A A A A A

Bophelo: [Boloetse ba kelello]


1 Johanne 4:18
Lerato ga le na poifo; lerato le le feletšego le raka poifo. Ka gona, yo a boifago ga a na lerato le le feletšego, ka gore o tseba ge a tlilo otlwa.

Bagalata 5:22-23
[22] Dikenywa tša Moya tšona ke lerato, le lethabo, le khutšo, le bopelotelele, le botho, le go loka, le potego,[23] le boleta, le boitshwaro. Tša mohuta woo ga go molao wo o di ganago.

Moeklesia 12:13
Taba ya mafelelo mo go tšohle tšeo še: Boifa Modimo, o phethe melao ya gagwe, ka gobane seo se ama batho ka moka.

2 Timothea 1:7
Gobane moya wo Modimo a re filego wona ga o re dire gore re boife; o re tlatša maatla le lerato le boitshwaro.

Bafilippi 4:6-7
[6] Le se balabale ka selo; sengwe le sengwe se le se nyakago le se kgopele go Modimo ka moya wa thapelo le tebogo.[7] Ke mo Modimo a tlago le phefiša go ja pelo le go tshwenyega le le ba Kriste Jesu, mo e lego gore ga go motho yo a kago kwešiša.

Esaia 41:10
Le se ke la boifa – ke na le lena! Le se ke la lealea – ke nna Modimo wa lena! Ke a le tiiša, ke a le thuša, ke a le šireletša, ke le hlakodiša ka maatla a ka.

Phetolelo 28:27-29
[27] Morena o tla le ntšha dišo, bjalo ka ge a di ntšhitše Baegepeta. O tla le otla ka mantsho le lekhwekhwe mme a dira gore mebele ya lena e hlohlone, gomme la se alafege.[28] Morena o tla le gafiša; o tla le otlaka ka bofofu le kgakanego.[29] Le tla sepela le phophola mosegare wo monana bjalo ka sefofu. Le ka se atlege go tše le di dirago. Le tla fela le gateletšwe le pateletšwa, gomme go ka se be le motho yo a tlago le thuša.

1 Petrose 5:7
Mathata a lena ohle le a lahlele go yena, gobane o a le šetša.

Bafilippi 4:13
Tšohle ke di kgona ka maatla ao Kriste a mphago ona.

Matheu 11:28-30
[28] “Etlang go nna bohle ba le lapilego gape le imelwago, gomme ke tla le khutšiša.[29] Phelang ka dithuto tša ka, gomme le ithuteng ka nna, ka gobane ke yo botho, ke wa pelo ya boikokobetšo, gomme ke tla le khutšiša.[30] Gobane go phetha tše ke le rutago tšona ga go bothata, le mediro ye ke le fago yona go bonolo go e dira.”

Baroma 15:13
Anke Modimo yo a le fago kholofelo a dire gore ka ge le mo dumetše, le be le lethabo le khutšo ka botlalo, gore kholofelo ya lena e fele e oketšwa ke Moya wo Mokgethwa ka maatla a wona.

1 Johanne 4:8
Yo a se nago le lerato ga a tsebe Modimo, gobane Modimo ke lerato.

2 Bathesalonika 2:11
Ka gona Modimo o ba romela maatla a boradia gore ba dumele tše di fošagetšego,

Jeremia 25:16
Ge ba se nwele ba tla thekesela, le gona ba tla ba bjalo ka digafi ka baka la manaba a ke a romago gore a lwe nabo.”

Jeremia 51:7
Babilonia e be e swana le senwelo sa gauta se ke se swerego ka seatla, mme beine ya sona e taga lefase ka moka. Ditšhaba di nwele beine yeo mme tša gafa.

Matheu 4:24
Taba ya gagwe ya kwagala nageng ya Siria ka moka, gomme batho ba mo tlišetša ba ba babjago ba swerwe ke malwetši a mehutahuta le dihlabi, le ba ba tsenwego ke bademone, le ba malwetši a go wa, le ba go repha ditho, gomme Jesu a ba fodiša ka moka.

Baroma 8:28
Gape re tseba ge go ba ba ratago Modimo dilo ka moka di šomela go ba hola, bona bao a ba biditšego go ya ka mo a bego a ikemišeditše ka gona.

2 Timothea 3:16-17
[16] Mangwalo a Makgethwa ka moka a ngwadilwe ka go huetšwa ke Modimo, gomme a hola go ruta therešo, go kgala ba ba fošago, go sokolla batho, le go laya batho gore ba phele ka tshwanelo,[17] gore motho yo a ineetšego Modimo e be yo a kgonago gape a loketšego go dira mediro yohle ye mebotse.

1 Petrose 5:10
Fela e tla re ge le tlaišitšwe lebakanyana, Modimo yo ka mehla a lokilego, yo a le bileditšego go ba letagong la gagwe la go ya go ile la ba ba tee le Kriste, yena ka noši a le dira ba ba feletšego, a le tiiša tumelong, a le kgwahliša, a dira gore le se tekateke.

Bafilippi 1:6
Se ke nago le nnete ya sona ke gore Modimo yo a thomilego modiro wo mobotse wo mo go lena o tla o tšwetša pele go fihlela a o phetha ka letšatši le Kriste Jesu a tla bego a etla ka lona.

Lipesaleme 34:17
Baloki ba llela Morena gore a ba thuše, mme o a ba kwa. O ba ntšha ditlaišegong tša bona ka moka.

Baheberu 12:1
Ge e le rena, re na le lešaba le legolo la dihlatse tša tumelo le le re dikaneditšego. Ka gona, a re roleng tšohle tše di re imelago, le sebe, e lego selo se se re tanyago gabonolo, gore re tle re kgone go kgotlelela go kata mokato wo re swanetšego go o kata wo.

Baefese 4:23
Mokgwa wa lena wa go nagana o swanetše go mpshafatšwa,

1 Timothea 1:5
Nepo ya taelo ye ke gore le ratane ka lerato le le tšwago ka pelong ye e hlwekilego ya motho, le letswalo le le se nago boitshetshengo, le tumelo ye e se nago boikaketši.

Bafilippi 4:8
Banabešo, ke fetša ka gore le dule le nagana fela ka tšohle tše e lego tša nnete, tšohle tše di tumišegago, tšohle tše e lego tša go loka, tšohle tše di hlwekilego, tšohle tše di kgahlišago, tšohle tše di dirago gore motho a retwe – a ke re tšohle tše di dirago gore motho e be mothomotho mme a tumišwe ke batho – tšeo ke tšona tše le swanetšego go dula le di nagana.

Baefese 5:18
Le se tagwe ke bjala, ka gobane moo ke mo go tšwago bohlola; sa lena e be go tlala Moya wa Modimo.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved