Instagram
English
A A A A A

Libe: [Mohono]
1 Bakorinthe 13:4
Wa lerato ga a felele motho pelo, ebile ke yo botho; ga a na mona, ga a ikgantšhe, ebile ga a na makoko.

Bagalata 5:26
Re se ke ra ikgogomoša goba ra rumolana goba ra tsebafelana.

James 3:14-16
[14] Eupša ge eba ka dipelong tša lena le hlohlonwa ke mona ebile le dijato, gona le se ke la ikgantšha la re le ba bohlale, ka gobane le tla be le sa bolele therešo.[15] Bohlale bja mohuta woo ga bo tšwe go Modimo; ke bja lefase, ke bja nama, ebile ke bja Sathane.[16] Moo go nago le mona le bojato ke moo go nago le meferefere le bobe bja mehutahuta.

Baroma 1:29
Ba tletše bobe bja mehuta yohle, bokgopo, bojato le bonokwane; ba tletše tseba, polao, bonganga, boradia le bomenetša; ba na le lesebo,

1 Petrose 2:1
Bjale ge, tlogelang bobe bjohle le maaka ohle le boikaketši bjohle le mona wohle le lesebo lohle.

Bagalata 5:19-21
[19] Tše di dirwago ka go hlohleletšwa ke nama di pepeneneng: ke bogwebakathobalano, le bootswa, le bofebe,[20] le go khunamela medingwana, le boloi, le lehloyo, le phapano, le tseba, le kgalefo, le bojato, le tshele, le dihlophana,[21] le mona, le botagwa, le bohlola, le tše di swanago le tšeo. Ke a le botša, bjalo ka ge ke ile ka le botša pele, ke re ba ba dirago tše dibjalo ba ka se be le bophelo bjo bo sa felego.

Tite 3:3
Gobane le rena re kile ra ba mašilo, ra ba le lenyatšo, ra aroga, ra laolwa ke ditumo le mathabo a mehutahuta. Re be re phela bokgopong le lehufeng; re be re hloilwe, le rena re hloyane.

1 Timothea 6:4
yo mobjalo ke moikgogomoši yo a sa tsebego selo. Sa gagwe ke go tšea kgang le go ngangišana ka tlhalošo ya mantšu, gona go tswalago mahufa le ditshele le lesebo le dikgopolelo tše mpe,

James 3:14-16
[14] Eupša ge eba ka dipelong tša lena le hlohlonwa ke mona ebile le dijato, gona le se ke la ikgantšha la re le ba bohlale, ka gobane le tla be le sa bolele therešo.[15] Bohlale bja mohuta woo ga bo tšwe go Modimo; ke bja lefase, ke bja nama, ebile ke bja Sathane.[16] Moo go nago le mona le bojato ke moo go nago le meferefere le bobe bja mehutahuta.

1 Petrose 2:1-2
[1] Bjale ge, tlogelang bobe bjohle le maaka ohle le boikaketši bjohle le mona wohle le lesebo lohle.[2] Le etše masea a a sa tšogo belegwa, le nyorelwe maswi a semoya a a sego a talošwa, gore ge le a nwa le gole mme le phološwe.

Bafilippi 1:15
Ba bangwe ba bega molaetša wa Kriste ka tseba le kgang, mola ba bangwe bona ba o bega ka maikemišetšo a mabotse.

1 Timothea 6:4-5
[4] yo mobjalo ke moikgogomoši yo a sa tsebego selo. Sa gagwe ke go tšea kgang le go ngangišana ka tlhalošo ya mantšu, gona go tswalago mahufa le ditshele le lesebo le dikgopolelo tše mpe,[5] le kgang ya go se fele – dilo tše di tšwago bathong ba ba senyegilego menagano ba ba sa tsebego nnete. Ba hloma nke bodumedi ke mokgwa wa go ikhumiša.

Baroma 1:28-32
[28] Ka ge ba sa nyake go tseba Modimo, yena o dirile gore ba dule ba nagana tše mpe, gomme bjale ba dira tše ba sego ba swanela go di dira.[29] Ba tletše bobe bja mehuta yohle, bokgopo, bojato le bonokwane; ba tletše tseba, polao, bonganga, boradia le bomenetša; ba na le lesebo,[30] gomme ba senya ba bangwe maina; ba hloile Modimo, ba na le mereba, ba a ikgogomoša ebile ba a ikgantšha; ba dula ba nagana mathaithai; ga ba theeletše batswadi ba bona;[31] ke mašilo; ba tšeiša dikeno tša bona phefo; ga ba ne lerato le lešoko.[32] Le ge ba tseba gore molao wa Modimo o re badiri ba tše bjalo ba lebanwe ke lehu, bona ba tšwela pele e sego fela le go di dira, eupša le go thabela bao ba di dirago.

Bagalata 5:19-26
[19] Tše di dirwago ka go hlohleletšwa ke nama di pepeneneng: ke bogwebakathobalano, le bootswa, le bofebe,[20] le go khunamela medingwana, le boloi, le lehloyo, le phapano, le tseba, le kgalefo, le bojato, le tshele, le dihlophana,[21] le mona, le botagwa, le bohlola, le tše di swanago le tšeo. Ke a le botša, bjalo ka ge ke ile ka le botša pele, ke re ba ba dirago tše dibjalo ba ka se be le bophelo bjo bo sa felego.[22] Dikenywa tša Moya tšona ke lerato, le lethabo, le khutšo, le bopelotelele, le botho, le go loka, le potego,[23] le boleta, le boitshwaro. Tša mohuta woo ga go molao wo o di ganago.[24] Gomme ba e lego ba Kriste Jesu ba bolaile nama ya bona gotee le dikganyogo le ditumo tša yona.[25] Ge eba re phedišwa ke Moya, gona le go laolwa re swanetše go laolwa ke wona.[26] Re se ke ra ikgogomoša goba ra rumolana goba ra tsebafelana.

James 3:14-15
[14] Eupša ge eba ka dipelong tša lena le hlohlonwa ke mona ebile le dijato, gona le se ke la ikgantšha la re le ba bohlale, ka gobane le tla be le sa bolele therešo.[15] Bohlale bja mohuta woo ga bo tšwe go Modimo; ke bja lefase, ke bja nama, ebile ke bja Sathane.

Liproverbia 14:30
Bopelotšhweu bo hleka mmele wa motho; lehufa lona ke bolwetši bja go ja marapo.

Jobo 5:2
Go phela ka metsoto ke botlaela, go lakalela ke go hloka tlhaologanyo.

Moeklesia 4:4
Ke lemogile le gore batho ba katanela go tšwelela ka ge ba tsebafelana. Gomme le sona seo ke lefeela, se swana le go phuthela phefo ka kobo.

Liproverbia 3:31
O se hufegele kgowa, le gona o se tšee le ka e tee ya tsela tša gagwe,

Liproverbia 23:17
O se ke wa duma badiradibe; wena o dule o boifa Morena.

Liproverbia 24:1
O se ke wa duma batho ba babe, goba wa šika le bona.

Jobo 5:2-3
[2] Go phela ka metsoto ke botlaela, go lakalela ke go hloka tlhaologanyo.[3] Nkile ka bona lešilo le iketlile, eupša ka se diege go lakaletša lapa la lona madimabe.

Liproverbia 27:4
Pefelo e sehlogo, kgalefo le yona e a senya; lehufa lona le senya le go feta.

1 Bakorinthe 3:3
gobane le sa phela bjalo ka batho ba nama. Ge le tsebafelana ebile le fapana, na ga se gona go bontšha gore le sa le batho ba nama, ba ba phelago ka mokgwa wa ba lefase?

Baroma 13:13
A re itshwareng gabotse bjalo ka batho ba ba phelago seetšeng sa mosegare, e sego ka bohlola le botagwa, e sego ka bofebe le tša go leša dihlong, e sego ka diphapano le mahufa.

Matheu 27:18
Gape o be a realo ka gobane a tseba gore ba gafetše Jesu go yena ka baka la mona.

Liketso 13:45
Bajuda ge ba bona lešaba leo ba tsebafa; ba phegiša Paulose go tše a di bolelago ba ba ba mo roga.

Lipesaleme 37:1
Tša batho ba babe di se go tshwenye; se tsebafele ba ba dirago tše kgopo,

Liketso 7:9
“Borakgolokhukhu bao ba ile ba hufegela Josefa, gomme ba mo rekiša a yo ba lekgoba Egepeta, fela Modimo a ba le yena.

Mark 15:10
Gape o be a tseba gore baprista ba bagolo ba gafetše Jesu go yena ka baka la mona.

Liketso 17:5
Fela Bajuda ba ba tsebafela gomme ba rapa difelele tša metlapa ba kgoboketša lekoko. Ba tsoša mmudubudu motseng, ba hlasela lapa la monna yo ba rego ke Jasone, ba nyaka Paulose le Silase gore ba ba ntšhetše ntle bathong.

James 4:5
Kgane le gopola gore Mangwalo a Makgethwa ga a rereše ge a re: “Modimo o rata moya wo a re tsentšego wona kudukudu”?

Genese 26:14
Bafilista ba mo tsebafela ka gobane o be a na le mehlape ye mentši ya dihuswane le dikgomo, le bahlanka ba bantši.

John 8:32
le tla tseba nnete, gomme nnete ke yona e tlago le lokolla.”

Lipesaleme 73:3
gobane ke be ke hufegela baikgantšhi, ke bona ka mo bakgopo ba atlegago ka gona.

Esaia 26:11
Manaba a gago ga a tsebe ge o tla a otla. A ba bone ka moo o ratago setšhaba sa gago, gomme ba lewe ke dihlong. Ba tšhume ka mollo.

Ezekiele 35:11
Bjale ge, nna, Morena, Mong wa bohle, ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore ke tla itefeletša go wena ka ge o be o ba galefela, o ba tsebafela, ebile o ba hloile. Ba tla tseba gore ke go otla ka baka la se o ba dirilego sona.

Exoda 20:17
“O se ke wa duma ngwako wa yo mongwe. O se ke wa duma mosadi wa gagwe, goba lekgoba la gagwe, goba kgomo ya gagwe, goba pokolo ya gagwe, goba se sengwe se e lego sa gagwe.”

1 Timothea 3:15
Fela le ge nka diega, wena o šetše o tseba ka lengwalo le ka mo motho a swanetšego go itshwara ka gona ge a na le ba lapa la Modimo, e lego yona phuthego ya Modimo yo a phelago, ye e lego yona kokwane le motheo wa therešo.

Esthere 5:13
Eupša tšeo ka moka ga di nkgotsofatše ge ke sa bona Lejuda lela ba rego ke Mordekai le dutše lesorong la kgoro ya mošate.”

Bagalata 5:1
Kriste o re lokolotše, gomme re lokologile ka mmannete. Ka gona emang le tiile, le se dumele go boela bokgobeng.

Juda 1:24
Modimo yo a kgonago go le hlokomela gore le se kgopše le go le tliša pele ga gagwe le se ne bosodi mme le thabile kudu –

Lipesaleme 73:17-20
[17] ka ba ka ya Felong mo Gokgethwa ga Modimo, ya ba gona ke lemogago se se tlago ba hlagela.[18] Ruri, wena o ba beile matheleding, wa ba thedimoša ba wa, ba hwa.[19] Ba swieletšwe ka go ponya ga leihlo, ba fedišwa taa ka dikotsi tša bjako.[20] Morena, ba etša toro ge motho a phafogile; wena ge o phafoga o phaela toro yeo thoko.

Genese 31:1
Jakobo a kwa gore barwa ba Labane ba re: “Jakobo o tšere tšohle tše e bego e le tša tatagorena. Lehumo la gagwe ka moka le tšwa go tše e bego e le tša tatagorena.”

Numere 16:3
Ba ile ba kgobokana pele ga Moshe le Arone, gomme ba re go bona: “Le ya kudu! Batho ka moka ba setšhaba ke ba Morena, mme Morena o na le rena ka moka. Bjale ke ka baka lang ge lena le ipona ba bagolo setšhabeng sa Morena?”

Lipesaleme 106:16
Kua mešašeng ba be ba tsebafela Moshe, le yena Arone, mokgethwa wa Morena.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved