A A A A A

Matšoao a Lipalo: [Nomoro 8]


Tšenolo 13:18
Gore o tle o kwešiše taba ye go nyakega bohlale. Yo a hlalefilego a ka kgona go hlatholla nomoro ya sebata seo, gobane nomoro e emela leina la motho. Nomoro ya sona ke makgolo a a selelago le masome a a selelago le metšo ye e selelago.

Phetolelo 6:4
“Lena Baisraele, gopolang gore Morena Modimo wa rena ke yena Morena a nnoši.

Levitike 20:13
Ge monna a ka robala monna yo mongwe, ba dirile taba ya bohlola, gomme bobedi ba bolawe. Ke bona beng bao ba ipolailego.

1 Bakorinthe 6:9-11
[9] Na ga le tsebe gore yo mobe a ka se ye legodimong? Le se ke la iphora; difebe le bakhunamelamedingwana le diotswa le banna ba go robala bannakabona[10] le mahodu le dijato le ditagwa le bafeane le bahlakodi ba ka se ye legodimong.[11] Etse ba bangwe ba lena ba be ba le bjalo. Eupša le hlwekišitšwe, le kgethwafaditšwe, le lokafaditšwe ka Morena Jesu Kriste le ke Moya wa Modimo wa rena.

Tšenolo 11:2-3
[2] Fela lapa la ka ntle o le lese, o se ke wa le ela, ka gobane le neetšwe baditšhaba bao ba tlago gatakela motse wo mokgethwa dikgwedi tše masome a mane le tše pedi.[3] Ke tla laela dihlatse tša ka tše pedi tša go apara diaparo tša mogohla go porofeta matšatšing ao a sekete le makgolo a mabedi le masome a a selelago.”

Levitike 20:27
“Monna goba mosadi wa lelopo goba wa go ya go didupe a bolawe ka maswika; ke yena mong yo a ipolailego.”

Phetolelo 18:10-12
[10] Go se be le yo a dirago sehlabelo ka morwagwe goba morwediagwe mollong, goba yo a dirišago ditaola, goba bodupe, goba bonoge, goba boloi,[11] goba meupo, goba malopo, goba wa badimo.[12] Morena Modimo wa lena o hloile batho ba ba dirago dilo tše tša bohlola, mme ke ka baka leo a lelekago ditšhaba tšeo nageng yeo ge le goroga.

2 Marena 21:6
A dira sehlabelo ka morwa wa gagwe. A šomišana le baloi le didupe, a ba a dirišana le dinoge le ba malopo. A dira dibe ka kudu pele ga Morena, a mo rumola.

Mikea 5:12
Ke tla pšhatlaganya medimo ya lena ya diswantšho le dikokwane tša lena tša borapedi tša maswika; le ka se sa khunamela dilwana tše le ipopetšego tšona ka diatla.

Esaia 47:12
Šomiša dipheko le meupo ya gago, tše o di dirišitšego go tloga bjaneng. Mohlomongwe di ka ba le ka mo di ka go thušago ka gona; mo gongwe o ka tšhošetša manaba a gago.

Liketso 8:11-24
[11] Ba be ba mo hlwaela tsebe ka ge e be e šetše e le kgale a ba tlaba ka maleatlana a gagwe.[12] Fela e rile ge ba seno kgolwa Filipi ge a ba begela Taba ye Botse ya mmušo wa Modimo le wa Jesu Kriste, ba kolobetšwa, e le banna le basadi.[13] Yo Simone le yena o ile a dumela, gomme a re go kolobetšwa a hlwa le Filipi, a tlabega kudu ge a bona mehlolo le dimakatšo tše dikgolo tše di dirwago.[14] Jerusalema baapostola ba kwa gore Basamaria ba amogetše lentšu la Modimo, ka gona ba roma Petrose le Johanese go bona.[15] Ba fihla ba ba rapelela gore ba amogele Moya wo Mokgethwa,[16] gobane o be o sešo wa theogela go bona, ba be ba kolobeditšwe go ba ba Morena Jesu ya ba moka.[17] Baapostola bao ba ba bea diatla, gomme bona ba amogela Moya wo Mokgethwa.[18] Simone ge a bona gore badumedi ba filwe Moya wo Mokgethwa ka go bewa diatla ke baapostola, a leka go ba reka ka tšhelete[19] a re: “Le nna mpheng maatla ao gore yo ke mmeago diatla a amogele Moya wo Mokgethwa.”[20] Petrose a mo fetola a re: “Nke o ka hwa mmogo le tšhelete yeo ya gago, ka ge o nagane gore o ka reka mpho ya Modimo ka tšhelete![21] Le gatee o ka se šome le rena mo modirong wa rena, ka gobane Modimo o a bona gore o na le pelo ye mpe.[22] Ka gona, sokologa bobeng bjoo bja gago, o rapele Modimo gore a go swarele ge o nagane taba ya mohuta wo.[23] Gobane ke a bona gore o tletše lehufa, gomme sebe sa gago se go fetošitše mogolegwa wa sona.”[24] Simone a re: “Nthapeleleng go Morena gore ke se ke ka hlagelwa ke se sengwe sa tše le di boletšego tše.”

Genese 1:24-31
[24] Modimo a laela gape a re: “A lefase le be le diphedi tša mehuta yohle – diruiwa, le diphoofolo tša lešoka, le digagabi” – gwa direga bjalo.[25] Ka gona Modimo a di dira ka moka mme a kgahlwa ke tšeo a di bonago.[26] Gape Modimo a re: “Bjale a re direng batho ka seswantšho sa rena, ba swane le rena. Ba tla laola dihlapi, le dinonyana, le diruiwa, le diphoofolo tša lešoka, le digagabi ka moka tša lefase.”[27] Ka gona Modimo a hlola batho, a ba dira gore ba swane le yena. A ba dira e le monna le mosadi,[28] a ba šegofatša mme a re go bona: “Le beng le bana ba bantši gore ditlogolo tša lena di tle di phele gohle lefaseng mme di le laole. Ke le bea balaodi ba dihlapi le dinonyana le diphedi tšohle tša lefase.[29] Ke le file dimela tšohle tša peu lefaseng ka moka le mehlare yohle ya dienywa tša peu, gore e be dijo tša lena.[30] Ge e le diphoofolo tša lešoka le dinonyana le digagabi ka moka, tšona ke di file ditala tšohle gore e be dijo tša tšona” – gwa direga bjalo.[31] Modimo a lebelela tšohle tše a di dirilego mme a kgahlega kudu. Mantšiboa a feta, gwa tla meso – leo e be e le letšatši la boselela.

1 Bakorinthe 6:9
Na ga le tsebe gore yo mobe a ka se ye legodimong? Le se ke la iphora; difebe le bakhunamelamedingwana le diotswa le banna ba go robala bannakabona

John 1:8
Yena ka boyena e be e se seetša; se a bego a se tletše e be e le go bega seetša.

Tšenolo 4:6-8
[6] Pele ga sona gape go be go na le selo sa go swana le lewatle le nkego ke galase, sa go bonatša bjalo ka legakadima. Ka mathoko a setulo seo sa bogoši go be go na le diphedi tše nne tše di tletšego mahlo ka pele le ka morago.[7] Sa mathomo se be se swana le tau, sa bobedi se swana le poo, sa boraro se na le sefahlego sa go swana le sa motho, gomme sa bone se swana le ntšhu ye e fofago.[8] Sengwe le sengwe sa diphedi tšeo tše nne se be se na le diphego tše di selelago, gomme tšona di tletše mahlo ka ntle le ka gare. Bošego le mosegare di be di duletše go opela di re: “Yo mokgethwa, yo mokgethwa, yo mokgethwa ke Morena Modimo Ramaatlaohle yo a bego a le gona, yo a lego gona, gape a sa tlilogo tla.”

Genese 3:15
Ke tla dira gore wena le mosadi le hloyane, le gore ditlogolo tša gagwe le ditlogolo tša gago di hloyane ka mehla. Ditlogolo tša gagwe di tla go pšhatlaganya hlogo, mme wena o tla ba loma direthe.”

Tšenolo 13:5
Sebata seo se ile sa dumelelwa go bolela ka matepe le bonyefodi, sa dumelelwa le go buša dikgwedi tše masome a mane le tše pedi.

Exoda 7:11
Ke moo kgoši a biditšego dihlalefi le didupe le boramaselamose, mme ka maselamose a bona le bona ba dira bjalo.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved