A A A A A

Libe: [Takatso]


Exoda 20:14
“O se ke wa otswa.

Lipesaleme 101:3
Nka se gabe selo se sebe; ke hloile ditiro tša bakgelogi, di ka se nkgomarele.

Matheu 5:28
Ge e le nna ke le botša gore mang le mang yo a lebelelago mosadi ka go mo duma, o šetše a otswitše le yena ka pelong.

1 Bakorinthe 6:13
Gape go thwe: “Dijo ke tša mpa, mpa le yona ke ya dijo.” Gona go bjalo; fela Modimo o tlilo fediša dijo le mpa bobedi. Mmele ga se wa bofebe, ke wa go hlankela Morena; gomme mmele o laolwa ke yena Morena.

2 Timothea 2:22
O tšhabe ditumo tša bosogana, mme o katanele toka le tumelo le lerato le phedišano gotee le ba ba rapelago Morena ka dipelo tše di hlwekilego.

1 Johanne 2:16
Tšohle tše e lego tša lefase – tše nama e di dumago, le tše mpe tše mahlo a di dumago, le thoto ye motho a ikgantšhago ka yona – tšohle tšeo ga se tše di tšwago go Tatagorena, ke tše di tšwago go lefase.

Liproverbia 6:25
O se goketšwe ke botse bja mosadi yoo, wa tanywa ke melebelelo ya gagwe.

Bagalata 5:16
Gomme nna ke re: Phelang ka mokgwa wo le hlahlwago ke Moya, gomme le ka se lakwe ke ditumo tša nama.

Baroma 8:6
Gape go lakwa ke tša nama go iša motho lehung, kganthe go lakwa ke Moya gona go iša motho bophelong le boiketlong.

James 1:14-15
[14] Motho yo mongwe le yo mongwe o a lekwa ge a goketšwa mme a gogwa ke tumo ya gagwe ye mpe.[15] Tumo yeo ya gagwe e nape e duše mme e tswale sebe, gomme sebe ge se seno gola go iphetša se tswale lehu.

Greek Modern Bible FPB 1994
Copyright © The Holy Bible, Spyros Filos Translation, Copyright 1994