A A A A A

Libe: [Tiehiso]


1 Bakorinthe 14:40
Fela tšohle di dirwe ka maleba le ka molao.

Moeklesia 9:10
Tšohle tše o ka ikhwetšago o di dira, o di dire ka mafolofolo, ka gobane kua bodulabahu o yago gona ga go na go šutha, goba go nagana, goba go tseba, goba go hlalefa.

Moeklesia 11:4
Yo a lebelelago phefo a ka se bjale, le yo a lebelelago maru a ka se bune.

Bagalata 6:9
Re se ke ra lapa go dira tše di lokilego, gobane ge re ka se lape re tla tla re buna ka nako ya gona.

Baheberu 12:11
Ka mehla ge motho a kgalwa go bonala nke ga a kwe bose, o kwa bohloko nakwana yeo. Fela e re ge a šetše a rutilwe ka go kgalwa moo, a phele ka go iketla e le moloki.

Baheberu 10:12
Ge e le Kriste yena o dirile sehlabelo se tee sa dibe, ya ba sebego se se tlošetšago dibe sa ruri, ke moka a yo dula letsogong la go ja la Modimo.

James 4:17
Bjale ge, motho ge a tseba se se lokilego se a kago se dira eupša a se se dire, o dira sebe.

John 9:4
Gape ge e sa le mosegare re swanetše go dira mediro ya yo a nthomilego. Bošego bo etla bjo go bjona motho a ka se kgonego go šoma.

Luka 12:35
“Dulang le itokišitše, le mabone a lena a tuka,

Luka 12:40
Le lena le dule le itokišitše, ka gobane Morwamotho o tla tla ka nako ye le sa mo naganego ka yona.”

Matheu 6:33
Lena sa pele le šomele mmušo wa Modimo le tše Modimo a nyakago gore le di phethe, gomme tše dingwe tšeo ka moka o tla le okeletša ka tšona.

Bafilippi 4:13
Tšohle ke di kgona ka maatla ao Kriste a mphago ona.

Liproverbia 10:4
Bobodu bo diitša motho, kganthe go katana go a mo humiša.

Liproverbia 12:24-25
[24] Ba ba kalokanago ba tla buša, dibodu tšona e tla ba makgoba.[25] Mathata a imela motho, mantšu a botho ona a a mo thabiša.

Liproverbia 13:4
Sebodu ga se hwetše senyakwa sa sona, mokalokani yena o ikhweletša tšohle tše a di nyakago.

Liproverbia 14:23
Go katana go tlišetša motho moputso, go etiša leleme pele gona go a mo diitša.

Liproverbia 18:9
Motho wa sebodu ke yo mobe, o bjalo ka motšitlanyi.

Liproverbia 20:4
Sebodu ga se leme ka nako ya gona; ka gona, ge se re ke yo buna ga se hwetše selo.

Liproverbia 21:17
Morataboithabišo o dula a diila; moratabeine wa go rata le menyaka le yena ga a hume.

Liproverbia 27:1
O se kgantšhe tša gosasa, gobane ga o tsebe tše di tlago nalo.

Baroma 7:20-21
[20] Gomme ge ke dira tše ke sa di nyakego ga e sa le nna ke di dirago, eupša ke sebe se se agilego mo go nna.[21] Ke mo ke lemogago gore se se diregago mo go nna ke go re ge ke nyaka go dira se se lokilego, e ba fela se sebe se ke se kgonago.

Baefese 5:15-17
[15] Ka fao, le itlhokomele gabotse ka mo le phelago ka gona. Le se phele bjalo ka mašilo, le phele bjalo ka bahlale.[16] Le dule le direla Morena ka phišego, gobane lefase leno ke le lebe.[17] Ka gona, le se dire tša bošilo; sa lena e be go kwešiša se e lego thato ya Morena.

Luka 9:59-62
[59] A napa a re go monna yo mongwe: “Ntatele.” Eupša yena a mo araba ka go re: “Morena, ntumelele ke yo boloka tate pele.”[60] Jesu ge a mo fetola a re: “Lesa bahu ba boloke bahu ba bobona. Wena eya o bege molaetša mabapi le mmušo wa Modimo.”[61] Yo mongwe monna a re: “Nna ke tla go latela, Morena, fela ntumelele gore ke yo laela bešo pele.”[62] Jesu a re go yena: “Yo a lebelelago morago a swere mogoma a lema, ga se a swanela mmušo wa Modimo.”

Liproverbia 24:30-34
[30] Nkile ka feta tšhemong ya sebodu, le serapeng sa merara sa moitlhokišatlhaologanyo yoo.[31] Ka bona go medile ditshehlo mo gohle, bogopa le bjona bo nabile, le morako o kgeregile.[32] Ka re go di bona ka gopodišiša, mme ka ithuta taba ye e rego:[33] Go robala gannyane, wa bo re šwaa, wa phutha matsogo, wa bo fokotša gosenene –[34] ge o ka no pompala bjalo, bodiidi bo tla go phuthuma bjalo ka mohlakodi, mohlako wa go tsetsela bjalo ka mokgopedi.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved