A A A A A

Sebopeho se setle: [Boitaolo]


1 Bakorinthe 9:25
Mang le mang yo a itlwaetšago go šiana o itima tše dintši, a gabile go tlo thopa sefoka se se senyegago; kganthe rena re itima tše dintši re gabile go tlo thopa sefoka se se sa senyegego.

1 Bakorinthe 10:13
Ga se la ka la tlelwa ke moleko wo o palelago batho. Modimo o a botega, gomme a ka se le lese le lekwa ka tše di kago le palela. Ge le wetšwe ke moleko, yena o tla le fa maatla a go o kgotlelela, ya ba gona go le kgontšha go o fenya.

1 Bathesalonika 5:6
Ka gona, a re se robaleng go etša bao ba bangwe; a re phafogeng, re ntšheng mahlo dinameng.

2 Timothea 1:7
Gobane moya wo Modimo a re filego wona ga o re dire gore re boife; o re tlatša maatla le lerato le boitshwaro.

Bafilippi 4:13
Tšohle ke di kgona ka maatla ao Kriste a mphago ona.

Liproverbia 16:32
Motho wa pelotelele o phala mogale; wa go se tshelwe ke pelo o phala wa go thopa motse.

Liproverbia 18:21
Lehu le bophelo di laolwa ke go bolela ga motho; yo a bolelago kudu o tla ikobela.

Liproverbia 25:28
Motho yo a tshelwago ke pelo o kotsing go swana le motse wo manaba a o kgerešitšego merako.

Tite 1:8
A e be motho wa go amogela basepedi ka ga gagwe, le morati wa tše di lokilego. E be wa go nagana gabotse, wa go loka, yo mokgethwa, wa go itshwara ka tlhaologanyo.

Esaia 55:10-11
[10] “Lentšu la ka le bjalo ka pula le lehlwa, tšona di nago di etšwa godimo. Ga di boele morago, di fela di thapiša lefase, di hlogiša dibjalo, tša medišetša balemi peu mme tša tlišetša batho dijo.[11] Ke ka moo lentšu le ke le bolelago le tlago ba ka gona – lona le ka se palelwe ke go dira se ke ratago gore le se dire; gape le tla atlega go tše ke le romago gore le di dire.

Baroma 12:1-2
[1] Bjale ge, banabešo, ka ge Modimo a re gaugetše gakaaka, ke a le kgopela ke re: Ineeleng go yena le be sehlabelo se se phelago, se sekgethwa se se mo kgahlago. Ke wona mokgwa wa nnete wo le swanetšego go mo khunamela ka wona.[2] Le se swantšhe mekgwa ya lena le ya batho ba mo lefaseng, le upše le dumelele Modimo gore a le fetoše ka go le mpshafatša dikgopolong. Ke mo le tlago tseba se e lego thato ya gagwe se se lokilego, se se mo kgahlago, se se feletšego.

Bafilippi 4:8-9
[8] Banabešo, ke fetša ka gore le dule le nagana fela ka tšohle tše e lego tša nnete, tšohle tše di tumišegago, tšohle tše e lego tša go loka, tšohle tše di hlwekilego, tšohle tše di kgahlišago, tšohle tše di dirago gore motho a retwe – a ke re tšohle tše di dirago gore motho e be mothomotho mme a tumišwe ke batho – tšeo ke tšona tše le swanetšego go dula le di nagana.[9] Le dire tše le ithutilego tšona go nna le tše le di amogetšego go nna, e ka ba tše le kwelego ke di bolela goba ke di dira. Gomme Modimo yo a re fago khutšo o tla ba le lena.

James 1:19-21
[19] Banabešo ba ba rategago, taba ye le swanetšego go e tseba ke gore motho a hlaganele go kwa, eupša a diege go bolela, a diege le go galefa.[20] Kgalefo ya motho ga e mo diriše tše Modimo a di ratago.[21] Ka gona, le lahle bohlola bjohle le mašaledi ohle a bobe. Le amogeleng ka boikokobetšo molaetša wo Modimo a o gašitšego ka go lena, wo o kgonago go le phološa.

1 Petrose 5:6-8
[6] Ka gona le ikokobetše go Modimo yo maatla, gore a tle a le phagamiše ka nako ye e lebanego.[7] Mathata a lena ohle le a lahlele go yena, gobane o a le šetša.[8] Le phafoge, le ntšhe mahlo dinameng, gobane Sathane, lenaba la lena, o phaphaila bjalo ka tau ye e bopago, o nyaka yo a ka mo rwaetšago.

1 Bakorinthe 9:24-27
[24] Ga ke re le a tseba gore ba ba šianago mokatong ba kitima ka moka, eupša sefoka se tšewe ke o tee? Le lena bophelong bja lena bja sedumedi katanang le etše mokati yo a gakalago, gomme le tla thopa sefoka.[25] Mang le mang yo a itlwaetšago go šiana o itima tše dintši, a gabile go tlo thopa sefoka se se senyegago; kganthe rena re itima tše dintši re gabile go tlo thopa sefoka se se sa senyegego.[26] Ka baka leo, nna ga ke kitime wa go tlaruma; ga ke lwe wa go kgeila phefo ka matswele.[27] Ke laola mmele wa ka ka o tlwaetša, gore ke se re ke rutile ba bangwe bophelo bja sedumedi, nna mong ka tla ka hwetšwa ke ronwa ke bophelo bjoo.

1 Bakorinthe 6:12-20
[12] Go thwe: “Ke dumeletšwe tšohle.” Go bjalo; fela ga se gore tšohle di na le mohola. Le ge ke dumeletšwe tšohle, nka se dumele go laolwa ke se sengwe sa tšona.[13] Gape go thwe: “Dijo ke tša mpa, mpa le yona ke ya dijo.” Gona go bjalo; fela Modimo o tlilo fediša dijo le mpa bobedi. Mmele ga se wa bofebe, ke wa go hlankela Morena; gomme mmele o laolwa ke yena Morena.[14] Modimo o tsošitše Morena bahung, gomme le rena o tla re tsoša ka maatla a gagwe.[15] Kgane ga le tsebe gore mebele ya lena ke ditho tša Kriste? Na bjale nka dira ditho tša Kriste ditho tša segwebakathobalo? Le go leka![16] Afa le a tseba gore motho yo a kgomanago le segwebakathobalo e ba mmele o tee le sona? Gape Mangwalo a Makgethwa a re: “Monna le mosadi ka babedi e tla ba mmele o tee.”[17] Eupša yo a ikopanyago le Morena e ba o tee le yena ka moya.[18] Tšhabang bofebe. Tše dingwe dibe ka moka tše motho a di dirago ga di amane le mmele wa gagwe, eupša yo a febago yena o senyetša mmele wa gagwe.[19] Kgane ga le tsebe ge mebele ya lena e le tempele ya Moya wo Mokgethwa wo o phelago mo go lena, wo le o filwego ke Modimo? Gape ga le sa le ba lena beng,[20] Modimo o le rekile, gomme bjale le ba gagwe. Ka gona mebele ya lena le e šomišetše go tumiša Modimo.

2 Petrose 1:3-11
[3] Maatla a gagwe a bomodimo a re file tšohle tše re di hlokago gore re phele, le gore re mo direle ka go tseba yo a re biditšego ka go re bontšha letago la gagwe le boloki.[4] Ke ka tšona dilo tše ge a re file dilo tše bohlokwa le gona tše dikgolo kudu tše a re holofeditšego tšona, gore ka tšona le kgone go phonyokga bokgopo bjo ditumo tše mpe di bo tlišitšego lefaseng, mme le tle le hwetše kabelo ya se Modimo a lego sona.[5] Ka baka la yona taba ye le ikokoropele go oketša tumelo ya lena ka boloki; boloki le bo oketše ka tsebo;[6] tsebo le e oketše ka boitshwaro; boitshwaro le bo oketše ka kgotlelelo; kgotlelelo le e oketše ka borapedi;[7] borapedi le bo oketše ka go ratana ga badumedi; go ratana ga badumedi le go oketše ka leratorato.[8] Ge le na le tšeo ebile le na le tšona ka bontši, di tla le fa mafolofolo a go tseba Morena wa rena, Jesu Kriste, le go le kgontšha go phela go ya ka tsebo yeo.[9] Eupša yo a se nago le tšona o swana le motho wa go se bone gabotse, wa go bonela kgauswi. Modumedi yo mobjalo o lebetše gore Modimo o mo hlwekišitše dibe tšela tša gagwe tša pele.[10] Ka gona, banabešo, le itiišeng go dira gore go bitšwa le go kgethwa ke Modimo ga lena go thupele. Ge le ka dira bjalo, le ka se tsoge le kgelogile.[11] Ka mokgwa woo le tla bulelwa tsela ya go tsena mmušong wa go ya go ile wa Morena le Mophološi wa rena, Jesu Kriste.

Baefese 6:10-20
[10] A ke fetše ka go re: Ikopanyeng le Morena le itiiše le ka maatla a gagwe.[11] Itlhameng ka dihlabani tšohle tše Morena a le fago tšona gore le kgone go iphahlela bomenemene bja Diabolose.[12] Gobane ya rena ntwa ga se ya go lwa le batho ba nama, ke ya go lwa le meoya ye mebe ya lefaufaung, e lego magoši a semoya, le balaodi ba semoya, le babuši ba lefase le lebe le.[13] Ka fao, itlhameng ka dihlabani tša Modimo, gore mohla go le gobe le kgone go iphahlela; e tle e re ge le lwele go fihla mafelelong a ntwa le ikhwetše le ba paletše.[14] Ka gona, ebang komana madulaabapile, gomme nnete e be bjalo ka lepanta la go itlema letheka, toka e be bjalo ka sefahlo sa kgara,[15] mafolofolo a lena a go bega Ebangedi ya khutšo e be dieta tša lena.[16] Ntle le tšeo, tumelo e be thebe ya lena, gobane ka yona le tla kgona go tima mesebe ye e tukago ye Rabobe a le hlaselago ka yona.[17] Le amogele phologo ye e lego mpho ya Modimo; e tla le šireletša boka kefa ya tshipi. Le amogele le molaetša wa Modimo wo le o fiwago ke Moya wo Mokgethwa; wona o tla ba bjalo ka tšhoša.[18] Tšohle tše le di dire le rapela, le kgopela Modimo gore a le thuše. Le rapele ka mehla ka mo le hlahlwago ke Moya. Ka gona, le phafoge le sa lape, le dule le rapelela badumedi bohle.[19] Le nna le nthapelele gore Modimo a mpotše se ke swanetšego go se bolela ge ke ahlama, gore ke utolle sephiri sa Ebangedi ke sa šie.[20] Le ge gonabjale ke le sebofša, ke sa ntše ke le mmaditsela wa go bega Ebangedi ye. Le nthapeleleng gore ke bolele ka yona ke sa boife, bjalo ka ge ke swanetše.

Bagalata 5:13-26
[13] Ge e le lena, banabešo, le bileditšwe tokologo. Fela le se dumelele gore tokologo ye e le diriše dibe. Sa lena a e be go direlana ka lerato.[14] Gobane melao yohle ya Moshe e akaretšwa ka molao o tee wo o rego: “O rate bangwekawena bjalo ka ge o ithata.”[15] Fela ge le gobatšana ebile le rathaganyana, gona le itote, ka gore le ka fetšana taa.[16] Gomme nna ke re: Phelang ka mokgwa wo le hlahlwago ke Moya, gomme le ka se lakwe ke ditumo tša nama.[17] Gobane tše di nyakwago ke nama ya rena di ganana le tše di nyakwago ke Moya, le tše di nyakwago ke Moya di ganana le tše di nyakwago ke nama ya rena. Dilo tše di a ganana, gomme di le šitiša go dira se le se nyakago.[18] Ge le hlahlwa ke Moya, gona ga le bušwe ke melao ya Moshe.[19] Tše di dirwago ka go hlohleletšwa ke nama di pepeneneng: ke bogwebakathobalano, le bootswa, le bofebe,[20] le go khunamela medingwana, le boloi, le lehloyo, le phapano, le tseba, le kgalefo, le bojato, le tshele, le dihlophana,[21] le mona, le botagwa, le bohlola, le tše di swanago le tšeo. Ke a le botša, bjalo ka ge ke ile ka le botša pele, ke re ba ba dirago tše dibjalo ba ka se be le bophelo bjo bo sa felego.[22] Dikenywa tša Moya tšona ke lerato, le lethabo, le khutšo, le bopelotelele, le botho, le go loka, le potego,[23] le boleta, le boitshwaro. Tša mohuta woo ga go molao wo o di ganago.[24] Gomme ba e lego ba Kriste Jesu ba bolaile nama ya bona gotee le dikganyogo le ditumo tša yona.[25] Ge eba re phedišwa ke Moya, gona le go laolwa re swanetše go laolwa ke wona.[26] Re se ke ra ikgogomoša goba ra rumolana goba ra tsebafelana.

Tite 2:1-15
[1] Wena o rute tše di dumelelanago le thuto ya nnete.[2] Bakgalabje o ba laye gore ba nagane gabotse, e be ba ba hlomphegago, ba go itshwara ka tlhaologanyo; ba be le tumelo ya nnete le lerato la nnete le kgotlelelo ya nnete.[3] Le bakgekolo o ba laye gore ba itshware ka mo go swanetšego bakgethwa. Ba se ke ba ba le lesebo, goba ba laolwa ke bjala. E be ba go ruta tše di lokilego,[4] gore ba kgothaletše mathari go rata banna ba bona le bana ba bona,[5] le gore ba itshware ka tlhaologanyo le bohlweki, le gore e be ba ba hlokomelago malapa a bona, ba ba ikokobetšago go banna ba bona, gore go se be le motho yo a gobošago molaetša wa Modimo.[6] Le masogana o a kgothatše bjalo, gore ba be le maitshwaro a mabotse.[7] Mo go tšohle wena mong o be mohlala wo mobotse. O phegele go ruta batho therešo ka tlhompho.[8] Thuto ya gago e be ya nnete, e be ye e se nago bosodi, gore ba ba sa emego nago ba lewe ke dihlong ge ba hloka bobe bjo ba kago re phara bjona.[9] Makgoba a ikokobetše go beng ba ona le go ba kgahliša dilong ka moka. Ba se ke ba ba ngangiša.[10] Ba se ke ba ba utswetša. Ba upše ba ipontšhe gore dilong tšohle ba a tshepega, gore mo go tšohle ba dire gore thuto ya Modimo, Mophološi wa rena, e kgahliše.[11] Gobane Modimo o utolotše kgaugelo ya gagwe ye e kgontšhago batho ka moka go phološwa.[12] Ke yona ye e re rutago gore re tlogele go phela bophelo bjo bo hlokomologago Modimo, le go laolwa ke ditumo tša lefaseng, gomme mehleng yeno re phele re itshwere ka tlhaologanyo, re le ba ba lokilego, ba borapedi,[13] re ntše re letetše se re se holofelago sa go re thabiša, mohla letago la Modimo wa rena yo mogolo, yena Mophološi wa rena, Jesu Kriste, le tšwelela.[14] Yena o ikgafetše rena gore a re hlakodiše bokgopong bjohle le gore a re dire setšhaba se se hlwekilego, se e lego sa gagwe a le noši, se se fišegelago go dira mediro ye mebotse.[15] O bege o realo, o ntše o kgothatša batho o bile o ba kgalema ka maatla ohle a o a filwego. Go se be le yo a go nyatšago.

James 3:1-18
[1] Banabešo, le se ke la ba baruti ka bontši, ka ge le tseba gore rena baruti re tla sekišwa gasehlogo go feta ba bangwe.[2] Bohle re atiša go dira diphošo. Ge eba go na le yo a sa kego a foša ge a bolela, gona yoo ke moloki ka botlalo yo a kgonago go itshwara le dithong ka moka.[3] Pere ge re e tsenya mogala ka molomong gore re tle re e laole, re direla gore re e sepetše ka mo re ratago ka gona.[4] Le ka no bona le ka leselawatle: le ge e le le legolo ka mokgwa wo mme le kgorometšwa ke diphefo tše maatla, le laolwa ka lephegwana le lenyenyane, le išwe mo go ratago mootledi wa lona.[5] Leleme le lona le bjalo. Ke sethonyana se senyenyane, fela le ikgantšha ka dilo tše dikgolo. Bonang ka mo tlhase ya mollo e kgonago go tšhuma sethokgwa se segolo ka gona![6] Gomme leleme le swana le mollo. Ke legohle la bokgopo le le dutšego mo mmeleng wa rena mme le phatlalatša bobe mothong ka moka. Le tšhuma bophelo bja rena ka mollo wa hele.[7] Motho o kgona go tlwaetša dibopiwa ka moka, ebile nka no re o di tlwaeditše – diphoofolo tša naga, le dinonyana, le digagabi, le diphedi tša ka lewatleng.[8] Ge e le leleme lona ga go motho yo a kgonago go le tlwaetša. Ke lešaedi le le padilego, le tletše mpholo wa go bolaya.[9] Ka lona re reta Morena e lego yena Tatagorena, ebile ka lona re roga bangwekarena ba ba bopilwego go swantšhwa ka Modimo.[10] Molomong o tee go tšwa direto, go be go tšwe maroga. Banabešo, ga se tshwanelo gore go be bjalo.[11] Kgane sediba se ka tšwa meetse a mabose le a a babago mothopong o tee?[12] Banabešo, na mogo o ka enywa dihlware goba morara wa enywa mago? Le sediba sa meetse a letswai se ka se tšwe meetse a mabose.[13] Na yo bohlale wa tlhaologanyo mo gare ga lena o gona? A a ipontšhe ka boitshwaro bjo bobotse le ka mediro ye a e dirago ka boleta le bohlale.[14] Eupša ge eba ka dipelong tša lena le hlohlonwa ke mona ebile le dijato, gona le se ke la ikgantšha la re le ba bohlale, ka gobane le tla be le sa bolele therešo.[15] Bohlale bja mohuta woo ga bo tšwe go Modimo; ke bja lefase, ke bja nama, ebile ke bja Sathane.[16] Moo go nago le mona le bojato ke moo go nago le meferefere le bobe bja mehutahuta.[17] Ge e le bohlale bjo bo tšwago go Modimo, sa pele bo hlwekile, sa bobedi bo nyaka khutšo, bo lokile, le gona ga bo na manganga; bo tletše lešoko le mediro ye mebotse; ga bo ne tshele le boikaketši.[18] Badirakhutšo, ka go leka go boelanya batho, ba dira se se nyakwago ke Modimo.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved