A A A A A

Malaikat dan iblis: [Malaikat Tertinggi]

Yudas 1:9
Padahal Mikail ku anjeun, kapala malaikat, tara kitu. Waktu anjeunna padu jeung Iblis parebut hak kana layon Musa, teu wantuneun nganggo kecap-kecap anu sipatna ngahina, ukur nyaurkeun kieu, ”Sing dibendon anjeun ku Allah!”

Daniel 10:13-21
[13] Kami dilawan ku malaikat pangawal karajaan Persia, nepi ka dua puluh hiji poe. Tapi datang Mikail, salah sahiji pamingpin malaikat, ngabantuan kami, da tadina kami ngan sorangan di Persia teh.[14] Ayeuna kami datang supaya maneh bisa ngarti kana hal anu bakal kasorang ku bangsa maneh ka hareup. Tetenjoan anu ayeuna teh anyar, nembongkeun pikahareupeun.”[15] Sajeroning anjeunna ngalahir kitu, kaula mah ngeluk bae bari teu kecet-kecet.[16] Eta malaikat, anu katembongna siga jelema, ngulurkeun pananganana nyabak biwir kaula. Tuluy kaula unjukan, ”Juragan, ku ieu titingalan abdi dugi ka ngadaregdeg laleuleus,[17] teu benten ti hiji jalma beulian di payuneun dununganana. Kumaha tiasana nyanggem ka Juragan? Karaosna laleuleus sareng areungap.”[18] Ceg Anjeunna nyepeng deui, seug karasa awak jadi kuat meueusan.[19] Ari saurna, ”Allah teh ka maneh asiheun. Teu kudu rentag, teu kudu sieun.” Sanggeus anjeunna sasauran kitu, awak karasana beuki tambah kuat. Tuluy unjukan, ”Kasauran Juragan matak teger. Mangga bade nyaurkeun naon?”[20] Ari lahiranana, ”Nyaho naon cik sababna kami nepungan maneh? Arek nembongkeun ka maneh sakur anu geus ditulis dina Kitab Kayaktian. Ayeuna kami kudu balik deui, rek tarung jeung malaikat pangawal karajaan Persia. Sanggeus kitu baris datang malaikat pangawal nagri Yunani. Moal aya nu bakal nulungan kami, kajaba ti Mikail, malaikat pangawal Israil.[21] Anjeunna nu wajib mantuan jeung ngabelaan ka kami.

Daniel 12:1
Malaikat nu anggoanana tina lawon lenen ngalahir deui, ”Harita, malaikat agung Mikail anu ngaping bangsa maneh baris nembongan. Tuluy bakal aya jaman suker anu pangpoharana, anu can kungsi kasorang ti barang bangsa-bangsa gumelar. Lamun eta jaman geus datang, kabeh jelema ti bangsa maneh, anu ngaran-ngaranna geus dicatet dina Kitab Allah, baris disalametkeun.

1 Tesalonika 4:16
Engke bakal aya sora tarik aba-aba ti malaikat utama, jeung sora tarompet Allah, geus kitu Gusti ku anjeun bakal lumungsur ti sawarga. Anu bakal dihirupkeun ti heula teh anu maraotna percaya ka Kristus.

Daniel 9:21
Sabot kaula keur neneda, Jabrail anu kungsi katenjo dina tetenjoan nu ti heula, lungsur ngalayang ka lebah kaula. Harita teh geus waktuna ngahaturkeun kurban peuting.

Daniel 8:11-16
[11] Seug nangtang ka Panglima tentara langit. Kurban, anu biasana tara petot-petot disanggakeun ka anjeunna, ku eta dieuweuhkeun, Bait Allah diburak-barik.[12] Sanggeus kitu jalma-jalma teh ti batan nyaranggakeun kurban anu geus diwajibkeun, kalah ka nyarieun dosa, ibadah anu bener dipiceun dikataneuhkeun. Pamaksudan eta tanduk, kitu jadi, kieu jadi.[13] Geus kitu kadenge aya hiji malaikat nanya ka nu hiji deui, ”Sabaraha pililaeunana hal-hal nu tembong dina eta tetenjoan teh? Rek sabaraha lilana kurban-kurban suci anu biasana kasanggakeun unggal poe kasilih ku dosa sakitu gedena? Sabaraha pililaeunana balad sawarga jeung Bait Allah diidek-idek?”[14] Malaikat nu hiji deui ngajawab, ”Pililaeunana sarebu saratus lima puluh poe. Wanci sore, atawa isuk-isuk, moal aya nu nyanggakeun kurban. Geus kitu, kakara Bait Allah baris dipulihkeun deui.”[15] Sabot kaula nyoba-nyoba ngahartikeun eta tetenjoan, ujug-ujug aya nu siga jelema nangtung di hareupeun.[16] Geus kitu aya soara cumeluk ti peuntaseun Walungan Ulay, pokna, ”Jabrail! Tetelakeun ka manehna harti tetenjoanana.”

Wahyu 12:7-9
[7] Geus kitu aya perang di sawarga. Mikail jeung para malaikatna merangan naga jeung para malaikatna. Naga eleh, teu meunang deui ngancik di sawarga.[8] Naga sakitu gedena teh dibalangkeun ka luar ti sawarga.[9] Eta oray kahot ti jaman purba teh disebutna Iblis atawa Setan, tukang nyasarkeun saalam dunya. Manehna ditotogkeun ka bumi jeung para malaikatna.

Lukas 1:26
Sanggeus Elisabet ngandegna nincak genep bulan, Allah ngutus malaikat Jabrail ka Nasaret, hiji kota di Galilea,

Ibrani 1:14
Lamun kitu, naon ari malaikat? Malaikat-malaikat mah roh anu ngawula ka Allah, anu ku Mantenna diutus pikeun ngabarantu jelema-jelema anu bakal nampa kasalametan.

Yosua 5:13-15
[13] Sabot aya di tempat anu deukeut ka tanah Yeriho, Yosua ujug-ujug ningali aya hiji jelema di payuneunana keur matek pedang. Seug disampeurkeun, dipariksa, ”Ieu teh prajurit mana, batur atawa musuh?”[14] ”Duanana lain,” walonna. ”Kami di dieu teh jadi panglima perang PANGERAN.” Bruk Yosua sujud kana taneuh, ngahormat sarta unjukan, ”Bade aya pikersaeun naon ka sim kuring? Sim kuring sumeja ngesto.”[15] Panglima perang PANGERAN ngawaler, ”Lesotkeun tarumpah maneh, sabab ieu bumi anu keur ditincak ku maneh teh suci.” Yosua ngalesotkeun tarumpahna.

Matius 18:10
”Awas, ulah ngahina ka budak leutik pantar kieu. Ati-ati, sabab malaikat-malaikatna salawasna aya di payuneun Rama Kami di sawarga. [

Keluaran 3:2
Breh malaikat PANGERAN nembongan ka anjeunna, jiga seuneu, ngagedur dina rungkun cucuk. Katingalieun ku Musa eta rungkun cucuk teh ngagedur ku seuneu, tapi weuteuh bae henteu kahuru.

Wahyu 1:4
Dulur-dulur di tujuh jamaah di wilayah Asia! Kaula Yohanes. Mugia dulur-dulur dipaparin rahmat rahayu ti Allah, Allah nu keur aya, nu geus aya, jeung nu aya saterusna, jeung ti tujuh roh anu aya di hadirat tahta Allah,

Matius 22:30
Jelema sanggeus hirup deui tina paehna, kaayaanana bakal saperti malaikat di sawarga jeung moal kawin deui.

Ayub 1:6
Hiji mangsa, waktu mahluk-mahluk surga ngadeuheus ka payuneun PANGERAN, di antarana Si Panggoda oge aya.

Lukas 20:36
Kaayaanana bakal saperti para malaikat, moal keuna ku paeh, jeung jaradi putra-putra Allah lantaran geus diharudangkeun deui tina maot.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society