A A A A A

Molimo: [Mabitso a Molimo]


Exoda 3:14-15
[14] Modimo a re: “Ke nna yo ke lego yena.” A tiišetša a re: “O ba botše o re: ‘KE NNA o nthomile go lena.’[15] O tsebiše Baisraele gore nna, Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo, ke go romile go bona. Le ke leina la ka go ya go sa felego; ba meloko ka moka ya ka moso ba tla mpitša ka lona leina le.

Exoda 20:7
“O se ke wa goboša leina la ka, gobane nna, Morena Modimo wa gago, ke tla otla yoo a gobošago leina la ka.

Exoda 34:14
“Le se ke la khunamela medimo ye mengwe, gobane nna, Morena, ke Modimo yo a sa kgotlelelego tirelo ya medimo ye mengwe.

Genese 1:1
Mathomong Modimo o hlodile legodimo le lefase.

Genese 17:1
Ge Abramo a na le mengwaga ye masome a senyane a metšo ye senyane, Morena o ile a iponagatša go yena mme a re: “Ke nna Modimo Ramaatlaohle. O ntheetše mme ka mehla o dire se se lokilego.

Esaia ୭:୧୪
Gona Morena, Mong wa bohle, o tla go fa sešupo ka boyena: Kgarebe e imile gomme e tla belega morwa ya mo thea leina la Imanuele.

Esaia 42:8
“Ke nna fela ke lego Morena Modimo wa gago. Ga go modingwana yo mongwe yo nkago mo fa letago la ka; le go tumišwa ga ka nka se go fe medimo ya diswantšho.

Esaia 45:5
“Ke nna Morena – ga go Modimo wo mongwe. Ke tla go tiiša, le ge o sa ntsebe.

Esaia ୫୫:୬
Retologelang go Morena a sa le file sebaka; mo rapeleng a sa le kgauswi.

Jeremia 16:21
Morena o re: “Bjale ge, ke tla bontšha ditšhaba maatla a ka le bonatla la mafelelo; ke mo ba tla tsebago gore leina la ka ke Morena.”

John ୧:୧
Pele ga ge lefase le hlolwa, Lentšu o be a ntše a le gona, a le go Modimo, ebile ka boyena e le Modimo.

John 14:6
Jesu a mo fetola a re: “Tsela ya gona le therešo le bophelo ke nna. Ga go yo a yago go Tate ge e se ka nna.

Baahloli 13:18
Morongwa wa Morena a mmotšiša a re: “Ke ka baka lang o nyaka go tseba leina la ka? Ke leina le le makatšago.”

Levitike 19:12
Le se ke la ena ka leina la ka ge le se la ikemišetša go phetha keno yeo; seo se goboša leina la ka. Ke nna Morena Modimo wa lena.

Matheu 6:9
Ka gona, ge le rapela le re: “ ‘Tatewešo wa magodimong, leina la gago a le kgethwe;

Matheu 28:19
Ka gona eyang go ba ditšhaba tšohle, le ba dire barutiwa ba ka: le ba kolobetše ka leina la Tate, le la Morwa, le la Moya wo Mokgethwa,

Liketso 4:12
“Ke yena fela yo a kgonago go phološa; lefaseng lohle ga go yo mongwe yo rena batho re mo filwego mme re kago phološwa ke yena.”

Liproverbia ୧୮:୧୦
Morena o bjalo ka tora ye e tiilego yeo moloki a ka tšhabelago go yona a bolokega.

Liproverbia 30:4
Ke mang yo a kilego a rotogela legodimong a ba a theoga? Ke mang yo a kilego a khuparela phefo ka diatla? Ke mang yo a kilego a phuthela mawatle ka lešela? Ke mang yo a beilego mellwane ya lefase? Ke mang? Morwa wa gagwe yena ke mang? Mpotšeng ge le tseba.

Lipesaleme 61:8
Ke mo ke tlago go opelela ditumišo ka mehla ke ntše ke phetha dikeno tša ka letšatši ka letšatši.

Tšenolo ୧:୮
Morena Modimo yo a lego gona, yo a bego a le gona, gape yo a sa tlilogo tla, yena Ramaatlaohle, o re: “Ke nna Alfa le Omega.”

Baroma 8:15
Gape Moya wo Modimo a le filego wona ga o le dire makgoba ebile ga o le dire gore le boife bjalo ka pele; eupša o le dira bana ba Modimo, o le dira gore le bitše Modimo le re: “Aba! Tate!”

Lipesaleme ୨୦:୭-୮
[୭] Batho ba bangwe ba botile dikoloi tša ntwa, bangwe ba botile dipere tša bona; ge e le rena re botile Morena Modimo wa rena.[୮] Bona ba a thetšwa ba wa, fela rena re ema re hlophologile, re tiile.

Bafilippi 2:10-11
[10] gore bohle ba legodimong le ba lefaseng le ba ka fase ga lefase ba khunamele Jesu,[11] batho bohle ba bege phatlalatša gore Jesu ke Morena, ya ba ge ba reta Modimo Tatagwe.

Exoda 3:13-15
[13] Moshe a mo araba a re: “Ge ke fihla go Baisraele ke ba botša ke re: ‘Modimo wa borakgolokhukhu ba lena o nthomile go lena,’ ba tla mpotšiša ba re: ‘Leina la gagwe ke mang?’ Ke ba botše ke reng?”[14] Modimo a re: “Ke nna yo ke lego yena.” A tiišetša a re: “O ba botše o re: ‘KE NNA o nthomile go lena.’[15] O tsebiše Baisraele gore nna, Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo, ke go romile go bona. Le ke leina la ka go ya go sa felego; ba meloko ka moka ya ka moso ba tla mpitša ka lona leina le.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved