A A A A A

Mal Personaje: [Intimidación]


1 Juan 2:9
El que dice que está en la luz; y aborrece a su Hermano, el tal aún está en tinieblas.

1 Juan 3:15
Ai ghét anh chị em mình là kẻ giết người và các con biết không một kẻ giết người nào có sự sống đời đời trong mình.

2 Timoteo 1:7
Thượng Đế không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát mà là tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tiết độ.

Deuteronomio 31:6
Hãy mạnh dạn và can đảm. Đừng sợ cũng đừng kinh hãi chúng vì CHÚA là Thượng Đế ngươi sẽ đi với ngươi. Ngài sẽ không bỏ hay quên ngươi đâu.”

Efesios 4:29
Khi nói, hãy tránh những lời lẽ làm tổn thương nhưng hãy dùng những lời khuyến khích và làm ích người khác. Như thế lời nói của anh chị em sẽ ích lợi cho người nghe.

Efesios 6:12
Vì cuộc chiến của chúng ta không phải là chống với loài người trên đất mà là chiến đấu chống mọi kẻ cầm quyền và các thế lực của thế gian tối tăm nầy, cùng với quyền lực tâm linh gian ác trên các từng trời.

Levítico 19:18
Hãy bỏ qua những điều quấy người khác làm cho mình, đừng tìm cách trả miếng. Hãy yêu người láng giềng như yêu mình vậy. Ta là Chúa của ngươi.

Mateo 5:11
Người ta sẽ nhục mạ và làm tổn thương các con. Họ sẽ lấy mọi điều xấu vu cáo các con vì các con theo ta. Nhưng khi họ làm như thế thì các con có phúc.

Proverbios 17:9
Ai tha thứ lỗi lầm kẻ khác tìm thêm bạn hữu, nhưng nhắc mãi lỗi cũ khiến bạn bè xa lánh.

Proverbios 22:10
Hãy đuổi kẻ xấc láo đi, thì những cuộc tranh biện sẽ ngưng, và những cuộc cãi vã sẽ chấm dứt.

Proverbios 24:16
Dù người công chính gặp khó khăn bảy lần, họ sẽ không quỵ ngã, nhưng kẻ ác sẽ bị sụp đổ vĩnh viễn vì một tai ương.

Salmos 138:7
Chúa ôi, khi những cảnh nguy khốn vây quanh tôi tứ phía, Ngài sẽ gìn giữ mạng sống tôi. Khi kẻ thù tôi nổi giận, Chúa sẽ lấy quyền năng với tay xuống cứu tôi.

Romanos 2:1
Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể lên án người khác, thì bạn lầm. Khi lên án người khác là tự lên án mình, vì chính mình cũng làm như họ.

Romanos 12:18-19
[18] If possible, on your part, live at peace with everyone.[19] Friends, do not avenge yourselves; instead, leave room for His wrath. For it is written: Vengeance belongs to Me; I will repay, says the Lord.

Romanos 12:20-21
[20] But If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For in so doing you will be heaping fiery coals on his head.[21] Do not be conquered by evil, but conquer evil with good.

Lucas 6:27-28
[27] "But I say to you who listen: Love your enemies, do good to those who hate you,[28] bless those who curse you, pray for those who mistreat you.

Mateo 5:44-45
[44] But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you,[45] so that you may be sons of your Father in heaven. For He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous.

Isaías 41:11-13
[11] Be sure that all who are enraged against you will be ashamed and disgraced; those who contend with you will become as nothing and will perish.[12] You will look for those who contend with you, but you will not find them. Those who war against you will become absolutely nothing.[13] For I, the LORD your God, hold your right hand and say to you: Do not fear, I will help you.

Mateo 5:38-41
[38] "You have heard that it was said, An eye for an eye and a tooth for a tooth.[39] But I tell you, don't resist an evildoer. On the contrary, if anyone slaps you on your right cheek, turn the other to him also.[40] As for the one who wants to sue you and take away your shirt, let him have your coat as well.[41] And if anyone forces you to go one mile, go with him two.

Salmos 34:12-18
[12] Who is the man who delights in life, loving a long life to enjoy what is good?[13] Keep your tongue from evil and your lips from deceitful speech.[14] Turn away from evil and do what is good; seek peace and pursue it.[15] The eyes of the LORD are on the righteous, and His ears are open to their cry for help.[16] The face of the LORD is set against those who do what is evil, to erase all memory of them from the earth.[17] The righteous cry out, and the LORD hears, and delivers them from all their troubles.[18] The LORD is near the brokenhearted; He saves those crushed in spirit.

English HCSB Version 2004
Copyright 2004 Holman Bible Publishers