A A A A A

Gereja: [Mesias Dalam Alkitab]

Kisah Para Rasul 2:38
Saur Petrus, ”Kudu tarobat, jeung kudu dibaptis kalawan asmana Yesus Kristus, tangtu dosa-dosa aranjeun dihampura sarta bakal narampa sih kurnia Allah, nya eta Roh Suci.

Ulangan 18:15
Sabalikna Mantenna baris ngutus hiji nabi ka maraneh, ti bangsa urang keneh, cara Bapa ayeuna. Ku maraneh kudu diturut.

Kejadian 3:15
Maneh jeung eta awewe baris silih pikaceuceub. Bangsa manusa jeung bangsa oray baris mumusuhan sapapanjangna. Manusa baris ngaremukkeun hulu maneh, ari maneh mo weleh ngarah-ngarah rek macok keuneung manusa.”

Kejadian 49:10
Yuda bakal nyangking iteuk karajaan, turunanana bakal marentah salalawasna. Bangsa-bangsa bakal marere upeti tunduk deku di hareupeunana.

Yesaya 7:14
Ku margi kitu, Pangeran ku manten bade maparin tanda. Kieu: Hiji lanjang bakal bobot, seug ngowokeun putra pameget, dijenenganan Immanuel.

Yesaya 11:1
Baris turunan Raja Daud lir tangkal nu geus dituar. Tapi sakumaha tina tunggul sok bijil sirung anyar, nya kitu keneh ti antara turunan Daud bakal muncul raja anyar.

Yohanes 1:41
Gancang Andreas manggihan Simon, tuluy nyarita, ”Kuring geus papanggih jeung Mesias.” (Mesias teh hartina ”Kristus”, Jurusalamet.)

Yohanes 4:25
Walon eta awewe, ”Abdi terang yen Kristus engke bade sumping. Anjeunna nu bakal nerangkeun sagala perkawis ka abdi sadaya.”

Yohanes 14:6
Waler Gusti ka Tomas, ”Kami jalanna, Kami kayaktian, Kami sumberna hirup. Ku sabab eta, lamun henteu ku jalan Kami, moal aya anu bisa datang ka Rama.”

Maleakhi 3:1
Waleran PANGERAN Nu Maha Kawasa, ”Kami rek ngirim utusan, geusan nyadiakeun jalan pikeun Kami. PANGERAN anu dipicangcam ku maraneh teh bakal ngadadak sumping ka Bait-Na. Eta utusan anu ku maraneh geus heubeul diarep-arep, pasti datang ngembarkeun perjangjian Kami.”

Mikha 5:2
Jadi, PANGERAN baris ngajeunkeun umat-Na dina kakawasaan musuh-musuhna, nepi ka mangsa eta pangereh dibabarkeun ku hiji istri. Geus kitu warga-warga anu sabangsa jeung Anjeunna baris marulang ti pangbuangan, ngahiji deui jeung bangsana sorangan.

Zakharia 9:9
Eh urang Sion, masing gumbira! Eh urang Yerusalem, geura surak! Tenjo! Itu Raja maneh sumping. Sumpingna reujeung jaya tur unggul, tapi manahna handap asor sumpingna nitih kalde, anak kalde ngora keneh.

Yohanes 4:25-26
[25] Walon eta awewe, ”Abdi terang yen Kristus engke bade sumping. Anjeunna nu bakal nerangkeun sagala perkawis ka abdi sadaya.”[26] Waler Yesus, ”Eta teh Kami, anu ayeuna keur cacarita jeung Nyai.”

Yesaya 9:5-7
[5] Urut pakean balad anu narajangna, anu jaleger ku getih, diduruk.[6] Keur pimangpaʼateun urang geus medal hiji murangkalih! Hiji putra pameget, anu bakal mingpin urang. Anjeunna bakal disebut ”Panarosan Ajaib”, ”Allah Perkosa”, ”Rama Langgeng”, ”Raja Kerta”.[7] Kakawasaanana moal aya tungtungna. Karajaanana bakal aman sapapanjangna. Marentahna bakal sakumaha Raja Daud. Kakawasaanana napak dina bener jeung adil, ti ayeuna nepi ka ahir jaman. Kitu dipastikeunana ku PANGERAN Nu Maha Kawasa.

Mazmur 22:16-18
[16] Tikoro garing sakesat lebu, letah rapet kana lalangit. Ku Gusti diantep ngalumbuk dina kekebul, sapertos ka nu parantos lastari.[17] Abdi dirurubung ku gorombolan jalma jahat. Maranehna lir gorombolan anjing, pasesedek ngaronom, ngareweg kana leungeun kana suku.[18] Tulang-tulang abdi tarembong, ditarongton diparerong ku musuh-musuh.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society