A A A A A

Tambahan: [Kekejian]

Daniel 11:31
Pasukanana sawareh bakal dititah nganajiskeun Bait Allah. Maranehna bakal ngeureunkeun kurban-kurban poean, sarta bakal masangkeun brahala anu disebutna si Pikasieuneun.

Daniel 12:11
Ti semet kurban-kurban poean tea dieuweuhkeun, nya eta ti waktu dipasangkeunana si Pikasieuneun, lilana 1.290 poe.

Ulangan 22:5
Awewe teu meunang make papakean lalaki, lalaki teu meunang make papakean awewe.

Ulangan 23:18
jeung duit ladang lacur ulah dipake mayar panadaran, teu meunang diasupkeun ka gedong PANGERAN Allah maraneh, sabab nu lacur di kuil-kuil pamujaan jeung duit ladang palacuran teh kagiruk PANGERAN.

Ulangan 24:4
Eta awewe anu pisah ti salakina anu pandeuri teh boh ku sabab diserahkeun, boh ku sabab katilar maot, teu meunang diruju ku salakina anu ti heula, kudu dianggap awewe anu geus ceda. Mun dibalikan deui matak cua ka PANGERAN. Peupeujeuh ulah nyieun kanistaan kawas kitu di tanah anu bakal dipaparinkeun ku PANGERAN Allah maraneh.”

Yesaya 1:13
Teu guna maneh mawa pangabakti oge. Kami ijid kana bauna eta beubeuleuman maneh! Kami ijid kana Pesta Bulan Anyar, kana Sabat, jeung kana kumpulan-kumpulan ibadah maneh, lantaran geus kalampud ku dosa maneh.

Imamat 7:18
Sabab lamun geus tilu poe didahar keneh bae, kurbanna ku PANGERAN moal ditampi jeung moal matak jadi berkah ka manehna, malah haram sarta bakal aya balukarna ka anu ngadahar.

Imamat 18:22
Teu meunang jima jeung papada lalaki, eta kalakuan pikacuaeun Allah.

Amsal 11:1
PANGERAN mikangewa ka nu make timbangan curang. Mantenna misuka ka nu nimbangna bener.

Amsal 11:20
Angen-angen jahat kaceuceub PANGERAN, ari lampah bener nyukakeun kana manah-Na.

Amsal 12:22
PANGERAN ngewa ka tukang bohong, sabalikna misuka ka nu nedunan jangjina.

Amsal 15:8
Paneda jalma balener kamanah ku PANGERAN. Sabalikna jalma jarahat mah pangbaktina ge dipikageuleuh.

Amsal 15:26
PANGERAN mikagiruk pipikiran jelema goreng, sabalikna misuka kana ucap-ucap nu darehdeh.

Amsal 16:5
Nu arangkuh jadi kacua PANGERAN, tur moal bisa nyingkir tina hukuman.

Amsal 17:15
Nyalahkeun jelema beresih, atawa ngaleupaskeun jelema jahat, duanana ge kaceuceub PANGERAN.

Amsal 20:10
Tukang malsu timbangan jeung meteran, jadi kagiruk PANGERAN.

Amsal 20:23
PANGERAN mikagiruk ka jalma nu make timbangan palsu jeung malsu timbangan.

Amsal 28:9
Nu teu tunduk kana hukum Allah, panedana oge ku Allah kacida dipikacuana.

Wahyu 21:27
Tapi jelema anu najis jeung jelema anu aeb kalakuan atawa tukang bohong teu meunang asup. Anu bisa ka darinya ngan anu ngaranna aya dina kitab jelema-jelema nu harirup kagunganana Anak Domba tea.

Markus 13:14
”Maraneh bakal nenjo ’Si Pikasieuneun’ ngabedega di tempat anu saenyana lain eukeurna.” (Para maos! Mangga manahan naon eta teh pihartieunana!) ”Harita, nu araya di Yudea kudu lalumpat ka pagunungan.

Matius 24:15
”Maraneh bakal nenjo ʼSi Pikasieuneunʼ anu baheula diucapkeun ku Nabi Daniel tea ngajega di tempat suci.” (Para maos! Mangga manahan naon eta teh pihartoseunana!)

Roma 1:26-27
[26] Ku sabab kalakuanana karitu, ku Allah jadi diantep ngalajur napsuna anu hina. Nu awewe nyacapkeun napsu birahina lain ku cara anu lumrah.[27] Nu lalaki saruana, sapatemon jeung papada lalaki deui, lain jeung awewe. Jelema-jelema nyieun kalakuan anu ngerakeun jeung papada batur sajinis, nepi ka maranehanana kudu nandangan balukarna tina kalakuan sorangan.

Imamat 20:12-13
[12] Sing saha anu jinah jeung minantu awewe kudu dipaehan jeung awewena, sabab kanircaanana manjing hukum paeh. Kudu paeh ku salahna sorangan.[13] Sing saha anu silih jima jeung papada lalaki, hiji kalakuan anu pikagirukeun, kudu dipaehan duanana. Kudu paraeh ku salahna sorangan.

Amsal 6:16-20
[16] Aya tujuh perkara anu jadi kacua PANGERAN anu teu meunang diantep, nya eta: Sikep nu sombong, sungut nu bohong, leungeun nu maehan jalma teu salah, pipikiran nu ngareka kamurkaan, suku anu gura-giru kana kajahatan, saksi anu bohong deui, bohong deui, jeung jelema anu ngadu-ngadukeun babaturan.[17] ***[18] ***[19] ***[20] Anaking, lampahkeun papatah Bapa, tuturkeun pitutur indung.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society