A A A A A

Dios: [Mandamientos]


Marcos 10:19
Los mandamientos sabes: "No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre".

Lucas 18:20
Los mandamientos sabes: "No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso testimonio; honra a tu padre y a tu madre".

Mateo 22:34-40
[34] Ke kaloku bathe abaFarisi, bakuva ukuba ubethe labakhohla abaSadusi, bahlanganiselana ndawonye.[35] Omnye kubo ongumqondisi-mthetho wambuza emlinga, wathi,[36] Mfundisi, owona myalelo mkhulu emthethweni nguwuphi na?[37] Wathi ke uYesu kuye, Uze uyithande iNkosi uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela, nangomphefumlo wakho uphela,nangengqondo yakho iphela.[38] Nguwo lowo owokuqala nomkhulu umthetho.[39] Owesibini ke ufana nawo: Uze umthande ummelwane wakho ngoko uzithanda ngako.[40] Kule mithetho yomibini kuxhomekeke umyalelo uphela nabaprofeti.

Romanos 13:9
Kuba oku kuthi, Uze ungakrexezi, uze ungabulali, uze ungebi, uze ungangqini buxoki, uze ungakhanuki, nokuba kukho wumbi umthetho, uhlanganiselwe kweli lizwi lokuthi, Uze umthande ummelwane wakho ngoko uzithanda ngako.

Mateo 19:16-19
[16] Kwabonakala kusiza othile, wathi kuye, Mfundisi ulungileyo, yiyiphi na into elungileyo endingenza yona, ukuze ndibe nabo ubomi?[17] Uthe ke kuye, Yini na ukuba uthi ndilungile? Akukho ulungileyo, mnye kwaphela, nguThixo. Ukuba ke uthanda ukungena ebomini, yigcine imithetho.[18] Athi kuye, Yiphi na? Wathi ke uYesu, Yona le: uze ungabulali, uze ungakrexezi, uze ungebi, uze ungangqini buxoki,[19] beka uyihlo nonyoko; nawo lo: uze umthande ummelwane wakho njengoko uzithanda ngako.

Mateo 22:36-40
[36] Mfundisi, owona myalelo mkhulu emthethweni nguwuphi na?[37] Wathi ke uYesu kuye, Uze uyithande iNkosi uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela, nangomphefumlo wakho uphela,nangengqondo yakho iphela.[38] Nguwo lowo owokuqala nomkhulu umthetho.[39] Owesibini ke ufana nawo: Uze umthande ummelwane wakho ngoko uzithanda ngako.[40] Kule mithetho yomibini kuxhomekeke umyalelo uphela nabaprofeti.

Mateo 10:17-22
[17] Balumkeleni ke abantu; kuba baya kuninikela ezintlanganisweni zamatyala, banityakatye ezindlwini zabo zesikhungu;[18] naye ke niya kusiwa phambi kwabalawuli nookumkani ngenxa yam, ze kube bubungqina kubo, nakuzo iintlanga.[19] Xa sukuba ke beninikela, ize ningaxhaleli ukuba nothetha ngakuphi na, nokuba nothetha ntoni na; kuba niya kunikwa ngelo lixa oko nothetha khona.[20] Kuba asinini abathethayo, nguMoya kaYihlo othethayo ngaphakathi kwenu.[21] Ke kaloku umzalwana uya kunikela umzalwana ekufeni, aze uyise anikele umntwana; bathi nabantwana basuke phezu kwabazali bababulalisise;[22] niya kuthiywa ngabantu bonke ngenxa yegama lam; ke onyamezelayo kwada kwaba kwasekupheleni, uya kusindiswa yena.

Romanos 13:8-14
[8] Musani ukuba natyala lanto mntwini, lingelilo elokuthandana; kuba omthandayo omnye uzalise umthetho.[9] Kuba oku kuthi, Uze ungakrexezi, uze ungabulali, uze ungebi, uze ungangqini buxoki, uze ungakhanuki, nokuba kukho wumbi umthetho, uhlanganiselwe kweli lizwi lokuthi, Uze umthande ummelwane wakho ngoko uzithanda ngako.[10] Uthando alusebenzi bubi kuye ummelwane; ngoko uthando luyinzaliseko yomthetho.[11] Ke oko masikwenze, silazi nje ixesha eli, ukuba lilixa lokuba ngoku sivuke ebuthongweni; kuba ngoku usindiso lukufuphi kuthi, kunokuya saqalayo ukukholwa.[12] Ubusuku buhambile, ukusa ke kusondele. Masiyilahle ngoko imisebenzi yobumnyama, sixhobe iintonga zokukhanya.[13] Masihambe sizibekile ngokwasemini; kungabi sezindywaleni nasekunxileni; kungabi sekuphimiseni naseburheletyweni; kungabi sezinkanini nasemoneni.[14] Yambathani ke iNkosi uYesu Kristu; ize ukwazalelela inyama ningakwenzeli ukukhwezelela iinkanuko zayo.

Marcos 12:28-34
[28] Kwafika omnye wakubabhali; wabeva bebuzana; waqonda ukuba ubaphendule kakuhle. Wambuza esithi, Owona mthetho uphambili kuyo yonke nguwuphi na?[29] UYesu wamphendula ke esithi, Owona ungaphambili kuyo yonke imithetho ngulo: Yiva, Sirayeli, iNkosi uThixo wethu yiNkosi inye;[30] uze uyithande ke iNkosi uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela, na ngomphefumlo wakho uphela, nangengqondo yakho iphela, nangamandla akho ephela. Nguwo lo ongaphambili umthetho.[31] Nowesibini ufana nawo; nangu: Uze umthande ummelwane wakho njengoko uzithanda ngako. Akukho mthetho wumbi mkhulu kunale.[32] Wathi umbhali kuye, Ngxatsho ke, Mfundisi, uthethe inyaniso; ngokuba mnye uThixo, akukho wumbi ngaphandle kwakhe;[33] nokuthi umthande yena ngentliziyo iphela, nangengqiqo iphela, nangomphefumlo uphela, nangamandla ephela, nokuthi umthande ummelwane wakho njengoko uzithanda ngako, kungaphezu kwawo onke amadini atshiswayo kuphele, nemibingelelo.[34] UYesu embonile ukuba uphendule ngengqiqo, wathi kuye,Akukude wena ebukumkanini bukaThixo. Akwaba sabakho mntu ubenobuganga bakumbuza nto.

Éxodo 34:28
Waye ekhona ke enoYehova iimini ezimashumi mane nobusuku obumashumi mane; akadla sonka, akasela manzi. Wawabhala emacwecweni amazwi omnqophiso, la mazwi alishumi.

Deuteronomio 4:13
Wanixelela umnqophiso wakhe, awaniwisela umthetho ngawo ukuba niwenze, amazwi alishumi; wawabhala emacwecweni amabini amatye.

Deuteronomio 10:4
Wawabhala ke emacwecweni ngokombhalo wokuqala amazwi alishumi, abewathethile uYehova kuni entabeni, phakathi komlilo, ngomhla wesikhungu; uYehova wandinika wona.

Deuteronomio 5:7-22
[7] Uze ungabi nathixo bambi ngaphandle kwam.[8] Uze ungazenzeli umfanekiso oqingqiweyo, nokuba ngowayiphi na into emilise esezulwini phezulu, nesemhlabeni phantsi,nesemanzini aphantsi komhlaba.[9] Uze ungazinquli ezo nto, uze ungazikhonzi; kuba mna Yehova,Thixo wakho, ndinguThixo onekhwele, ndibuvelela ubugwenxa booyise koonyana nakwesesithathu nakwesesine isizukulwana sabandithiyileyo;[10] ndiwenzela inceba amawaka abandithandayo, abayigcinayo imithetho yam.[11] Uze ungafumane ulibize igama likaYehova uThixo wakho, kuba uYehova akayikumenza omsulwa, ofumana alibize igama lakhe.[12] Gcina umhla wesabatha, ukuba wungcwalise, njengoko wakuwisela umthetho uYehova uThixo wakho.[13] Wosebenza imihla emithandathu, uwenze wonke umsebenzi wakho;[14] ke wona umhla wesixhenxe uyisabatha kaYehova uThixo wakho.Uze ungenzi namnye umsebenzi, wena, nonyana wakho, nentombi yakho, nesicaka sakho, nesicakakazi sakho, nenkomo yakho,ne-esile lakho, neento zakho zonke ezizitho zine, nowasemzini osemasangweni akho, ukuze siphumle isicaka sakho nesicakakazi sakho, njengawe;[15] ukhumbule ukuba ube ulikhoboka ezweni laseYiputa,wakukhupha khona uYehova uThixo wakho ngesandla esithe nkqi,nangengalo eyolukileyo; ngenxa yoko ukuwisele umthetho uYehova uThixo wakho, ukuba uwugcine umhla wesabatha.[16] Beka uyihlo nonyoko, njengoko akuwisele umthetho uYehova uThixo wakho, ukuze yolulwe imihla yakho, nokuze kulunge kuwe emhlabeni akunika wona uYehova uThixo wakho.[17] Uze ungabulali.[18] Uze ungakrexezi.[19] Uze ungebi.[20] Uze ungangqini ubungqina obubuxoki ngommelwane wakho.[21] Uze unganqweneli umfazi wommelwane wakho; uze unganqweneli indlu yommelwane wakho, nentsimi yakhe, nesicaka sakhe,nesicakakazi sakhe, nenkomo yakhe, ne-esile lakhe, nanye into eyeyommelwane wakho.[22] Loo mazwi wawathetha uYehova ebandleni lenu lonke entabeni leyo, phakathi komlilo, efini asesithokothokweni, ngezwi elikhulu, akongeza; wawabhala emacwecweni amatye amabini,wawanika mna.

Deuteronomio 6:21
wothi kunyana wakho, Sibe singamakhoboka kaFaro eYiputa;wasikhupha uYehova eYiputa ngesandla esithe nkqi;

Deuteronomio 10:1-5
[1] Ngelo xesha wathi uYehova kum, Ziqingqele amacwecwe amatye abe mabini, njengawokuqala, unyuke uze kum entabeni, uzenzele ityeya yomthi;[2] ndiwabhale emacwecweni lawo amazwi abekwawokuqala amacwecwe, lawo wawaqhekezayo; uwabeke etyeyeni.[3] Ndenza ke ityeya ngomngampunzi, ndaqingqa amacwecwe amatye amabini, njengawokuqala; ndenyuka ndaya entabeni, ndinawo amacwecwe amabini esandleni sam.[4] Wawabhala ke emacwecweni ngokombhalo wokuqala amazwi alishumi, abewathethile uYehova kuni entabeni, phakathi komlilo, ngomhla wesikhungu; uYehova wandinika wona.[5] Ndajika ke, ndehla entabeni, ndawabeka amacwecwe etyeyeni endayenzayo. Akhona, njengoko uYehova wandiwisela umthetho ngako.

Éxodo 20:1-17
[1] UThixo wawathetha ke onke la mazwi, wathi:[2] NdinguYehova, uThixo wakho, owakukhupha ezweni laseYiputa,endlwini yobukhoboka.[3] Uze ungabi nathixo bambi ngaphandle kwam.[4] Uze ungazenzeli umfanekiso oqingqiweyo, nokuba ngowayiphi na into emilise esezulwini phezulu, nesemhlabeni phantsi,nesemanzini aphantsi komhlaba.[5] Uze ungaqubudi kwezo nto, ungazikhonzi: kuba mna, Yehova Thixo wakho, ndinguThixo onekhwele, ndibuvelela ubugwenxa booyise koonyana, kwesesithathu nakwesesine isizukulwana sabandithiyileyo;[6] ndiwenzela inceba amawaka abandithandayo, abayigcinayo imithetho yam.[7] Uze ungafumane ulibize igama likaYehova uThixo wakho; kuba uYehova akayi kumenza omsulwa ofumana alibize igama lakhe.[8] Khumbula umhla wesabatha, ukuba uwungcwalise.[9] Wosebenza imihla emithandathu, uwenze wonke umsebenzi wakho;[10] ke wona umhla wesixhenxe uyisabatha kaYehova uThixo wakho.Uze ungenzi namnye umsebenzi ngawo, wena, nonyana wakho,nentombi yakho, nesicaka sakho, nesicakakazi sakho, nezinto zakho ezizitho zine, nowasemzini osemasangweni akho:[11] kuba ngemihla emithandathu uYehova wenza izulu, nomhlaba,nolwandle, neento zonke ezikwezo zinto, waphumla ngomhla wesixhenxe; ngenxa yoko uYehova wawusikelela umhla wesabatha,wawungcwalisa.[12] Beka uyihlo nonyoko, ukuze yolulwe imihla yakho emhlabeni akunika wona uYehova uThixo wakho.[13] Uze ungabulali.[14] Uze ungakrexezi.[15] Uze ungebi.[16] Uze ungangqini ubungqina obubuxoki ngommelwane wakho.[17] Uze ungawunqweneli umzi wommelwane wakho. Uze ungamnqweneli umfazi wommelwane wakho, nesicaka sakhe,nesicakakazi sakhe, nenkomo yakhe, ne-esile lakhe, nanye into eyeyommelwane wakho.

Éxodo 24:12
Wathi uYehova kuMoses, Nyuka uze kum entabeni, ube khona,ndikunike amacwecwe amatye enomyalelo nomthetho, endiwubhalele ukuze bayalwe ngawo.

Éxodo 34:10-29
[10] Wathi, Yabona, ndenza umnqophiso; ndiya kwenza imisebenzi ebalulekileyo, engazanga idalwe ehlabathini lonke nasezintlangeni zonke, phambi kwabantu bonke bakowenu; bonke abantu ophakathi kwabo wena bowubona umsebenzi kaYehova;ngokuba yinto eyoyikekayo eniya kuyenza kuwe.[11] Kugcine oko ndikuwisela umthetho ngako namhla. Yabona,ndigxotha ebusweni bakho ama-Amori, namaKanan, namaHeti,namaPerizi, namaHivi, namaYebhusi.[12] Zigcine, hleze wenze umnqophiso nabemi belo zwe ungena kulo; hleze babe ngumgibe phakathi kwakho.[13] Nozidiliza izibingelelo zabo, niziqhekeze izimiso zabo zamatye, nibagawule ooAshera babo.[14] Kuba akusayi kungqula thixo wumbi; kuba uYehova nguKhwele,igama lakhe, nguThixo onekhwele;[15] hleze wenze umnqophiso nabemi belo zwe, baze bahenyuze ngokulandela oothixo babo, babingelele koothixo babo, bakubize udle umbingelelo wabo;[16] uzekele oonyana bakho ezintombini zabo, zize iintombi zabo zihenyuze ngokulandela oothixo babo, zibenyuzise noonyana bakho, ngokubalandelisa oothixo babo.[17] Uze ungazenzeli oothixo abatyhidiweyo.[18] Umthendeleko wezonka ezingenagwele uze uwugcine. Iintsuku ezisixhenxe wodla izonka ezingenagwele, njengoko ndakuwisela umthetho, ngexesha elimisiweyo lenyanga enguAbhibhi; kuba waphuma eYiputa ngenyanga enguAbhibhi.[19] Yonke into evula isizalo yeyam, nemfuyo yakho yonke evula isizalo engamaduna, nokuba yinkomo, nokuba yimvu;[20] ke lona izibulo le-esile wolikhulula ngokulimisela ngexhwane; ukuba akuthanga ulikhulule ngokulimisela, wolaphula intamo. Bonke oonyana bakho bamazibulo uze ubakhulule ngokubamisela; mabangabonakali phambi kwam bengaphethe lutho.[21] Wosebenza imihla emithandathu; ke ngomhla wesixhenxe uze uphumle, uphumle ekulimeni nasekuvuneni.[22] Uze uwenze umthendeleko weeveki, wentlahlela yokuvunwa kwengqolowa; nomthendeleko wokuhlanganisela ukutya emakhaya ekupheleni komnyaka.[23] Izihlandlo ezithathu ngomnyaka, yonke into engamadoda yakowenu yobonakala ebusweni beNkosi uYehova, uThixo kaSirayeli.[24] Kuba ndiya kuzigqogqa iintlanga phambi kwakho, ndiwenze banzi umda wakho, linganqwenelwa nangubani ilizwe lakho,ekunyukeni kwakho usiya kubonakala ebusweni bukaYehova uThixo wakho, izihlandlo ezithathu ngomnyaka.[25] Igazi lombingelelo wam uze ungalibingeleli phezu kwento enegwele; nombingelelo womthendeleko wepasika uze ungahlali kude kuse.[26] Ingqalo yentlahlela yomhlaba wakho uze uyise endlwini kaYehova uThixo wakho. Uze ungalipheki itakane ngobisi lukanina.[27] Wathi uYehova kuMoses, Wabhale la mazwi; kuba ndenze ngokuthetha kwala mazwi umnqophiso nawe noSirayeli.[28] Waye ekhona ke enoYehova iimini ezimashumi mane nobusuku obumashumi mane; akadla sonka, akasela manzi. Wawabhala emacwecweni amazwi omnqophiso, la mazwi alishumi.[29] Kwathi, ekuhleni kukaMoses entabeni yaseSinayi, amacwecwe omabini esingqino esesandleni sikaMoses ekuhleni kwakhe entabeni, akazi uMoses, ukuba ulusu lobuso bakhe belukhazimla ekuthetheni kwakhe naye.

Deuteronomio 6:4-9
[4] Yiva, Sirayeli: uYehova uThixo wethu nguYehova mnye.[5] Uze umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho yonke,nangomphefumlo wakho wonke, nangamandla akho onke.[6] La mazwi ndikuwisela umthetho ngawo namhlanje, aze abe sentliziyweni yakho.[7] Uze uwatsolise koonyana bakho, uthethe ngawo ekuhlaleni kwakho endlwini yakho, nasekuhambeni kwakho ngendlela,nasekulaleni kwakho, nasekuvukeni kwakho;[8] uwabophe esandleni sakho abe ngumqondiso, abe zizikhumbuzo phakathi kwamehlo akho;[9] uwabhale emigubasini yendlu yakho, nasemasangweni akho.

Éxodo 20:2-17
[2] NdinguYehova, uThixo wakho, owakukhupha ezweni laseYiputa,endlwini yobukhoboka.[3] Uze ungabi nathixo bambi ngaphandle kwam.[4] Uze ungazenzeli umfanekiso oqingqiweyo, nokuba ngowayiphi na into emilise esezulwini phezulu, nesemhlabeni phantsi,nesemanzini aphantsi komhlaba.[5] Uze ungaqubudi kwezo nto, ungazikhonzi: kuba mna, Yehova Thixo wakho, ndinguThixo onekhwele, ndibuvelela ubugwenxa booyise koonyana, kwesesithathu nakwesesine isizukulwana sabandithiyileyo;[6] ndiwenzela inceba amawaka abandithandayo, abayigcinayo imithetho yam.[7] Uze ungafumane ulibize igama likaYehova uThixo wakho; kuba uYehova akayi kumenza omsulwa ofumana alibize igama lakhe.[8] Khumbula umhla wesabatha, ukuba uwungcwalise.[9] Wosebenza imihla emithandathu, uwenze wonke umsebenzi wakho;[10] ke wona umhla wesixhenxe uyisabatha kaYehova uThixo wakho.Uze ungenzi namnye umsebenzi ngawo, wena, nonyana wakho,nentombi yakho, nesicaka sakho, nesicakakazi sakho, nezinto zakho ezizitho zine, nowasemzini osemasangweni akho:[11] kuba ngemihla emithandathu uYehova wenza izulu, nomhlaba,nolwandle, neento zonke ezikwezo zinto, waphumla ngomhla wesixhenxe; ngenxa yoko uYehova wawusikelela umhla wesabatha,wawungcwalisa.[12] Beka uyihlo nonyoko, ukuze yolulwe imihla yakho emhlabeni akunika wona uYehova uThixo wakho.[13] Uze ungabulali.[14] Uze ungakrexezi.[15] Uze ungebi.[16] Uze ungangqini ubungqina obubuxoki ngommelwane wakho.[17] Uze ungawunqweneli umzi wommelwane wakho. Uze ungamnqweneli umfazi wommelwane wakho, nesicaka sakhe,nesicakakazi sakhe, nenkomo yakhe, ne-esile lakhe, nanye into eyeyommelwane wakho.

Éxodo 31:18
Akukhova ukuthetha naye entabeni yaseSinayi, wamnika uMoses amacwecwe amabini esingqino, amacwecwe amatye, ebhalwe ngomnwe kaThixo.

Juan 14:15
Ukuba niyandithanda, yigcineni imithetho yam.

Mateo 19:18
Athi kuye, Yiphi na? Wathi ke uYesu, Yona le: uze ungabulali, uze ungakrexezi, uze ungebi, uze ungangqini buxoki,

Juan 15:10
Ukuba nithi niyigcine imithetho yam, hlalani eluthandweni lwam; njengokuba mna ndayigcinayo imithetho kaBawo, ndahlala eluthandweni lwakhe.

Mateo 5:17
Ningabi ndize kuchitha umthetho, nokuba ngabaprofeti;andize kuchitha, ndize kuzalisekisa.

Éxodo 32:15
Wajika uMoses, wehla entabeni, enamacwecwe omabini esingqino esandleni sakhe, amacwecwe lawo ebhalwe ngamacala omabini, ebhalwe ngapha nangapha.

Juan 15:12-17
[12] Nguwo lo umthetho wam, wokuba nithandane, njengoko ndanithandayo nina.[13] Akukho namnye unalo uthando olungaphezu kolu, lokuba ubomi bakhe abuncamele izihlobo zakhe.[14] Nizizihlobo zam nina, ukuba nithi nikwenze konke endinimisela khona mna.[15] Andisatsho ukuthi ningabakhonzi; ngokuba umkhonzi akakwazi okwenziwa yinkosi yakhe; mna ke ndithe nizizihlobo; ngokuba zonke izinto endaziva kuBawo, ndanazisa zona.[16] Asinini enanyula mna; ndim owanyula nina, ndanimisela,ukuze niye nithwale isiqhamo, nokuze isiqhamo senu sihlale;ukuze oko enithe nakucela kuBawo egameni lam, nikunikwe.[17] Ndiniwisela lo mthetho wokuba nithandane.

Éxodo 32:16
Amacwecwe lawo ebengumsebenzi kaThixo, nombhalo lowo ubungumbhalo kaThixo ukroliwe emacwecweni.

Éxodo 34:27
Wathi uYehova kuMoses, Wabhale la mazwi; kuba ndenze ngokuthetha kwala mazwi umnqophiso nawe noSirayeli.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.