A A A A A

Libe: [Bokoenehi]


2 Bathesalonika 2:3
Le se forwe ke motho ka mokgwa ofe le ofe. Gobane Letšatši leo le ka se tle go sešo gwa tla bokgelogi bja mafelelo, le Rabokgopo a sešo a tšwelela, yena yo a tswaletšwego tahlego.

Daniel 9:27
Kgoši yeo e tla kwana le dihlopha tše dintši mengwaga ye e šupago, gomme ge seripa sa nako yeo se fetile, o tla fediša dihlabelo le dikabelo. Ntlhoreng ya Tempele go tla bewa Bohlola bjo bo tlontlollago Tempele, gomme bja dula moo go fihlela ge kgoši ya go hlasela naga e bolawa, bjalo ka ge Modimo a laetše.”

1 Timothea 4:1
Moya wo Mokgethwa o bolela thwii gore mehleng ya mafelelo batho ba bangwe ba tla kgeloga; ba tla theeletša meoya ya maaka ba latela le dithuto tša bademone.

Baheberu 3:12
Badumedikanna, le hlokomeleng gore mo go lena go se be le wa pelo ye mpe ya go gana go dumela, mo a kago ba a furalela Modimo yo a phelago.

Luka 8:13
Peu ya go wela lekgwareng e šupa bao ba rego go kwa molaetša ba o amogela ka thabo. Eupša wa se dule sebaka ka dipelong tša bona; ba dumela lebakanyana fela, gomme ya re ge ba lekwa, ba kgeloga.

Baheberu 6:4-6
[4] Gobane ge motho a kile a bonegelwa ke seetša sa Modimo, a kwa bose bja mpho ya legodimong, a fiwa Moya wo Mokgethwa bjalo ka ba bangwe,[5] ge a kile a lemoga gore lentšu la Modimo le lokile, a ba a kwa maatla a mehla ye e tlago,[6] mme le ge go le bjalo a no kgeloga, ga go kgonege gore a boele a itshole, gobane yena mong o ipolaya ka go bapola Morwa wa Modimo gape sefapanong, a mo goboša.

2 Petrose 2:20-22
[20] Ge motho a ile a phonyokga motšhilafatšo wa bobe bja lefase ka go tseba Morena le Mophološi wa rena, Jesu Kriste, gomme ka morago motšhilafatšo woo wa boela wa mo kgakga, seemo sa gagwe sa mafelelo e ba se sebe go feta sela a bilego go sona pele.[21] Go ka be go bile kaone go yena ge a ka be a se a ka a tseba tsela ya boloki, go na le gore a re go e tseba a tle a furalele molao wo mokgethwa wo a o filwego.[22] Tše di mo hlagetšego di bontšha gore polelo ye e a rereša ye e rego: “Mpša e boela mahlatšeng a yona,” le ye e rego: “Kolobe e re go hlapa ya boelela go pshikologa ka lerageng.”

Baheberu 10:26-29
[26] Ga go sa na sehlabelo se se tlago tloša dibe, ge eba re tla no tšwela pele le go dira dibe ka boomo etšwe re šetše re tsebišitšwe therešo.[27] Se se re šaletšego ke go letela re boifa kahlolo le mollo wo bogale wo o tlago bolaya ba ba lwago le Modimo.[28] Ge motho a tshetše molao wa Moshe o be a bolawa ntle le lešoko ge go na le dihlatse tše pedi goba tše tharo.[29] Bjale motho yo a nyaditšego Morwa wa Modimo, yo a hlompholotšego madi a kgwerano ya Modimo ao a mo kgethwafaditšego, yo a rogilego Moya wa kgaugelo, na le bona gore yena a ka napa a se lebanwe ke kotlo ya go feta yela?

2 Timothea 4:3-4
[3] Nako e tla tla ya gore batho ba se rate go theeletša thuto ya nnete, eupša ba tla latela ditumo tša bona, gomme ba tla goketša baruti ba bantši ba go ba botša tše bona beng ditsebe tša bona di hlohlonelago go di kwa.[4] Ba tla ithiba ditsebe gore ba se kwe nnete, ba di hlwaela dinonwane.

John 15:6
Yo a sa dulego e le o tee le nna o a lahlwa a omelela go etša lekala ge le lahlilwe la omelela; gomme makala a a omeletšego a a topša a lahlelwa mollong, a swa.

1 Timothea 4:1-2
[1] Moya wo Mokgethwa o bolela thwii gore mehleng ya mafelelo batho ba bangwe ba tla kgeloga; ba tla theeletša meoya ya maaka ba latela le dithuto tša bademone.[2] Dithuto tše dibjalo di phatlalatšwa ke bafeane ba baradia ba ba hwilego matswalo mo nkego ba swailwe ka tshipi ya go fiša.

2 Petrose 2:1
Le setšhabeng sa Israele go bile le baprofeta ba maaka, mme ka wona mokgwa woo le mo go lena go tla ba le baruti ba maaka. Ba tla tla le dithuto tše e sego tšona tše di išago tahlegong, ba ba ba latola Mong wa bona yo a ba rekolotšego, gomme ka go dira bjalo ba ikobela lehu la tšhoganetšo.

Matheu 24:10-12
[10] Mehleng yeo ba bantši ba tla kgeloga; ba tla ekana ba hloyana.[11] Go tla tšwelela baprofeta ba bantši ba maaka gomme ba fora batho ba bantši.[12] Ka baka la go ata ga bokgopo lerato la ba bantši le tla fokotšega.

2 Petrose 3:17
Le a tseba, lena barategi, gore batho ba bangwe ba menola tlhalošo ya ditemana tša Mangwalo a Makgethwa. Le itlhokomele, gore le se tlo timetšwa ke batho ba ba sa phethego molao, gomme la ba ba pelopedi tumelong ya lena.

John 6:66
Ka baka la polelo yeo ya gagwe barutiwa ba gagwe ba bantši ba ile ba napa ba boa ka sa morago, ba se sa sepela naye.

2 Petrose 2:17
Batho bao ba swana le didiba tše di pšhelego, ba bjalo ka maru a kgodi a a tšewago ke ledimo. Modimo o ba beetše madulo leswiswing le leso.

1 Timothea 4:1-3
[1] Moya wo Mokgethwa o bolela thwii gore mehleng ya mafelelo batho ba bangwe ba tla kgeloga; ba tla theeletša meoya ya maaka ba latela le dithuto tša bademone.[2] Dithuto tše dibjalo di phatlalatšwa ke bafeane ba baradia ba ba hwilego matswalo mo nkego ba swailwe ka tshipi ya go fiša.[3] Batho ba mohuta woo ba iletša batho go nyala le go ja dijo tše dingwenyana, mokagona Modimo a di diretše gore di lewe ka tebogo ke bao e lego badumedi mme ba tsebago therešo.

1 Bakorinthe 10:12
Ka gona, yo a ikwago a sa tekateke tumelong, a itote gore a se we.

Matheu 24:9-10
[9] “Ya ba gona ba le gafelago bao ba tlago le otla ba le bolaya. Le tla hloiwa ke ditšhaba ka moka ka baka la ge le dumela go nna.[10] Mehleng yeo ba bantši ba tla kgeloga; ba tla ekana ba hloyana.

Matheu 26:14-16
[14] Ke moka yo mongwe wa barutiwa ba Jesu ba lesome le metšo ye mebedi, yo leina la gagwe e bego e le Judase Iskariote, a ya go baprista ba bagolo,[15] a ba botšiša a re: “Le tla mphang ge nka le gafela Jesu?” Bona ba mo fa dipapetlana tše masome a mararo tša silibera.[16] Go tloga yona nakong yeo Judase a thoma go nyaka nako ye e lebanego ya go gafela Jesu diatleng tša bona.

1 Timothea 1:19-20
[19] o kgomarele tumelo ya gago le letswalo le le se nago molato. Batho ba bangwe ba be ba sa theeletše letswalo la bona, gomme tša tumelo di ba palela.[20] Ba bangwe ba bona ke boHimeneose le Aleksandere, bao ke ba gafetšego Sathane, gore ba tlwaologe go nyefola Modimo.

1 Johanne 2:19
Ke batho ba ba tšwilego mo go rena; fela gabotse e be e se ba rena, gobane ge e ka be e be e le ba rena ba ka be ba sa dutše ba na le rena. Fela ba intšhitše, gore go tle go bonale gore bohle ga se ba rena.

Baheberu 10:25-31
[25] Re se lese go fela re eya dithapelong tša phuthego, ra etša ba ba itlwaeditšego go se ye. A re upše re kgothaletšaneng go fela re eya gona le go feta, ka ge le lena le iponela gore Letšatši la Kahlolo le a batamela.[26] Ga go sa na sehlabelo se se tlago tloša dibe, ge eba re tla no tšwela pele le go dira dibe ka boomo etšwe re šetše re tsebišitšwe therešo.[27] Se se re šaletšego ke go letela re boifa kahlolo le mollo wo bogale wo o tlago bolaya ba ba lwago le Modimo.[28] Ge motho a tshetše molao wa Moshe o be a bolawa ntle le lešoko ge go na le dihlatse tše pedi goba tše tharo.[29] Bjale motho yo a nyaditšego Morwa wa Modimo, yo a hlompholotšego madi a kgwerano ya Modimo ao a mo kgethwafaditšego, yo a rogilego Moya wa kgaugelo, na le bona gore yena a ka napa a se lebanwe ke kotlo ya go feta yela?[30] Gape re a tseba gore ke mang yo a rilego: “Ke nna ke lefeletšago; ke nna ke tlago bušetša,” gapegape a rilego: “Morena o tla sekiša setšhaba sa gagwe.”[31] Go wela diatleng tša Modimo yo a phelago go a šiiša!

Jeremia 17:5-6
[5] Morena o re: “Morogakwa ke yo a botilego batho, yo a botilego maatla a motho wa nama, ke yo a mphuralelago, nna, Morena.[6] O swana le mohlašana leganateng, wo o melago lesehleng la lešoka, tswaing, mo go sa dulego motho; ga a na le mahlatse.

Ezekiele 3:20
“Ge moloki a ka tlogela boloki bja gagwe, a thoma go dira tše mpe, mme nna ka mo wetša kotsing, yena o tla hwa ge o ka se mo kgale. O tla hwa ka baka la dibe tša gagwe – nka se gopole go loka mola ga gagwe – gomme ke tla bona wena molato wa lehu la gagwe.

Ezekiele 18:24
“Eupša ge moloki a ka tlogela go dira tše di lokilego gomme a thoma go dira tše kgopo, e lego makgapha ohle ao a dirwago ke bakgopo, na o tla fela a phela? Le gatee! Boloki bjohle bjo a bo dirilego bo ka se gopolwe. O tla hwa ka baka la go se botege ga gagwe le dibe tša gagwe.

Matheu 13:20-21
[20] Peu yela ya go wela lekgwareng e šupa bao e rego ge ba ekwa molaetša woo ba akgofe ba o amogele ka lethabo.[21] Eupša ga o dule sebaka ka dipelong tša bona, gomme ba dumela lebakanyana fela. Ge ba tlaišwa goba ba hlomarwa ka baka la wona, ba o lahla ka pela.

1 Bakorinthe 9:27
Ke laola mmele wa ka ka o tlwaetša, gore ke se re ke rutile ba bangwe bophelo bja sedumedi, nna mong ka tla ka hwetšwa ke ronwa ke bophelo bjoo.

Baheberu 6:4-8
[4] Gobane ge motho a kile a bonegelwa ke seetša sa Modimo, a kwa bose bja mpho ya legodimong, a fiwa Moya wo Mokgethwa bjalo ka ba bangwe,[5] ge a kile a lemoga gore lentšu la Modimo le lokile, a ba a kwa maatla a mehla ye e tlago,[6] mme le ge go le bjalo a no kgeloga, ga go kgonege gore a boele a itshole, gobane yena mong o ipolaya ka go bapola Morwa wa Modimo gape sefapanong, a mo goboša.[7] Modimo o šegofatša mobu wo o nwago meetse a pula ye e atišago go o nela, wo o medišetšago bao ba o lemago dibjalo tše di ba holago.[8] Fela ge o ka mediša meetlwa le ditshehlo, o ka se hole ka selo; o šetše o le kgauswi le go rogakwa ke Modimo, gomme o tla fetša ka go tšhungwa.

Liketso 21:21
Ba boditšwe gore wena o ruta Bajuda bohle ba ba falaletšego baditšhabeng gore ba kgeloge molaong wa Moshe; o re ba se ke ba bolotša bana ba bona, le gona ba se ke ba latela ditlwaedi tša Sejuda.

Bagalata 5:4
Lena ba le nyakago go lokafatšwa ka go phetha melao ya Moshe, le ikgaotše mo go Kriste. Ga le sa kgahla Modimo.

1 Bakorinthe 6:9
Na ga le tsebe gore yo mobe a ka se ye legodimong? Le se ke la iphora; difebe le bakhunamelamedingwana le diotswa le banna ba go robala bannakabona

Baheberu 10:26
Ga go sa na sehlabelo se se tlago tloša dibe, ge eba re tla no tšwela pele le go dira dibe ka boomo etšwe re šetše re tsebišitšwe therešo.

Matheu 13:41
Morwamotho o tla roma barongwa ba gagwe mmušong wa gagwe gore ba yo kgobokanya bohle bao ba dirišago batho dibe, le bohle bao ba dirago tše kgopo,

2 Timothea 4:3
Nako e tla tla ya gore batho ba se rate go theeletša thuto ya nnete, eupša ba tla latela ditumo tša bona, gomme ba tla goketša baruti ba bantši ba go ba botša tše bona beng ditsebe tša bona di hlohlonelago go di kwa.

2 Bathesalonika 2:3-4
[3] Le se forwe ke motho ka mokgwa ofe le ofe. Gobane Letšatši leo le ka se tle go sešo gwa tla bokgelogi bja mafelelo, le Rabokgopo a sešo a tšwelela, yena yo a tswaletšwego tahlego.[4] Yena o tla lwantšha sengwe le sengwe se go thwego ke medimo goba se se khunamelwago ke batho, gomme a ipona a di feta ka moka. O tla ba a yo dula ka Tempeleng ya Modimo a ipitša Modimo.

John 1:14
Yena Lentšu e bile motho, a dula le rena e le yo botho kudu go rena, a re utollela ka botlalo se Modimo a lego sona. Ra bogela letago la gagwe, letago le a le filwego ke Tatagwe, e le yena Morwa a nnoši wa Tatagwe.

Phetolelo 13:13
gore dihwirihwiri tše dingwe tša go tšwa setšhabeng sa lena di arošitše batho ba motse wa gabobona gore ba khunamele medimo ye le sego la ka la e khunamela,

1 Timothea 4:10
Ke ka baka leo re katanago re kalokana, ka gobane re botile Modimo yo a phelago, yena e lego Mophološi wa batho bohle, gagolo bao ba dumelago.

1 Petrose 3:17
Gobane go kaone ge le hlokofaletšwa go dira tše di lokilego, ge eba seo e le thato ya Modimo, go na le gore le hlokofaletšwe go dira tše mpe.

1 Bathesalonika 2:3
Go le kgothatša ga rena ga se ga go tšwa boforeng, goba maikemišetšong a go se loke, goba bomenemeneng,

Phetolelo 32:15
“Setšhaba sa Morena sa re go huma sa mo tšhela dithole; ba akola ba nona, ya ba dimphosonono. Ba lahla Modimo, Mmopi wa bona, ba nyatša Mophološi wa bona yo maatla.

Ezekiele 18:26
Ge moloki a tlogela go dira tše di lokilego, a thoma go dira tše kgopo, mme a hwa, o hwa ka baka la tše kgopo tše a di dirilego.

1 Timothea 4:2
Dithuto tše dibjalo di phatlalatšwa ke bafeane ba baradia ba ba hwilego matswalo mo nkego ba swailwe ka tshipi ya go fiša.

Mark 10:11
Jesu a re go bona: “Monna yo a hlalago mosadi wa gagwe mme a tšea yo mongwe, o phošetša mosadi wa pele ka go otswa.

Luka 22:3-6
[3] Ke moka Sathane a tsena Judase yo ba rego ke Iskariote, yo e bego e le yo mongwe wa barutiwa bale ba lesome le ba babedi.[4] Yena a tloga a ya go baprista ba bagolo le go mantona a baleti ba Tempele, a fihla a lakana nabo ka mo a ka ba gafelago Jesu ka gona.[5] Bona ba thaba, gomme ba kwana naye gore ba tla mo lefa ka tšhelete.[6] Judase a dumela, gomme a thoma go nyaka nako ye e lebanego ya go ba gafela yena batho ba sa tsebe.

Matheu 12:31-32
[31] Ka gona ke le botša gore motho a ka lebalelwa sebe sefe le sefe goba nyefolo ye nngwe le ye nngwe; eupša yo a nyefolago Moya wo Mokgethwa, yena a ka se lebalelwe.[32] Yo a bolelago Morwamotho gampe a ka lebalelwa, eupša yo a bolelago Moya wo Mokgethwa gampe yena a ka se lebalelwe – mehleng yeno goba mehleng ya bophelo bjo bo sa felego.”

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved