A A A A A

Bophelo: [Ho hloka thari]


1 Samuele 2:21
Morena o ile a šegofatša Hanna, gomme a ba le barwa ba bangwe ba bararo le barwedi ba babedi. Mošemanyana Samuele a gola a hlankela Morena.

Phetolelo 7:14
Ga go setšhaba se sengwe lefaseng se a tlago se šegofatša ka kudu go swana le lena. Ga go monna goba mosadi mo go lena yo a ka se bego le ngwana, goba seruiwa se se sa tswalego.

Phetolelo 8:2
Gopolang ka moo Morena Modimo wa lena a le hlahlilego leetong lela le letelele go putla lešoka mo mengwageng ye ye masome a mane, a le romela mathata go le kokobetša le go le leka, gore a tle a tsebe se se lego ka dipelong tša lena, ge eba le tla phetha ditaelo tša gagwe.

Genese 1:28
a ba šegofatša mme a re go bona: “Le beng le bana ba bantši gore ditlogolo tša lena di tle di phele gohle lefaseng mme di le laole. Ke le bea balaodi ba dihlapi le dinonyana le diphedi tšohle tša lefase.

Genese 25:21
Ka ge Rebeka a be a se na bana, Isaka o ile a mo rapelela go Morena. Morena a kwa thapelo ya gagwe, gomme Rebeka a ima.

Baheberu 11:11
Ke tumelo ye e ilego ya kgontšha Abrahama go tswala ngwana, le ge a be a šetše a tšofetše mme le yena Sara e le moopa, ka gobane o be a dumela gore Modimo o tla phetha se a mo holofeditšego sona.

1 Bakorinthe 3:16
Kgane ga le tsebe gore ke lena tempele ya Modimo, le gore Moya wa Modimo o dula ka go lena?

James 1:17
Mpho ye nngwe le ye nngwe ye botse le neo ye nngwe le ye nngwe ya mmakgonthe di tšwa legodimong go Radietša yo a sa fetogego, yo seetša sa gagwe se sa fokotšegego.

John 16:33
Ditaba tše ke le boditše tšona gore le beege dipelo ka ge le le ba tee le nna. Mo lefaseng le tla hlorišwa, fela le bete dipelo; nna lefase ke le paletše!”

Lipesaleme 113:9
O fa mosadi wa moopa maduledi ka gae, a mo dira mmagobana yo a thabilego. Retang Morena!

Lipesaleme 127:3
Gape bana ke mpho ya Morena; dikgohlwana ke moputso wa go tšwa go yena.

Lipesaleme 128:3
Mosadi wa gago o tla etša morara wo o enywago ka lapeng la gago; bana ba gago ba tla swana le mahlogedi a mohlware ge ba potapotile tafola ya gago.

Lipesaleme 139:13
Ditho tša ka tšohle di hlodilwe ke wena; ke wena o di kgomagantšego ka popelong ya mma.

Lipesaleme 147:3
O homotša ba ba nyamilego, o ba kgothatša manyaming a bona.

Mark 11:24
Ka baka leo ke le botša gore tšohle tše le kago di kgopela ka thapelo, le dumele gore ruri le tla di fiwa, gomme le tla di fiwa.

Bafilippi 4:13
Tšohle ke di kgona ka maatla ao Kriste a mphago ona.

Baroma 12:12
Le thakgatšwe ke kholofelo ye le nago le yona; ge le na le matshwenyego le se a felele pelo; le dule le rapela.

Luka 1:36-37
[36] Le Elisabetha, moloko weno, o imile morwa botšofading bja gagwe, gomme yena a tsebjago e le moopa o šetše a na le kgwedi tše di selelago e le moimana.[37] Gobane ga go se se ka palelago Modimo.”

Baroma 5:3-5
[3] E sego fao fela; re ikgantšha le ka mathata a rena, ka ge re tseba gore mathata a tliša kgotlelelo,[4] kgotlelelo e dira gore re kgahle Modimo, gomme go kgahla Modimo go re tlišetša kholofelo.[5] Kholofelo yeo ga e re swabiše, gobane lerato la Modimo le tšhetšwe ka dipelong tša rena ke Moya wo Mokgethwa wo re o filwego.

Luka 1:13-21
[13] Morongwa a re go yena: “Se boife, Sakaria, gobane Modimo o kwele thapelo ya gago. Mosadi wa gago, Elisabetha, o tla go belegela morwa, mme o mo thee leina la Johanese.[14] Go tswalwa ga gagwe go tla go thabiša wa hlalala, gwa thabiša le ba bantši,[15] gobane e tla ba yo mogolo pele ga Morena. A ka se tsoge a nwele beine le seno se bogale. O tla tlala Moya wo Mokgethwa go thoma ge a belegwa,[16] gomme a sokollela Baisraele ba bantši go Morena Modimo wa bona.[17] O tla eta Morena pele a sa boife, a le bogale bjalo ka moprofeta Eliya. O tla boelanya bana le botatagobana; ba ba sa theeletšego o tla ba bušetša tseleng ye e lokilego, gore a lokišetše Morena setšhaba sa gagwe.”[18] Sakaria a re go morongwa: “Ke tla tseba bjang ge o bolela nnete? Gape ke mokgalabje, mosadi wa ka le yena o tšofetše.”[19] Morongwa a mo fetola a re: “Ke nna Gabriele yo a dulago a emetše go hlankela Modimo. Ke romilwe go tlo bolela le wena, go go begela ditaba tše dibotse tše.[20] Fela ka ge o se wa dumela se ke go botšago sona, sona se se tlago phethega ka nako ya sona, o tla ba semumu, wa se kgone go bolela, gwa ba gwa fihla letšatši le seo ke go boditšego sona se tlago phethega.”[21] Ge e le lešaba lona le be le letetše Sakaria, mme le makaditšwe ke gore na o diegišitšwe ke eng ka Tempeleng.

Lipesaleme ௧௧௨:௧-௧௦
[௧] Retang Morena! Go lehlogonolo motho yo a boifago Morena, yo a kgahlwago kudu ke go phetha melao ya gagwe.[௨] Ditlogolo tša gagwe e tla ba tše maatla mo lefaseng; e tla ba moloko wo lehlogonolo wa baloki.[௩] Ka ga gagwe go tla ba le mahumo le maruo, le go loka ga gagwe go tla dulela sa ruri.[௪] Mo go baloki o taga boka seedi leswiswing; ke yo botho, ke wa lešoko le wa go loka.[௫] Yo a adimago bangwe a sa dikadike; yo a phethago taba tša gagwe ka mo go mo lebanego, tša gagwe di a mo lokela.[௬] A ka se tsoge a paletšwe go tše a di dirago; moloki o gopolwa go ya go ile.[௭] Ga a tšhošwe ke taba tše bohloko; o na le sebete, o botile Morena.[௮] O beta pelo, ga a boife selo, a be a fetše ka go bogela manaba a gagwe a fentšwe.[௯] Ke mafakudu wa bahloki; go loka ga gagwe ke ga go ya go ile. E tla ba yo maatla, wa go hlomphega.[௧௦] Yo kgopo a di bona, a lomantšha meno, a tšewa ke pelo, a nyamelela; gape bakgopo ga ba ke ba tšwelela ditumong tša bona.

Esaia 54:1-17
[1] Wena Jerusalema, o be o swana le mosadi wa moopa, mosadi yo a sa belegego. Eupša bjale opela ka lethabo, o duduetše o hlaba le mekgolokwane. Wena o bego o le noši o tla ba le bana ba bantši, wa fetiša le mosadi yo a nago le monna.[2] Katološa tente ye o dulago ka go yona ka go phurolla seila ya yona, o telefatše dithapo, o tiiše le dikokotela.[3] Wena Jerusalema, o tla oketša naga ya gago ka mathoko ohle; ditlogolo tša gago di tla thopa naga ye bjale e dutšwego ke ditšhaba tše dingwe. Metse ye bjale e lego marope e tla dulwa ke batho.[4] O se ke wa boifa, ka gobane o ka se sa gobošwa, o ka se lešwe dihlong gape. O tla lebala ge o kile wa goboga mola o sa le yo mofsa; o ka se sa gopola kgobogo yela ya bohlologadi bja gago.[5] Mmopi wa gago o tla ba bjalo ka monna wa gago; leina la gagwe ke Morena Ramaatlaohle. Mophološi wa gago ke Modimo yo mokgethwa wa Israele; ke yena Modimo wa lefase ka moka.[6] Wena Israele, o swana le mosadi yo mofsa yo a lahlilwego ke monna gomme a nyamile kudu. Eupša Morena o go bitša gore o boele go yena mme o re:[7] “Ke ile ka go lahla lebakanyana fela; bjale ke tla go iša gae ke go rata kudu.[8] Ke ile ka go furalela lebakanyana ke sa selekegile; bjale ke tla go rata go ya go ile.” O realo, Morena, Mophološi wa gago.[9] O tšwela pele o re: “Mehleng ya Noa ke ile ka ena gore nka se sa tsoga ke tlišitše meetsefula lefaseng. Bjale ke ena le gore nka se sa go galefela gape goba ka go kgalemela.[10] Le ge dithaba di ka šutha, meboto ya šikinyega, nna nka se tsoge ke lesitše go go rata. Ke go holofetša gore ke tla phela le wena ka khutšo go ya go ile.”[11] O realo, Morena, morati wa gago.[12] Morena o re: “Jonna, wena Jerusalema, motse wo o tlaišegago, o sa kgonego go itwela, o hlokago mohomotši! Ke tla aga metheo ya gago ka maswika a bohlokwa a botala bja legodimo, ka swaraganya maswika a leboto ka leraga le le tiilego.[13] Ke tla aga dibo tša gago ka magakabje a mahwibidu, difero ka di aga ka magakadima, gomme merako ya gago yona ya ba ya mabenyabje.[14] “Nna ka noši ke tla ruta setšhaba sa gago, ka se tlišetša boiketlo le katlego.[15] O tla tiišwa ka toka. O ka se boife go gatelelwa, ebile o ka se tsoge o tšhošeditšwe.[16] Ge manaba a ka go hlasela a tla be a se a hlohleletšwa ke nna. O tla fenya bao ba lwago nago.[17] “Ke nna ke bopilego morulatshipi yo a butšwetšago mollo, gomme a dira dibetša ka bokgoni bja gagwe. Le mohlabani yo a bolayago ka dibetša tšeo o bopša ke nna.

1 Samuele 1:1-28
[1] Go be go na le monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Elkana, a etšwa nageng ya dithaba ya Efraime. E be e le wa kgoro ya Efraime, gomme a dula motseng wa Rama. E be e le morwa wa Jerohamo, Jerohamo morwa wa Elihu, gomme e le wa lapa la Tohu, seripa sa kgorwana ya Tsufe.[2] Elkana o be a na le basadi ba babedi, Hanna le Penina. Penina o be a na le bana, eupša Hanna a se na le ngwana.[3] Ngwaga wo mongwe le wo mongwe Elkana o be a tloga Rama a yo khunamela Morena Ramaatlaohle, le go mo direla dihlabelo kua Shilo, moo Hofni le Finease, barwa ba babedi ba Eli, e bego e le baprista ba Morena.[4] Nako ye nngwe le ye nngwe ge Elkana a dira sehlabelo, o be a efa Penina karolo e tee ya nama, mme yo mongwe le yo mongwe wa bana ba gagwe le yena a fiwa ya gagwe karolo.[5] Gomme le ge a be a rata Hanna kudu o be a mo fa karolo e tee fela, ka gobane Morena o be a mo hlokišitše bana.[6] Penina, mogaditšong wa gagwe, o be a mo kweša bohloko kudu gore a mo nyamiše, ka gobane Morena o be a mo dirile moopa.[7] Taba yeo e ile ya hlaga ngwaga ka ngwaga; nako ye nngwe le ye nngwe ge ba ile ngwakong wa Morena, Penina o be a šulafatša Hanna kudu mo e lego gore o be a lla mme a gana go ja dijo.[8] Elkana, monna wa gagwe, o be a mmotšiša a re: “Hanna, o llela eng? Ke ka baka lang o sa je? O reng o dula o nyamile? A go wena nna ga ke phale barwa ba motho ba lesome?”[9] Ka letšatši le lengwe, ge ba feditše go ja ka ngwakong wa Morena kua Shilo, Hanna a emelela. O be a nyamile kudu, mme a lla gabohloko ge a rapela Morena. Ka yona nako yeo moprista Eli o be a dutše setulong sa gagwe mojako.[10] ***[11] Hanna a ena a re: “Morena Ramaatlaohle, ntebelele, nna, mohlanka wa gago! Bona bothata bja ka mme o nkgopole! Hle, se ntebale! Ge o ka mpha ngwana wa mošemane, ke tshephiša gore ke tla mo abela wena bophelo bja gagwe ka moka, le gore a ka se tsoge a kotilwe moriri.”[12] Hanna o ile a rapela Morena nako ye telele, gomme Eli a lebeletše molomo wa gagwe.[13] O be a rapela ka setu; melomo ya gagwe e be e benyabenya, eupša a sa ntšhe lentšu. Ka gona Eli a gopola gore o tagilwe,[14] gomme a re go yena: “Nke o tlogele botagwa bjoo bja gago! Sepela o yo fodiša hlogo!”[15] Mosadi a mo fetola a re: “Aowa, ga se ka tagwa, mong wa ka. Ga se ka nwa! Ke no ba fela mosadi yo a nyamilego, gomme ke be ke tšhollela matshwenyego a ka go Morena.[16] O se ke wa ntshema mosadi wa lefeela. Ke be ke rapela ka mokgwa woo gobane ke bothateng mme ke nyamile kudu.”[17] Eli a re: “Itshepelele ka khutšo, mme Modimo wa Israele a go fe se o se kgopetšego.”[18] Mosadi a mo fetola a re: “Nke o fele o nkgopola ka botho.” Gomme a tloga, a ja dijo, mme a se hlwe a nyamile.[19] Mosong wa le le latelago Elkana le ba lapa la gagwe ba tsoga e sa le bošego, mme ge ba seno khunamela Morena, ba boela Rama. Elkana a robala le mosadi wa gagwe, Hanna, gomme Morena a kwa thapelo ya Hanna.[20] Ka gona a ima, mme a belega ngwana wa mošemane. A mo rea leina la Samuele, mme a le hlatholla a re: “Ke mo kgopetše go Morena.”[21] Nako e ile ya fihla gape ya gore Elkana le ba lapa la gagwe ba ye Shilo, mme ba yo direla Morena sehlabelo sa ngwaga ka ngwaga, le go phetha keno ya gagwe.[22] Eupša ka lekga leo Hanna a se ke a ya. O ile a botša monna wa gagwe a re: “Ge ngwana a se no tshwa letswele, ke tla mo iša ngwakong wa Morena moo a tlago dula bophelo bja gagwe ka moka.”[23] Elkana a mo fetola a re: “Go lokile, dira se o bonago se swanetše; šala mo gae go fihlela o mo tshweša. Gomme Morena a dire gore keno ya gago e phethege.” Ka gona Hanna a šala gae a fepa ngwana wa gagwe.[24] O rile go mo tshweša letswele a mo iša Shilo, a ya le powana ya mengwaga ye meraro, serotwana sa dikilokramo tše lesome tša bupi, le lekuka la beine. A tšea Samuele, le ge e be e sa le yo monnyane, a mo iša ngwakong wa Morena kua Shilo.[25] Ba re go hlaba powana yeo, ba iša ngwana yoo go Eli.[26] Hanna a re go yena: “Mong wa ka, afa o sa nkgopola gore ke nna mosadi yola a kilego a ema fa kgauswi le wena a rapela Morena.[27] Ke be ke mo kgopela yena ngwana yo, gomme o mphile se ke bego ke se kgopela.[28] Ka gona nna ke mo abela Morena. Bophelo bja gagwe ka moka e tla ba wa Morena.” Ya ba ba khunamela Morena fao.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved