A A A A A

Libe: [Ho seba]


2 Bakorinthe 12:20
Ke dio šia gore mohla ke etla moo ke tla le hwetša le se ka mo ke ratago le eba ka gona, le lena la nkhwetša ke se ka mo le ratago ke eba ka gona. Ke šia gore ke tla hwetša diphapano, le mona, le dikgalefo, le mahufa, le ditshenyamaina, le lesebo, le boikgogomošo, le mpherefere.

Baefese 4:29
Melomong ya lena go se tšwe mahlapa; ge go nyakega gore le bolele, le bolele fela tše di lokilego le tše di holago batho, gore tše le di bolelago di hole ba ba le kwago.

Exoda 23:1
“O se ke wa phatlalatša mabarebare a maaka. O se thuše motho yo a rwelego molato ka bohlatse bja maaka.

James 1:26
Ge motho a re ke yena morapedi eupša a sa itshware gabotse lelemeng la gagwe, gona o a iphora, bodumedi bja gagwe ga bo thuše selo.

James 4:11
Banabešo, le se ke la bolelana gampe. Yo a bolelago modumedikayena gampe goba a mo solago o bolela molao wa Moshe gampe ebile o a o sola. Gomme ge o o sola gona ga o sa o phetha, o mosodi wa wona.

Levitike 19:16
Le se ke la senya motho yo mongwe leina. Ge motho a le tshekong yeo go yona a kago ahlolelwa lehu, le se ke la homola ge e le gore bohlatse bja lena bo ka mo thuša. Ke nna Morena.

Liproverbia 10:18-19
[18] Yo a utago lehloyo la gagwe ke moradia, wa lesebo yena ke setlatla.[19] Go bolela kudu go ka diriša motho sebe, yo a balago mantšu a gagwe ke yena yo bohlale.

Liproverbia 11:9-13
[9] Dipolelo tša mohlokamodimo di a bolaya, moloki yena o phološwa ke tsebo ya ponelopele.[10] Ge baloki ba atlega, motse o a thaba; ge bakgopo ba ehwa, go kwala mekgolokwane.[11] Motse o a tuma ge baloki ba o reta, kganthe o gobošwa ke dipolelo tša bakgopo.[12] Yo a senyago ba bangwe maina ke setlatla; yo a nago le tlhaologanyo o a ikhomolela.[13] Yo a ratago lesebo o utolla diphiri, kganthe yo a tshephegago yena o a di boloka.

Liproverbia 16:28
Moradia o hlola phapano; wa lesebo o lweša bagwera ba go ntšhana sa inong.

Liproverbia 17:9
Molebalelaphošo ke wa go nyaka kwano; motsošološaphošo yena o lweša bantšhanasainong.

Liproverbia 18:8-21
[8] Lesebo la mpheane le bose, le etša seakolo se se kwametšwago.[9] Motho wa sebodu ke yo mobe, o bjalo ka motšitlanyi.[10] Morena o bjalo ka tora ye e tiilego yeo moloki a ka tšhabelago go yona a bolokega.[11] Mohumi o bona lehumo la gagwe e le motse wo o ageleditšwego, e le morako wo mogolo wo o mo šireleditšego.[12] Go ikgogomoša ke go ikiša tahlegong; ge o nyaka go hlompšha o ikokobetše.[13] Yo a arabago a se a kwa potšišo o dira tša bošilo le tša go rumolana.[14] Monakgotlelelo ga a fekeetšwe ke bolwetši, eupša ge a nolegile moko a ka swarelela bjang?[15] Monatlhaologanyo o fišegela go tseba; yo bohlale o dula a hlwaetše tša tsebo tsebe.[16] Mpho e phulela moabi wa yona tsela, e mo fihliša go ba ba nago le maatla.[17] Mmolelapele tshekong o a kgolwa, go fihlela ge go etla wa go mo sekišiša.[18] Taba ya banna ba maatla ba ba lwago ka kgorong ya tsheko e ka ahlolwa ka go direlwa matengwa.[19] Ngwanabomotho a kgopišwa, ga a tsenege, o feta le motse wo o ageleditšwego ka go se tsenege, wa fapana naye, o gana poelano.[20] Motho a ka iphediša ka tše a di bolelago, a ka ikhweletša dijo ka go ba seboledi.[21] Lehu le bophelo di laolwa ke go bolela ga motho; yo a bolelago kudu o tla ikobela.

Liproverbia 20:19
Mpheane ga a kgone go uta sephiri; o se ikopanye le difafatlane.

Liproverbia 26:20
Ge go se na dikgong, mollo o a tima; ge go se na lesebo, diphapano di a fela.

Lipesaleme 34:13
Gona le itlhokomele gore le se bolele tše mpe, le gore le se radie batho.

Lipesaleme 41:7
Bohle ba ba ntlhoilego ba a ntsheba. Ka dipelo ba ntlhobogile,

Lipesaleme 141:3
Morena, o se ntese ke bolela tše di sego tša swanela, goba ke bolela ka lephakuphaku.

Liproverbia 18:6-7
[6] Polelo tša setlatla di hlola phapano, di se bakela go itiwa.[7] Lešilo le ipolaya ka dipolelo tša lona, le tanywa ka tše le di bolelago.

1 Timothea 5:13-14
[13] Le gona ba ka itlwaetša bobodu ka go thetha le malapa; go feta moo ba ka itlwaetša lesebo le bofeane, le go bolela tše di sego tša ba swanela.[14] Ka gona, nna ke duma ge bahlologadi ba bafsa ba ka nyalwa gape ba ba le bana, ba hlokomela malapa a bona, gore ba tle ba se fe manaba a rena sebaka sa go re bolela gampe.

1 Timothea 3:9-11
[9] a ba kgomarele nnete ye e utolotšwego ya tumelo ka letswalo le le sa itshetshengwego;[10] ba hlahlobje pele, gomme ge ba se na bosodi e be gona ba thomago go dira modiro wa botikone.[11] Batikone ba basadi le bona e be ba maitshwaro a mabotse, ba go hloka lesebo, ba go nagana gabotse, ba go tshepagala mo go tšohle.

Liproverbia 26:20-22
[20] Ge go se na dikgong, mollo o a tima; ge go se na lesebo, diphapano di a fela.[21] Bjalo ka ge ka dikgong go gotšwa mollo, ka malahla o kgohletšwa, radintwa le yena sa gagwe ke go fehla ntwa.[22] Lesebo la mpheane le bose, le etša seakolo se se kwametšwago.

Baroma १:२९-३२
[२९] Ba tletše bobe bja mehuta yohle, bokgopo, bojato le bonokwane; ba tletše tseba, polao, bonganga, boradia le bomenetša; ba na le lesebo,[३०] gomme ba senya ba bangwe maina; ba hloile Modimo, ba na le mereba, ba a ikgogomoša ebile ba a ikgantšha; ba dula ba nagana mathaithai; ga ba theeletše batswadi ba bona;[३१] ke mašilo; ba tšeiša dikeno tša bona phefo; ga ba ne lerato le lešoko.[३२] Le ge ba tseba gore molao wa Modimo o re badiri ba tše bjalo ba lebanwe ke lehu, bona ba tšwela pele e sego fela le go di dira, eupša le go thabela bao ba di dirago.

Tite 2:2-5
[2] Bakgalabje o ba laye gore ba nagane gabotse, e be ba ba hlomphegago, ba go itshwara ka tlhaologanyo; ba be le tumelo ya nnete le lerato la nnete le kgotlelelo ya nnete.[3] Le bakgekolo o ba laye gore ba itshware ka mo go swanetšego bakgethwa. Ba se ke ba ba le lesebo, goba ba laolwa ke bjala. E be ba go ruta tše di lokilego,[4] gore ba kgothaletše mathari go rata banna ba bona le bana ba bona,[5] le gore ba itshware ka tlhaologanyo le bohlweki, le gore e be ba ba hlokomelago malapa a bona, ba ba ikokobetšago go banna ba bona, gore go se be le motho yo a gobošago molaetša wa Modimo.

Baroma 1:28-32
[28] Ka ge ba sa nyake go tseba Modimo, yena o dirile gore ba dule ba nagana tše mpe, gomme bjale ba dira tše ba sego ba swanela go di dira.[29] Ba tletše bobe bja mehuta yohle, bokgopo, bojato le bonokwane; ba tletše tseba, polao, bonganga, boradia le bomenetša; ba na le lesebo,[30] gomme ba senya ba bangwe maina; ba hloile Modimo, ba na le mereba, ba a ikgogomoša ebile ba a ikgantšha; ba dula ba nagana mathaithai; ga ba theeletše batswadi ba bona;[31] ke mašilo; ba tšeiša dikeno tša bona phefo; ga ba ne lerato le lešoko.[32] Le ge ba tseba gore molao wa Modimo o re badiri ba tše bjalo ba lebanwe ke lehu, bona ba tšwela pele e sego fela le go di dira, eupša le go thabela bao ba di dirago.

Nepali Bible 2008
नेपाल बाइबल सोसाइटी 2008