A A A A A

Karakter Buruk: [Pengkhianatan]

Matius 27:3-4
[3] Barang Yudas, si hianat, nyahoeun yen Yesus diragragan hukum pati, kacida kaduhungeunana, seug bae duit anu tilu puluh gebleg perak teh dibawa deui ka imam-imam kapala jeung para kokolot.[4] ”Kuring dosa, geus ngahianat ka jelema nu taya salahna nepi ka diragragan hukum pati!” pokna. Dijawab, ”Sabodo teuing, eta mah urusan maneh!”

Matius 6:14-15
[14] Lamun maraneh ngahampura kasalahan batur, kasalahan maraneh ge ku Rama di sawarga tangtu dihampura.[15] Lamun maraneh henteu ngahampura kasalahan batur, kasalahan maraneh ge ku Rama nu di sawarga moal dihampura.”

Markus 11:25
Jeung lamun maraneh sembahyang, tapi boga kateungeunah ka batur, hampura heula eta batur teh, supaya kasalahan maraneh oge dihampura ku Rama nu di sawarga. [

Matius 7:12
Jieun kahadean ka batur, sakumaha maraneh oge hayang meunang kahadean ti batur. Kitu maksudna Hukum Musa jeung piwuruk nabi-nabi teh.”

Ibrani 4:15
Imam Agung urang teh lain imam anu tara ngaraskeun kahengkeran-kahengkeran urang. Sabalikna malah, lantaran Anjeunna ge geus nyorang nandangan sagala dodoja cara urang, ngan ari Anjeunna mah teu kagungan dosa.

Kejadian 12:3
Kami baris ngaberkahan ka anu ngaberkahan ka maneh. Baris nyapa ka anu nyapa ka maneh. Kabeh bangsa ku Kami baris diberkahan, ku jalan maneh.”

Roma 3:23
kabeh geus dosa, jarauh ti Allah anu iasa nyalametkeun.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society