A A A A A

Bophelo: [Letsatsi la tsoalo]


Baefese 2:10
Modimo o re dirile se re lego sona, gomme ka Kriste Jesu o re hlodile gore re tle re phele re dira mediro ye mebotse ye a šetšego a e lokišeditše gore re tle re e dire.

Jeremia 29:11
Ke nna fela ke tsebago merero ye ke le reretšego yona, merero ya katlego, e sego ya tahlego, merero ya bokamoso bjo bo holofetšago.

John 16:21
Mosadi ge a belega o kwa bohloko, ka ge nako ya gagwe e fihlile; fela e re ge a seno belega a lebale bohloko bjola, ka baka la go thabela motho yo a tlilego lefaseng.

Liproverbia 9:11
Ge o na le bohlale o tla phela galelele, o tla okeletšwa mengwaga ya go phela.

Lipesaleme 16:11
O ntlhahla tseleng ya bophelo; ge ke na le wena ke thakgala kudu. O nthabiša go ya go ile.

Lipesaleme 20:4
Anke a go nee tše o di dumago, a dire gore le diakanywa tšohle tša gago di atlege.

Lipesaleme 27:4-7
[4] Ke selo se tee se ke se kgopetšego Morena, seo ke sona ke tlago se nyaka: ke go ba ka ngwakong wa Morena bophelo bja ka ka moka, go bogela botho bja gagwe, le go kgahlwa ke bjona.[5] Mohla wa matshwenyego o tla ntšhireletša ka ngwakong wa gagwe, o tla nkutamiša ka Tempeleng ya gagwe ka bolokega; o tla nkuka a mpea godimo ga lerako.[6] Ka gona ke tla fenya manaba a a ntikologilego; ke tla duduetša mekgolokwane ke dira dihlabelo Tempeleng; ke tla opela ke tumiša Morena![7] Ntshekegele tsebe, Morena, ge ke go llela, nkgaugele o nkarabe!

Lipesaleme 90:12
Re rute gore bophelo bja rena ke bjo bokopana bjang, gore re tle re hlalefe.

Lipesaleme 91:11
Modimo o tla laela barongwa ba gagwe gore ba go hlokomele, ba go šireletše gohle mo o yago gona.

Lipesaleme 91:16
Ke tla mo kgotsofatša ka bophelo bjo botelele; ke tla mo thabiša ka go mo phološa.”

Lipesaleme 118:24
Le ke letšatši le le beilwego ke Morena; a re hlalaleng, re gobeleng go lona!

Sofonia 3:17
Morena Modimo wa gago o na le wena, yena mohlabani yo a go phološago. O tla go thabela kudu a wišwa pelo ke go go rata ga gagwe. O tla go hlabela mekgolokwane

Lipesaleme 37:4-5
[4] O ithabiše ka Morena, mme yena o tla go fa tše o di kgopelago.[5] Dula o ipeile ka diatleng tša Morena; o mmotile mme yena o tla go phethela.

Lillo Tsa Jeremia 3:22-23
[22] Leratorato la Morena ke le le sa felego, dikgaugelo tša gagwe ke tša go ya go ile.[23] O di tsošološa mosong wo mongwe le wo mongwe, potego ya gagwe ga e kaaka.

Numere 6:24-26
[24] Morena a go šegofatše, a go boloke;[25] Morena a go edišetše sefahlego sa gagwe, a go gaugele;[26] Morena a go lebelele ka botho, mme a go fe khutšo.

Lipesaleme 139:1-24
[1] Morena, o ntekotše mme o a ntseba.[2] O tseba tšohle tše ke di dirago; o tseba tša pelo ya ka o le kgole.[3] O laola mesepelo ya ka le marobalo a ka; ditsela tša ka o di tseba gabotse.[4] Le pele ga ge ke ahlama, Morena, o tseba ka botlalo se ke tlago se bolela.[5] O ntikaneditše ka gohle; o mpontšha gore ke nna wa gago.[6] Go kwešiša taba ye go a mpalela, go šita tlhaologanyo ya ka.[7] Na nka go tšhabela kae? Ke kae mo nka go khutelago gona?[8] Ge nka rotogela legodimong, ke yo hwetša o le gona; ge nka yo patlama bodulabahu, o tla be o le gona kua.[9] Ge nka fofela kua bohlabatšatši, goba ka yo dula ka mafelelong a bodikelatšatši,[10] le gona moo o tla ntlhahla ka seatla sa gago, o tla ntshwara ka seatla sa la go ja.[11] Le ge nka re leswiswi le mpipe, goba seetša e be bošego go ntikologa,[12] go wena leswiswi ga le fifale, le bošego bo taga bjalo ka mosegare – go wena leswiswi le swana le seetša.[13] Ditho tša ka tšohle di hlodilwe ke wena; ke wena o di kgomagantšego ka popelong ya mma.[14] Ke go reta ka ge o mpopile ka mo go makatšago gape go tlabago; ditiro tša gago di a makatša. Seo ke se ke se tsebago gabotse.[15] Mola ke bopša ka sephiring, mola ditho tša ka di kgomaganywa ka hloko ka popelong ya mma, ga go na le le tee la marapo a ka le o bego o sa le bone.[16] O mpone le pele ke belegwa. Matšatši ohle a ka a go phela a be a šetše a ngwadilwe ka pukung ya gago, go sešo gwa tšwelela le le tee la ona.[17] Aowii, Modimo, tše o di naganago nna di a mpalela; ga se ka bontši![18] Ge nka re ke a di bala, di feta dithorwana tša lešabašaba. Ge ke fetša, ke tla ikhwetša ke sa na le wena.[19] Joo, Modimo, nke nkabe o bolaya bakgopo! Nke nkabe babolai ba ntlogela![20] Ba bolela tše kgopo ka wena; ba bolela leina la gago ba sa le hlomphe.[21] Mmalo, Morena, nka nama ka se hloye ba ba go hloilego? Nka nama ka se šišingwe ba ba go tsogelago maatla?[22] Ke ba hloile hloihloi, gobane le nna ke manaba a ka.[23] Mphetleke, Modimo, o tsebe pelo ya ka; ntekole, o bone khuduego ka go nna.[24] Ntebelele ge ke na le bobe, gomme o nkiše tseleng ya go sa felego.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved