English
A A A A A

Tuhan: [Mukjizat]

Kisah Para Rasul 3:16
Ieu jelema anu asalna lumpuh, pang ayeuna jadi jagjag teh nya ku kakawasaan jenengan Yesus. Katenjo ku aranjeun ieu jelema ayeuna geus cageur. Ieu teh ku sabab percaya ka Yesus, percaya kana jenengana-Na.

Ulangan 10:21
Sanggakeun puji ka Mantenna, da Mantenna teh Allah maraneh, tur ku maraneh ge enggeus kasaksi naon-naon dadamelana-Na anu aragung jeung araheng, pikeun maraneh.

Keluaran 15:26
Timbalana-Na, ”Upama maraneh enya-enya nurut, ngalampahkeun anu bener dipayuneun Kami, jeung ngestokeun timbalan-timbalan Kami, maraneh moal katerap ku sagala kasakit anu ku Kami dikeunakeun ka urang Mesir, sabab nya Kami PANGERAN anu nyageurkeun maraneh.”

Yeremia 32:27
”Kami teh PANGERAN, Allah sakabeh manusa. Pikeun Kami taya perkara nu bangga.

Yohanes 2:11
Ieu kaajaiban di Kana wewengkon Galilea teh, kaajaiban anu pangmimitina dipidamel ku Yesus, nembongkeun kamulyaana-Na. Murid-murid-Na jadi palercaya ka Anjeunna.

Lukas 18:27
Waler Yesus, ”Perkara anu mustahil di jelema, Allah mah iasaeun bae.”

Markus 9:23
”Puguh bae,” waler-Na, ”asal maneh oge percaya. Moal aya nu mustahil pikeun jelema anu percaya mah.”

Matius 17:20
”Lantaranana mah maraneh kurang rasa kapercayaan,” waler Yesus. ”Sabab saenyana lamun maraneh boga rasa kapercayaan sagede siki sasawi bae, maraneh bisa marentah ka ieu gunung, ʼPindah ka ditu!ʼ tangtu ieu gunung pindah. Cindekna rek kumaha-kumaha ge maraneh tangtu bisa! [

Matius 19:26
Yesus neuteup ka maranehna, geus kitu saur-Na, ”Mustahil soteh ceuk manusa, keur Allah mah teu aya nu mustahil.”

Matius 21:21
Waler Yesus, ”Maraneh ge, asal percaya jeung henteu cangcaya, bisa nyieun kitu cara Kami bieu ka eta tangkal kondang. Malah leuwih ti kitu. Pek ieu gunung titah kieu, ʼGeura ngangkat, terus nyeburkeun maneh ka laut,ʼ tangtu bukti.

Roma 15:18-19
[18] Wani soteh ngomong kieu ngan ku pedah geus bisa ngajalankeun gawe ti Kristus, nungtun bangsa-bangsa nu lain Yahudi sina aranut ka Allah. Tarekahna ku ucap, ku lampah,[19] ku mujijat-mujijat jeung kaahengan-kaahengan ti Anjeunna, jeung ku kakawasaan Roh Allah. Ku cara kitu, Injil Kasalametan salengkepna ngeunaan Kristus, ku sim kuring geus diwawarkeun di sapanjang jalan ti Yerusalem nepi ka Ilirikum.

Kisah Para Rasul 19:11-12
[11] Pangeran nembongkeun mujijat-mujijat luar biasa ku jalan Paulus.[12] Nepi ka salempay atawa beulitan urut Paulus lamun dibawa ka nu gering, panyakitna terus undur, roh jahat ge terus nyingkah.

Ayub 5:8-9
[8] Mun kuring jadi anjeun, pasti nyaluuh ka Allah, rek balaka sumeja sadaya-daya.[9] Sabab sugri damel-Na anu araheng ku urang hamo kaharti, sagala mujijat-Na teu aya wates wangenna.

Ef 3:20-21
[20] Mulyakeun Allah! Kakawasaana-Na anu barangdamel di urang iasa ngabuktikeun sagala panuhun urang leuwih ti anu dikedalkeun, malah leuwih ti anu aya dina angen-angen keneh.[21] Mulyakeun Allah ku sakur anu satunggal jeung Kristus Yesus, nya eta gareja. Mulyakeun salalanggengna! Amin.

Kisah Para Rasul 4:29-31
[29] Nun Pangeran, tingali kumaha ngancamna maranehna ka abdi sadaya. Mugi abdi-abdi sadaya para kawula Gusti dikersakeun taya kasieun nyanggemkeun pangandika Gusti.[30] Mugi ku pitulung Gusti abdi-abdi tiasa nyageurkeun anu aludur, sareng ku kawasana jenengan Yesus Kristus Abdi Suci Gusti, tiasa ngayakeun hal-hal anu ajaib sareng mujijat-mujijat anu luar biasa.”[31] Tamat pakumpulan nenedana, tempat anu keur dipake kumpul teh inggeung. Aranjeunna dieusian Roh Suci, jadi kacida laludeungna nguarkeun pangandika Allah.

Markus 16:17-20
[17] Nu palercaya bakal dibere kakawasaan nyieun kaajaiban-kaajaiban; bakal barisa ngusir roh-roh jahat ku nyambat jenengan Kami; bakal barisa ngomong dina basa-basa sejen;[18] lamun nyekel oray matih atawa nginum racun maranehna moal naon-naon; lamun nyabak ka nu gering, nu geringna tangtu cageur.”[19] Tutup Gusti Yesus ngalahir-Na ka maranehna, Anjeunna terus diangkat ka sawarga, terus linggih di tengeneun Allah.[20] Murid-murid-Na tuluy ariang nyiarkeun Injil Kasalametan ka suklakna ka siklukna, tur Gusti oge ngiring barangdamel nyarengan maranehna, ngayakeun kaajaiban-kaajaiban geusan ngabuktikeun yen hal anu disiarkeun ku maranehna teh sayaktina.] [ AHIR NASKAH KUNO SEJENNA Eta wanita-wanita tuluy nepungan Petrus jeung batur-baturna, sarta kalawan ringkes nyaritakeun anu dipesenkeun ka maranehna tea. Sanggeus eta mah Yesus ku Anjeun ku jalan murid-murid-Na ngawawarkeun eta amanat suci tur abadi, ti masrik nepi ka magrib, ngeunaan kasalametan anu langgeng.]

Lukas 9:13-17
[13] Saur Yesus, ”Barere dahar ku maraneh bae saaya-aya.” Ari tembalna, ”Kumaha da mung gaduh roti lima siki sareng lauk dua siki. Kedah meser heula kitu tedaeun keur jalmi sakitu seueurna?” ([14] Jelemana kira-kira aya lima rebu urang.) Saur Yesus, ”Sina dariuk sarombongan-sarombongan, masing-masing kira-kira limapuluhan.”[15] Pek ku murid-murid dititah dariuk.[16] Roti nu lima siki jeung laukna dua siki tea ku Yesus dicandak. Anjeunna tanggah ka langit jeung muji sukur ka Allah. Geus kitu roti teh disemplekkan, sina dibagikeun ku murid-murid.[17] Jalma-jalma dalahar nepi ka sareubeuheun. Rotina nyesa keneh, ku murid-murid dikumpulkeun meunang dua belas karanjang.

Lukas 8:43-48
[43] Aya hiji awewe boga kasakit haid, ngagetih terus geus dua welas taun, geus beak sagala rupa dipake tatamba ka tabib-tabib, tapi kasakitna teu cageur-cageur.[44] Eta awewe seseleke ka pungkureun Yesus, tuluy nyabak kana kelin jubah-Na. Set ngagetihna eureun.[45] Yesus mariksakeun, saur-Na, ”Saha anu nyabak ka Kami?” Teu aya anu ngaku. Pok Petrus mihatur, ”Pa Guru, jalmi sakieu seueurna, sadayana ngangseg pacaket-caket.”[46] Tapi saur Yesus, ”Aya anu nyabak, sabab karasa aya tanaga kaluar ti Kami.”[47] Awewe teh ngarasa kabitur, bruk nyuuh kana sampean Yesus, awakna ngadegdeg. Pok ngaku hareupeun anu loba, nerangkeun sababna nu matak nyabak, jeung nerangkeun yen barang nyabak oge panyakitna ngadadak cageur.[48] Yesus ngalahir ka manehna, ”Anaking, Nyai geus cageur, lantaran percaya. Heug sing senang hate.”

Yohanes 4:46-54
[46] Ti dinya Yesus ngabujeng deui ka Kana, di Galilea, urut Anjeunna ngarobah cai jadi anggur tea. Di dinya aya hiji pagawe pamarentah, anakna di Kapernaum keur gering.[47] Ngadenge yen Yesus ti Yudea sumping ka Galilea, tuluy datang ngahaturanan Anjeunna ka Kapernaum, menta dipangnyageurkeun anakna anu geus meh maot.[48] Waler Yesus, ”Maraneh moal percaya ka Kami lamun teu narenjo kaajaiban-kaajaiban.”[49] ”Juragan,” walon eta pagawe, ”mugi enggal sumping ka ditu, bilih pun anak kabujeng ngantunkeun.”[50] Waler Yesus, ”Jig teang, anak maneh tangtu hirup.” Manehna percayaeun kana pilahir-Na, tuluy indit.[51] Di jalan keneh geus meunang beja ti gandekna, ”Tuang putra parantos damang.”[52] Ku manehna ditanyakeun pukul sabaraha mimiti cageurna. Jawabna, ”Kamari, tabuh hiji siang muriangna rerep.”[53] Bapa budak teh ingeteun, jam eta pisan kamari Yesus ngadawuh-Na, ”Anak maneh tangtu hirup.” Manehna jeung sakulawargana jadi palercaya ka Yesus.[54] Eta kaajaiban teh anu kadua anu dipidamel ku Yesus di Galilea, sanggeus sumping ti Yudea.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society