A A A A A

Tambahan: [Poligami]

1 Tawarikh 4:5
Ashur, anu ngadegkeun kota Tekoa istrina dua, Hela jeung Naara.

2 Samuel 5:13
Sanggeus ngalih ti Hebron ka Yerusalem, Daud tambih garwa jeung parekan, putra-putrana oge rea istri pameget.

2 Samuel 12:8
Karajaan Saul, kitu deui pamajikan-pamajikanana ku Kami dibikeun ka maneh. Maneh geus dijieun raja nyangking Israil jeung Yuda. Bisi ngarasa kurang keneh, ku Kami mo burung dibere deui dua kalieun ti eta.

2 Tawarikh 11:21
Geureuha Rehabam kabehna dalapan welas, parekanana genep puluh. Ari putra-putrana dua puluh dalapan pameget, genep puluh istri. Ti saantero garwa jeung parekan, Maaka anu pangdipikacintana,

2 Tawarikh 13:21
Sabalikna Abia kakawasaanana beuki mekar. Garwa Abia opat welas, putrana dua puluh dua pameget, genep welas istri.

Keluaran 21:10
Anu enggeus boga pamajikan, lamun boga pamajikan hiji deui, hak pamajikanana anu kahiji kitu deui sandang panganna, teu meunang kurang, kudu angger saperti samemehna.

Kejadian 4:19
Lamek geureuhana dua, Adah jeung Silah.

Kejadian 30:4-9
[4] Seug Bilha, inangna, diserenkeun sina salulut jeung carogena.[5] Ti dinya Bilha nyiram, terus ngalahirkeun pikeun Yakub.[6] Saur Rahel, ”Allah geus midamel kaadilan ka aing, ngamakbul paneda aing, maparin anak.” Seug orok teh dingaranan Dan.[7] Bilha inang Rahel nyiram deui, terus ngalahirkeun putra pameget ti Yakub.[8] Saur Rahel, ”Aing tas tarung jeung lanceuk. Aing anu meunang.” Seug orok teh dingaranan Naptali.[9] Ari Lea, sanggeus pet teu putraan deui, seug nyerenkeun Silpa inangna, sina ditikah ku Yakub.

Yesaya 4:1
Dina mangsa eta awewe tujuhan bakal marebutkeun lalaki hiji. Cararekna, ”Dahar pake abdi teh moal nyesahkeun, dapon kersa bae akang jadi salaki. Mangga abdi pihukum, parantos teu kiat ku kaisin teu gaduh bae salaki.”

Hakim 8:30
Putrana aya tujuh puluh, kawantu geureuhana loba.

Bilangan 12:1
Hiji mangsa Musa diupat ku Harun jeung saderekna nu istri, Miryam, dumeh geus migarwa wanita urang Kus.

1 Samuel 1:1-2
[1] Di desa Ramah di pagunungan Epraim, aya hiji jelema kaom Epraim, ngaranna Elkana bin Yeroham, incu Elihu, warga Tohu ti kaom Sup.[2] Boga bojo dua, Hana jeung Penina. Penina boga anak, Hana henteu hiji-hiji acan.

Ulangan 21:15-17
[15] ”Upamana, aya jelema pamajikanana dua. Duanana baroga anak, tapi anakna anu lahir ti heula teh lain ti pamajikan anu jadi kanyaahna.[16] Dina waktuna ngabagi warisan ka anak, ulah nepi ka warisan hak anu cikal teh diwariskeun ka anak ti pamajikan anu pangdipikanyaahna.[17] Warisan keur anak cikal kudu dua kalieun, sanajan lain anak ti pamajikan anu pangdipikanyaahna. Anak cikal kudu diaku anak cikal, hak warisanana kudu dicumponan sakumaha hak anak cikal.”

2 Tawarikh 24:1-3
[1] Yoas mimiti jumeneng raja dina yuswa tujuh taun, ngarajaanana opat puluh taun, calikna di Yerusalem. Jenengan ibuna Sibya asal ti Bersyeba.[2] Lampahna sapanjang Yoyada aya keneh sapagodos jeung manah PANGERAN.[3] Ku Imam Yoyada dipangmilihkeun dua garwa, tuluy puputra istri pameget.

Yehezkiel 23:1-4
[1] PANGERAN ngadawuh ka kaula,[2] dawuhana-Na, ”Eh anak manusa, hiji mangsa aya dua awewe adi lanceuk.[3] Waktu keur ngorana keneh, keur waktu matuh di Mesir duanana geus kauculan parawanna, sarta terus ngalacurkeun maneh.[4] Lanceukna ngaranna Ohola (ieu ngupamakeun nagri Samaria), adina ngaranna Oholiba (ngupamakeun nagri Yerusalem). Duanana ku Kami ditikah nepi ka baroga anak.

1 Korintus 7:1-5
[1] Ayeuna ngeunaan masalah anu ditulis dina surat aranjeun. Lalaki alus lamun teu kawin.[2] Tapi ku sabab loba gogoda, leuwih hade kawin, boga pamajikan sorangan, awewe boga salaki sorangan.[3] Salaki kudu nyumponan kawajiban ka pamajikan, pamajikan kudu nyumponan kawajiban ka salaki, duanana kudu silih sugemakeun.[4] Pamajikan taya hakna ka dirina, dirina hak salakina. Salaki ge taya hakna ka dirina, dirina hak pamajikanana.[5] Sare ulah papisah, kajaba sawaktu-waktu upama arek tapakur, tapi masing-masing kudu satuju heula. Sanggeusna mah kudu raket reujeung deui, netepan kawajiban laki rabi, supaya henteu kagoda ku Iblis ku lantaran henteu kuat ngabendung napsu.

Ulangan 25:5-10
[5] ”Upamana, aya dua jelema adi lanceuk, cicing reureujeungan di lahan sahiji. Nu saurang maot jeung teu ninggalan anak. Urut pamajikanana teu meunang kawin deui salian ti ka lalaki ti kalangan kulawarga eta keneh.[6] Dulurna almarhum teh wajib ngawin eta awewe, sarta ana engkena boga anak, cikalna kudu diitung anak almarhum dulurna, supaya silsilah almarhum ulah leungit ti Israil.[7] Upama dulur almarhum embungeun ngawin, eta awewe kudu pupulih ka rengrengan kokolot kota, ’Dulur jenatna pun lanceuk teu sayagi nedunan kawajiban, embungeun masihan turunan ka dulur. Pun lanceuk tangtos moal gaduh turunan di Israil.’[8] Lalaki tea ku para kokolot kota kudu disaur terus weweleh. Lamun keukeuh teu daekeun ngawin,[9] ku eta awewe kudu disampeurkeun disaksian ku para kokolot kota, pecatkeun tarumpahna, ciduhan beungeutna, bari disebut kieu: ’Sing dikieukeun jelema anu embung mere turunan ka dulurna sorangan.’[10] Saterusna kulawarga eta jelema ku urang Israil kudu disebut ’kulawarga jalma anu pecat tarumpah’.”

1 Tawarikh 3:1-9
[1] Berendelan putra-putra Daud nurutkeun parelean yuswana masing-masing, anu diowokeunana waktu anjeunna ngarajaan di Hebron: Amnon, ibuna Ahinoam ti Yisrel. Daniel, ibuna Abigail ti Karmel. Absalom, ibuna Maaka putra Raja Talmai ti Gesur. Adonia, ibuna Hagit. Sepaca, ibuna Abital. Itream, ibuna Egla.[2] ***[3] ***[4] Genepanana diowokeun di Hebron, waktu Daud ngarajaan di dinya anu lilana tujuh taun genep bulan. Sanggeus anjeunna ngarajaan di Yerusalem anu lilana tilu puluh tilu taun,[5] anjeunna puputra deui tur loba. Ti garwa anu jenengan Batseba binti Amiel puputra opat: Sima, Sobab, Natan jeung Suleman.[6] Salapan deui putrana nya eta: Yibhar, Elisua, Elpelet,[7] Nogah, Nepeg, Yapia,[8] Elisama, Elyada jeung Elipelet.[9] Kajaba ti eta rea keneh putrana anu ti parekan-parekan. Putrana nu istri, hiji, Tamar.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society