A A A A A

Liphiri: [Matsatsi a hoqetela / Bokamoso]


1 Bakorinthe 4:5
Ka gona, le se ke la ahlola motho pele ga ge nako ya gona e fihla, pele Morena a etla, yena a tlago utolla tše di utilwego ka leswiswing, tše di lego ka dipelong tša batho a di tšweletša nyanyeng. Ya ba gona motho mang le mang a retwago ke Modimo ka mo go mo lebanego.

1 Johanne 2:18
Bana ba ka, ke nako ya bofelo. Bjalo ka ge le kwele gore molwalekriste o etla, gonabjale go tsogile balwalekriste ba bantši, gomme ke sona se re bonago ka sona gore ke nako ya bofelo.

Daniel 12:4
“Bjale ge, wena Daniele, tše ke go boditšego tšona o se di botše motho; o tswalele puku yeo gomme o e kgomaretše ka motu go fihlela nako ya bofelo. Batho ba bantši ba tla be ba gerema ba katanela go kwešiša tše di diregago.”

Esaia 46:10
Ke begile mathomong tše di tlago hlaga mafelelong; ke boletše kgale tše di tlago direga, ka re merero ya ka e tla phethega, ke tla dira tšohle tše ke ratago go di dira.

John 6:39
Gomme thato ya yo a nthomilego ke gore ke se lahle le o tee wa bao a mphilego bona, bohle ke ba tsoše bahung ka tšatši la mafelelo.

Juda 1:7
Gopolang motse wa Sodoma le wa Gomora le metse ye e bego e bapile le yona, yeo badudi ba yona ba bego ba itshwere sa barongwa bale mme ba ineetše bofebe le bohlola. Ba otlwa ka kotlo ya mollo wo o sa timego, ya ba sešupo sa go bonwa ke batho.

Luka 18:8
Ke le botša gore o tla ba lamolela ka pela. Fela Morwamotho mohla a etla afa le re o tla hwetša go sa na le ba ba nago le tumelo mo lefaseng?”

Tšenolo 21:8
Eupša mafšega le bakgelogi le dihlola le babolai le difebe le boramaselamose le bakhunamelamedingwana le bafeane ka moka – gabobona ke ka bodibeng bja mollo wo o tukago tshebela, ke lona lehu la bobedi.”

Baroma 10:13
bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela a re: “Mang le mang yo a kgopelago Morena thušo o tla phološwa.”

Baheberu 1:1-2
[1] Mehleng ya kgale Modimo o boletše le borakgololokhukhu ba rena gantši le ka mekgwa ye mentši ka baprofeta,[2] ya re mehleng yeno ya mafelelo re phelago go yona a tla a bolela le rena ka Morwagwe. Ke yena yo a hlodilego legohle ka yena, yo a mmeilego mojalefa wa tšohle.

2 Petrose 3:3-4
[3] Sa mathomo, le tsebe gore mehleng ya mafelelo go tla tšwelela bakodutli bao maitshwaro a bona a laolwago ke ditumo tša bona,[4] ba le botšiša ba re: “Kholofetšo ya gore Kriste o tla boa e feletše kae? Etse badumedi bale ba mathomo ba hwile, eupša tšohle di sa no swana le mola lefase le hlolwa!”

1 Timothea 4:1-3
[1] Moya wo Mokgethwa o bolela thwii gore mehleng ya mafelelo batho ba bangwe ba tla kgeloga; ba tla theeletša meoya ya maaka ba latela le dithuto tša bademone.[2] Dithuto tše dibjalo di phatlalatšwa ke bafeane ba baradia ba ba hwilego matswalo mo nkego ba swailwe ka tshipi ya go fiša.[3] Batho ba mohuta woo ba iletša batho go nyala le go ja dijo tše dingwenyana, mokagona Modimo a di diretše gore di lewe ka tebogo ke bao e lego badumedi mme ba tsebago therešo.

Tšenolo 13:16-18
[16] Sa gapeletša batho ka moka, ba bagolo le ba banyane, bahumi le badiidi, balokologi le makgoba, gore ba swaiwe ka seatleng sa go ja goba phatleng,[17] le gore go se be le yo a kago reka goba a rekiša selo a se a swaiwa leina goba nomoro ye e emetšego leina la sona.[18] Gore o tle o kwešiše taba ye go nyakega bohlale. Yo a hlalefilego a ka kgona go hlatholla nomoro ya sebata seo, gobane nomoro e emela leina la motho. Nomoro ya sona ke makgolo a a selelago le masome a a selelago le metšo ye e selelago.

2 Timothea 3:1-5
[1] Tseba gore mehleng ya mafelelo go tla ba le mabaka a mathata.[2] Batho e tla ba dijato, le barati ba tšhelete, le baikgantšhi, le baiponi; e tla ba banyefodi, le banyatšabatswadi; e tla ba bahlokatebogo, le ba go se hlomphe Modimo;[3] e tla ba ba go hloka lerato, le ba go gana poelano, le ba lesebo, le ba go hloka maitshwaro; e tla ba diganka, le bahloyatoka,[4] le mahlabapshio, le bahlokašedi, le baikgogomoši; e tla ba ba go rata boithabišo bakeng sa go rata Modimo;[5] ba tla bonala nke ke badumedi, etšwe maatla a bodumedi ba a gana. Ba babjalo o ba katologe.

Tšenolo 1:1-7
[1] Puku ye ke kutollo ye Modimo a e utolotšego Jesu Kriste, go bontšha bahlanka ba gagwe tše di tlago hlaga kgauswinyana. Jesu a di begela Johanese, mohlanka wa gagwe, ka morongwa wa gagwe yo a ilego a mo roma.[2] Johanese yo ke hlatse ya tše di boletšwego ke Modimo mme tša tiišetšwa ke Jesu Kriste. O begile tšohle tše a di bonego.[3] Go lehlogonolo yo a balelago phuthego ditaba tše di porofetilwego mo, go lehlogonolo le ba ba kwago tše di ngwadilwego mme ba di phetha, gobane nako ya gore di tle di phethege e kgauswi.[4] Nna, Johanese, ke ngwalela diphuthego tše di šupago tša selete sa Asia ke re: Modimo yo a lego gona, yo a bilego gona, gape a sa tlilogo tla, le meoya ye e šupago yeo e lego pele ga setulo sa gagwe sa bogoši, le Jesu Kriste, hlatse ye e botegago, yena Motsošwabahung wa mathomo, Mmuši wa magoši a lefase, ba le gaugele, ba le fe khutšo. Jesu o a re rata, gomme ka madi a gagwe o re lokolotše dibeng tša rena,[5] ***[6] a re dira bakgomana ba Modimo, le baprista ba go hlankela yena Modimo, Tatagwe. A Jesu Kriste a tumišwe, maatla e be a gagwe go ya go ile. Amene.[7] Bonang, o tla ka maru! Bohle ba tla mmona, gotee le bona bale ba go mo hlaba ka lerumo. Batho bohle ba lefase ba tla mo llela. Ee, go tla ba bjalo.

Matheu 24:36-44
[36] “Ge e le letšatši le nako ya gona ga go yo a di tsebago – le barongwa ba legodimong le yena Morwa ga ba di tsebe, di tsebja ke Tatagwe fela.[37] Go tla ga Morwamotho go tla swana le se se ilego sa hlaga mehleng ya Noa.[38] Mehleng ya pele ga meetsefula batho ba be ba eja, ba enwa, ba nyala goba ba nyalwa, gwa ba gwa fihla letšatši lela Noa a tla tsena ka leselawatleng;[39] le ge go le bjalo ba be ba sa lemoge gore go diregang, go fihlela meetsefula a etla a ba tšea ka moka. Le mohla Morwamotho a etla go tla ba bjalo.[40] Mehleng yeo banneng ba babedi ba ba tlago be ba šoma tšhemong, go tla tšewa yo mongwe, gwa šadišwa yo mongwe.[41] Basading ba babedi ba ba tla bego ba šila lwaleng, go tla tšewa yo mongwe, gwa šadišwa yo mongwe.[42] “Ka gona le dule le itokišitše, ka gobane ga le tsebe letšatši le Morena wa lena a tlago tla ka lona.[43] Ge mongmotse a ka be a tsebile gore lehodu le tla tla neng, ruri, a ka be a se a robala a lesa lehodu le thuba ngwako wa gagwe.[44] Ka gona le lena le dule le itokišitše, ka gobane Morwamotho o tla tla ka nako ye le sa gopolego gore a ka tla ka yona.”

Matheu 24:1-14
[1] Ge Jesu a tloga Tempeleng barutiwa ba gagwe ba ile ba tla go yena go mo šupetša meago ya Tempele.[2] Jesu a re go bona: “Ga ke re meago ye ka moka le a e bona? Ruri, ke le botša gore ga go leswika le le tlago šala le hlatlagane le le lengwe mme la se kgerešwe.”[3] E rile ge Jesu a dutše Thabeng ya Mehlware, barutiwa ba gagwe ba tla ba mmotšiša thopeng ba re: “Re botše gore dilo tšeo ka moka di tla direga neng, le gore re tla bona ka eng ge o boa, le gore ke mafelelo a lefase.”[4] Jesu a ba fetola a re: “Le itlhokomele gore le se forwe ke motho.[5] Batho ba bantši ba tla tla ba re ba bolelela nna, motho a re: ‘Ke nnaena Mesia.’ Gomme ba tla fora ba bantši.[6] Le tla kwa mekgoši ya ntwa le dipego tša ntwa; eupša le se ke la tshwenyega, gobane tšeo di swanetše go no hlaga, fela e tla be e sešo ya ba mafelelo.[7] Ditšhaba di tla hlaselana, le mebušo e tla tsogelana maatla, le ditlala le go šikinyega ga lefase kua le kua di tla ba gona.[8] Dilo tšeo ka moka di tla ba bjalo ka mathomo a lešoko la pelego.[9] “Ya ba gona ba le gafelago bao ba tlago le otla ba le bolaya. Le tla hloiwa ke ditšhaba ka moka ka baka la ge le dumela go nna.[10] Mehleng yeo ba bantši ba tla kgeloga; ba tla ekana ba hloyana.[11] Go tla tšwelela baprofeta ba bantši ba maaka gomme ba fora batho ba bantši.[12] Ka baka la go ata ga bokgopo lerato la ba bantši le tla fokotšega.[13] Eupša yo a ka kgotlelelago go iša mafelelong o tla phologa.[14] Gomme Taba ye Botse ye ya mmušo wa Modimo e tla begwa lefaseng ka moka gore ditšhaba ka moka di e kwe; e be gona go tlago mafelelo a lefase.”

Lipesaleme 91:1-16
[1] Yo a lego ka lehwafeng la Ramadulagodimo, a dulago a šireleditšwe ke Ramaatlaohle,[2] a ka re go yena: “Ke wena setšhabelo sa ka le sebo sa ka; o Modimo yo ke mmotilego.”[3] Gobane ke yena a go phefišago mereo ya barei le malwetši a mašoro.[4] O go šireletša ka diphego tša gagwe; o bolokega ge o hlokometšwe ke yena. O botegela go go šireletša le go go phemela.[5] O ka se boife dikotsi tša bošego, goba go hlaselwa mosegare,[6] le ge e le mauba a a welago batho bošego, goba malwetši a a bolayago mosegare.[7] Le ge ba sekete ba ka bolawa kgauswi le wena, ba dikete tše lesome ka mathoko ohle a gago, wena o ka se kgwathwe ke selo.[8] O tla no lebelela ka mahlo, wa bona ka moo bakgopo ba otlwago ka gona,[9] ka gobane Morena ke setšhabelo sa gago, Yogodimodimo o mo dirile sebo sa gago.[10] O ka se welwe ke kotsi, goba lapa la gago la welwa ke leuba.[11] Modimo o tla laela barongwa ba gagwe gore ba go hlokomele, ba go šireletše gohle mo o yago gona.[12] Ba tla go kuka gore o se thetšwe ke maswika.[13] O tla gata ditau le dinoga, wa gataka ditawana le dipeetla.[14] Modimo o re: “Ke tla phološa yo a nthatago, ka šireletša yo a ntlhomphago.[15] Ge a nthapela ke tla mo kwa; ge a le mathateng ke tla ba le yena. Ke tla mo hlakodiša, ka mo hlompha.[16] Ke tla mo kgotsofatša ka bophelo bjo botelele; ke tla mo thabiša ka go mo phološa.”

2 Timothea 3:1-17
[1] Tseba gore mehleng ya mafelelo go tla ba le mabaka a mathata.[2] Batho e tla ba dijato, le barati ba tšhelete, le baikgantšhi, le baiponi; e tla ba banyefodi, le banyatšabatswadi; e tla ba bahlokatebogo, le ba go se hlomphe Modimo;[3] e tla ba ba go hloka lerato, le ba go gana poelano, le ba lesebo, le ba go hloka maitshwaro; e tla ba diganka, le bahloyatoka,[4] le mahlabapshio, le bahlokašedi, le baikgogomoši; e tla ba ba go rata boithabišo bakeng sa go rata Modimo;[5] ba tla bonala nke ke badumedi, etšwe maatla a bodumedi ba a gana. Ba babjalo o ba katologe.[6] Ba bangwe ba bona ba khukhunela ka dintlong tša batho, ba foraforetša basatšana ba ba tšeetšegago, ba ba lewago ke letswalo ka baka la dibe tša bona gape ba hlohleletšwago ke ditumo tša mehutahuta,[7] ba ba ratago go dula ba rutwa, fela ba ka se kgone go tseba therešo.[8] Bjalo ka ge Janese le Jambrese ba ile ba ganetša Moshe, le bona batho ba ba ganetša therešo – ke bona ba menagano ye e sa šomego gabotse, ba go palelwa mo go tša tumelo.[9] Fela ba ka se tšwelele go ya kae, ka gobane bošilo bja bona bo tla tšwelela pepeneneng bjalo ka bja bale ba babedi.[10] Fela wena o botegetše thuto ya ka, wa ba le maitshwaro a go swana le a ka, le maikemišetšo, le tumelo, wa etša nna ka go se fele pelo, le ka lerato, le ka kgotlelelo,[11] le ka go hlomarwa, le ka go tlaišwa mola ke tlaišwa kua Antiokia le Ikoniomo le Listra. Ditlhomaro tše ke ilego ka di kgotlelela di a šiiša. Fela Morena a ntlhakodiša go tšona ka moka.[12] Bohle ba ba ratago go phela bophelo bja borapedi e le ba tee le Kriste Jesu ba tla hlomarwa.[13] Ge e le bakgopo le baradia, bobe bja bona bo tla keka bo eya pele, gomme bona beng ba tla tšwela pele le go radia le go radiwa.[14] Ge e le wena, o kgomarele tše o di rutilwego, gape o di dumelago o holofetše. O tseba ba ba go rutilego tšona.[15] O se lebale gore Mangwalo a Makgethwa o a tsebile go tloga bjaneng bja gago; ke ona a a kgonago go go fa bohlale bjo bo išago phologong ka go dumela go Kriste Jesu.[16] Mangwalo a Makgethwa ka moka a ngwadilwe ka go huetšwa ke Modimo, gomme a hola go ruta therešo, go kgala ba ba fošago, go sokolla batho, le go laya batho gore ba phele ka tshwanelo,[17] gore motho yo a ineetšego Modimo e be yo a kgonago gape a loketšego go dira mediro yohle ye mebotse.

Liketso 2:1-17
[1] Ge letšatši la Pentekoste le fihla, bohle ba be ba kgobokane felo gotee.[2] Gateetee ba kwa modumo o etšwa kua leratadimeng nke ke wa ledimo le le tšubutlago, wa tlala ntlo yohle yeo ba bego ba dutše ka go yona.[3] Ba bona go hlahlamologa dilwana tše nkego ke dikgabo tša mollo di kotama godimo ga yo mongwe le yo mongwe wa bona.[4] Ke moka ba tlala Moya wo Mokgethwa, ba thoma go bolela ka maleme a šele, go ya ka mo Moya o ba kgontšhago go bolela ka mafolofolo ka gona.[5] Gona moo motseng wa Jerusalema go be go na le Bajuda, banna ba borapedi ba ba agilego ditšhabeng tšohle tše di lego lefaseng.[6] E rile ge modumo woo o kwagala, batho ba bantši ba kgobokana. Ba tlabega ba gakanegile, ka gobane mongwe le mongwe o be a ba kwa ba bolela ka polelo ya gabo.[7] Ge ba tlabegile ba maketše bjalo, ba botšišana ba re: “Na ga ke re batho ba ba bolelago ba ka moka ke Bagalilea?[8] Bjale go tla bjang ge rena ka moka re ekwa ba bolela ka mebolelo ya gaborena?[9] Etse mo go rena go na le Baparetia le Bamedia le Baelamo; go na le ba go dula Mesopotamia le Judea le Kapadokia; go na le badudi ba naga ya Pontose le ya Asia,[10] le ya Frigia le ya Pamfilia, le ya Egepeta le dileteng tša Libia, kgauswi le Sirene. Ba bangwe ba tšwa Roma,[11] ba bangwe ba bona ke Bajuda, ba bangwe ke baditšhaba ba ba sokologetšego tumelong ya Sejuda; ba bangwe ke Bakreta, bangwe ke Baarabia – fela re kwa ba bolela ka mebolelo ya gaborena dimakatšo tše Modimo a di dirilego.”[12] Ba ile ba fela ba tlabegile ba gakanegile, ba botšišana ba re: “Taba ye e iša kae?”[13] Fela ba bangwe ba ba kwera ba re: “Ke ditagwa batho ba!”[14] Petrose a ema a na le baapostola ba bangwe ba lesome le o tee, a hlaboša lentšu a botša lešaba le le bego le le fao a re: “Lena Bajuda le lena bohle le dulago mo Jerusalema, ntheeletšeng ke le botše tše di diregilego:[15] Batho ba ga se ba tagwa, bjalo ka ge lena le nagana, gobane e sa le iri ya senyane mosong.[16] Gabotse tše ke ditaba tše di boletšwego ke moprofeta Joele mola a re:[17] ‘Modimo o re: Tše ke tlago di dira ka matšatši a mafelelo šedi: “ ‘Ke tla tšhela batho bohle Moya wa ka, barwa le barwedi ba lena ba tla botša batho lentšu la ka; masogana a lena a tla bona dipono, batšofadi ba lena ba tla lora ditoro.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved