A A A A A

Tambahan: [Tato]

Imamat 19:28
Teu meunang ngukir awak, dicocogan. Ari keur kapapatenan teu meunang nurihan maneh. Kami teh PANGERAN.

1 Korintus 6:18-20
[18] Pahing lacur! Dosa-dosa sejen anu dipigawe ku jelema, dosana ka nu aya di luareun ragana sorangan. Tapi dosa tina lacur mah dosa ka ragana sorangan.[19] Aranjeun kudu tarerang, raga aranjeun teh tempat tinggalna Roh Suci, Roh paparin ti Allah, dilinggihkeun di jero diri aranjeun. Diri aranjeun lain boga aranjeun, tapi kagungan Allah.[20] Aranjeun teh ku Allah geus digaleuh, dibayarna lunas, anu matak raga aranjeun kudu dipake ngamulyakeun Allah.

Wahyu 19:16
Dina jubah jeung paha-Na aya tulisan hiji gelaran, ungelna: ”Rajana para raja, Gustina para gusti”.

1 Korintus 10:23-31
[23] ”Urang mah kumaha ge meunang,” kitu ceuk nu ngaromong. Eta enya. Tapi henteu kabeh anu dimeunangkeun teh hade. ”Kumaha ge meunang” — henteu kabeh anu dimeunangkeun bisa nulung.[24] Ulah hayang senang sorangan, ragangan hate batur.[25] Aranjeun meunang ngadahar masakan daging naon bae anu dijual di pasar, teu kudu curiga nanyakeun.[26] Sabab ceuk Kitab Suci, ”Bumi jeung sagala eusina kagungan Pangeran.”[27] Upama diondang dahar ku anu henteu saagama sarta aranjeun nedunan pangondangna, naon susuguhna dahar ulah asa-asa, ulah nanyakeun naon-naon, teu kudu curiga.[28] Tapi lamun aya anu ngaharewosan, ”Ieu masakan urut nyuguh brahala,” eta masakan ulah didahar, tanda nganuhunkeun geus dibejaan jeung demi kayakinan;[29] lain kayakinan sorangan, tapi kayakinan jelema nu ngabejaan. ”Wah,” kitu meureun ceuk salah saurang, ”kuring bebas, naha make kudu kahalangan ku kayakinan batur?[30] Ieu dahareun ku kuring geus disukurkeun ka Allah. Kuring geus muji sukur nganuhunkeun ieu rejeki ti Allah, naha make teu meunang ngadahar?”[31] Eta kieu: Urang boh dahar boh nginum, salawasna kudu reujeung maksud ngamulyakeun ka Allah.

Ef 5:10
Kudu ngupayakeun maneh sangkan kamanah ku Pangeran.

Ulangan 14:1
”Maraneh teh umat PANGERAN Allah maraneh. Lamun katinggal maot ulah sok nurihan maneh atawa ngabotakan sirah lebah tarang kawas adat bangsa sejen.

1 Korintus 3:16-17
[16] Tarerang yen diri aranjeun teh gedong Allah? Tarerang yen di jero diri aranjeun teh aya Roh Allah?[17] Jadi saha bae anu ngaruksak gedong Allah, tangtu ku Allah diruksak deui. Sabab gedong Allah teh suci, sarta anu jadi gedong Allah teh aranjeun.

1 Korintus 9:27
Awak kudu dipolah, dilatih, disayagakeun, kudu geus apal kumaha molahkeunana; ulah hanas ka batur ngajak, tapi bari sorangan teu kapake lantaran teu nyumponan sarat.

Roma 12:1
Dulur-dulur! Ku sabab Allah sakitu murah asih-Na ka urang, sim kuring menta ka aranjeun supaya ngabaktikeun diri ka Mantenna, jadikeun kurban hirup-hirup; kumawula ka Mantenna bae supaya sukaeun manah-Na. Kudu kitu ibadah teh, kakara bener.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society