timbalan PANGERAN, ”ayeuna jeung keur salalawasna bangsa-bangsa ku Kami rek diebrehan kakawasaan jeung kakuatan Kami; sina nyaraho yen Kami teh PANGERAN.”

Yohanes 1:1
Ari nu disebut Pangandika teh geus jumeneng ti memeh ieu dunya dijadikeun; Pangandika sasarengan jeung Allah, Pangandika sarua jeung Allah.

Yohanes 14:6
Waler Gusti ka Tomas, ”Kami jalanna, Kami kayaktian, Kami sumberna hirup. Ku sabab eta, lamun henteu ku jalan Kami, moal aya anu bisa datang ka Rama.”

Hakim 13:18
Malaikat teh mariksa, ”Keur naon hayang nyaho ngaran Kami? Eta ngaran teh ajaib.”

Imamat 19:12
Ulah jangji nyebut jenengan Kami ari baris jalir mah, sabab nganistakeun jenengan Kami. Kami teh PANGERAN Allah maraneh.

Matius 6:9
Jadi kieu bae unjukan teh: ʼNun Ama di sawarga. Mugi jenengan Ama nu suci dimulyakeun.

Matius 28:19
Ku sabab eta datangan jalma-jalma saalam dunya jaradikeun murid Kami, baptis kalawan pajenengan Rama, Putra, jeung Roh Suci.

Kisah Para Rasul 4:12
Anjeunna, sareng mung Anjeunna bae anu tiasa nyalametkeun manusa teh. Di saalam dunya teu aya deui manusa anu ku Allah dipaparin kawasa nyalametkeun, mung Yesus Kristus.”

Amsal 18:10
Jenengan PANGERAN lir benteng anu tohaga. Jalma anu ibadah bisa muru ka dinya, tangtu rahayu.

Amsal 30:4
Saha anu geus nyaho kana kaayaan sawarga? Saha anu bisa ngeupeul angin? Saha anu bisa mungkus cai ku jubahna? Saha nu geus nangtukeun wawatesan jagat? Cik saha, sugan maneh nyaho? Jeung saha anakna?

Mazmur 61:8
Mugia anjeunna marentah sapapaosna di payuneun Gusti, nun Allah, mugi diaping ku kasatiaan sareng kaasih Gusti.

Wahyu 1:8
”Kami teh Nu Awal jeung Nu Panutup,” dawuhan Pangeran, Allah Nu Maha Kawasa, nu aya, nu geus aya, nu aya saterusna.

Roma 8:15
Sabab Roh paparin ti Allah teh moal midamel aranjeun jaradi kawula anu ngalantarankeun aranjeun jadi pinuh ku rasa kasieun, sabalikna bakal midamel aranjeun jadi putra-putra Allah, sarta ku perbawa Roh Allah, aranjeun bisa nyebut ka Allah, ”Ama, nun Ama!”

Mazmur 20:7-8
[7] Ayeuna abdi yakin, PANGERAN teh maparin kaunggulan ka raja kenging-Na milih, ngamakbul ti sawarga-Na nu suci, ku kawasa-Na, raja disina sakitu unggulna.[8] Aya nu ngandelkeun kareta perangna, aya nu ngandelkeun kudana, ari andelan urang mah kakawasaan PANGERAN, Allah urang.

Filipi 2:10-11
[10] Sakumna mahluk di sawarga, di bumi, jeung di handapeun bumi, bakal ngajungjung jenengan Yesus, deku sujud ka Anjeunna.[11] Kabeh bakal ngaku Yesus Kristus teh Gusti. Ku hal eta Allah Rama dimulyakeun.

Keluaran 3:13-15
[13] Tapi piunjuk Musa, ”Upami parantos pendak sareng urang Israil sarta nyanggem yen ’diutus ku Allah panutan karuhun maraneh’, seug maranehna nanyakeun, ’Saha jenengana-Na?’ kedah diwangsul kumaha?”[14] Timbalan Allah, ”Kami teh Anu Jumeneng. Sebutkeun kieu, ’Kami diutus ku anu ngangkenkeun ANU JUMENENG.’[15] Sebutkeun yen anu ngutus maneh teh Kami, PANGERAN, Allah panutan karuhunna, Allah panutan Ibrahim, Ishak, jeung Yakub. Kitu salalanggengna jenengan Kami teh; turunan anu bakal datang ari nyebut Kami teh kudu kitu.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society