A A A A A

Bophelo: [Temoho]


1 Bakorinthe 2:14
Yo a sa laolwego ke Moya wa Modimo ga a amogele tša Moya. Go yena ke bošilo, gomme ga a kgone go di kwešiša, ka gobane di lebelelwa fela ka leihlo la Moya.

1 Bakorinthe 12:10
Yo mongwe o fiwa ke Moya maatla a go dira mehlolo, mongwe a fiwa maatla a go bega molaetša wa Modimo, mola mongwe a fiwa maatla a go lemoga gore motho o hlohleletšwa ke moya ofe. Yo mongwe o fiwa bokgoni bja go bolela ka mantšu a go se kwešišwe, mongwe a fiwa bokgoni bja go a hlatholla.

1 Bakorinthe 14:29-33
[29] Go ba ba begago molaetša wa Modimo go bolele ba babedi goba ba bararo, ba bangwe e be ba go sekaseka tše di bolelwago.[30] Ge yo mongwe wa ba ba dutšego phuthegong a ka utollelwa se sengwe ke Modimo, yo a bolelago a nape a homole.[31] Bohle le ka no bega molaetša wa Modimo ka go šielana, gore bohle ba ithute se sengwenyana, ba kgothatšege.[32] Babegi ba molaetša wa Modimo ba kgona go itshwara, ba homola,[33] gobane Modimo ga se Modimo wa tlhakatlhakano, ke Modimo wa molao. Bjalo ka ge e le setlwaedi diphuthegong tšohle tša badumedi,

1 Johanne 2:27
Fela lena Kriste o le tšhetše Moya wo o tlago dula ka dipelong tša lena; ka gona ga go sa nyakega gore le rutwe ke motho selo. Gobane Moya woo wa gagwe o le ruta tšohle, gomme tše o le rutago tšona ke therešo, ga se maaka. Le dule le le ba tee le Kriste go ya ka mo le rutilwego ke Moya.

1 Johanne 4:1
Barategi, le se ke la dumela mang le mang yo a rego o tsenwe ke Moya; le hlahlobe gore na moya woo ke wa Modimo. Gobane lefase le le tletše baprofeta ba maaka.

1 Marena 3:9
Ka gona mphe bohlale gore ke kgone go buša setšhaba sa gago ka toka, le go kgethologanya botse le bobe. Ge o ka se mphe, nka kgona bjang go buša setšhaba se sa gago se sentši?”

1 Samuele 16:7
Eupša Morena a re go yena: “O se ke wa šetša seemo sa gagwe goba botelele bja gagwe. Ke mo nyaditše, ka gobane ga ke lebelele se se lebelelwago ke motho. Motho o lebelela sebopego, eupša nna ke lebelela pelo.”

1 Bathesalonika 5:21
Le lekole tšeo ka moka, le itshwarelele ka tše di lokilego,

1 Timothea 4:1
Moya wo Mokgethwa o bolela thwii gore mehleng ya mafelelo batho ba bangwe ba tla kgeloga; ba tla theeletša meoya ya maaka ba latela le dithuto tša bademone.

Bakolose 2:8
Le itlhokomele gore go se be le yo a kago le lahletša ka mahlajana a gagwe le maradia a a se nago mohola a a tšwago setšong sa batho le meoyeng ye e bušago lefase, a a sa tšwego go Kriste.

Baheberu 4:12
Lentšu la Modimo le a phela, le mafolofolo ebile le bogale go feta tšhoša ya magale a mabedi. Le sega go hlaphola la ba la kgaoganya pelo le moya, la kgaoganya le malokologo le moko. Le fetleka dikakanyo le menagano ya ka pelong.

Baheberu 5:14
Dijo tše di tiilego ke tša batho ba bagolo, ba ba šetšego ba ithutile ka go itlwaetša go kgethologanya botse le bobe.

Hosea 14:9
Setšhaba sa Israele se ka se sa ba le taba le medimo ya diswantšho; ke tla kwa dithapelo tša bona gomme ka ba hlokomela; ke tla ba mothopo wa tšohle tše ba di hlokago, go swana le mesaeprese ge e le ye bohlokwa go bona.”

James 1:5
Eupša ge mo gare ga lena go ka ba le yo a hlokago bohlale, a bo kgopele go Modimo, gomme Modimo o tla mo fa bjona, ka gobane yena o fa bohle ka go se timane le ka go se balabale.

John 7:24
Le se ke la ahlola ka tebelelo ya mahlo; ahlolang ka toka.”

Matheu 10:16
“Bonang, ke le roma bjalo ka dinku ge di romelwa diphiring. Ka gona le ntšhe mahlo dinameng bjalo ka dinoga, le be le ile bomenetša bjalo ka maeba.

Matheu 24:24
BoMesia ba maaka le baprofeta ba maaka ba tla tšwelela; ba tla dira matete a magolo le dimakatšo gore, ge go kgonega, ba fore le batho bao Modimo a ba kgethilego.

Liproverbia 15:14-21
[14] Wa tlhaologanyo ke wa go nyaka go tseba, lešilo lona le kgotsofala ka bošilo.[15] Mohlaki o phela ka mohlako, ralethabo yena o phela a nyakaletše.[16] Mohloki yo a boifago Morena o phala mohumi wa go balabadišwa ke mahumo a gagwe.[17] Go šeba ka morogo le ba o ratanago nabo, go phala go ja dimakhura le ba o hloyanego nabo.[18] Mofelapelwana o hlola phapano, mopelotelele yena o a e lamola.[19] Sebodu sa gagwe ke mathata mo gohle, moloki yena ga a be le ona.[20] Ngwana yo bohlale o thabiša tatagwe, wa setlatla yena o nyatša mmagwe.[21] Moitlhokišatlhaologanyo o kgahlwa ke tša botlaela, wa tlhaologanyo yena o dira tša go loka.

Liproverbia 18:15
Monatlhaologanyo o fišegela go tseba; yo bohlale o dula a hlwaetše tša tsebo tsebe.

Liproverbia 28:11
Mohumi o ipona e le yo bohlale, o lemogwa ke modiidi wa tlhaologanyo.

Lipesaleme 119:125
Ke nna mohlanka wa gago; ntemoše gore ke hlaologanye ditaelo tša gago.

Baroma 12:2
Le se swantšhe mekgwa ya lena le ya batho ba mo lefaseng, le upše le dumelele Modimo gore a le fetoše ka go le mpshafatša dikgopolong. Ke mo le tlago tseba se e lego thato ya gagwe se se lokilego, se se mo kgahlago, se se feletšego.

Liketso 17:10-11
[10] Ge leswiswi le seno swara badumedi ba romela Paulose le Silase Berea. Bona ge ba fihla ba ya sinagogeng ya Bajuda.[11] Batho ba gona ba be ba phala ba Thesalonika ka go amogela tše di begwago ke Paulose. Ba be ba theeletša molaetša wa Modimo ka ditsebe tše pedi, gomme ka mehla ba be ba ithuta Mangwalo a Makgethwa go bona ge eba tše di bolelwago ke Paulose ke tšona.

Bafilippi 1:9-10
[9] Ke rapela gore lerato la lena le gole le eya le na le tsebo le kwešišo ye e feletšego,[10] gore le kgone go kgetha se sebotse. Ke mo le tlago ba ba ba hlwekilego ba go hloka bosodi ka letšatši le Kriste a tla bego a etla ka lona.

1 Timothea 6:3-5
[3] Ge eba go na le yo mongwe wa go ruta batho dišele, wa go se dumele thuto ya nnete e lego ya Morena wa rena, Jesu Kriste, le tša thuto ya bodumedi bja rena,[4] yo mobjalo ke moikgogomoši yo a sa tsebego selo. Sa gagwe ke go tšea kgang le go ngangišana ka tlhalošo ya mantšu, gona go tswalago mahufa le ditshele le lesebo le dikgopolelo tše mpe,[5] le kgang ya go se fele – dilo tše di tšwago bathong ba ba senyegilego menagano ba ba sa tsebego nnete. Ba hloma nke bodumedi ke mokgwa wa go ikhumiša.

2 Bakorinthe 11:13-15
[13] Gobane batho bao ke baapostola ba maaka, ke badiri ba boradia ba ba itirago tše nkego ke baapostola ba Kriste.[14] Fela ga go makatše, gobane Sathane ka boyena o tle a itire tše nkego ke morongwa wa seetša.[15] Ka gona, ga se semaka ge bahlanka ba gagwe ba itira tše nkego ke bahlanka ba toka. Mafelelong ba tla dirwa se se swanelago mediro ya bona.

Liproverbia 2:1-5
[1] Ngwanaka, ge o ka amogela dikeletšo tša ka, wa se lebale ditaelo tša ka,[2] wa hlwaela bohlale tsebe, wa leka go bo hlaologanya,[3] ge o ka duma go ba le temogo, wa fišegela go ba le kwešišo,[4] ge o ka nyaka bohlale boka silibera, wa bo tsoma bjalo ka lehumo le le fihlilwego,[5] gona o tla tseba gore go boifa Morena ke go reng, le go tseba Modimo o tla go lemoga,

Liproverbia 3:1-6
[1] Ngwanaka, o se lebale tše ke go rutilego tšona, o fele o gopola ditaelo tša ka,[2] gobane di tla go okeletša bophelo bja katlego.[3] O se lese go ba le leratorato le potego; o ikgabiše ka tšona bjalo ka pheta molaleng, o di boloke ka pelong ya gago.[4] Ge o ka dira bjalo o tla kgahla Modimo le batho, wa ba le seriti mo go bona.[5] O tshephe Morena ka pelo ya gago ka moka. O se ke wa tshepha kwešišo ya gago.[6] O gopole Morena dilong tšohle tše o di dirago, gomme yena o tla go lokišetša ditsela.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved