A A A A A

Molimo: [Ho Pholosoa]


Liketso 16:31
Bona ba mo fetola ka go re: “Dumela go Morena Jesu, gomme o tla phološwa – wena le ba lapa la gago.”

Baefese 2:8-9
[8] Gobane ke ka kgaugelo ya Modimo mo le phološitšwego ka tumelo; ga se la iphološa. Go phološwa ga lena ke mpho ya Modimo,[9] ga se maitekelo a lena. Ke ka baka leo go sego yo a kago itheta.

Baroma 10:9-10
[9] Ge o bega gore Jesu ke Morena mme o dumela gore Modimo o mo tsošitše bahung, o tla phološwa.[10] Gobane motho o lokafatšwa ka go dumela, mola ka go bega tumelo yeo a phološwa.

Mark 16:16
Yo a dumelago mme a kolobetšwa o tla phologa; eupša yo a sa dumelego o tla lahlwa.

Baefese 2:8-10
[8] Gobane ke ka kgaugelo ya Modimo mo le phološitšwego ka tumelo; ga se la iphološa. Go phološwa ga lena ke mpho ya Modimo,[9] ga se maitekelo a lena. Ke ka baka leo go sego yo a kago itheta.[10] Modimo o re dirile se re lego sona, gomme ka Kriste Jesu o re hlodile gore re tle re phele re dira mediro ye mebotse ye a šetšego a e lokišeditše gore re tle re e dire.

Baroma 10:13
bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela a re: “Mang le mang yo a kgopelago Morena thušo o tla phološwa.”

Matheu 10:22
Le tla hloiwa ke batho ka moka ka baka la ka. Eupša yo a ka kgotlelelago go iša pheletšong o tla phološwa.

Liketso 2:38
Petrose a ba fetola a re: “Sokologang mme ka moka le kolobetšwe le be ba Jesu Kriste, gore le swarelwe dibe tša lena; gomme le tla amegedišwa mpho ya Modimo, e lego Moya wo Mokgethwa.

John 3:16
“Gobane Modimo o ratile lefase kudu mo a ilego a ba a le fa Morwa wa gagwe a le noši, gore mang le mang yo a dumelago go yena a se lahlege, eupša a be le bophelo bjo bo sa felego.

Matheu 25:31-46
[31] “Mohla Morwamotho a etla e le Kgoši a na le barongwa ka moka, o tla dula setulong sa gagwe sa bogoši,[32] gomme ditšhaba ka moka di tla kgoboketšwa pele ga gagwe. Yena o tla ba kgethologanya bjalo ka modiši ge a kgethologanya dinku le dipudi.[33] Dinku o tla di bea ka letsogong la go ja, dipudi tšona a di bea ka go la nngele.[34] Ke moka o tla re go batho ba ba lego ka letsogong la go ja: ‘Etlang, lena le šegofaditšwego ke Tate! Etlang ke le iše legodimong le le le lokišeditšwego go tloga mola lefase le hlolwa.[35] Gobane ke ile ka re ke swerwe ke tlala, la mpha dijo; ka re ke nyorilwe, la mpha sa go nwa; ka re ke le mošele, la nkamogela ka malapeng a lena;[36] ka re ke hloka diaparo, la mpha tšona; ka re ke babja, la tla la mpona; ke le kgolegong, la nketela.’[37] “Baloki ba tla mmotšiša ba re: ‘Morena, ke neng mo re ilego ra go bona o swerwe ke tlala mme ra go fa dijo, goba o nyorilwe, ra go fa sa go nwa?[38] Ke neng mo re ilego ra go bona o le mošele, gomme ra go amogela ka malapeng a rena, goba o hloka diaparo, ra go fa tšona?[39] Ke neng mo re ilego ra go bona o babja goba o le kgolegong, mme ra go etela?’[40] Kgoši o tla ba fetola a re: ‘Ruri, ke le botša gore ge le be le direla yo mongwe wa banabešo ba ba nyatšegago ba, le be le direla nna!’[41] “Ka morago o tla re go bao ba lego ka letsogong la gagwe la nngele: ‘Tlogang mo go nna, barogakwa tenang, le ye mollong wo o sa timego wo o goleditšwego Diabolose le barongwa ba gagwe![42] Gobane ke ile ka re ke swerwe ke tlala, la se mphe dijo; ke nyorilwe, la se mphe sa go nwa;[43] ka re ke le mošele, la se nkamogele ka malapeng a lena; ka re ke hloka diaparo, la se mphe tšona; ka re ke babja, ke le kgolegong, la se nketele.’[44] “Bona ba tla mo fetola ba re: ‘Morena, ke neng mo re ilego ra go bona o swerwe ke tlala, goba o nyorilwe, goba o le mošele, goba o hloka diaparo, goba o babja, goba o le kgolegong, gomme ra se go thuše?’[45] Yena o tla ba fetola a re: ‘Ruri, ke le botša gore ge le be le sa direle yo mongwe wa banyatšegi ba, ke gona ge le be le sa direle nna.’[46] Gomme bona ba tla ya go otlwa ka go sa felego, baloki bona ba tla ya go phelela sa ruri.”

Matheu 7:21-23
[21] “Ga se mang le mang yo a mpitšago a re ‘Morena, Morena,’ yo a tlago tsena legodimong, eupša go tla tsena fela bao ba phethago thato ya Tate wa legodimong.[22] Mohla wa Letšatši la Kahlolo ba bantši ba tla re go nna: ‘Morena, Morena, kgane ga se ra botša batho melaetša ya Modimo ka maatla a gago, ra leleka bademone ka go bolela leina la gago, ra dira le mehlolo ye mentši?’[23] Ke mo ke tlago ba fetola ka re: ‘Ga se ka ka ka le tseba. Tlogang go nna, lena ba go tshela melao ya Modimo!’

John 3:3
Jesu a mo fetola ka go re: “Ruri, ruri, ke go botša gore ge motho a sa tswalwe gape, e ka se be wa mmušo wa Modimo.”

Baroma 3:23
Bohle ba dirile dibe gomme ba hloka letago la Modimo.

James 2:24
Bjale a ke re le a bona gore motho o lokafatšwa ka mediro ya gagwe, e sego fela ka tumelo?

Liketso 22:16
Gomme bjale o sa diegelang? Ema o kolobetšwe gomme o hlatswiwe dibe tša gago o mo rapele.’

Baroma 6:23
Gobane moputso wa sebe ke lehu, eupša mpho ya kgaugelo ya Modimo yona ke go phelela sa ruri ka Kriste Jesu, Morena wa rena.

2 Bakorinthe 5:17
Ka baka leo, ge motho e le wa Kriste e ba sebopiwa se sefsa; tša kgale di fetile, go tlile tše difsa.

Bagalata 3:27
Le kolobeditšwe la ba ba tee le Kriste, gomme bjale le phele bjalo ka yena.

Luka 10:25-28
[25] Ramangwalo yo mongwe a ema, a leka go thea Jesu, a mmotšiša a re: “Moruti, na ge ke nyaka go ba le bophelo bjo bo sa felego ke dire eng?”[26] Jesu a mmotšiša a re: “Etse Mangwalo a Makgethwa a reng? Wena o a kwešiša bjang?”[27] Yena a fetola ka go re: “ ‘O rate Morena Modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka maatla a gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya gago ka moka,’ le ‘bangwekawena o ba rate bjalo ka ge o ithata.’ ”[28] Jesu a mo fetola a re: “O fetotše gabotse; dira bjalo, gomme o tla phela.”

John 3:16-18
[16] “Gobane Modimo o ratile lefase kudu mo a ilego a ba a le fa Morwa wa gagwe a le noši, gore mang le mang yo a dumelago go yena a se lahlege, eupša a be le bophelo bjo bo sa felego.[17] Gape Modimo ga se a roma Morwagwe lefaseng gore a tle a le ahlole, o mo romile gore a tle a le phološe.[18] “Yo a dumelago go Morwa wa Modimo a ka se ahlolwe, eupša yo a sa dumelego, yena o šetše a ahlotšwe, ka ge a sa dumele go Morwa a le noši wa Modimo.

Baefese ২:১০
Modimo o re dirile se re lego sona, gomme ka Kriste Jesu o re hlodile gore re tle re phele re dira mediro ye mebotse ye a šetšego a e lokišeditše gore re tle re e dire.

1 Bakorinthe 12:13
Le rena ka moka re bjalo; le ge re le Bajuda, goba bao e sego Bajuda, goba makgoba, goba balokologi, re kolobeditšwe ka wona Moya o tee woo ra ba mmele o tee, bohle ra fiwa Moya o tee woo wa dula ka dipelong tša rena.

2 Petrose ৩:৯
Morena ga a diege go phetha tše a di tshepišitšego batho, bjalo ka ge ba bangwe ba gopola. Sa gagwe ke go se le felele pelo, ka ge a sa nyake gore go lahlege motho, eupša a nyaka gore bohle ba itsholele dibe tša bona.

Liketso 17:30
Modimo o ile a hlokomologa mehla yela go yona batho ba bego ba sa mo tsebe, eupša bjale o ba laela bohle mo gohle gore ba sokologe.

James 2:18
Eupša yo mongwe motho a ka no re: “Wena o na le tumelo, nna ke na le mediro.” Gomme yoo ke tla mo fetola ka go re: “Mpontšhe gore motho a ka ba le tumelo bjang a se na mediro, mme nna ka mediro ya ka ke tla go bontšha tumelo ya ka.”

John ৮:২৪
Ke ka baka leo ke le botšago gore le tla hwela dibeng tša lena. Gomme dibeng tša lena gona le tla hwela, ge le sa dumele gore ke ‘KE NNA’.”

Luka 13:3
Le gatee! Gomme nna ke le botša gore ge le sa sokologe le tla bolawa go etša bona.

James ২:১৪-১৭
[১৪] Banabešo, go thušang ge motho a re o na le tumelo eupša a sa bontšhe seo ka mediro? Na tumelo ya gagwe e ka mo phološa?[১৫] Ge modumedikawena wa monna goba wa mosadi a hloka diaparo goba dijo,[১৬] go thušang gore o re go yena: “Sepela gabotse! O ruthele, o be o je o khore,” etšwe o sa mo fe tše a di hlokago?[১৭] Agaa, tumelo le yona e ka mokgwa woo – ge e se na mediro ke setšha e hwile.

John 6:47
Ruri, ruri, ke le botša gore yo a dumelago o šetše a na le bophelo bjo bo sa felego.

John 11:25-26
[25] Jesu a re: “Ke nna Mophedišabahu le Mobaphedišetšasaruri. Yo a dumelago go nna o tla phela le ge a ka hwa;[26] le yo a phelago a dumela go nna a ka se tsoge a hwetše sa ruri. Na taba ye o a e dumela?”

Baheberu 6:4-6
[4] Gobane ge motho a kile a bonegelwa ke seetša sa Modimo, a kwa bose bja mpho ya legodimong, a fiwa Moya wo Mokgethwa bjalo ka ba bangwe,[5] ge a kile a lemoga gore lentšu la Modimo le lokile, a ba a kwa maatla a mehla ye e tlago,[6] mme le ge go le bjalo a no kgeloga, ga go kgonege gore a boele a itshole, gobane yena mong o ipolaya ka go bapola Morwa wa Modimo gape sefapanong, a mo goboša.

1 Johanne 5:13
Lena le dumelago go Morwa wa Modimo ke le ngwaletše ditaba tše gore le tsebe gore le na le bophelo bjo bo sa felego.

John 3:17
Gape Modimo ga se a roma Morwagwe lefaseng gore a tle a le ahlole, o mo romile gore a tle a le phološe.

John १४:६
Jesu a mo fetola a re: “Tsela ya gona le therešo le bophelo ke nna. Ga go yo a yago go Tate ge e se ka nna.

Esaia ६४:६
Ka baka la dibe tša rena, bohle re swana le motho yo a tšhilafetše; ešita le tšona ditiro tša rena tše dibotsebotse ke makgapa bjalo ka diaparo tše di tšhilafetšego. Ka baka la dibe tša rena re swana le matlakala a a omeletšego; makgopo a rena a re budula bjalo ka phefo.

2 Timothea २:१०
ke ka baka leo ke meletšago tšohle ka baka la bao Modimo a ba kgethilego, gore le bona ba tle ba hwetše phologo ka Kriste Jesu le letago le le sa felego.

Baroma ८:२९-३०
[२९] Etse bao a ilego a ba kgetha o ile a ba rerela gore ba tle ba swane le Morwagwe, gore yo Morwagwe a tle a be le banababo ba bantši, mme yena e be mogolo wa bona.[३०] Bao Modimo a ba reretšego go swana le Morwagwe, o ba biditše; bao a ba biditšego o ba lokafaditše, gomme bao a ba lokafaditšego o ba dirile gore ba be le letago.

Matheu ३:११
Nna ke le kolobetša ka meetse ka ge le sokologile, eupša yo a tlago ntlhatlama o tla le kolobetša ka Moya wo Mokgethwa le ka mollo. O mpheta ka maatla, gomme ga se ka swanela le go mo swarela dieta.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved