A A A A A

Sebopeho se fosahetseng: [Tšabo]


Esaia ೩೫:೪
Botšang ba dipelo tše dinyenyane le re: “Ebang le sebete, le se ke la boifa! Modimo o tlilo le hlakodiša, o tlilo le lefeletša manabeng a lena.”

John 14:27
“Ke le tlogelela khutšo; ke khutšo ya ka ye ke le fago yona. Ga ke le tlogelele yona bjalo ka batho ba lefase. Le se ke la ferekana, le se ke la boifa.

Joshua 1:9
A ke re ke go laetše gore o be le sebete, o tie! O se ke wa boifa goba wa nolega moko, ka gobane nna, Morena Modimo wa gago, ke na le wena gohle mo o yago gona.”

Matheu ೬:೩೪
Ka gona le se ke la tshwenyega ka tša ka moswane, ka gobane la ka moswane le na le a lona mathata. Letšatši le lengwe le le lengwe le na le mathata a a le lekanego.”

Esaia 43:1
Lena Baisraele, Morena yo a le hlodilego, yo a le bopilego, lena ditlogolo tša Jakobo, o re: “Le se ke la boifa – ke le hlakodišitše. Ke le biditše ka leina la Israele – le ba ka.

Lipesaleme 23:4
Le ge nka sepela molapong wo o šiišago, nka se boife selo, gobane wena, Morena, o na le nna. O ntšhireletša ka molamo wa gago, ka lepara la gago wa ntlhahla.

Lipesaleme 34:4
Ke kgopetše Morena thušo, mme a nkaraba; o ntlhakodišitše mo go tše ke bego ke di boifa.

Lipesaleme ೯೪:೧೯
Ge ke be ke balabala kudu ka pelo, o be o nkhomotša.

Baroma 8:38-39
[38] Gobane ke tseba ntle le pelaelo gore ga go se se kago re aroganya le Modimo yo a re ratago: ga se lehu goba bophelo, ga se barongwa goba magoši a semoya goba balaodi ba semoya, goba dilo tša gonabjale goba tša ka moso,[39] ga se sa kua godimo sebakabakeng, goba sa kua fase bodulabahu – gare ga tšohle tše di hlodilwego ga go se se kago re aroganya le Modimo yo a re ratago ka Kriste Jesu, Morena wa rena.

Lipesaleme 27:1
Morena ke seetša sa ka le Mophološi wa ka – nka se boife motho. Morena ke botšhabelo bja ka – nka se tšhoge motho.

1 Petrose ೫:೬-೭
[೬] Ka gona le ikokobetše go Modimo yo maatla, gore a tle a le phagamiše ka nako ye e lebanego.[೭] Mathata a lena ohle le a lahlele go yena, gobane o a le šetša.

Lipesaleme 118:6
Ka ge Morena a na le nna ga ke boife; motho wa nama yena a ka ntirang?

2 Timothea 1:7
Gobane moya wo Modimo a re filego wona ga o re dire gore re boife; o re tlatša maatla le lerato le boitshwaro.

Lipesaleme ೧೧೫:೧೧
Lena ba go boifa Morena, mmoteng; ke yena Mothuši le Mofahledi wa lena.

Lipesaleme 103:17
Eupša bao ba boifago Morena bona o ba rata go ya go ile, mme o botegela meloko ya bao ba botegelago kgwerano ya gagwe, gape ba phethago ditaelo tša gagwe ka potego ka go latelana ga meloko.

Lipesaleme 112:1
Retang Morena! Go lehlogonolo motho yo a boifago Morena, yo a kgahlwago kudu ke go phetha melao ya gagwe.

Phetolelo 31:6
Le beng le sebete, le tie. Le se ke la ba boifa, gobane Morena Modimo wa lena o tla ba le lena. A ka se le lahle goba a le tlogela.”

1 Likronike 28:20
Kgoši Dafida a re go Solomone, morwagwe: “O be le sebete, o tie. Thoma modiro gomme o se ke wa boifa goba wa nolega moko, ka gobane Morena Modimo wa ka o na le wena. A ka se go lahle, ebile a ka se go tlogele, eupša o tla ba le wena go fihlela ge o fetša modiro wo o swanetšego go dirwa wa Tempele ya gagwe.

Lipesaleme 56:3-4
[3] Ge ke ikwa ke boifa, ke bota wena.[4] Ke botile Modimo yo ke mo tumišago ka baka la tše a nkholofeditšego tšona, gomme ga ke boife selo – motho wa nama yena a ka ntirang?

Esaia ೪೧:೧೦-೧೩
[೧೦] Le se ke la boifa – ke na le lena! Le se ke la lealea – ke nna Modimo wa lena! Ke a le tiiša, ke a le thuša, ke a le šireletša, ke le hlakodiša ka maatla a ka.[೧೧] “Ba ba le galefetšego ba tla gobošwa ba lewa ke dihlong, ba fetoga lefeela. Ba ba lwago le lena ba tla hwa.[೧೨] Ge le ba nyaka le ka se ba bone, ka gore ba tla be ba ile. Manaba a lena a tla fela.[೧೩] Gobane nna, Morena Modimo wa lena, ke a le tiiša, ke le hlahla ka letsogo ke re: ‘Se boifeng, ke a le thuša.’ ”

Esaia 54:4
O se ke wa boifa, ka gobane o ka se sa gobošwa, o ka se lešwe dihlong gape. O tla lebala ge o kile wa goboga mola o sa le yo mofsa; o ka se sa gopola kgobogo yela ya bohlologadi bja gago.

Matheu 10:28
Le se ke la boifa bao ba bolayago mmele, eupša ba sa kgone go bolaya moya; le upše le boife Modimo yo a kgonago go fediša mmele le moya heleng.

Baroma 8:15
Gape Moya wo Modimo a le filego wona ga o le dire makgoba ebile ga o le dire gore le boife bjalo ka pele; eupša o le dira bana ba Modimo, o le dira gore le bitše Modimo le re: “Aba! Tate!”

1 Bakorinthe 16:13
Phafogang, le tieng tumelong, le beng le sebete, le tiiše maatla.

Baheberu 13:5-6
[5] Le se ke la ba le marato tšheleteng, le gona le kgotsofale ka se le nago le sona. Gape Modimo o rile: “Nka se tsoge ke le tlogetše, ebile nka se tsoge ke le lahlile.”[6] Ka gona, a re boleleng re holofetše re re: “Morena ke mothuši wa ka, nka se boife selo; motho wa nama yena a ka ntirang?”

1 Johanne 4:18
Lerato ga le na poifo; lerato le le feletšego le raka poifo. Ka gona, yo a boifago ga a na lerato le le feletšego, ka gore o tseba ge a tlilo otlwa.

1 Petrose 3:13-14
[13] Ke mang yo a kago le dira gampe ge eba le na le mafolofolo a go dira tše di lokilego?[14] Fela le ge eba le ka hlokofaletšwa go dira tše di lokilego, le ba lehlogonolo. Le se boife motho, le gona le se tšhošetšwe.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved