A A A A A

Bophelo: [Lelapa]


John 15:12-13
[12] Molao wa ka ke wa gore le rataneng bjalo ka ge le nna ke le rata.[13] Lerato la go feta la ge motho a ka hwela bagwera ba gagwe ga le gona.

1 Timothea 5:8
Fela ge motho a sa hlokomele ba gabo, gagolo ba lapa la gagwe, o lahlile tumelo, gomme o phalwa le ke yo e sego modumedi.

Baefese 6:4
Lena botatagobana, le se galefiše bana ba lena. Sa lena e be go ba godiša ka kgalemo le thuto ya Morena.

Liproverbia 27:10
O se tlogelane le mogwera wa gago goba wa tatago. O se itlwaetše go ya ga ngwaneno ge o le mathateng; motho yo a dulago kgauswi le wena o phala ngwaneno yo a dulago kgole.

Matheu 12:48-50
[48] Jesu a mo fetola a re: “Mma ke mang? Banabešo bona ke bomang?”[49] Ke moka a šupa barutiwa ba gagwe a re: “Mma šo, le banabešo šeba![50] Yo mongwe le yo mongwe yo a phethago thato ya Tate wa legodimong ke morwarre goba kgaitšedi goba mma.”

Matheu 19:18-19
[18] Monna yoo a mmotšiša a re: “Melao ya gona ke efe?” Jesu a mo fetola a re: “O se ke wa bolaya; o se ke wa otswa; o se ke wa utswa; o se ke wa bolela bohlatse bja maaka;[19] o hlomphe tatago le mmago; o rate ngwaneno bjalo ka ge o ithata.”

Bakolose 3:13
Le se felelaneng pelo, gomme ge le fošetšane le swarelaneng. Le swarelaneng go etša ge Morena le yena a le swaretše.

Bagalata 6:10
Ka gona, ge re na le sebaka re direleng batho bohle tše di lokilego, gagolo bao e lego ba tumelo ya rena.

1 Bakorinthe 15:33-34
[33] Le se ke la forwa. Go thwe: “Go gwerana le ba babe go senya mekgwa ye mebotse.”[34] Phafogang, le tlogele dibe. Ke le botša ke le hlabiša dihlong gore ba bangwe moo go lena ga ba tsebe Modimo.

Liproverbia 18:24
Bagwera ba bangwe ba a lahletšana, ba bangwe bona ba tshephagala go feta bana ba motho.

Lipesaleme 133:1
Go botse ebile go kgahliša bjang ge ba leloko ba phedišana ka boiketlo!

Liproverbia 17:17
Mogwera ke yo a go botegelago ka nako tšohle; morwarragomotho o ema naye mathateng.

Liproverbia 22:6
Ruta ngwana tsela ya go phela, gomme bophelong bja gagwe ka moka a ka se e lahle.

Exoda 20:12
“Hlompha tatago le mmago gore o phele nako ye telele nageng ye nna, Morena Modimo wa gago, ke go fago yona.

Joshua 24:15
Ge le sa rate go mo direla, ikgetheleng lehono gore le tla direla mang: medimo ye borakgolokhukhu ba lena ba bego ba e direla kua Mesopotamia, goba medimo ya Baamore bao le dulago nageng ya bona bjale. Ge e le nna le lapa la ka, re tla direla Morena.”

Liproverbia 12:26
Moloki o hlahla wa gabo tseleng, bakgopo ya bona tsela e a ba timetša.

Phetolelo 6:6-7
[6] O se ke wa lebala ditaelo tše ke go fago tšona lehono.[7] O di toutele bana ba gago. O bolele ka tšona ge le le gae le ge le le leetong, ge le khutša le ge le šoma.

Esaia 49:15-16
[15] Fela Morena yena o re: “Kgane mosadi a ka lebala lesea la gagwe, a se rate ngwana yo a mmelegego? Le ge eba a ka mo lebala, nna nka se tsoge ke lebetše lena, setšhaba sa ka.[16] Wena Jerusalema, nka se tsoge ke go lebetše! Ke ngwadile leina la gago ka diatleng tša ka. Merako ya gago ke dula ke e gopotše.

Lipesaleme 103:17-18
[17] Eupša bao ba boifago Morena bona o ba rata go ya go ile, mme o botegela meloko ya bao ba botegelago kgwerano ya gagwe, gape ba phethago ditaelo tša gagwe ka potego ka go latelana ga meloko.[18] ***

Liproverbia 17:6
Ditlogolwana ke diala tša diputswa, barwa le bona ba itheta ka botatabo.

Lipesaleme 127:3-5
[3] Gape bana ke mpho ya Morena; dikgohlwana ke moputso wa go tšwa go yena.[4] Barwa bao motho a ba tswalago e sa le yo mofsa ba swana le mesebe atleng sa mogale.[5] Go lehlogonolo monna wa kgotlopo ye e tletšego mesebe ya mohuta woo. A ka se boife ge a rerišana le manaba kgorong ya motse.

Liproverbia 17:9
Molebalelaphošo ke wa go nyaka kwano; motsošološaphošo yena o lweša bantšhanasainong.

Liproverbia 6:20
Ngwanaka, o phethe taelo tša tatago, le tše o di rutwago ke mmago o se di hlokomologe.

Liproverbia 27:6
Go kgopišwa ke mogwera wa gago ga go tsotiše; go gokarwa ke lenaba la gago gona go a belaetša.

1 Bakorinthe 15:33
Le se ke la forwa. Go thwe: “Go gwerana le ba babe go senya mekgwa ye mebotse.”

Liproverbia 23:24
Tatagongwana wa go loka o hlalala gagolo, motswadi wa ngwana yo bohlale o a mo thabela.

1 Marena 8:57
A Morena Modimo wa rena a be le rena bjalo ka ge a bile le borakgolokhukhu ba rena; a a se ke a tsoga a re tlogetše goba a re lahla;

Luka 11:13
Ge ešita lena le lego ba babe le tseba go fa bana ba lena tše dibotse, Tatagolena wa legodimong yena a ka nama a se le phale ka go fa bao ba mo kgopelago Moya wo Mokgethwa?”

Liproverbia 23:15
Ngwanaka, ge o ka ba yo bohlale nka thaba kudu.

Lipesaleme 55:12-14
[12] Ge nkabe ke gobošwa ke lenaba, ke be nka kgotlelela; ge nkabe ke kgantšhetšwa ke montwantšhi, ke be nka mo khutela.[13] Eupša taba ye ke e dirwa ke wena, thaka, wena, mogwera, wena, mokgotse,[14] wena o bego o ntšhana le nna sa inong; wena o bego o sepetšana le nna re le molokolokong kua ntlong ya Modimo.

Liproverbia 27:17
Tshipi e lootšwa ka ye nngwe, motho le yena o betlwa ke batho.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved