A A A A A

Libe: [Tlhalo]


Matheu 19:9
Bjale ke le botša gore monna yo a ka hlalago mosadi wa gagwe, e se ka baka la bootswa, mme a nyala mosadi yo mongwe, o a otswa.”

Matheu 5:32
Ge e le nna ke le botša gore ge monna a ka hlala mosadi wa gagwe e se ka baka la bootswa, o mo dira gore a otswe ka go nyalwa gape; le yena monna yoo a mo nyalago o a otswa.”

Luka 16:18
“Motho yo a ka hlalago mosadi wa gagwe a nyala yo mongwe, o a otswa, le yena monna yo a ka nyalago mosadi yo a hladilwego, o a otswa.”

1 Bakorinthe 7:10-11
[10] Ge e le ba ba nyetšego bona ke ba swaretše molao wa go tšwa go Morena, e sego go nna: Mosadi a se ke a hlala monna wa gagwe;[11] eupša ge a ka hlala, a dule a se a nyalwa, goba a boelane le monna wa gagwe; le monna a se ke a hlala mosadi wa gagwe.

Matheu 5:31-32
[31] “Go boletšwe le go re: ‘Yo a hlalago mosadi wa gagwe a mo fe lengwalo la tlhalo.’[32] Ge e le nna ke le botša gore ge monna a ka hlala mosadi wa gagwe e se ka baka la bootswa, o mo dira gore a otswe ka go nyalwa gape; le yena monna yoo a mo nyalago o a otswa.”

Matheu 19:3-9
[3] Bafarisei ba bangwe ba tla go yena ba mo leka ba re: “Na monna o dumeletšwe go hlala mosadi wa gagwe ka baka la tabana ye nngwe le ye nngwe?”[4] Jesu a ba fetola a re: “Na ga se la bala gore mathomong Mmopi ‘o bopile batho e le monna le mosadi,’ bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela?[5] Gomme a re: ‘Ke ka baka leo monna a tlago tlogela tatagwe le mmagwe, a kopana le mosadi wa gagwe, mme bobedi bja bona ya ba mmele o tee.’[6] Ka gona ga e sa le ba babedi, eupša ke mmele o tee. Ka baka leo, se se kopantšwego ke Modimo, motho a se ke a se aroganya.”[7] Bafarisei ba mmotšiša ba re: “Bjale ke ka baka lang Moshe a ile a bea molao wa gore monna a fe mosadi wa gagwe lengwalo la tlhalo, gomme a mo hlale?”[8] Jesu a ba fetola a re: “Moshe o le dumeletše go hlala basadi ba lena ka baka la bothata bja dipelo tša lena; eupša mathomong go be go se bjalo.[9] Bjale ke le botša gore monna yo a ka hlalago mosadi wa gagwe, e se ka baka la bootswa, mme a nyala mosadi yo mongwe, o a otswa.”

Mark 10:2-12
[2] Bafarisei ba bangwe ba tla go yena ba mo leka ba re: “Na monna o dumeletšwe go hlala mosadi wa gagwe?”[3] Jesu a ba fetola ka potšišo a re: “Moshe o le laetšeng?”[4] Bona ba mo fetola ka go re: “Moshe o dumeletše monna gore a ngwale lengwalo la tlhalo, a nape a hlale mosadi wa gagwe.”[5] Jesu a re go bona: “Moshe o le ngwaletše taelo yeo ka baka la go ba le melala ye mathata ga lena.[6] Fela mathomong, mola Modimo a hlola dilo, Mangwalo a Makgethwa a re: ‘O bopile batho e le monna le mosadi.[7] Ke ka baka leo monna a tlago tlogela tatagwe le mmagwe, a kopana le mosadi wa gagwe,[8] mme bobedi bja bona ya ba mmele o tee.’ Ka gona ga e sa le ba babedi, eupša ke mmele o tee.[9] Ka baka leo, ba ba kopantšwego ke Modimo ba se ke ba aroganywa ke motho.”[10] Ge ba boetše ka ngwakong, barutiwa ba gagwe ba mmotšiša taba ye.[11] Jesu a re go bona: “Monna yo a hlalago mosadi wa gagwe mme a tšea yo mongwe, o phošetša mosadi wa pele ka go otswa.[12] Le mosadi yo a hlalago monna wa gagwe mme a tšewa ke yo mongwe, o a otswa.”

1 Bakorinthe 7:10-16
[10] Ge e le ba ba nyetšego bona ke ba swaretše molao wa go tšwa go Morena, e sego go nna: Mosadi a se ke a hlala monna wa gagwe;[11] eupša ge a ka hlala, a dule a se a nyalwa, goba a boelane le monna wa gagwe; le monna a se ke a hlala mosadi wa gagwe.[12] Ba bangwe ba botšwa ke nna, e sego Morena, ke re: Ge monna wa modumedi a nyetše mosadi yo e sego modumedi mme mosadi yoo a dumela go no dula naye, monna yoo a se ke a mo hlala.[13] Le mosadi ge a nyetšwe ke monna yo e sego modumedi mme monna yoo a dumela go no dula naye, mosadi yoo a se ke a mo hlala.[14] Gobane monna yo e sego modumedi o kgethwafatšwa ke go nyala mosadi yoo wa gagwe wa modumedi; le mosadi yo e sego modumedi o kgethwafatšwa ke go nyalwa ke monna yoo wa gagwe wa modumedi. Gape ge go ka be go se bjalo bana ba bona ba ka be ba swana le bana ba baditšhaba; eupša bjale ba kgethwafetše.[15] Fela ge yo e sego modumedi a nyaka go hlala, a a hlale. Ge go bile bjalo, monna goba mosadi wa modumedi ga a sa tlemilwe ke lenyalo leo. Modimo o le biditše gore le phele le sa lwe.[16] Wena mosadi wa modumedi, o tseba bjang gore o ka phološa monna wa gago? Le wena monna wa modumedi, o tseba bjang gore o ka phološa mosadi wa gago?

Matheu 19:3-12
[3] Bafarisei ba bangwe ba tla go yena ba mo leka ba re: “Na monna o dumeletšwe go hlala mosadi wa gagwe ka baka la tabana ye nngwe le ye nngwe?”[4] Jesu a ba fetola a re: “Na ga se la bala gore mathomong Mmopi ‘o bopile batho e le monna le mosadi,’ bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela?[5] Gomme a re: ‘Ke ka baka leo monna a tlago tlogela tatagwe le mmagwe, a kopana le mosadi wa gagwe, mme bobedi bja bona ya ba mmele o tee.’[6] Ka gona ga e sa le ba babedi, eupša ke mmele o tee. Ka baka leo, se se kopantšwego ke Modimo, motho a se ke a se aroganya.”[7] Bafarisei ba mmotšiša ba re: “Bjale ke ka baka lang Moshe a ile a bea molao wa gore monna a fe mosadi wa gagwe lengwalo la tlhalo, gomme a mo hlale?”[8] Jesu a ba fetola a re: “Moshe o le dumeletše go hlala basadi ba lena ka baka la bothata bja dipelo tša lena; eupša mathomong go be go se bjalo.[9] Bjale ke le botša gore monna yo a ka hlalago mosadi wa gagwe, e se ka baka la bootswa, mme a nyala mosadi yo mongwe, o a otswa.”[10] Barutiwa ba gagwe ba re go yena: “Ge eba tša lenyalo la monna le mosadi di bjalo, gona go kaone gore motho a se ke a nyala.”[11] Jesu a ba fetola a re: “Taba ye ga e kgonwe ke mang le mang, eupša e kgonwa ke bao Modimo a ba kgontšhitšego yona.[12] Go na le batho ba ba ka se kgonego go nyala ka gobane ba lomilwe ke mmutla; ba bangwe ba ka se kgone go nyala ka gobane ba amogilwe ke batho bonna, mme ba bangwe ba ikiletša go nyala ka baka la mmušo wa Modimo. Yo a ka kgonago taba ye a a e dire.”

Mark 10:12
Le mosadi yo a hlalago monna wa gagwe mme a tšewa ke yo mongwe, o a otswa.”

Phetolelo 24:1-4
[1] “Ge monna a ka nyala mosadi mme ka morago a kwa a se sa mo nyaka, ka gobane a lemogile se sengwe go yena se se lešago dihlong, a ngwale lengwalo la tlhalo, a le fe mosadi yoo, gomme a mo rake lapeng la gagwe.[2] Bjale ge mosadi yoo a ka nyalwa ke monna yo mongwe,[3] gomme le yena monna yoo a kwa a se sa mo rata, le yena a ngwale lengwalo la tlhalo, a mo fe lona, mme a mo rake lapeng la gagwe, goba le yena monna yoo wa bobedi a hwa,[4] gona monna yola wa gagwe wa pele a se ke a mo nyala gape; o swanetše go mo tšea gore o kgotletšwe. Ge a ka mo nyala gape, taba yeo e tla ba makgapha go Morena. Le se ke la dira sebe sa go šiiša ka tsela yeo nageng ye Morena Modimo wa lena a le fago yona.”

Malakia 2:16
gobane Morena Modimo wa Israele o re: “Tlhalo ke e hloile. Ke hloile yo a dirago mosadi wa gagwe sehlogo se sebjalo. Le hlokomeleng gore le botegele basadi ba lena.”

1 Bakorinthe 7:39
Mosadi yo a nyetšwego o tlemagane le monna wa gagwe ge monna yoo a sa phela, eupša ge a ka hwa, gona mosadi o lokologile go ka nyalwa ke monna yo mongwe yo a mo ratago, segolo e be modumedi.

Baroma 7:2-5
[2] Mohlala šo: Mosadi yo a nyetšwego o tlemagantšwe le monna wa gagwe ke molao ge monna wa gagwe a sa phela; eupša ge monna a ka hwa mosadi o tlemologa molaong wo o mo tlemagantšego le yena.[3] Ka gona, ge a ka ipha monna yo mongwe monna wa gagwe a sa phela, o tla bitšwa seotswa; eupša ge monna wa gagwe a hwile, gona o tlemologa molaong woo, gomme ge a ka nyalwa ke monna yo mongwe ga a otswe.[4] Le go lena, banabešo, go bjalo. Ge go iwa ka melao ya Moshe, le lena ke setšha le hwile, ka gobane le ditho tša mmele wa Kriste; gomme bjale le ba yo a tsošitšwego bahung gore re tle re enywe dienywa tše di kgahlago Modimo.[5] Gobane mola re sa laolwa ke ditumo tša nama, go duma sebe mo go lego mo go rena go be go hlohleletšwa ke melao ya Moshe, gomme go re iša lehung.

Baheberu 13:4
Bohle le hlomphe lenyalo, gomme motho a se ke a otswa, gobane Modimo o tla otla digwebakathobalo le diotswa.

Phetolelo 24:1
“Ge monna a ka nyala mosadi mme ka morago a kwa a se sa mo nyaka, ka gobane a lemogile se sengwe go yena se se lešago dihlong, a ngwale lengwalo la tlhalo, a le fe mosadi yoo, gomme a mo rake lapeng la gagwe.

Matheu 19:4-6
[4] Jesu a ba fetola a re: “Na ga se la bala gore mathomong Mmopi ‘o bopile batho e le monna le mosadi,’ bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela?[5] Gomme a re: ‘Ke ka baka leo monna a tlago tlogela tatagwe le mmagwe, a kopana le mosadi wa gagwe, mme bobedi bja bona ya ba mmele o tee.’[6] Ka gona ga e sa le ba babedi, eupša ke mmele o tee. Ka baka leo, se se kopantšwego ke Modimo, motho a se ke a se aroganya.”

Matheu 18:15-17
[15] “Ge ngwaneno a go phošeditše, o ye go yena mme o mo kgale le le babedi fela. Ge a ka go theeletša, o tla be o mmušitše.[16] Fela ge a ka se go theeletše, o ye go yena o na le motho o tee goba ba babedi, gore, bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela, ‘se a latofatšwago ka sona se hlatselwe ke batho ba babedi goba ba bararo.’[17] Eupša ge a ka se ba theeletše, gona o botše phuthego. Ge a ka se theeletše le yona phuthego, o mo seme moditšhaba goba molekgetho.”

Malakia 2:14-16
[14] Le botšiša gore Morena o reng a se sa di amogela. Ke ka baka la ge a tseba gore le be le sa botegele basadi ba le ba nyetšego le sa le masogana, etšwe e be e le balekani ba lena ba e tlilego ya ba basadi ba lena, mola le ba holofetša gore le tla ba botegela.[15] Kgane Modimo ga se a le kopanya la ba nama e tee le moya o tee? Se o be a se direlang? E be e le gore le be le bana ba e lego setšhaba sa Modimo. Ka gona, le hlokomeleng gore go se be le o tee mo gare ga lena yo a sa botegelego mosadi wa gagwe yo a mo nyetšego e sa le lesogana,[16] gobane Morena Modimo wa Israele o re: “Tlhalo ke e hloile. Ke hloile yo a dirago mosadi wa gagwe sehlogo se sebjalo. Le hlokomeleng gore le botegele basadi ba lena.”

Baefese ५:२२-२३
[२२] Lena basadi, le ikokobetše go banna ba lena, go etša ge le ikokobetša go Morena;[२३] gobane monna ke hlogo ya mosadi, go no swana le Kriste ge e le hlogo ya kereke; gomme yo Kriste ke Mophološi wa kereke, yona e lego mmele wa gagwe.

1 Timothea 5:8
Fela ge motho a sa hlokomele ba gabo, gagolo ba lapa la gagwe, o lahlile tumelo, gomme o phalwa le ke yo e sego modumedi.

1 Bakorinthe 7:17-24
[17] Motho o swanetše go phela bophelo bjo a bo abetšwego ke Morena, a dule a le seo a bego a le sona mola Modimo a mmitša. Ke sona se ke se rutago diphuthego ka moka.[18] Ge motho a biditšwe ke Modimo a bolotše, a se ke a leka go fihla leswao la lebollo. Ge a biditšwe e le lešoboro, a se ke a nyaka go bolla.[19] Gobane go bolla le go se bolle ga se selo; tabakgolo ke go phetha melao ya Modimo.[20] Motho a a dule a le maemong ao a bego a le mo go ona mola a bitšwa ke Modimo.[21] Ge o biditšwe o le lekgoba, o se tshwenyege; eupša ge o ka kgona go lokologa bokgobeng, o se ganelele.[22] Gobane lekgoba le le biditšwego ke Morena, ke molokologi wa Morena; le molokologi yo a biditšwego ke Morena, ke lekgoba la Kriste.[23] Modimo o le rekile, gomme bjale le ba gagwe, ka gona le se ke la ba makgoba a batho.[24] Banabešo, yo mongwe le yo mongwe a a dule a direla Modimo maemong ao a bego a le mo go ona mola Modimo a mmitša.

Matheu 23:23
“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le abela Modimo karolo ya lesome ya dikhonofolo le ya leotša le ya mphogo, eupša le hlokomologa tše bohlokwa tše melao e di rutago, e lego toka le lešoko le botshephegi. Tše ke tšona tše le swanetšego go di phetha le sa hlokomologe tše dingwe tšeo.

Baroma 7:1-3
[1] Banabešo, ke botšiša lena le tsebago molao, ke re na ga le tsebe gore molao o buša motho fela ge a sa phela?[2] Mohlala šo: Mosadi yo a nyetšwego o tlemagantšwe le monna wa gagwe ke molao ge monna wa gagwe a sa phela; eupša ge monna a ka hwa mosadi o tlemologa molaong wo o mo tlemagantšego le yena.[3] Ka gona, ge a ka ipha monna yo mongwe monna wa gagwe a sa phela, o tla bitšwa seotswa; eupša ge monna wa gagwe a hwile, gona o tlemologa molaong woo, gomme ge a ka nyalwa ke monna yo mongwe ga a otswe.

Luka 6:30
Ge motho a ka go kgopela selo, o mo fe sona, le ge motho a ka tšea selo sa gago, o se ke wa re a se buše.

Matheu १९:६-१२
[६] Ka gona ga e sa le ba babedi, eupša ke mmele o tee. Ka baka leo, se se kopantšwego ke Modimo, motho a se ke a se aroganya.”[७] Bafarisei ba mmotšiša ba re: “Bjale ke ka baka lang Moshe a ile a bea molao wa gore monna a fe mosadi wa gagwe lengwalo la tlhalo, gomme a mo hlale?”[८] Jesu a ba fetola a re: “Moshe o le dumeletše go hlala basadi ba lena ka baka la bothata bja dipelo tša lena; eupša mathomong go be go se bjalo.[९] Bjale ke le botša gore monna yo a ka hlalago mosadi wa gagwe, e se ka baka la bootswa, mme a nyala mosadi yo mongwe, o a otswa.”[१०] Barutiwa ba gagwe ba re go yena: “Ge eba tša lenyalo la monna le mosadi di bjalo, gona go kaone gore motho a se ke a nyala.”[११] Jesu a ba fetola a re: “Taba ye ga e kgonwe ke mang le mang, eupša e kgonwa ke bao Modimo a ba kgontšhitšego yona.[१२] Go na le batho ba ba ka se kgonego go nyala ka gobane ba lomilwe ke mmutla; ba bangwe ba ka se kgone go nyala ka gobane ba amogilwe ke batho bonna, mme ba bangwe ba ikiletša go nyala ka baka la mmušo wa Modimo. Yo a ka kgonago taba ye a a e dire.”

Baefese 5:31
Mangwalo a Makgethwa a re: “Ka baka leo monna o tla tlogela tatagwe le mmagwe a kopana le mosadi wa gagwe, gomme bobedi bja bona ya ba mmele o tee.”

Jeremia 3:8
Ba bone le gore ke hladile Baisraele ba bakgelogi, ka ba fa lengwalo la tlhalo ka baka la bootswa bja bona. Eupša batho ba Juda, bona bongwanabobona ba go se botege, ba se boife, le bona ba dira tša bofebe.

Liketso 2:38
Petrose a ba fetola a re: “Sokologang mme ka moka le kolobetšwe le be ba Jesu Kriste, gore le swarelwe dibe tša lena; gomme le tla amegedišwa mpho ya Modimo, e lego Moya wo Mokgethwa.

Baroma 4:15
Gobane melao ya Moshe e tliša kgalefo ya Modimo; eupša mo go se nago molao, go tshela molao ga go be gona.

1 Bakorinthe 7:14-15
[14] Gobane monna yo e sego modumedi o kgethwafatšwa ke go nyala mosadi yoo wa gagwe wa modumedi; le mosadi yo e sego modumedi o kgethwafatšwa ke go nyalwa ke monna yoo wa gagwe wa modumedi. Gape ge go ka be go se bjalo bana ba bona ba ka be ba swana le bana ba baditšhaba; eupša bjale ba kgethwafetše.[15] Fela ge yo e sego modumedi a nyaka go hlala, a a hlale. Ge go bile bjalo, monna goba mosadi wa modumedi ga a sa tlemilwe ke lenyalo leo. Modimo o le biditše gore le phele le sa lwe.

Matheu 19:1
E rile ge Jesu a feditše go bolela ditaba tšeo, a tloga Galilea a ya nageng ya Judea ka mošola wa noka ya Jordane.

1 Bakorinthe 7:8-9
[8] Ge e le bao ba sego ba nyala le bahlologadi, go bona ke re go ka ba kaone ge ba ka dula ba se ba nyala ba etša nna.[9] Eupša ge ba sa kgone go itshwara, a ba nyale; gobane go kaone go nyala go na le go fišwa ke tumo.

Malakia 2:13-16
[13] Taba ye nngwe ye le e dirago še: Le thapiša aletare ya Morena ka meokgo, le lla le golola ka ge yena a se sa na taba le dibego tša lena, goba a di amogela.[14] Le botšiša gore Morena o reng a se sa di amogela. Ke ka baka la ge a tseba gore le be le sa botegele basadi ba le ba nyetšego le sa le masogana, etšwe e be e le balekani ba lena ba e tlilego ya ba basadi ba lena, mola le ba holofetša gore le tla ba botegela.[15] Kgane Modimo ga se a le kopanya la ba nama e tee le moya o tee? Se o be a se direlang? E be e le gore le be le bana ba e lego setšhaba sa Modimo. Ka gona, le hlokomeleng gore go se be le o tee mo gare ga lena yo a sa botegelego mosadi wa gagwe yo a mo nyetšego e sa le lesogana,[16] gobane Morena Modimo wa Israele o re: “Tlhalo ke e hloile. Ke hloile yo a dirago mosadi wa gagwe sehlogo se sebjalo. Le hlokomeleng gore le botegele basadi ba lena.”

Baroma 7:2
Mohlala šo: Mosadi yo a nyetšwego o tlemagantšwe le monna wa gagwe ke molao ge monna wa gagwe a sa phela; eupša ge monna a ka hwa mosadi o tlemologa molaong wo o mo tlemagantšego le yena.

Matheu 9:13
Sepelang le yo botšiša gore na Mangwalo a Makgethwa a ra go reng a a rego: ‘Se ke se nyakago ke ge le ka ba le lešoko go na le gore le ntirele dihlabelo.’ Ga se ka tlela go bitša ba ba phethago thato ya Modimo, ke tletše go bitša badiradibe.”

Baroma 7:3
Ka gona, ge a ka ipha monna yo mongwe monna wa gagwe a sa phela, o tla bitšwa seotswa; eupša ge monna wa gagwe a hwile, gona o tlemologa molaong woo, gomme ge a ka nyalwa ke monna yo mongwe ga a otswe.

1 Bakorinthe 7:27-28
[27] Ge o na le mosadi, o se leke go mo hlala; ge o se naye, o se nyake go nyala.[28] Fela le ge o ka nyala ga se gore o tla be o dira sebe; le mosadi yo a se nago monna, ge a ka nyalwa o tla be a sa dire sebe. E no ba gore ke rata go le phephiša mathata a le tlago ba le ona ge le nyetše.

Genese 2:18-24
[18] Ke moo Morena Modimo a itšego: “Ga go botse ge monna a phela a nnoši. Ke tla mo direla mothuši yo a mo swanetšego.”[19] Ka fao a ntšha mobu fase a bopa diphoofolo ka moka le dinonyana ka moka, a di tliša pele ga monna gore a bone gore o tla di rea maina afe. Ke ka moo ka moka di reilwego maina.[20] Ka fao monna a rea dinonyana le diruiwa tšohle le diphoofolo tšohle tša lešoka maina, fela a hloka le e tee ya tšona ye e ka bago mothuši yo a mo swanetšego.[21] Ke moo Morena Modimo a swarišitšego monna boroko bjo bogolo, mme a re a sa robetše, a ntšha kgopo e tee ya monna mme a thiba sekgala sela ka nama.[22] Ka kgopo yeo a dira mosadi mme a mo tliša go monna.[23] Ke fao monna a itšego: “Bjale gona ke bile ke hweditše yo a swanago le nna – lešapo le le ntšhitšwego mašapong a ka, le nama ye e ntšhitšwego nameng ya ka. Leina la gagwe ke ‘mosadi’, ka gobane o ntšhitšwe go monna.”[24] Ke ka fao monna a tlogelago tatagwe le mmagwe, a kopana le mosadi wa gagwe, mme bobedi bja bona ya ba mmele o tee.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved