English
A A A A A

Karakter Buruk: [Kepahitan]

Kisah Para Rasul 8:23
Sabab katilikna ku kaula anjeun teh pinuh ku kasirik, jadi budakna dosa.”

Kolose 3:8-13
[8] Piceun kabiasaan kitu teh ayeuna mah. Ulah ngumbar amarah, ulah unek-unekeun, ulah nurutkeun kangewa, ulah supu-sapa, ulah ngomong kotor,[9] ulah silih bohongan. Da ayeuna mah geus kaluar tina hirup anu heubeul katut kabiasaan-kabiasaanana,[10] geus aya dina hirup anu anyar. Ieu hirup anu anyar, ku Khalikna, nya eta ku Allah, terus-terusan dianyarkeun dina rupi Mantenna, supaya aranjeun terang enya-enya ka Mantenna.[11] Lamun geus kitu mah moal aya deui jelema anu dibeda-beda. Urang Yahudi, nu lain urang Yahudi, nu disunat, nu teu disunat, urang Barbar, nu lugina, nu kumawula, nu mardika moal dibeda-beda, sabab nya Kristus anu jadi sakabehna, anu aya di kabehanana.[12] Aranjeun teh umat Allah, ku Mantenna dipikaasih jeung dipilih dijadikeun kagungana-Na. Jadi kudu boga tabeat karunyaan, hade hate, handap asor, darehdeh, jeung sabar.[13] Kudu daek silih eledan, lamun pareng pasendatan jeung batur kudu daek silih hampura. Ngahampura teh wajib, sakumaha Gusti oge ngahampura ka aranjeun.

Pengkhotbah 7:9
Kudu bisa ngadalian amarah, sabab barangasan mah tabeat jelema gejul.

Ef 4:26
Lamun aya kaambek ulah katalanjuran nepi ka jadi dosa, jeung ari ambek ulah nepi ka sapoe jeput teu eureun-eureun.

Yehezkiel 3:14
Sajaba ti diangkat ku Roh Allah, karasa aya deui tanaga anu ngangkat sarta nyandak sim kuring, kacida rongkahna, nya eta tanaga kakawasaan PANGERAN. Sajeroning kitu sim kuring kadatangan rasa keuheul, jeung hayang ngabudalkeun amarah.

Yesaya 38:17
Kaprihatinan abdi bakal jadi katengtreman Gusti nyalametkeun hirup abdi tina sagala bahaya Gusti ngahapunten sadaya dosa abdi.

Ayub 7:11
Ku sabab eta kuring moal rek ngabetem, lantaran pinuh ku kajengkel hate, pinuh ku kapeurih ati, rek nyoara bae.

Ayub 10:1
Abdi parantos teu kiat hirup, wungkul ngarasakeun kapeurih.

Ayub 21:25
Sawareh deui jajauheun tina senang, hirupna wungkul balangsak, paehna dibarung kanalangsaan.

Markus 11:25
Jeung lamun maraneh sembahyang, tapi boga kateungeunah ka batur, hampura heula eta batur teh, supaya kasalahan maraneh oge dihampura ku Rama nu di sawarga. [

Amsal 10:12
Kaceuceub teh ngahudang picekcokeun, ari kanyaah mah hampuraan kana sagala kasalahan.

Amsal 14:10
Suka keur sorangan, duka keur sorangan, batur mah mo bisa milu ngarasakeun.

Amsal 15:1
Jawaban sareh nyirnakeun amarah. Jawaban nyogok ngahudang napsu.

Amsal 17:25
Anak gejul, ka bapa matak susah, ka indung matak nalangsa.

Roma 3:14
Omonganana wungkul nyumpahan.

Matius 6:14-15
[14] Lamun maraneh ngahampura kasalahan batur, kasalahan maraneh ge ku Rama di sawarga tangtu dihampura.[15] Lamun maraneh henteu ngahampura kasalahan batur, kasalahan maraneh ge ku Rama nu di sawarga moal dihampura.”

Yakobus 1:19-20
[19] Dulur-dulur, sing cepet kana ngadenge, sing lambat kana nyarita, jeung ulah gancang ambek.[20] Kaambek teh henteu sapuk jeung pangersa Allah.

Ibrani 12:14-15
[14] Sing akur jeung pada batur, kudu dialajar hirup suci, sabab lamun teu kitu pamohalan bisa patenjo jeung Gusti.[15] Jaga, ulah nepi ka aya anu kaluar deui tina sih kurnia Allah. Jeung ulah aya anu ngajadi saperti tutuwuhan pait ngandung racun, sarta racunna ngadatangkeun karuksakan jeung kasusahan ka sarerea.

Ef 4:31-32
[31] Ulah nyerian hate, ulah ngunek-ngunek, ulah ngumbar amarah. Ulah sentak sengor, ulah aya rasa kangewa atawa anu sabangsa jeung eta.[32] Sabalikna kudu sareh, alus budi, jeung kudu silih hampura sakumaha aranjeun oge ku Allah geus dihampura ku karana Kristus.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society