A A A A A

Karakter Buruk: [Kebanggaan]

Galatia 6:4
Pariksa kalakuan sorangan, lamun bener, atohna rarasakeun bae, teu kudu dibanding-banding jeung kalakuan batur,

Yesaya 2:12
Dina waktu eta PANGERAN Nu Maha Kawasa bakal ngarendahkeun sakur anu aragung, anu aradigung.

Yesaya 23:9
PANGERAN Nu Maha Kawasa nu ngersakeunana. Mantenna nu ngersakeun, pikeun ngeureunkeun sipatna nu adigung ku beubeunangan usahana, jeung pikeun ngarendahkeun jalma-jalma anu marulya.

Yakobus 4:6
Tapi rahmat Allah anu dipaparinkeun ka urang leuwih kuat ti batan kahayang eta roh urang. Eta sababna Kitab Suci nyebutkeun oge, ”Allah ngalawan ka nu kamagungan, tapi mikaasih ka anu rendah hate.”

Yakobus 4:10
Rendahkeun diri di payuneun Pangeran, tan wande ku Mantenna dicengkatkeun.

Yeremia 9:23
PANGERAN nimbalan, ”Jalma ulah agul ku kabijaksanaanana, jalma bedas ulah agul ku kabedasanana, jalma beunghar ulah agul ku kabeungharanana.

Matius 2:3
Raja Herodes barang ngadangu hal eta teh mani ngagebeg, kitu deui jalma-jalma saeusi Yerusalem.

Amsal 8:13
Sieun ku PANGERAN, eta cua kana dosa. Adigung reujeung gumede kacua kami, kitu deui adat jahat reujeung omongan palsu.

Amsal 11:2
Jalma adigung bakal meunang pamoyok, mending oge handap asor.

Amsal 13:10
Sipat angkuh nungtun kana pisusaheun. Jadi jalma mah ulah sungkan menta luang.

Amsal 16:5
Nu arangkuh jadi kacua PANGERAN, tur moal bisa nyingkir tina hukuman.

Amsal 16:18-19
[18] Adigung temahna ancur, angkuh temahna rubuh.[19] Mending oge rendah hate jeung taya kaboga, ti batan milu ka jalma angkuh jeung milu kacemekan ku barang beunangna ngarampas.

Amsal 18:12
Ari hayang dihormat kudu rendah hate. Ari angkuh mah baris tijungkel.

Amsal 21:4
Jalma jahat dikawasaan ku kaadigungan jeung kasombonganana, eta teh dosa.

Amsal 21:24
Jalma angkuh mah sombong, adigung, jeung tara mikirkeun batur.

Amsal 25:27
Dahar madu ari loba teuing mah teu hade. Pamuji ge ari loba teuing mah nya kitu.

Amsal 26:12
Leuheung keneh jelema nu pangbodona, ti batan jelema anu ngarasa pinter padahal henteu.

Amsal 27:2
Utamana dipuji teh ku batur, komo ku nu teu wawuh mah. Ulah muji maneh.

Amsal 29:23
Angkuh teh ngalantarankeun jelema rubuh. Ari anu rendah hate mah malah pada ngajenan.

Mazmur 10:4
Jalma jahat teu malire ka PANGERAN; ceuk pikirna anu sombong Allah teh euweuh.

Mazmur 138:6
Gusti teh maha luhur, kacida luhurna, nanging kersa nitenan jalmi nu laip, jalmi nu adigung teu tiasa nyumput ti Gusti.

Roma 12:3
Sim kuring anu geus ngarasakeun murah asih-Na, hayang mere pepeling ka aranjeun: Ulah boga rasa diri leuwih ti kaayaan anu sabenerna. Ngukur diri kudu reujeung rendah hate, luyu jeung gedena iman paparin ti Allah.

Roma 12:16
Tata-titi ka batur kudu sarua. Nyekel kawajiban ulah bari kamagungan, kudu reujeung rendah hate. Ulah ngarasa aing pinter.

1 Korintus 13:4
Sipatna kanyaah teh sabar jeung alus budi. Teu sirikan, teu gumede, teu takabur.

Daniel 5:20
Nanging, ku margi jadi ngunculkeun anjeun, heuras manah sareng lalim, anjeunna digulingkeun tina tahtana, dileungitkeun kaagunganana.

Galatia 6:1-3
[1] Lamun aya batur migawe teu bener, pepelingan ku aranjeun, anu ariman. Tapi mepelinganana sing leuleuy, jeung kahade bisi aranjeun sorangan kabawakeun.[2] Kudu silih bantu kabeubeurat, nekanan hukum Kristus.[3] Anu sok ieu aing jelema penting padahal teu aya naon-naonna, sasat ngabobodo maneh.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society