A A A A A

Malaikat dan iblis: [Malaikat Pelindung]

1 Korintus 4:9
Sabab karasana ku sim kuring, rasul-rasul mah ku Allah diteundeun di nu panghinana, kawas nu rek dihukum paeh hareupeun jalma rea, jadi tongtoneun manusa sajagat jeung para malaikat.

1 Yohanes 4:1
Dulur-dulur! Ulah percaya ka sambarang jelema anu majarkeun meunang Roh ti Allah. Coba heula enya lainna roh dina dirina teh Roh ti Allah, sabab ayeuna loba nabi palsu, riab ka mana-mana.

Kisah Para Rasul 8:26
Aya hiji malaikat anu ngalahir ka Pilipus, ”Buru-buru geura leumpang ka beulah kidul, teang jalan anu ti Yerusalem ka Gasa.” (Eta jalan geus tara dipake.)

Kisah Para Rasul 12:15
Ceuk nu sejen, ”Boa maneh gundam!” Rode keukeuh ngaenyakeun, tapi dijarawab, ”Meureun eta mah malaikatna.”

Kolose 2:18
Ulah beunang digeretak ku jelema anu ngaku-ngaku luhung dumeh meunang tetenjoan-tetenjoan gaib luar biasa, kitu deui ku jelema anu nyemu-nyemu handap asor jeung nyembah ka malaikat-malaikat. Jelema kitu, niatna ngan rek nyombongkeun maneh ku pikiranana anu duniawi,

Daniel 9:21
Sabot kaula keur neneda, Jabrail anu kungsi katenjo dina tetenjoan nu ti heula, lungsur ngalayang ka lebah kaula. Harita teh geus waktuna ngahaturkeun kurban peuting.

Hosea 10:13
Tapi maneh kalah ka melak kagorengan, mupu kajahatan. Maneh nyatu hasil tina ngabohong. Ku sabab maneh sumender kana kareta-kareta perang jeung kana lobana prajurit,

Hosea 12:1
Ti bray beurang nepi ka reup peuting, anu dilampahkeun ku urang Israil taya pisan paedahna tur ngaruksak. Lampah hianat jeung kakejeman maranehna beuki nyebar. Maranehna ngayakeun perjangjian jeung Asur, sarta ngayakeun hubungan dagang jeung Mesir.”

Ibrani 1:14
Lamun kitu, naon ari malaikat? Malaikat-malaikat mah roh anu ngawula ka Allah, anu ku Mantenna diutus pikeun ngabarantu jelema-jelema anu bakal nampa kasalametan.

Ibrani 13:2
Kudu akuan ka anu datang ka imah urang. Aya sawatara jelema, ku lantaran akuan kungsi ngaku semah, teu nyahoeun yen semahna teh malaikat.

Yudas 1:6-9
[6] Sarta sing aringet oge, malaikat-malaikat anu parundung ti tempatna lantaran teu sarugema ku pangkatna, ku Allah diberok di tempat anu poek mongkleng di handap, dibarogod ku rante langgeng, ngadago hukumanana engke dina poe nu hebat.[7] Nya kitu deui halna urang Sadumu jeung Gomora jeung kota-kota anu dareukeut ka dinya. Eta oge cara malaikat-malaikat anu jarahat tea, jeung baroga kabiasaan sambung sahwat henteu wajar sarta kacida aebna. Maranehna manjing siksa seuneu langgeng, conto goreng pikeun ngelingan manusa.[8] Anu nyarulusup ka urang tea oge jalma-jalma kawas kitu, katut jeung pangimpian-pangimpianana. Awakna diparake kana hal-hal anu najis. Maranehna ngarerendah kakawasaan Allah, jeung ngahina ka mahluk-mahluk mulya di sawarga.[9] Padahal Mikail ku anjeun, kapala malaikat, tara kitu. Waktu anjeunna padu jeung Iblis parebut hak kana layon Musa, teu wantuneun nganggo kecap-kecap anu sipatna ngahina, ukur nyaurkeun kieu, ”Sing dibendon anjeun ku Allah!”

Lukas 16:22
Ki miskin teh maot, ku para malaikat tuluy dibawa ka Ibrahim, dipernahkeun gedengeunana, tempat utama. Nu beunghar tea ge maot, dikubur.

Matius 18:10
”Awas, ulah ngahina ka budak leutik pantar kieu. Ati-ati, sabab malaikat-malaikatna salawasna aya di payuneun Rama Kami di sawarga. [

Mazmur 34:7
Nu balangsak teh sasambat ka Mantenna, seug dikabul, dibebaskeun tina karupekanana.

Mazmur 91:11
Allah baris nempatkeun malaikat-malaikat-Na, ngajaga anjeun sanajan aya di mana.

Mazmur 103:20
Mulyakeun PANGERAN, he para malaikat anu garagah perkosa, anu narurut ka pangersa Mantenna, anu gumati kana saungeling dawuhana-Na.

Wahyu 5:11
Breh deui kaula ningal jeung ngadenge sora malaikat, lobana mangrebu-rebu jeung mangjuta-juta! Eta para malaikat narangtung ngalingkungan tahta, opat mahluk hirup, jeung para sesepuh,

Wahyu 19:10
Kaula deku seja nyembah ka anjeunna. Tapi saurna, ”Ulah kitu! Kaula ge ngabdi saperti andika, saperti dulur-dulur andika jeung sakur nu nyarekel kayaktian anu dipertelakeun ku Yesus. Nyembah mah kudu ka Allah!” Ari kayaktian anu dipertelakeun ku Yesus teh jadi sumberna ilham nabi-nabi.

Zakharia 5:9
Barang sim kuring tanggah, breh ningal aya dua awewe keur hiber muru ka lebah sim kuring, jangjangna siga jangjang bango, kacida kekerna. Gapruk nyamber karanjang tea, terus dibawa ngapung.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society