Instagram
English
A A A A A

Bophelo: [Moleko]
James 1:13-18
[13] Motho ge a tlelwa ke meleko a se ke a re: “Ke lekwa ke Modimo.” Gobane Modimo a ka se lekwe ke bobe, le yena mong ga a leke motho.[14] Motho yo mongwe le yo mongwe o a lekwa ge a goketšwa mme a gogwa ke tumo ya gagwe ye mpe.[15] Tumo yeo ya gagwe e nape e duše mme e tswale sebe, gomme sebe ge se seno gola go iphetša se tswale lehu.[16] Le se ke la forwa, banabešo ba ba rategago.[17] Mpho ye nngwe le ye nngwe ye botse le neo ye nngwe le ye nngwe ya mmakgonthe di tšwa legodimong go Radietša yo a sa fetogego, yo seetša sa gagwe se sa fokotšegego.[18] Ka go rata ga gagwe o re hlodile ka lentšu la therešo, gore e be nke re dithakangwaga tša dihlolwa tša gagwe tšohle.

Luka 22:40
Ge a fihla fao a re go bona: “Rapelang gore le se lekwe.”

John 8:6
Ge ba realo ba be ba mo leka gore ba be le se ba kago mo phara molato ka sona. Fela yena a inama, a ngwala fase ka monwana.

Matheu 6:13
O se re iše molekong, o upše o re phološe bobeng.’

Luka 11:4
O re lebalele dibe tša rena, ka gore le rena re lebalela ba ba re fošetšago. O se re iše melekong.’ ”

Luka 4:13
Ge Diabolose a seno leka Jesu ka tšeo ka moka, a mo tlogela lebakanyana.

1 Bakorinthe 7:2
Eupša ka ge bofebe bo iphile maatla ka mokgwa wo, monna yo mongwe le yo mongwe a a be le mosadi yo e lego wa gagwe, le mosadi yo mongwe le yo mongwe a be le monna yo e lego wa gagwe.

1 Bakorinthe 10:13
Ga se la ka la tlelwa ke moleko wo o palelago batho. Modimo o a botega, gomme a ka se le lese le lekwa ka tše di kago le palela. Ge le wetšwe ke moleko, yena o tla le fa maatla a go o kgotlelela, ya ba gona go le kgontšha go o fenya.

Matheu 4:7
Jesu a mo fetola a re: “Le gona Mangwalo a Makgethwa a re: ‘O se ke wa leka Morena Modimo wa gago.’ ”

Mark 8:11
Bafarisei ba bangwe ba tla ba phegišana le yena ba mo leka; ba re a ba bontšhe mohlolo wa go laetša gore ka nnete o romilwe ke Modimo.

Matheu 22:18
Fela Jesu o be a lemogile bokgopo bja bona, ka gona a re go bona: “Baikaketši tenang! Le ntheelang?

Liproverbia 7:25-26
[25] Le se ke la lesa mosadi yoo a thopa dipelo tša lena; le se ke la amana le yena ka selo.[26] O ušitše banna ba bantši, o išitše ba bantšintši tahlegong.

James 4:1-4
[1] Dintwa le diphapano mo go lena di hlolwa ke eng? Na ga di hlolwe ke ditumo tše di dulago di elwa ka dipelong tša lena?[2] Le duma dilo, fela ga le di hwetše, gomme le ikemišetše go bolaya; le duma dilo, eupša ga le kgone go di hwetša, ka gona le a fapana la lwa. Ga le hwetše se le se nyakago, ka gobane ga le se kgopele go Modimo.[3] Ge le kgopela selo ga le se fiwe, ka gobane ga le kgopele gabotse; le kgopela go kgotsofatša ditumo tša lena.[4] Bakgelogi tenang! Kgane ga le tsebe gore go rata tša lefase ke go itira lenaba la Modimo? Gape yo a nyakago go rata tša lefase o itira lenaba la Modimo.

1 Petrose 4:12
Barategi, le se ke la makatšwa ke moleko wo bohloko woo le hlokofatšwago ka wona boka ge le hlagetšwe ke se le sego la se tlwaela.

2 Petrose 2:9
Morena o kgona go hlakodiša batho ba barapedi melekong ya bona, bakgopo o ba bolokela Letšatši la Kahlolo go tlo ba otla,

Bagalata 4:14
Fela le ge bolwetši bja ka e ile ya ba moleko mo go lena, moleko wa gore le nnyatše goba le ntšhišingwe, ga se la dira bjalo. Sa lena e bile go nkamogela ka mokgwa wo le bego le ka amogela morongwa wa Modimo, ka mokgwa wo le bego le ka amogela Kriste Jesu.

1 Bathesalonika 3:5
Ke ka baka leo ke ilego ka roma Timotheose. Ke be ke se sa kgona; ka gona ke be ke mo romile gore a tle a lekodišiše tša tumelo ya lena, gore e se be mohlomongwe Moleki a ka no ba a le lekile, gomme modiro wa rena wa be o fetogile lefeela.

1 Timothea 5:8
Fela ge motho a sa hlokomele ba gabo, gagolo ba lapa la gagwe, o lahlile tumelo, gomme o phalwa le ke yo e sego modumedi.

1 Timothea 6:9
Ba ba nyakago go huma bona ba wela molekong, gomme ba tanywa ke ditumo tše dintši tša botlaela tša go bolaiša batho le go ba phonkgetša tahlegong le tshenyegong.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved