A A A A A

Karakter Buruk: [Malas]

Kolose 3:17-23
[17] Lamun aranjeun keur nganuhunkeun ka Allah Rama, boh nu dilampahkeun boh nu diucapkeun, kudu kalawan asmana Gusti.[18] Para wanita anu rumah tangga sing ngesto ka salaki. Eta kawajiban umat Kristus.[19] Salaki-salaki sing nyaraah ka pamajikan, ulah kasar.[20] Barudak umat Kristus, maraneh salawasna kudu nurut ka kolot. Budak nu nurut ka kolot bakal diasih ku Allah.[21] Kolot-kolot ulah nganyenyeri hate anak, bisi anak reuntas hatena.[22] Para badega dina sagala rupa kudu ngesto ka dunungan anu di dunya, saregep teh ulah ngan keur di hareupeunana pedah hayang kaalem. Ngawula teh kudu ku karana iklas jeung ku karana isin ku Gusti.[23] Ngalampahkeun parentah dunungan kudu enya-enya, lir gawe keur Gusti lain keur jelema.

Pengkhotbah 9:10
Naon anu dipigawe, pigawe enya-enya, da ari geus paeh mah moal bisa obah-obah acan, moal bisa mikir, moal aya kanyaho, moal pinter. Pasti kasorang eta teh engke.

1 Timotius 5:8
Sing saha anu tambelar ka baraya, pangpangna ka anggota rumah tanggana sorangan, eta teh ingkar tina iman, leuwih jahat ti batan anu teu boga iman.

Kejadian 2:15
Nya di dinya manusa dipernahkeunana teh ku GUSTI Allah, sina ngurus jeung ngajaga.

Lukas 16:10
Jelema anu satia dina urusan-urusan leutik, bakal satia dina urusan-urusan gede; jelema anu teu jujur dina urusan-urusan leutik, moal jujur dina urusan-urusan gede.

Amsal 10:4
Nu kedul baris muluntu. Anu getol mah pibeunghareun.

Amsal 10:5
Anu rajin ngumpulkeun pare dina usum dibuat eta jelema binangkit. Anu kebluk dina usum panen mah jelema pikacelaeun.

Amsal 12:11
Jurutani anu wekel digawe moal kurang dahareun. Kacida bodona miceunan waktu pikeun hal nu mubadir.

Amsal 12:24
Wekel digawe matak boga kawasa. Nu kedul mah paling-paling jadi badega.

Amsal 13:4
Pangedulan sanajan loba kahayang ge moal laksana, sabalikna nu getol, sagala kahayangna tangtu kahontal.

Amsal 14:23
Mun hayang nyapek kudu ngoprek, da ari ngobrol bae mah pimalarateun.

Amsal 19:15
Rek kedul pek, rek hees bae pek, moal teu kalaparan.

Amsal 20:4
Lamun patani dina usum nyawah kedul ngawuluku, tangtu moal boga pibuateun.

Amsal 6:6
Jalma kedul kudu nengetan petana sireum.

Amsal 26:15
Aya jelema anu ku kedul-kedulna, nepi ka hoream ngahuap cape.

Ef 5:15-17
[15] Ku sabab eta hirup teh kudu make temah wadi. Ulah cara anu burung, kudu cara anu pinter.[16] Saban aya kasempetan gunakeun sing hade-hade, sabab ayeuna teh jaman goreng.[17] Nu matak ulah bodo, sing awas kana pangersa Gusti.

Amsal 6:9-12
[9] Ari si kedul rek tepi ka iraha ngarengkolna teh? Iraha arek cengkatna?[10] Majarkeun, ”Ah rek ngalenyap heula sakerejep, bari sidakep reureuh sakeudeung!”[11] Tapi sabot sare, gapruk ditarajang ku kamiskinan, narajangna lir rampog bari ngabar-ngabar bedog.[12] Jelema nu jahat jeung kurang ajar, ka mana-mana ngan bohong.

2 Tesalonika 3:6-10
[6] Dulur-dulur! Kalawan nyambat jenengan Gusti urang Yesus Kristus, sim kuring meredih ka aranjeun, jauhkeun diri ti jelema anu kedul, jeung ti anu teu daek ngagugu kana papatah sim kuring.[7] Aranjeun pribadi terang kumaha kuduna nyonto kana lampah sim kuring. Waktu sim kuring di aranjeun keneh geuning jajauheun tina hirup kedul.[8] Sagala anu katarima teu aya anu ku sim kuring teu dibayar. Beurang peuting digawe banting tulang, embung nyusahkeun ka aranjeun anu mana bae oge.[9] Lain ku sabab sim kuring teu aya hak menta balanja, tapi maksud teh arek nyontoan ka aranjeun.[10] Bareto basa keur di dieu keneh geuning sim kuring biasa sok ngomong kieu, ”Nu embung digawe mah tong dibere dahar!”

Amsal 24:30-34
[30] Pareng kami ngaliwat ka hiji lahan anggur bogana jelema kedul.[31] Mani pinuh ku ruyuk cucuk jeung daun eurih, pagerna pasolengkrah.[32] Seug ku kami kapikir, nya ieu pituahna. Kieu:[33] Pek kekedengan, pek sare, pek nangkeup tuur ngaso sakeudeung.[34] Sabot kitu, gurudag kamalaratan narajang. Lir rampog mawa pakarang.

Matius 25:24-29
[24] Bujang anu dititipan sarebu datang. ʼJuragan,ʼ carekna, ʼabdi terang Juragan teh jalmi keras. Juragan ngala buah sanes di tempat pelak ku anjeun, ngala panen sanes di tempat kenging tebar ku anjeun.[25] Ku margi sieun, artos Juragan teh ku abdi diruang dina taneuh. Ieu artosna.ʼ[26] ʼJalma goreng hate, jeung pangedulan!ʼ ceuk dununganana. ʼJadi nyaho maneh yen kami ngala buah lain di tempat pelak kami, ngala panen lain di tempat beunang kami tebar?[27] Benerna ari nyaho kitu, duit kami teh pelak di bang, sangkan ari kami datang eta duit geus anakan.[28] Cokot duit kami ti ieu jelema, bikeun ka nu duitna geus jadi sapuluh rebu.[29] Sabab anu geus beubeunangan ku kami rek ditambahan sina leuwih loba, leuwih ti cukup. Sabalikna anu henteu beubeunangan, dalah nu aya di manehna kajeun kacida saeutikna ku kami rek dicokot.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society