English
A A A A A

Malaikat dan iblis: [Malaikat]

Kejadian 2:1
Ku kituna jagat raya jadi lengkep sampurna.

Kolose 1:16
Sabab nya ku Anjeunna Allah ngajadikeun saniskara nu aya di langit jeung di bumi, nu katingal jeung nu teu katingal, kaasup roh-roh kawasa, pupunjungan-pupunjungan, pangawasa-pangawasa jeung sakur anu nyakrawati di dalam gaib. Sakumna alam ciciptan Allah diwujudkeunana teh ku Kristus jeung keur Kristus.

Ayub 38:1-7
[1] Ti dinya PANGERAN ngadawuh ka Ayub ti jero angin ribut, dawuhana-Na:[2] ”Saha maneh, campelak kana hikmat Kami, make ucap-ucap anu nya bodo nya kosong?[3] Maneh geura cengkat, masing cangker sakumaha layakna lalaki. Sing sadia pijawabeun, Kami seja barang tanya:[4] Geus aya maneh basa Kami ngadegkeun jagat? Lamun enya nyaho, sebutkeun.[5] Saha anu nangtukeun legana? Saha anu narik tali ukuranana? Eta kabeh, nyaho maneh pijawabeunana?[6] Kana naon nyeblokna tihang-tihang anu nanggeuy bumi? Saha nu masangkeun batu juru alam dunya?[7] Poe eta wanci subuhna bentang-bentang ragem ngarawih jeung mahluk-mahluk surga sarurak bungah.

Lukas 20:35-36
[35] Tapi jelema-jelema anu geus diharudangkeun deui tina maot mah hirupna dina jaman nu bakal datang teh moal karawin.[36] Kaayaanana bakal saperti para malaikat, moal keuna ku paeh, jeung jaradi putra-putra Allah lantaran geus diharudangkeun deui tina maot.

Wahyu 4:8
Opatanana baroga jangjang genep-genep anu luar jerona katutup ku mata. Beurang peuting eta opat mahluk hirup teh teu eureun-eureun mumuji: ”Suci-suci, suci Gusti Allah Nu Maha Kawasa, nu aya, nu geus aya, nu aya saterusna.”

Matius 22:30
Jelema sanggeus hirup deui tina paehna, kaayaanana bakal saperti malaikat di sawarga jeung moal kawin deui.

2 Samuel 14:17
Abdi percanten jangji Gusti bakal iasa ngarahayukeun, margi Sang Raja lir ibarat malaikat Allah, iasa nangtayungan anu sae ti nu awon. Mugi Sang Raja disarengan ku PANGERAN, Allah panutan Gusti.”

Lukas 15:10
Sing percaya, nya kitu pisan lamun aya hiji jelema doraka anu tobat, para malaikat Allah kacida barungaheunana.”

Wahyu 14:6
Tuluy kaula ningal hiji malaikat hiber luhur di angkasa, mawa warta hal Injil Kasalametan nu langgeng, embarkeuneun ka nu di bumi, ka unggal bangsa, suku bangsa, basa, jeung nagara.

Ayub 4:15-18
[15] Hiliwir aya angin kana beungeut, kuring sumiak muringkak, sabulu-bulu muriding.[16] Breh teh ningali nu ngabelegedeg di hareupeun, dihantem diawas-awas, weleh teu nyaho eta teh naon. Ana ngong aya soara, datangna ti alam jempling.[17] Pokna, ʼTaya jalma nu bener payuneun Allah. Taya jalma nu beresih di payuneun Nu nyiptana.[18] Sadalah abdi-abdi Allah di sawarga, ku Allah taya anu dipercaya. Malah para malaikat, ku Mantenna kapendak aya cacadna.

Yesaya 14:12-14
[12] Eh raja Babul, bentang pajar nu moncorong! Maneh enggeus ngagebut ragrag ti langit! Bareto sok nalukkeun bangsa-bangsa, ayeuna geus digejretkeun kana taneuh.[13] Bareto maneh geus ujub arek mancal langit, rek nagenkeun tahta saluhureun bentang anu pangluhurna. Geus boga pikir rek anegleng jadi raja di puncak gunung di kaler, tempat kumpul dewa- dewa.[14] Majar teh rek naek ka puncak mega, rek nyaruaan ka Nu Maha Kawasa.

Yudas 1:6
Sarta sing aringet oge, malaikat-malaikat anu parundung ti tempatna lantaran teu sarugema ku pangkatna, ku Allah diberok di tempat anu poek mongkleng di handap, dibarogod ku rante langgeng, ngadago hukumanana engke dina poe nu hebat.

1 Petrus 3:21-22
[21] Eta caah teh jadi perlambangna baptisan, anu ngalantarankeun aranjeun ayeuna salamet. Baptisan lain pikeun miceun daki meresihan awak, tapi mangrupa jangji, ikrar budi rasa urang nu hade ka Allah. Eta teh nyalametkeun aranjeun ku gugahna Yesus Kristus ti nu maraot,[22] terus munggah ka sawarga, linggih di tengeneun Allah, kawasa ka sakabeh malaikat, kitu deui ka sakabeh roh anu murba jeung kawasa.

1 Petrus 1:12
Aranjeunna geus diuningaan ku Allah, yen anu keur ditalungtikna teh jang aranjeun, lain jang aranjeunna. Ayeuna warta perkara eta teh geus kadarenge ku aranjeun ti jalma-jalma anu ngawartakeun Injil Kasalametan. Aranjeunna ngawawarkeun eta Injil Kasalametan teh kalawan pitulungna Roh Suci anu dilungsurkeun ti sawarga. Kana hal ieu sanajan para malaikat oge harayangeun uninga.

Ibrani 12:22
Aranjeun mah sabalikna, daratang teh ka Gunung Sion jeung ka kota Allah anu jumeneng, nya eta Yerusalem sawarga reujeung mangrebu-rebu malaikatna.

Wahyu 5:11-12
[11] Breh deui kaula ningal jeung ngadenge sora malaikat, lobana mangrebu-rebu jeung mangjuta-juta! Eta para malaikat narangtung ngalingkungan tahta, opat mahluk hirup, jeung para sesepuh,[12] tuluy ngarawih sorana tarik: ”Anak Domba nu geus ditelasan, layak nampi kakawasaan, kamuktian, kaluhungan, jeung kakuatan, kamulyaan, kaagungan, jeung pujian!”

Mazmur 78:25-49
[25] Jadi maranehna ngadahar kadaharan para malaikat, sapamenta maranehna dipaparinkeun.[26] Sarta Mantenna miwarang angin wetan ngahiuk, sarta ku pangawasa-Na angin kidul ngagelebug,[27] ngintun manuk ka umat-Na, lobana tanding keusik di basisir,[28] murubut ka tengah pasanggrahanana di sakuliah tempat maranehna.[29] Umat-Na disina sareubeuh dahar, sakahayangna ditumutkeun.[30] Tapi tacan ge puas napsu maranehna, sabot keur dalahar keneh,[31] geus matak bendu PANGERAN. Heug jelema-jelema anu pangbaredasna, pamuda-pamuda Israil, ku Mantenna dibinasa.[32] Tapi maranehna taya kakapok, doraka teu euih-euih, teu ngarandel bae kana kaajaiban Mantenna.[33] Anu matak umurna ku Mantenna dianggeuskeun, lir napas sarenghap, tumpes dadak sakala.[34] Upama ku Allah geus aya nu dibinasa, kakara areling ka Mantenna, nembongkeun pertobat jeung sasambat.[35] Kakara areling yen Allah teh panyalindunganana, yen Nu Maha Kawasa teh panulung maranehna.[36] Tapi ngakuna kitu teh ngan semet biwir, teu terus jeung hate.[37] Saenyana mah maranehna teu saratia, henteu tigin kana jangjina ka Mantenna.[38] Tapi Allah mah mikawelas ka umat-Na. Dosa-dosana dihampura, maranehna henteu dibinasa. Sering pisan Mantenna mengkek bendu-Na, nahan wera nu ngagegedur;[39] reh kaemut, yen maranehna teh mahluk teu langgeng teu beda ti angin, geus ngaliwat terus musna.[40] Di gurun keusik sering pisan ngalawan, sering nganalangsakeun manah-Na.[41] Pek deui, pek deui ngadoja ka Allah, ngajaheutan galih Nu Maha Suci Allahna Israil.[42] Parohoeun kana kakawasaan Mantenna, parohoeun waktu maranehna dileupaskeun ti musuh-musuhna,[43] parohoeun kana kadigjayaan jeung mujijat Mantenna di dataran Soan wewengkon Mesir.[44] Mantenna ngarobah cai walungan-walungan jadi getih, nepi ka urang Mesir teu baroga cai keur nginum.[45] Mantenna ngadatangkeun laleur, nyiksa urang Mesir, geus kitu tanahna sina diruksak ku bangkong.[46] Mantenna ngadatangkeun simeut, meakkeun panenna, ngaruksakkeun lahan-lahanna.[47] Mantenna numpurkeun pelak anggur maranehna ku hujan buah tangkal-tangkal kormana bungbang ku hujan es.[48] Mantenna maehan sasatoan urang Mesir ku hujan es, maehan pipiaraanana sina disamberan ku gelap.[49] Mantenna ngalantarankeun maranehna susah gede, ditarajang ku amarah jeung napsu Mantenna anu ngagedur, anu datangna lir para malakal maot.

Mazmur 91:11
Allah baris nempatkeun malaikat-malaikat-Na, ngajaga anjeun sanajan aya di mana.

Mazmur 103:20
Mulyakeun PANGERAN, he para malaikat anu garagah perkosa, anu narurut ka pangersa Mantenna, anu gumati kana saungeling dawuhana-Na.

Matius 4:6-11
[6] Ceuk Iblis ka Yesus, ”Lamun Anjeun Putra Allah, coba geura ngaragragkeun maneh. Sabab ceuk Kitab Suci: ʼAllah bakal miwarang para malaikat-Na, sina nyanggap ka Anjeun, sangkan ulah kungsi tigasruk kana batu.ʼ ”[7] Waler Yesus, ”Tapi ceuk Kitab Suci: ʼManeh ulah ngadoja ka Pangeran Allah maneh.ʼ ”[8] Yesus ku Iblis dibawa ka hiji gunung kacida luhurna, ditembongan karajaan-karajaan saalam dunya jeung sagala kaagunganana.[9] Ceuk Iblis, ”Eta kabeh rek diserenkeun ka Anjeun, asal daek sujud nyembah ka kaula.”[10] Ku Yesus diwaler, ”Geura nyingkah, Iblis! Kieu ceuk Kitab Suci: ʼManeh kudu nyembah ka Pangeran, Allah maneh. Ngan Mantenna anu kudu dibakti!ʼ ”[11] Iblis nyingkah ti Yesus. Geus kitu sarumping malaikat ngalalayanan ka Yesus.

Matius 16:27
Moal lila deui Putra Manusa teh bakal sumping nganggo kamulyaan Rama-Na, diiring ku para malaikat-Na, rek ngabales ka unggal jelema satimpal jeung kalakuanana.

Matius 18:10
”Awas, ulah ngahina ka budak leutik pantar kieu. Ati-ati, sabab malaikat-malaikatna salawasna aya di payuneun Rama Kami di sawarga. [

Matius 24:31-35
[31] Tarompet gede bakal disadakeun, sarta Putra Manusa bakal ngutus para malaikat-Na ka opat madhab bumi, ngumpulkeun umat pilihan Anjeunna ti sakuliah jagat, ti tungtung nepi ka tungtung.”[32] ”Tenjo tangkal kondang, aya papatahna. Lamun regang-regangna geus ngahejoan, ngaleuleusan jeung sarirungan, eta tandana geus tereh usum panas.[33] Nya kitu, lamun hal-hal anu bieu disebut geus kajadian, eta tandana yen geus tereh panungtungan, geus mimiti ahir jaman.[34] Inget, eta sakabeh perkara bakal kajadian samemeh jelema-jelema anu harirup ayeuna paraeh kabeh.[35] Langit jeung bumi bakal musna, tapi pangandika Kami mah moal musna.”

Lukas 4:10
Sabab ceuk Kitab Suci, ʼAllah bakal miwarang para malaikat-Na nangtayungan Anjeun.ʼ

Yohanes 20:11-12
[11] Maria ceurik deukeut kuburan, tuluy nempo ka jero kuburan bari ceurik.[12] Beh nenjo aya dua malaikat, panganggona bodas, keur caralik dina urut Yesus ebog dina mastakaeun jeung dina tunjangeuna-Na.

Kolose 2:18
Ulah beunang digeretak ku jelema anu ngaku-ngaku luhung dumeh meunang tetenjoan-tetenjoan gaib luar biasa, kitu deui ku jelema anu nyemu-nyemu handap asor jeung nyembah ka malaikat-malaikat. Jelema kitu, niatna ngan rek nyombongkeun maneh ku pikiranana anu duniawi,

Ibrani 1:14
Lamun kitu, naon ari malaikat? Malaikat-malaikat mah roh anu ngawula ka Allah, anu ku Mantenna diutus pikeun ngabarantu jelema-jelema anu bakal nampa kasalametan.

Ibrani 2:6-13
[6] sabab ceuk ungel salah sahiji bagian Kitab Suci kieu, ”Manusa teh naon, nun Allah, nu mawi dipikaemut? Manusa teh mung manusa, ku Gusti dugi ka diperhatoskeun![7] Mung sakedap ku Gusti disina langkung handap ti batan para malaikat. Saparantos kitu mah dimakutaan ku kamulyaan sareng kaagungan,[8] ku Gusti disina murba kana saniskara.” Disebutkeun yen manusa ku Allah disina ”murba kana saniskara”; eta tetela nuduhkeun yen anu dipurba ku manusa teh sagala rupa. Ngan ayeuna mah urang tacan ningal manusa murba kana saniskara teh.[9] Tapi urang terang aya anu nyepeng kawasa kitu, nya eta Yesus. Anjeunna ku Allah disina leuwih handap sakeudeung ti batan para malaikat, sarta disina pupus jadi gaganti sakumna manusa, ku tina asihna Allah ka manusa. Urang terang, ku sabab Anjeunna geus nemahan pupus jeung nandangan sangsara, Anjeunna geus aya dina kaagungan jeung kamulyaan.[10] Memang kitu dikersakeunana ku Allah anu ngajadikeun jeung miara saniskara, Yesus teh disina sampurna ku jalan sangsara heula, supaya iasa nyandak pirang-pirang manusa anu bakal milu mulya saperti Anjeunna. Sabab Yesus teh anu nuyun manusa supaya salamet.[11] Yesus nyucikeun manusa tina dosa-dosana, ku jalan kitu Anjeunna jeung sakur anu disucikeun dosana jadi sa-Rama, sarta ku lantaran geus sa-Rama, Yesus henteu lingsemeun ngangken saderek ka maranehna.[12] Hal eta nyata dina piunjuk-Na ka Allah, ”Jenengan Ama sumeja dikenalkeun ka sadaya dulur-dulur, bade dipuji dina riunganana.”[13] Aya deui pilahir-Na, kieu, ”Kami ngagantungkeun pangharepan ka Allah.” Ieu deui pilahir-Na, ”Ieu Kami, jeung anak-anak paparin Allah.”

Ibrani 13:2
Kudu akuan ka anu datang ka imah urang. Aya sawatara jelema, ku lantaran akuan kungsi ngaku semah, teu nyahoeun yen semahna teh malaikat.

2 Petrus 2:4
Allah henteu ngantep malaikat-malaikat anu baha, kabeh disuntrungkeun ka naraka, dirante di tempat nu poek, ngadago Poe Hukuman.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society