A A A A A

Kereke: [Matichere a Bohata]


Ezekiele 13:9
Ke tlilo otla lena baprofeta ba le bonago dipono tša bofora le gona le radiago batho ka bodupe bja maaka. Le ka se dumelelwe go tla pitšong ya setšhaba sa ka; maina a lena a ka se ngwalwe le a badudi ba Israele; le ka se sa tsoga le boetše nageng ya Israele. Ke gona le tlago lemoga gore Morena, Mong wa bohle, ke nna.

Jeremia 23:16
“Nna, Morena Ramaatlaohle, ke re: Le se ke la theeletša se baprofeta ba se bolelago; ba le holofetša tše di sego gona. Ba bolela ka dipono tše ba inaganelago tšona, e sego tše di boletšwego ke nna.

Luka 6:26
“Ba madimabe ke lena ge le retwa ke bohle, gobane seo ke sona se borakgolokhukhu ba bona ba bego ba se dira baprofeta ba maaka.”

Matheu 24:24
BoMesia ba maaka le baprofeta ba maaka ba tla tšwelela; ba tla dira matete a magolo le dimakatšo gore, ge go kgonega, ba fore le batho bao Modimo a ba kgethilego.

Matheu 16:11-12
[11] Bjale le reng le sa kwešiše gore ke be ke sa bolele ka dinkgwa? Le tšhabe komelo ya Bafarisei le ya Basadusei!”[12] Ke moka barutiwa ba lemoga gore o be a sa ba botše gore ba tšhabe komelo ya dinkgwa, eupša o be a era gore ba itlhokomele dithutong tša Bafarisei le tša Basadusei.

2 Timothea 4:3-4
[3] Nako e tla tla ya gore batho ba se rate go theeletša thuto ya nnete, eupša ba tla latela ditumo tša bona, gomme ba tla goketša baruti ba bantši ba go ba botša tše bona beng ditsebe tša bona di hlohlonelago go di kwa.[4] Ba tla ithiba ditsebe gore ba se kwe nnete, ba di hlwaela dinonwane.

2 Timothea 4:3-4
[3] Nako e tla tla ya gore batho ba se rate go theeletša thuto ya nnete, eupša ba tla latela ditumo tša bona, gomme ba tla goketša baruti ba bantši ba go ba botša tše bona beng ditsebe tša bona di hlohlonelago go di kwa.[4] Ba tla ithiba ditsebe gore ba se kwe nnete, ba di hlwaela dinonwane.

Liketso 20:28-30
[28] Ka gona, le itote, le lote le mohlape ka moka wo le o neilwego ke Moya wo Mokgethwa gore le o diše. Le be badiša ba phuthego ya Modimo, ye a e ikhweleditšego yona ka lehu la Morwagwe.[29] Ke a tseba gore ge ke seno sepela, le tla tlelwa ke diphiri tše bogale tše di ka se kego tša babalela mohlape.[30] Nako e etla mohlang le mo gare ga lena go tlago tsupologa boramaaka ba go aroša badumedi gore ba ba latele.

2 Petrose 3:14-18
[14] Ka gona, barategi, ge le sa letetše dilo tšeo, le ikokoropele go ba ba ba se nago sepatso goba bosodi mo go Modimo le ithakgaletše le yena.[15] Le tšee go se fele pelo ga Morena e le sebaka sa go phološwa ga lena, go swana le Paulose, ngwanaborena, yo re mo ratago, ge a ile a le ngwalela mangwalo, a šomiša bohlale bjo a bo filwego ke Modimo.[16] Ke tšona tše a di bolelago ka mangwalo ka moka ao a a ngwadilego mabapi le taba ye. Ka mangwalong a gagwe go na le taba tše thata tšeo ba ba sego ba rutega le ba ba fokolago tumelong ba menolago tlhalošo ya tšona, go etša ge ba menola le tše dingwe ditemana tša Mangwalo a Makgethwa. Ke ka moo bona beng ba itahlago ka gona.[17] Le a tseba, lena barategi, gore batho ba bangwe ba menola tlhalošo ya ditemana tša Mangwalo a Makgethwa. Le itlhokomele, gore le se tlo timetšwa ke batho ba ba sa phethego molao, gomme la ba ba pelopedi tumelong ya lena.[18] Sa lena a e fele e eba go maatlafatšwa ke dimpho tša Morena le Mophološi wa rena, Jesu Kriste, le go mo tseba bokaone. Yena a a tumišwe bjale le ka mehla! Amene.

1 Johanne 4:1-6
[1] Barategi, le se ke la dumela mang le mang yo a rego o tsenwe ke Moya; le hlahlobe gore na moya woo ke wa Modimo. Gobane lefase le le tletše baprofeta ba maaka.[2] Moya wa Modimo le tla o tseba ka se: mang le mang yo a hlatselago gore Jesu Kriste o tlile e le motho, o tsenwe ke Moya wa Modimo.[3] Eupša mang le mang yo a ganetšago taba ye mabapi le Jesu, ga se a tsenwa ke Moya wa Modimo. Moya wo o mo tsenego o tšwa go molwalekriste yo le kwelego gore o etla, gomme le bjale o šetše a le mo lefaseng.[4] Fela lena, bana ba ka, ke lena ba Modimo, gomme baprofeta bao ba maaka le ba fentše, gobane yo a le tsenego o feta yo a tsenego ba lefase.[5] Baprofeta bao ba maaka ke ba lefase; ka baka leo ba bolela tša lefase, gomme ba lefase ba a ba theeletša.[6] Fela rena re ba Modimo. Yo a tsebago Modimo o a re theeletša; yo e sego wa Modimo ga a re theeletše. Ke sona se re bonago ka sona ka mo Moya wa therešo le moya wa maaka e fapanago ka gona.

Matheu 7:15-20
[15] “Le itoteng go baprofeta ba maaka, ba ba tlago go lena ka boleta bjalo ka dinku, mola ka therešo e le diphiri tše bogale.[16] Le tla ba tseba ka ditiro tša bona. Motho ga a fule diterebe mohlareng wa meetlwa, goba mago monganeng.[17] Mohlare wo mobotse o enywa dienywa tše dibotse; wo e sego wo mobotse o enywa dienywa tše e sego tše dibotse.[18] Mohlare wo mobotse o ka se enywe dienywa tše e sego tše dibotse, le wo o sego wo mobotse o ka se enywe dienywa tše dibotse.[19] Gomme mohlare wo mongwe le wo mongwe wo o sa enywego dienywa tše dibotse o a rengwa, wa lahlelwa mollong.[20] Le baprofeta ba maaka le tla ba tseba ka ditiro tša bona.”

2 Petrose 1:12-21
[12] Ka fao, ka mehla ke tla fela ke le gopotša ditaba tše le ge le šetše le di tseba le bile le tiišeditšwe nneteng yeo le nago le yona.[13] Ke bona go lebane gore ge ke sa phela ke fele ke le gopotša ditaba tše.[14] Gape ke a tseba gore kgauswinyana ke tla be ke ikhwetše, bjalo ka ge Morena wa rena, Jesu Kriste, a ntemošitše.[15] Ka gona, ke tla ikokoropela gore ge ke šetše ke itshepeletše, le šale le na le sa go le gopotša ditaba tše ka mehla.[16] Rena mola re le anegela tša maatla a Morena wa rena, Jesu Kriste, le tša go tla ga gagwe, re be re sa le theele dinonwane tša mahlajana a batho. Re be re le anegela tša borena bja gagwe bjo re bo bonego ka mahlo a rena.[17] O ile a hlompšha a ba a tumišwa ke Modimo Tate mola lentšu la go tšwa letagong le legologolo le bolela le yena le re: “Yo ke yena Morwa wa ka yo ke mo ratago; o nkgahla kudu.”[18] Rena ka borena lentšu le re le kwele le bolela le etšwa legodimong mola re na le yena thabeng ye kgethwa.[19] Ka gona, molaetša wa baprofeta wo re nago le wona o tshepagala kudu. Le ka dira gabotse ge le ka o ela hloko, gobane o swana le lebone le le bonegago felo ga leswiswi go fihlela go esa, mme naledi ya Mphatlalatšane e le bonegela menagano.[20] Tabakgolo le tsebe gore ga go motho yo a kago hlatholla ka boyena profeto ya ka Mangwalong a Makgethwa.[21] Gobane ga go motho yo a kilego a porofeta ka go ithatela ga gagwe, eupša batho ba be ba bega molaetša wa Modimo ka go hlohleletšwa ke Moya wo Mokgethwa.

Tite 1:6-16
[6] Mogolo wa phuthego a se be le bosodi; e be monna wa mosadi o tee, wa bana ba e lego badumedi, e sego ba ba gobogilego ka bophaga le lenyatšo batswading.[7] Gobane moetapele yoo wa kereke, ka ge e le mohlokomedi wa phuthego ya Modimo, o swanetše go hloka bosodi; e se be moiponi, goba sefelapelwana, goba setagwa, goba serumolani, goba sehwirihwiri tšheleteng.[8] A e be motho wa go amogela basepedi ka ga gagwe, le morati wa tše di lokilego. E be wa go nagana gabotse, wa go loka, yo mokgethwa, wa go itshwara ka tlhaologanyo.[9] A itshwarelele ka molaetša wo wa go tshepega wa go dumelelana le thuto ya nnete. Ke mo a ka kgonago go kgothatša batho ka thuto ya nnete le go bontšha baganetši phošo ya bona.[10] Gobane go na le ba bantši, gagolo ba go tšwa tumelong ya Sejuda, ba e lego bomaganagobušwa, bommalelengwana le bafori.[11] Bona bao ba swanetše go thibja melomo, ka gobane ba pšhatla malapa ka go ruta batho tše e sego tšona, e le ge ba gabile go ikgobokeletša tšhelete ka bohwirihwiri.[12] Mokreta yo mongwe, yo e bego e le moprofeta wa gabobona, yo a ilego a re: “Bakreta e sa le ba tloga e le bafeane, e le diphoofolo, e le dijagobe tša dibodu,”[13] o be a rereša. Ka baka leo, o ba kgale e le ruri, gore ba be le tumelo ya nnete,[14] gomme ba se sa šetša dinonwane tša Sejuda le melao ya batho ba ba lahlilego therešo.[15] Go bao ba hlwekilego tšohle di hlwekile, eupša go bao ba tšhilafetšego gape ba sa dumelego ga go se se hlwekilego, gobane menagano ya bona le matswalo a bona di tšhilafetše.[16] Ba ipotša gore ba tseba Modimo, eupša mediro ya bona e a ba ganetša. Ba hloilwe, ga ba kwe, gomme ga go modiro wo mobotse wo ba loketšego go o dira.

2 Petrose 2:1-22
[1] Le setšhabeng sa Israele go bile le baprofeta ba maaka, mme ka wona mokgwa woo le mo go lena go tla ba le baruti ba maaka. Ba tla tla le dithuto tše e sego tšona tše di išago tahlegong, ba ba ba latola Mong wa bona yo a ba rekolotšego, gomme ka go dira bjalo ba ikobela lehu la tšhoganetšo.[2] Ba bantši ba tla ya le ditiro tša bona tša bohlola, gomme ka baka la bona Tsela ya therešo e tla nyefolwa.[3] Ka baka la megabaru ya bona ba tla le fora gore ba ikhole ka go le botša ditaba tša maaka. E šetše e le kgale Modimo a itokišetša go ba otla, mme o mo tseleng ya go tlo ba fediša.[4] Barongwa bale ba go ka ba dira dibe o ile a se ba šokele, eupša o ile a ba lahlela ka heleng moo ba kgokilwego ka diketane ka meleteng ya leswiswi, ba beetšwe Letšatši la Kahlolo.[5] Le lefase lela la kgale Modimo o ile a se le šokele, eupša lefase leo la bahlokamodimo o ile a le khupetša ka meetsefula; a phološa fela Noa, yo a bego a ruta batho go phela ka mokgwa wa go loka, a phološa le ba bangwe ba ba šupago.[6] Le motse wa Sodoma le wa Gomora o ile a e lahla, a e fediša ka go e fiša lorelore, a bontšha se se tlago hlagela bahlokamodimo.[7] A hlakodiša monna wa moloki, Lota, yo a bego a tshwentšwe ke bohlola bja batho bao ba go se phethe molao.[8] Monna yoo wa moloki yo a bego a agile le bona, ka mehla o be a tsota ge a bona a bile a ekwa ditiro tša bona tše kgopo.[9] Morena o kgona go hlakodiša batho ba barapedi melekong ya bona, bakgopo o ba bolokela Letšatši la Kahlolo go tlo ba otla,[10] gagolo ba ba latelago ditumo tša bona tše mpe tša ditšhila, le ba ba nyatšago pušo ya Modimo. Bona baruti bao ba na le kgang le makoko, ga ba šie le go nyefola dihlolwabarongwa tša letago,[11] etšwe dihlolwabarongwa tšona, le ge di feta baruti bao ba maaka ka go tia le ka maatla, di sa ba bee molato ka go ba nyefola mo pele ga Morena.[12] Fela baruti ba ba swana le diphoofolo tše di sa kgonego go nagana, tše di yago ka tlhago ya tšona, diphoofolo tša naga tše di tswaletšwego go thewa le go bolawa. Ba nyefola se ba sa se kwešišego. Ba tla fedišwa bjalo ka diphoofolo tša naga,[13] gomme moputso wa bona e tla ba mahloko, ka baka la ge le bona ba hlotše mahloko. Mo go bona boipshino ke go hlwela botagwa letšatši ka moka. Ke bomahlabišadihlong ba ba le gobošago ka go ja le lena ba ntše ba phonkgela mojong.[14] Ka mehla ba tsoma mosadi yo ba ka robalago le yena; ba dula ba faletše go dira sebe. Ba goketša ba ba fokolago tumelong, mola bona beng ba hlalefetše megabaru. Ke ba ba rogakilwego ke Modimo.[15] Ba phamogile tseleng ya go loka mme ba timetše; ba tšere ka tsela yela e ilego ya tšewa ke Bileamo, morwa wa Bosoro, yola a bego a rata tšhelete ye a bego a e hwetša ka go dira tše kgopo,[16] gomme a kgalelwa bokgopo bja gagwe – pokolo ya gagwe, selo se se sa kgonego go bolela, ya bolela ka lentšu la motho gomme ya thibela bošilo bja moprofeta yoo.[17] Batho bao ba swana le didiba tše di pšhelego, ba bjalo ka maru a kgodi a a tšewago ke ledimo. Modimo o ba beetše madulo leswiswing le leso.[18] Dipolelo tša bona ke tša boikgogomošo le botlaela, gomme ba ba sa tšogo phonyokga ka go ikgaoganya le balahlegi, ba ba thea ka ditumo tša bona tše mpe tša nama.[19] Ba ba holofetša tokologo etšwe bona beng e le makgoba a mekgwa ye mebe – gobane motho e ba lekgoba la sengwe le sengwe se se mo fentšego.[20] Ge motho a ile a phonyokga motšhilafatšo wa bobe bja lefase ka go tseba Morena le Mophološi wa rena, Jesu Kriste, gomme ka morago motšhilafatšo woo wa boela wa mo kgakga, seemo sa gagwe sa mafelelo e ba se sebe go feta sela a bilego go sona pele.[21] Go ka be go bile kaone go yena ge a ka be a se a ka a tseba tsela ya boloki, go na le gore a re go e tseba a tle a furalele molao wo mokgethwa wo a o filwego.[22] Tše di mo hlagetšego di bontšha gore polelo ye e a rereša ye e rego: “Mpša e boela mahlatšeng a yona,” le ye e rego: “Kolobe e re go hlapa ya boelela go pshikologa ka lerageng.”

Matheu 23:1-29
[1] Jesu a botša lešaba le barutiwa ba gagwe a re:[2] “Tokelo ya go hlatholla melao ya Moshe e filwe boramangwalo le Bafarisei.[3] Ka gona le phethe tšohle tše ba le botšago tšona, le di latele, fela le se ke la dira tše ba di dirago, ka gobane ga ba dire go ya ka mo ba rutago batho ka gona.[4] Ba beela batho melao ye methata ba ba botša gore ba e phethe, etšwe bona ba sa rate go dira selo go ba fefolela yona.[5] Tšohle tše ba di dirago ba di direla gore ba bonwe ke batho. Mapantana ao a ngwadilwego ditemana tša Mangwalo a Makgethwa ba a aparago diphatleng le matsogong, ba a dira a diphaphathi, le mašaphu a diaparo tša bona ba a dira a matelele.[6] Menyanyeng le ka disinagogeng ba rata madulo a ka pele.[7] Motho wa bona o rata go dumedišwa ka tlhompho mapatlelong a motse le go bitšwa ‘Moruti’.[8] Lena le se ke la bitšwa ka la ‘Moruti’, ka gobane ka moka ga lena le bana ba motho, gomme Moruti wa lena ke o tee.[9] Le gona le se ke la bitša motho mo lefaseng la re ‘Tate’, ka gobane Tatagolena ke o tee, o legodimong.[10] Le gona motho wa lena a se ke a bitšwa ‘Moetapele’, ka gobane moetapele wa lena ke o tee, e lego Mesia.[11] Yo mogolo mo go lena e be mohlanka wa lena.[12] Yo a ikgodišago o tla kokobetšwa, mme yo a ikokobetšago o tla godišwa.”[13] “Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane legodimo le le tswalela batho ka ntle, mola le lena le sa tsene, ebile le sa dumelele bao ba nyakago go tsena.[14] ***[15] “Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le tshela mawatle la putla dinaganaga gore le yo sokolla motho o tee, gomme ge le mo sokolotše le mo dire gore e be yo a swanelago hele go le feta gabedi.[16] “Le ba madimabe, lena le nyakago go hlahla batho etšwe le foufetše, gobane le re: ‘Ge motho a ka ena ka Tempele ga go tshwenye, eupša ge a ka ena ka gauta ye e lego ka Tempeleng, gona o itlemile.’[17] Ditlaela tše di foufetšego tenang, se bohlokwa ke eng? A ke gauta goba ke Tempele ye gauta ye e bago ye kgethwa ka yona?[18] Le gona le re: ‘Ge motho a ka ena ka aletare ga go tshwenye; eupša ge a ka ena ka sehlabelo se se lego moo aletareng, gona o itlemile.’[19] Difofu tenang, se bohlokwa ke eng? Ke sehlabelo, goba ke aletare yeo sehlabelo e bago se sekgethwa ka yona?[20] Ka gona, ge motho a ka ena ka aletare, o ena ka yona le ka tšohle tše di lego godimo ga yona;[21] le ge a ka ena ka Tempele, o ena ka yona le ka Modimo, e lego yena a dulago ka go yona;[22] gomme ge motho a ka ena ka legodimo, o ena ka setulo sa bogoši sa Modimo le ka yoo a dutšego go sona.[23] “Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le abela Modimo karolo ya lesome ya dikhonofolo le ya leotša le ya mphogo, eupša le hlokomologa tše bohlokwa tše melao e di rutago, e lego toka le lešoko le botshephegi. Tše ke tšona tše le swanetšego go di phetha le sa hlokomologe tše dingwe tšeo.[24] Lena le nyakago go hlahla batho etšwe le foufetše, le hlokometše kudu go phetha melao ye e amanago le ditaba tše di sego bohlokwa, bjalo ka go ntšha selabe ka senong, eupša melao ye bohlokwahlokwa ya Modimo le a e tshela.[25] “Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le hlatswa senwelo sa lena le mogopo ka ntle, mola dijo le dino tše di lego ka gare e le tše le di hweditšego ka šiši le ka megabaru.[26] Mofarisei wa sefofu tena! Hlatswa senwelo ka gare pele, gomme le ka ntle se tla hlatswega.[27] “Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le swana le mabitla ao a tloditšwego ka motaga, ao ka ntle a bonalago e le a mabotse, mola ka gare a tletše mašapo a bahu le go bola.[28] Le lena le bjalo: le bonala le le ba ba lokilego, mola ka dipelong tša lena le tletše boikaketši le bokgopo.”[29] “Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le beela mabitla ao baprofeta ba bolokilwego ka go ona maswika, la kgabiša le digopotšo tša bao ba ilego ba phela ka go loka;

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved