A A A A A

Libe: [Bohlola]


1 Bakorinthe 5:1
Go kwagala gore moo go lena bohlola bo a šiiša, bohlola bjo le go baditšhaba bo sego gona, bja ge motho a robala le mosadi wa tatagwe.

1 Bakorinthe 6:13
Gape go thwe: “Dijo ke tša mpa, mpa le yona ke ya dijo.” Gona go bjalo; fela Modimo o tlilo fediša dijo le mpa bobedi. Mmele ga se wa bofebe, ke wa go hlankela Morena; gomme mmele o laolwa ke yena Morena.

1 Bakorinthe 7:2
Eupša ka ge bofebe bo iphile maatla ka mokgwa wo, monna yo mongwe le yo mongwe a a be le mosadi yo e lego wa gagwe, le mosadi yo mongwe le yo mongwe a be le monna yo e lego wa gagwe.

1 Bakorinthe 10:13
Ga se la ka la tlelwa ke moleko wo o palelago batho. Modimo o a botega, gomme a ka se le lese le lekwa ka tše di kago le palela. Ge le wetšwe ke moleko, yena o tla le fa maatla a go o kgotlelela, ya ba gona go le kgontšha go o fenya.

1 Johanne 1:9
Eupša ge re ipolela dibe tša rena, ka ge Modimo a phetha tše a re holofetšago tšona mme a dira tše di lokilego, o re swarela tšona, a re hlatswa bokgopo bjohle.

Bakolose 3:5
Bjale ge, tlogelang ditumo tša lena tša nama bjalo ka bofebe, bootswa, ditumo tše mpe, le megabaru, yona e lego go khunamela medingwana.

Baefese 5:3
Ge e le bofebe le bohlola bja mehutahuta le megabaru mo go lena le go bolelwa di se ke tša bolelwa, go ya ka mo go swanelago badumedi.

Baheberu 13:4
Bohle le hlomphe lenyalo, gomme motho a se ke a otswa, gobane Modimo o tla otla digwebakathobalo le diotswa.

Baahloli 1:7
Adoni-Beseke a re: “Magoši a masome a a šupago ao a ripilwego menwana ye megolo ya maoto le ya diatla a be a topa marathana ka fase ga tafola ya ka. Bjale Modimo o ntirile se ke ilego ka ba dira sona.” A išwa Jerusalema moo a hwetšego gona.

Matheu 5:32
Ge e le nna ke le botša gore ge monna a ka hlala mosadi wa gagwe e se ka baka la bootswa, o mo dira gore a otswe ka go nyalwa gape; le yena monna yoo a mo nyalago o a otswa.”

Matheu 19:9
Bjale ke le botša gore monna yo a ka hlalago mosadi wa gagwe, e se ka baka la bootswa, mme a nyala mosadi yo mongwe, o a otswa.”

Tšenolo 21:8
Eupša mafšega le bakgelogi le dihlola le babolai le difebe le boramaselamose le bakhunamelamedingwana le bafeane ka moka – gabobona ke ka bodibeng bja mollo wo o tukago tshebela, ke lona lehu la bobedi.”

Baroma 12:1-2
[1] Bjale ge, banabešo, ka ge Modimo a re gaugetše gakaaka, ke a le kgopela ke re: Ineeleng go yena le be sehlabelo se se phelago, se sekgethwa se se mo kgahlago. Ke wona mokgwa wa nnete wo le swanetšego go mo khunamela ka wona.[2] Le se swantšhe mekgwa ya lena le ya batho ba mo lefaseng, le upše le dumelele Modimo gore a le fetoše ka go le mpshafatša dikgopolong. Ke mo le tlago tseba se e lego thato ya gagwe se se lokilego, se se mo kgahlago, se se feletšego.

John 8:41-42
[41] Le dira tša yena tatagolena.” Bona ba mo fetola ka go re: “Gape rena ga se ra tswalwa ka bootswa – tatagorena ke o tee fela, e lego Modimo.”[42] Jesu a re: “Ge Modimo e ka be e le yena Tatagolena, le ka be le nthata, ka gobane ke tšwa go Modimo, gomme ke mono. Ga se ka itlela, ke romilwe ke yena.

Exoda 22:16-17
[16] Fela ge tatagokgarebe a ka tloge a mo ganetša go mo nyala, gona monna yoo a lefe tatagokgarebe tšhelete ye e lekanego magadi a kgarebe.[17] “Mosadi yo a loyago a bolawe.

1 Bathesalonika 4:3-4
[3] Se Modimo a se ratago ke gore le be ba bakgethwa, le ile bohlola.[4] Yo mongwe le yo mongwe wa lena a tsebe go nyala mosadi wa gagwe ka mokgwa wo mokgethwa wo o hlomphegago,

1 Bakorinthe 6:9-20
[9] Na ga le tsebe gore yo mobe a ka se ye legodimong? Le se ke la iphora; difebe le bakhunamelamedingwana le diotswa le banna ba go robala bannakabona[10] le mahodu le dijato le ditagwa le bafeane le bahlakodi ba ka se ye legodimong.[11] Etse ba bangwe ba lena ba be ba le bjalo. Eupša le hlwekišitšwe, le kgethwafaditšwe, le lokafaditšwe ka Morena Jesu Kriste le ke Moya wa Modimo wa rena.[12] Go thwe: “Ke dumeletšwe tšohle.” Go bjalo; fela ga se gore tšohle di na le mohola. Le ge ke dumeletšwe tšohle, nka se dumele go laolwa ke se sengwe sa tšona.[13] Gape go thwe: “Dijo ke tša mpa, mpa le yona ke ya dijo.” Gona go bjalo; fela Modimo o tlilo fediša dijo le mpa bobedi. Mmele ga se wa bofebe, ke wa go hlankela Morena; gomme mmele o laolwa ke yena Morena.[14] Modimo o tsošitše Morena bahung, gomme le rena o tla re tsoša ka maatla a gagwe.[15] Kgane ga le tsebe gore mebele ya lena ke ditho tša Kriste? Na bjale nka dira ditho tša Kriste ditho tša segwebakathobalo? Le go leka![16] Afa le a tseba gore motho yo a kgomanago le segwebakathobalo e ba mmele o tee le sona? Gape Mangwalo a Makgethwa a re: “Monna le mosadi ka babedi e tla ba mmele o tee.”[17] Eupša yo a ikopanyago le Morena e ba o tee le yena ka moya.[18] Tšhabang bofebe. Tše dingwe dibe ka moka tše motho a di dirago ga di amane le mmele wa gagwe, eupša yo a febago yena o senyetša mmele wa gagwe.[19] Kgane ga le tsebe ge mebele ya lena e le tempele ya Moya wo Mokgethwa wo o phelago mo go lena, wo le o filwego ke Modimo? Gape ga le sa le ba lena beng,[20] Modimo o le rekile, gomme bjale le ba gagwe. Ka gona mebele ya lena le e šomišetše go tumiša Modimo.

Bagalata 5:19-21
[19] Tše di dirwago ka go hlohleletšwa ke nama di pepeneneng: ke bogwebakathobalano, le bootswa, le bofebe,[20] le go khunamela medingwana, le boloi, le lehloyo, le phapano, le tseba, le kgalefo, le bojato, le tshele, le dihlophana,[21] le mona, le botagwa, le bohlola, le tše di swanago le tšeo. Ke a le botša, bjalo ka ge ke ile ka le botša pele, ke re ba ba dirago tše dibjalo ba ka se be le bophelo bjo bo sa felego.

Mark ௭:௨௦-௨௩
[௨௦] A tšwela pele a re: “Tše di tšwago ka go motho ke tšona tše di mo tšhilafatšago.[௨௧] Gobane ka gare, ka pelong ya motho, ke mo go tšwago dikgopolo tše mpe, e lego tša bohlola, le tša bohodu, le tša polao,[௨௨] le tša bohlotlolo, le tša megabaru, le tša ditiro tše dingwe tše mpe le bomenetša, le ditumo tše mpe basading, le lehufa, le lesebo, le boikgogomošo, le bošilo.[௨௩] Tše mpe tše ka moka di tšwa ka pelong ya motho mme tša mo tšhilafatša.”

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved