A A A A A

Gereja: [Puji Tuhan]

Ibrani 13:15
Jadi urang ku jalan Yesus salawasna kudu muji ka Allah, minangka kurban urang, nya eta lisan biwir anu ngaku yen Mantenna teh Pangeran.

Daniel 2:20
”Maha bijaksana Allah, maha kawasa. Puji sapapanjangna.

Mazmur 22:3
Abdi nyambat Gusti sapanjang siang, nun Allah, nanging Gusti teu ngawaler, nyambat Gusti waktos wengi, hate angger henteu tengtrem.

Mazmur 34:1
Jabur Daud, waktu pura-pura owah hareupeun Abimelek nepi ka diusir tuluy angkat.

2 Samuel 22:50
Nu mawi abdi muji ka Gusti di lingkungan bangsa-bangsa. Abdi nganyanyikeun pupujian ka Gusti.

Mazmur 100:4
Geura arasup ka lawang Bait Allah bari ngucap sukur, geura arasup ka buruana-Na bari maruji. Ucapkeun sukur ka Mantenna, puji Mantenna.

Ef 1:6
Haturkeun nuhun ka Allah. Kurnia-Na anu dipaparinkeun ka urang ku jalan Putra kaasih-Na teh kacida agungna.

Ef 5:19
Nyarita jeung pada batur kudu make kecap-kecap tina jabur, tina pupujian, jeung tina kidung-kidung rohani. Pujikeun ka Gusti pupujian jeung jabur reujeung gumbira hate.

Mazmur 150:6
He sakur mahluk hirup, puji PANGERAN! Puji PANGERAN!

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society