A A A A A

Kereke: [Ho ea Leholimong]


John 14:2-3
[2] Ka ntlong ya Tate go na le madulo a mantši; ge go ka be go se bjalo, na nkabe ke le botša gore ke ya go le lokišetša madulo?[3] Ge ke ile go le lokišetša madulo, ke tla boa ka tla ka le tšea gore le lena le yo ba mo ke lego gona.

Bafilippi 3:20-21
[20] Ge e le rena, ga gaborena ke legodimong, gomme re letetše Mophološi wa rena, Morena Jesu Kriste, gore o tla tla a etšwa gona.[21] O tla fetoša mebele ya rena ye e sego ya selo a e fa sebopego sa go swana le sa wa gagwe wo o tagago; ke se a tlago se dira ka maatla ao a kgonago go laola tšohle ka ona.

Liketso 1:11
ba re: “Lena banna ba Galilea, le emetšeng mo le lebeletše leratadimeng? Yena Jesu yo a tlošitšwego mo go lena a rotošetšwa legodimong, o tla boa ka wona mokgwa wo le mmonego a eya legodimong ka wona.”

Baheberu 11:16
Kganthe se ba bego ba se hlolosetše ke naga ya gabobona ye kaone, e lego ya legodimong. Ka gona Modimo ga a lewe ke dihlong go bitšwa Modimo wa bona, gobane o ba agetše motse.

John 14:1-3
[1] “Le se ferekane; le dumele go Modimo, le nna le dumele go nna.[2] Ka ntlong ya Tate go na le madulo a mantši; ge go ka be go se bjalo, na nkabe ke le botša gore ke ya go le lokišetša madulo?[3] Ge ke ile go le lokišetša madulo, ke tla boa ka tla ka le tšea gore le lena le yo ba mo ke lego gona.

Matheu 18:15-18
[15] “Ge ngwaneno a go phošeditše, o ye go yena mme o mo kgale le le babedi fela. Ge a ka go theeletša, o tla be o mmušitše.[16] Fela ge a ka se go theeletše, o ye go yena o na le motho o tee goba ba babedi, gore, bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela, ‘se a latofatšwago ka sona se hlatselwe ke batho ba babedi goba ba bararo.’[17] Eupša ge a ka se ba theeletše, gona o botše phuthego. Ge a ka se theeletše le yona phuthego, o mo seme moditšhaba goba molekgetho.”[18] “Ruri, ke a le botša ke re: Se le se iletšago lefaseng, le legodimong se tla iletšwa; le se le se dumelelago lefaseng, le legodimong se tla dumelelwa.

John 14:28
Le nkwele ge ke le botša ke re: ‘Ke a sepela, eupša ke tla boela mo go lena.’ Ge le ka be le nthata le ka be le thabela ge ke eya go Tate, ka gobane yena o a mpheta.

Liketso 4:12
“Ke yena fela yo a kgonago go phološa; lefaseng lohle ga go yo mongwe yo rena batho re mo filwego mme re kago phološwa ke yena.”

John 3:13
Gape ebile ga go yo a kilego a rotogela legodimong, ge e se yena Morwamotho yo a theogilego gona.

Tšenolo 21:1-4
[1] Ka bona legodimo le lefsa le lefase le lefsa. Legodimo lela la pele le lefase la pele di be di tlogile, le lewatle le timeletše.[2] Ka bona motse wo mokgethwa, Jerusalema ye mpsha, o theoga legodimong go Modimo, o kgabišitšwe bjalo ka monyadiwa yo a tšhepetšego monyadi wa gagwe.[3] Ka kwa lentšu le goelela kudu le etšwa setulong sa bogoši le re: “Bjale Modimo o dula le batho. O tla phela le bona, bona ya ba ditšhaba tša gagwe. Yena mong o tla ba le bona, ya ba Modimo wa bona.[4] O tla ba phumola meokgo yohle. Go ka se sa ba le lehu goba manyami goba dillo goba bohloko. Dilo tšela tša kgale di fetile.”

1 Timothea 3:15
Fela le ge nka diega, wena o šetše o tseba ka lengwalo le ka mo motho a swanetšego go itshwara ka gona ge a na le ba lapa la Modimo, e lego yona phuthego ya Modimo yo a phelago, ye e lego yona kokwane le motheo wa therešo.

John 14:6
Jesu a mo fetola a re: “Tsela ya gona le therešo le bophelo ke nna. Ga go yo a yago go Tate ge e se ka nna.

Mark 6:3
Kgane ga se mmetli yola e lego morwa wa Maria, ngwanaboJakobose le Josese le Judase le Simone? Ga ke re le dikgaetšedi tša gagwe di dula le rena?” Gomme a ba kgopiša.

Bafilippi 3:21
O tla fetoša mebele ya rena ye e sego ya selo a e fa sebopego sa go swana le sa wa gagwe wo o tagago; ke se a tlago se dira ka maatla ao a kgonago go laola tšohle ka ona.

John १:१२
Eupša ba ba ilego ba mo amogela mme ba dumela go yena, bona a ba fa tokelo ya go ba bana ba Modimo.

1 Bakorinthe 13:12
Gonabjale tše re di bonago di etša seswantšho se se ifetšego ka seiponeng; ka nako yeo re tla bona tšohle re lebane le tšona. Gonabjale tše ke di tsebago ke seripanyana fela, ka nako yeo ke tla tseba tšohle ka botlalo bjalo ka ge le nna Modimo a ntseba ka botlalo.

John 3:3-5
[3] Jesu a mo fetola ka go re: “Ruri, ruri, ke go botša gore ge motho a sa tswalwe gape, e ka se be wa mmušo wa Modimo.”[4] Nikodemose a mmotšiša a re: “Motho a ka tswalwa gape bjang e šetše e le mokgalabje? Kgane a ka boela ka popelong ya mmagwe, a tswalwa?”[5] Jesu a mo fetola a re: “Ruri, ruri, ke go botša gore ge motho a sa tswalwe ka meetse le ka Moya e ka se be wa mmušo wa Modimo.

Baheberu 12:14
Le phegeleleng go phedišana le bohle ka khutšo, le lekeng le go phela bophelo bjo bokgethwa, ka gobane ga go yo a tlago bona Morena a sa phele ka mokgwa woo.

Tšenolo 21:1-2
[1] Ka bona legodimo le lefsa le lefase le lefsa. Legodimo lela la pele le lefase la pele di be di tlogile, le lewatle le timeletše.[2] Ka bona motse wo mokgethwa, Jerusalema ye mpsha, o theoga legodimong go Modimo, o kgabišitšwe bjalo ka monyadiwa yo a tšhepetšego monyadi wa gagwe.

1 Bakorinthe १५:४०-४९
[४०] Le legodimong go na le dilo tša gona, le lefaseng go na le tša gona. Go taga ga dilo tša legodimong ga go swane le ga tša lefaseng.[४१] Go taga ga letšatši ke gošele, le ga ngwedi ke gošele, le ga dinaledi ke gošele, mola le tšona dinaledi di phalana ka go taga.[४२] Le bona bahu mohla ba tsoga ba tla ba bjalo. Mmele o bolokwa e le wo o bolago, eupša o tla tsoga bahung e le wo o sa bolego.[४३] O bolokwa o nyatšega, eupša o tla tsošwa bahung o thakgafetše. O bolokwa o fokola, eupša o tla tsoga o tiile.[४४] O bolokwa e le wa nama, eupša o tla tsoga e le wa semoya. Bjalo ka ge go na le mmele wa nama, wa semoya le wona o swanetše go ba o le gona.[४५] Le Mangwalo a Makgethwa a re: “Motho wa mathomo, e lego Adamo, e bile sebopiwa se se phelago”; le Adamo wa mafelelo e bile Moya wo o phedišago.[४६] Pele ga ge go etla mmele wa semoya, go tla wa nama, gwa kgona go etla wa semoya.[४७] Motho wa mathomo o tšwa mobung, ke wa lefase; motho wa bobedi yena o tšwa legodimong.[४८] Ba e lego ba lefase ba swana le yola wa go tšwa mobung; ba e lego ba legodimong ba swana le yola wa go tšwa legodimong.[४९] Bjalo ka ge re apere seswantšho sa yola wa go tšwa mobung, le seswantšho sa yola wa go tšwa legodimong re tla se apara.

Luka 24:39
Bonang diatla tša ka le maoto – ke nna ka sebele. Mphopholeng, le tla iponela ka bolena, gobane seriti ga se na nama le marapo bjalo ka nna ge le mpona.”

Esaia 65:17-25
[17] Morena o re: “Ke hlola legodimo le lefase le lefsa. Ditiragalo tše di fetilego di tla lebalelwa sa ruri.[18] Thabang go ya go ile le hlabe mekgolokwane ka baka la tše ke di hlolago. Jerusalema ye mpsha ye ke e hlolago e tla tlala lethabo, gomme batho ba yona ba tla ipshina.[19] Le nna ka noši ke tla goa ka lethabo ka baka la Jerusalema ka thabela batho ba yona. Go ka se kwagale motho yo a llago goba yo a hlabago mokgoši fao.[20] Bana ba ka se sa hwa e sa le masea, gomme batho ba tla phela go fihlela e eba diputswa. Ba ba tlago fihlela lekgolo la mengwaga ba tla tšewa gore e sa le ba bafsa. Yo a hwago pele ga moo e tla be e le gore o rogakilwe ka baka la dibe tša gagwe.[21] Motho o tla aga ntlo, a dula ka go yona – ya se dulwe ke yo mongwe; a bjala merara, a ja dikenywa tša yona – tša se lewe ke yo mongwe. Batho bao ba ka ke ba kgethilego ba tla phela nako ye telele bjalo ka mehlare. Ba tla ipshina ka tšeo ba di šometšego.[22] ***[23] Ba tla atlega mešomong ya bona, le bana ba bona ba ka se welwe ke dikotsi. Ke setšhaba sa ka; ke tla ba šegofatša gammogo le ditlogolo tša bona.[24] E tla re pele ba thoma go rapela ka ba araba; ya re ba sa rapela ka phetha tše ba di kgopelago.[25] Phiri e tla fula le kwanyana; tau ya fula bjang bjalo ka kgomo, le noga e ka se sa loma. Sione, thabeng ya ka ye kgethwa, go ka se dirwe tše mpe goba gwa gobatšanwa.”

Baheberu ९:२७
Ka ge batho ba abetšwe go hwa gatee mme ka morago ga moo ba ahlolwe,

Bafilippi 1:21-23
[21] Gape mo go nna go phela ke go direla Kriste, go hwa ke go boelwa.[22] Fela ge eba nka tšwela pele le go phela nka dira mošomo wo bohlokwa. Gore na nka kgetha eng, ga ke tsebe.[23] Ke tšeatšewa ke dilo tše pedi tše. Ke duma go tloga mo lefaseng ke yo dula le Kriste. Etse seo ke sona se sekaone kudu;

Baefese १:२२-२३
[२२] Modimo o dirile gore tšohle di bušwe ke Kriste, a mo fa kereke gomme a ba hlogo ya tšohle.[२३] Kereke ke mmele wa Kriste yo a e tlalago, yena Motlalatšohle mo gohle.

1 Bakorinthe १:१०
Banabešo, ke le rapela ka Morena wa rena, Jesu Kriste, gore ka moka ga lena le kwaneng, gore le se tšwe dihlophana. Le be ba pelo e tee le monagano o tee le maikemišetšo a tee.

John 8:12
Jesu a buša a botša Bafarisei a re: “Ke nna seetša sa ba ba lego lefaseng. Yo a ntatelago a ka se phele leswiswing, o tla ba le seetša se se phedišago.”

1 Petrose 3:15
Fela Kriste yena le mo hlomphe ka dipelo tša lena ka ge e le Morena. Le dule le itokišeditše go iphetolela go yo a le hlohlago ka tša kholofelo ye le nago le yona,

Luka 5:10
Le bagwera ba Simone, e lego Jakobose le Johanese, barwa ba Sebediose, ba be ba tlabegile. Jesu a re go Simone: “O se tšhoge, go tloga bjale o tla ba morei wa batho.”

James ५:१६
Ka gona, le ipolele dibe seng sa lena gomme le rapelelaneng, gore le tle le fodišwe. Thapelo ya moloki e na le maatla a magolo.

2 Timothea २:२
Tšela o kwelego ke go botša tšona pele ga dihlatse tše dintši o di botše batho ba ba tshepegago, ba ba tlago kgona go di ruta ba bangwe.

Tšenolo १२:१
Gwa bonala semaka se segolo leratadimeng: mosadi a apere letšatši, a beile maoto godimo ga ngwedi, a rwele mphapahlogo wa dinaledi tše lesome le metšo ye mebedi hlogong.

John 6:51
Ke nna sona senkgwa seo sa go phediša, se se theogilego legodimong. Ge motho a eja senkgwa se o tla phela go ya go ile. Senkgwa se ke tlago mo fa sona ke nama ya ka ye ke e fago batho ba lefase, gore ba phelele sa ruri.”

2 Bakorinthe 5:8
Re dula re tiile maatla, gomme re duma kudu ge nkabe re ka huduga mo mmeleng ra yo dula le Morena.

Luka 10:16
A botša barutiwa ba gagwe a re: “Yo a theeletšago lena o theeletša nna; yo a ganago lena o gana nna; le yo a ganago nna o gana yo a nthomilego.”

John 16:13
E tla re ge go tlile wona Moya wa go utolla therešo, wa le tsebiša therešo ka moka. Gape o tla be o sa ipolelele, o tla be o bolela tše o di kwago; o le begela le tše di sa tlilogo hlaga.

1 Johanne 4:6
Fela rena re ba Modimo. Yo a tsebago Modimo o a re theeletša; yo e sego wa Modimo ga a re theeletše. Ke sona se re bonago ka sona ka mo Moya wa therešo le moya wa maaka e fapanago ka gona.

John 21:15-19
[15] Ge ba feditše go ja, Jesu a re go Simone Petrose: “Simone, morwa wa Johanese, na o nthata go feta ba?” Yena a mo fetola a re: “Ee, Morena, o a tseba gore ke a go rata.” Jesu a re go yena: “Fudiša dikwanyana tša ka.”[16] A mmotšiša la bobedi a re: “Simone, morwa wa Johanese, na o a nthata?” Yena a mo fetola a re: “Ee, Morena, o a tseba gore ke a go rata.” Jesu a re go yena: “Diša dinku tša ka.”[17] A mmotšiša la boraro a re: “Simone, morwa wa Johanese, na o a nthata?” Petrose a nyama ge Jesu a mmotšiša la boraro a re: “Na o a nthata?” Ka gona a mo fetola a re: “Ke wena o tsebago tšohle; o a tseba gore ke a go rata.” Jesu a re go yena: “Fudiša dinku tša ka.[18] Ruri, ruri, ke go botša gore mola o sa le yo mofsa o be o ipofa letheka ka bowena, o ye mo o ratago gona; eupša ge o tšofetše o tla otlolla matsogo wa bofša ke yo mongwe a go iša mo o sa ratego go ya gona.”[19] Etse ge a realo o be a mo swantšhetša lehu le yena Petrose a tlago le hwa a tumiša Modimo. Ke moka Jesu a re go yena: “Ntatele!”

Matheu 6:14
“Ge le lebalela ba bangwe diphošo tše ba le šitelago ka tšona, Tatagolena wa legodimong le yena o tla le lebalela tša lena.

Matheu 24:37-41
[37] Go tla ga Morwamotho go tla swana le se se ilego sa hlaga mehleng ya Noa.[38] Mehleng ya pele ga meetsefula batho ba be ba eja, ba enwa, ba nyala goba ba nyalwa, gwa ba gwa fihla letšatši lela Noa a tla tsena ka leselawatleng;[39] le ge go le bjalo ba be ba sa lemoge gore go diregang, go fihlela meetsefula a etla a ba tšea ka moka. Le mohla Morwamotho a etla go tla ba bjalo.[40] Mehleng yeo banneng ba babedi ba ba tlago be ba šoma tšhemong, go tla tšewa yo mongwe, gwa šadišwa yo mongwe.[41] Basading ba babedi ba ba tla bego ba šila lwaleng, go tla tšewa yo mongwe, gwa šadišwa yo mongwe.

1 Timothea २:४
yo a nyakago gore batho ka moka ba phološwe mme ba tle ba tsebe nnete.

1 Bathesalonika 4:17
gwa tlo latela rena re tla bego re sa phela, ra rotošwa le bona ka maru go yo gahlanetša Morena lefaufaung. Ke ka mo re tlago dula re na le Morena.

1 Johanne 5:13
Lena le dumelago go Morwa wa Modimo ke le ngwaletše ditaba tše gore le tsebe gore le na le bophelo bjo bo sa felego.

Baroma 8:28
Gape re tseba ge go ba ba ratago Modimo dilo ka moka di šomela go ba hola, bona bao a ba biditšego go ya ka mo a bego a ikemišeditše ka gona.

John 5:24
“Ruri, ruri, ke le botša gore yo a theeletšago tše ke di bolelago mme a dumela go yo a nthomilego, o šetše a na le bophelo bjo bo sa felego. A ka se tšwewe, ka gore o šetše a tlogetše tsela ya go ya lehung, o swere ya go ya bophelong bjo bo sa felego.

1 Bakorinthe 10:13
Ga se la ka la tlelwa ke moleko wo o palelago batho. Modimo o a botega, gomme a ka se le lese le lekwa ka tše di kago le palela. Ge le wetšwe ke moleko, yena o tla le fa maatla a go o kgotlelela, ya ba gona go le kgontšha go o fenya.

Matheu 25:46
Gomme bona ba tla ya go otlwa ka go sa felego, baloki bona ba tla ya go phelela sa ruri.”

Luka 23:43
Jesu a mo fetola a re: “Ruri, ke go botša gore lehono o tla ba le nna paradeising.”

Esaia 35:5-6
[5] Mahlo a difofu a tla bona, ditsebe tša ditholo tša kwa.[6] Dihlotša di tla tshelatshela bjalo ka kgama, le dimumu tša duduetša di thabile. Didiba di tla phulega leganateng, meela ya tšwa nageng ye e omilego.

Malakia 1:11
Go tloga bohlabatšatši go iša bodikelatšatši ditšhaba di a ntheta. Mo gohle ba ntšhumela diorelo, ba ntirela le dihlabelo tše di hlwekilego, ka ge ba ntheta.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved