A A A A A

Kereke: [Пастори]


2 Timothea 4:2
Проповідуй Слово, допоминайся вчасно-невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою.

Liketso 20:28
Ka gona, le itote, le lote le mohlape ka moka wo le o neilwego ke Moya wo Mokgethwa gore le o diše. Le be badiša ba phuthego ya Modimo, ye a e ikhweleditšego yona ka lehu la Morwagwe.

Baheberu 13:17
Le theeletše baetapele ba lena, le ikokobetše go bona, gobane ke bona ba ba le hlokometšego, ka ge e le bona ba swanetšego go tlo ikarabela go tše ba le diretšego tšona. Ge le dira bjalo, ba tla dira modiro wa bona ba thabile, ba sa ngongorege, gobane ge ba ngongorega, seo se ka se le hole ka selo.

James 3:1
Banabešo, le se ke la ba baruti ka bontši, ka ge le tseba gore rena baruti re tla sekišwa gasehlogo go feta ba bangwe.

Jeremia 3:15
Ke tla le fa babuši ba go le buša ka mo ke nyakago ka gona, gomme ba tla le buša ka bohlale le tlhaologanyo.

Liproverbia 23:27
Segwebakathobalo ke molete wa go iša, seotswa ke mokoti wo o pitlaganego.

Baefese 4:11-12
[11] Ke yena a filego batho dimpho: bangwe a ba dira baapostola, bangwe ya ba baprofeta, bangwe ya ba babegi ba Ebangedi, bangwe ya ba badiša le baruti,[12] a direla gore badumedi ba itokišetše modiro wo ba swanetšego go o direla Modimo, e lego go aga mmele wa Kriste,

1 Petrose 5:1-4
[1] Nna mong ke lego mogolo wa phuthego ke kgothatša bagolo ba phuthego moo go lena. Nna ke hlatse ya go hlokofatšwa ga Kriste, gomme ke tla hwetša kabelo letagong le le tlago utollwa. Ke le kgothatša[2] gore le be badiša ba mohlape wo Modimo a le gafetšego wona, mme le o hlokomele ka boithaopo, go ya ka mo go nyakago Modimo, e sego ka go gapeletšwa. Le dire modiro wa lena, le sa o direle tefo, eupša le o dira ka boithaopo.[3] Ba ba gafetšwego diatleng tša lena le se ba buše bjalo ka ge nke le dikgoši tša bona, eupša le be mohlala wo mobotse go bona e lego mohlape.[4] Gomme mohla Modiša yo Mogolo a tšwelela, le tla fiwa kgare ya letago le le sa fifalego.

Tite 1:5-9
[5] Ke go tlogetše Kreta gore o beakanye dilo tše di bego di sa nyaka go dirwa, le gore o bee bagolo ba phuthego motseng wo mongwe le wo mongwe, go ya ka ditaelo tše ke go filego tšona tša go re:[6] Mogolo wa phuthego a se be le bosodi; e be monna wa mosadi o tee, wa bana ba e lego badumedi, e sego ba ba gobogilego ka bophaga le lenyatšo batswading.[7] Gobane moetapele yoo wa kereke, ka ge e le mohlokomedi wa phuthego ya Modimo, o swanetše go hloka bosodi; e se be moiponi, goba sefelapelwana, goba setagwa, goba serumolani, goba sehwirihwiri tšheleteng.[8] A e be motho wa go amogela basepedi ka ga gagwe, le morati wa tše di lokilego. E be wa go nagana gabotse, wa go loka, yo mokgethwa, wa go itshwara ka tlhaologanyo.[9] A itshwarelele ka molaetša wo wa go tshepega wa go dumelelana le thuto ya nnete. Ke mo a ka kgonago go kgothatša batho ka thuto ya nnete le go bontšha baganetši phošo ya bona.

Ezekiele 34:1-10
[1] Morena a re go nna:[2] “Wena motho wa nama, porofeta o kgale badiša ba setšhaba sa Israele. Ba porofetele o ba botše gore nna, Morena, Mong wa bohle, ke re go bona: Le ba madimabe, lena badiša ba Israele le itišago lena beng! Ga ke re badiša ba swanetše go diša dihuswane?[3] Le ja maswi a tšona, la apara diaparo tša go dirwa ka boya bja tšona, la ba la hlaba tše di nonnego, fela go di diša gona ga le di diše.[4] Tše di fokolago ga se la ka la di hlokomela, goba la alafa tše di lwalago, goba la tlema dintho tša tše di gobetšego, goba la yo buša tše di šwalalanego, goba la yo nyaka tše di timetšego. Bakeng sa seo le ile la di swara ka makgwakgwa le sehlogo.[5] Dihuswane tšeo di ile tša šwalalana ka ge di be di se na le modiša, gomme dibata tša di ja.[6] Ka gona dihuswane tša ka tša ralala le dithaba le meboto ye megolo ka moka. Tša šwalalana le lefase lohle, gwa se be le yo a di nyakago goba a botšišago ka tšona.[7] “Bjale lena badiša, theeletšang se nna, Morena, ke le botšago sona.[8] Ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore taba yeo e ka se sa direga. Dihuswane tša ka di hlasetšwe ke dibata, tša di ja ka ge di be di se ne modiša. Badiša ba ka ga se ba di hlokomela. Ba be ba itišitše bona beng, ba se ba di diša.[9] Ka gona ntheeletšeng, lena badiša.[10] Nna, Morena, Mong wa bohle, ke bega gore ke lenaba la lena. Ke tla nyaka dihuswane tša ka go lena mme ka se sa tsoga ke le dumeletše go ba badiša ba tšona; nka se sa dumela gore go itiše lena beng fela. Ke tla le ntšha dihuswane tša ka ganong, la se sa di ja.”

1 Timothea 3:1-13
[1] Taba ye ke nnete, gore ge motho a duma go ba moetapelemogolo, o duma selo se sebotse.[2] Moetapele e swanetše go ba motho wa go hloka bosodi, monna wa mosadi o tee, wa go nagana gabotse, wa maitshwaro a mabotse, wa go hlomphega, wa go amogela basepedi ka ga gagwe, wa go kgona go ruta;[3] e se be setagwa goba seganka, e be yo boleta wa go se rumolane, wa go se rate tšhelete;[4] e be yo a bušago lapa la gagwe gabotse, yo a laolago bana ba gagwe ka seriti.[5] Gobane ge motho a palelwa ke lapa la gagwe, phuthego ya Modimo yona a ka e kgona bjang?[6] E se be motho yo a sa tšogo sokologa, gore a se ikgogomoše, a tla a lahlwa go etša Diabolose.[7] E swanetše go ba motho yo a hlompšhago le ke batho ba e sego badumedi, gore a se ke a tla a goboga mme a tanywa ke sefu sa Diabolose.[8] Batikone le bona ba swanetše go ba le boitshwaro bjo bobotse, le gona ba tshepege; ba se ke ba nwa kudu goba ya ba dihwirihwiri tšheleteng;[9] a ba kgomarele nnete ye e utolotšwego ya tumelo ka letswalo le le sa itshetshengwego;[10] ba hlahlobje pele, gomme ge ba se na bosodi e be gona ba thomago go dira modiro wa botikone.[11] Batikone ba basadi le bona e be ba maitshwaro a mabotse, ba go hloka lesebo, ba go nagana gabotse, ba go tshepagala mo go tšohle.[12] Motikone e swanetše go ba monna wa mosadi o tee, wa go laola bana ba gagwe le lapa la gagwe gabotse.[13] Batikone ba ba phethago modiro wa bona gabotse ba ikhweletša maemo a mabotse, gomme ba kgona go bolela ka tša tumelo ya bona go Kriste Jesu ba sa boife.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved