A A A A A

Buen Personaje: [Responsabilidad]


Romanos 14:12
De manera que, cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí.

Romanos 1:20
Porque las cosas invisibles de él; su eterna potencia y divinidad, se ven entendidas por la creación del mundo, y por las cosas que son hechas, para que no haya excusa;

Proverbios 27:17
Hierro con hierro se aguza; y el hombre le da ánimo a su amigo.

Santiago 5:16
Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. Porque la oración eficaz del justo, es muy poderoso.

Romanos 2:12
Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán; y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados;

Lucas 12:47-48
[47] Porque el siervo que entendió la voluntad de su señor, y no se apercibió, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho.[48] Mas el que no entendió, e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él; y al que encomendaron mucho, más le será pedido.

1 Tesalonicenses 5:11
Por lo cual, consolaos y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis.

Santiago 4:17
El pecado pues está todavía en aquel que sabe hacer lo bueno, y no lo hace.

Romanos 4:15
Porque la ley obra ira; porque donde no hay ley, tampoco hay rebelión.

1 Timoteo 1:10
para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros; y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina,

Mateo 12:36
Mas yo os digo, que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio;

Lucas 12:48
Mas el que no entendió, e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él; y al que encomendaron mucho, más le será pedido.

Ezequiel 18:20
El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.

Efesios 5:21
подчинявайте се един на друг в страх от Христос:

Hebreos 10:25
като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг, и то толкова повече, колкото повече виждате, че Денят наближава.

Ezequiel 33:8
Когато кажа на безбожния: Безбожнико, непременно ще умреш! — а ти не проговориш, за да предупредиш безбожния да се обърне от пътя си, онзи безбожник ще умре заради беззаконието си, но кръвта му ще изискам от ръката ти.

Mateo 12:36-37
[36] И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат хората, ще отговарят в съдния ден.[37] Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.

Gálatas 6:1-2
[1] Братя, и ако човек падне в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв с кротък дух. Но казвам: пази себе си, да не би и ти да бъдеш изкушен.[2] Носете си товара един на друг и така ще изпълните Христовия закон.

Hebreos 10:24
и нека внимаваме един за друг, за да се поощряваме към любов и добри дела,

Salmos 51:5
Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми.

1 Juan 2:2
Той е умилостивението за нашите грехове, но не само за нашите, а и за греховете на целия свят.

2 Corintios 5:10
Защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всеки според това, което е правил в тялото – било добро, или зло.

2 Corintios 4:17-18
[17] Защото нашата временна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна пълна слава за нас,[18] които не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни.

Efesios 4:25
Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото ние сме части един на друг.

Gálatas 6:2
Носете си товара един на друг и така ще изпълните Христовия закон.

Hechos 14:17
макар и да не е преставал да свидетелства за Себе Си, като е правил добрини и ни е давал от небето дъждове и плодоносни времена, и е пълнил сърцата ни с храна и радост.

2 Corintios 2:6
За такъв един е достатъчно това наказание, което му е било наложено от мнозинството;

1 Samuel 16:7
Но ГОСПОД каза на Самуил: Не гледай на вида му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил; защото ГОСПОД не гледа на това, на което гледа човек; понеже човек гледа на лицето, а ГОСПОД гледа на сърцето.

1 Corintios 1:10
Сега аз ви умолявам, братя, чрез Името на нашия Господ Иисус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма разцепления между вас, а да бъдете съединени в един и същ ум и в едно и също мнение.

2 Reyes 12:4-5
[4] И Йоас каза на свещениците: Всичките пари от посветените неща, които се внасят в ГОСПОДНИЯ дом, и парите от всекиго, който преминава преброяването, и парите от всекиго според оценката му, и всичките пари, които би дошло на някого на сърце да принесе в ГОСПОДНИЯ дом,[5] свещениците нека ги вземат у себе си, всеки от познатия си, и нека поправят разрушеното на дома, където се намери разрушено.

Salmos 82:1
(По слав. 81) Псалм на Асаф. Бог стои в Божието събрание, съди сред владетелите.

Salmos 82:6
Аз казах: Богове сте вие, синове на Всевишния сте всички!

Job 1:6-12
[6] И един ден Божиите синове дойдоха да се представят пред ГОСПОДА, и между тях дойде и Сатана.[7] И ГОСПОД каза на Сатана: Откъде идваш? А Сатана отговори на ГОСПОДА и каза: От обикаляне нагоре-надолу по земята и от ходене насам-натам по нея.[8] И ГОСПОД каза на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Йов, че няма друг като него на земята — човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и отбягва злото?[9] А Сатана отговори на ГОСПОДА и каза: Без причина ли се бои Йов от Бога?[10] Не си ли оградил и него, и дома му, и всичко, което има? Благословил си делото на ръцете му и имотът му се шири по земята.[11] Но простри сега ръката Си и се докосни до всичко, което има — дали няма да Те похули в лице![12] Тогава ГОСПОД каза на Сатана: Ето, всичко, което има, е в твоята ръка; само към него не простирай ръка. И Сатана излезе от присъствието на ГОСПОДА.

Job 2:1-7
[1] И пак един ден Божиите синове дойдоха, за да се представят пред ГОСПОДА, и между тях дойде и Сатана, за да се представи пред ГОСПОДА.[2] И ГОСПОД каза на Сатана: Откъде идваш? А Сатана отговори на ГОСПОДА и каза: От обикаляне нагоре-надолу по земята и от ходене насам-натам по нея.[3] И ГОСПОД каза на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Йов, че няма друг като него на земята — човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и отбягва злото? И още държи здраво непорочността си, въпреки че ти Ме подбуди против него, за да го погълна без причина.[4] А Сатана отговори на ГОСПОДА и каза: Кожа за кожа, да; всичко, което има човек, ще го даде за живота си.[5] Но простри сега ръката Си и се докосни до костите му и до плътта му — дали няма да Те похули в лице![6] Тогава ГОСПОД каза на Сатана: Ето, той е в ръката ти; само пощади живота му.[7] И Сатана излезе от присъствието на ГОСПОДА и порази Йов с лоши язви от стъпалото на крака му до темето му.

1 Crónicas 28:8
И сега ви казвам пред очите на целия Израил, ГОСПОДНОТО събрание, и пред ушите на нашия Бог: Пазете и търсете всички заповеди на ГОСПОДА, своя Бог, за да притежавате тази добра земя и да я оставите в наследство на синовете си след себе си до века.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871