A A A A A

Sebopeho se fosahetseng: [Bohloko]


Liketso 8:23
Gobane ke a bona gore o tletše lehufa, gomme sebe sa gago se go fetošitše mogolegwa wa sona.”

Bakolose 3:8-13
[8] Eupša bjale le swanetše go lahla dilo tše ka moka, e lego pefelo, kgalefo, lehloyo le lesebo. Dipolelo tša dihlong di se tšwe melomong ya lena.[9] Le se aketšane, gobane tlhago ya lena ya kgale le e apotše gotee le ditiro tša yona,[10] gomme la apara ye mpsha ye Modimo, Mmopi wa yona, a dulago a e mpshafatša gore e swane le yena, gore le tle le mo tsebe ka botlalo.[11] Ge go le bjalo, ga go sa kgethologanywa Mojuda le yo e sego Mojuda, yo a bolotšego le yo a sego a bolla, ga go sa na yo a sego a hlabologa le motala, lekgoba le molokologi, yo a lego gona ke Kriste yo e lego tšohle mo go bohle.[12] Ke lena ba ba kgethilwego ke Modimo, ba le lego ba bakgethwa ba a le ratago. Ka gona, le apare kwelobohloko le botho le boikokobetšo le boleta le bopelotelele.[13] Le se felelaneng pelo, gomme ge le fošetšane le swarelaneng. Le swarelaneng go etša ge Morena le yena a le swaretše.

Moeklesia 7:9
Se phakiše go ngongorega; go ba le metsoto ke botlaela.

Baefese 4:26
Ge le ka tšhoga le galefile le se ke la lesa kgalefo ya lena e le diriša sebe, le gona letšatši le se ke la le sobelela le sa galefile.

Ezekiele 3:14
Ge moya wa Morena o nkuka o ntloša moo, ke be ke kgopišegile ebile ke befetšwe.

Esaia 38:17
Bohloko bja ka bjo bogolo bo nthušitše. O nthatile mme wa ntlhakodiša lehung, wa ntshwarela dibe tša ka tšohle.

Jobo 7:11
Ke ka baka le ke sa kgonego go homola, ke nyakago go bolela ka baka la ge ke tlaišegile kudu, ke balabala ka ge ke tsota.

Jobo 10:1
“Ke tennwe ke go phela; ke tla phula pelo maroba, ka tšholla sello sa ka, ka ge ke tsota.

Jobo 21:25
Yo mongwe o hwa a tsota, a se a ka a iketla.

Mark 11:25
Ge le ema le rapela, le lebalele ba le ba tsotago, gore le lena Tatagolena wa legodimong a le lebalele dibe tša lena.”

Liproverbia 10:12
Lehloyo le hlola mpherefere, eupša lerato le pipa melato ka moka.

Liproverbia 14:10
Bohloko bo kwewa ke mong wa bjona, lethabo le lona ke la mothabi.

Liproverbia 15:1
Phetolo ye boleta e okobatša pefelo, mantšu a a kgopišago wona a a e gakatša.

Liproverbia 17:25
Ngwana yo e lego setlaela o nyamiša tatagwe, o kweša mmagwe bohloko bjo bogolo.

Baroma 3:14
Ba khupile mahlapa le bohloko ka melomo.

Matheu 6:14-15
[14] “Ge le lebalela ba bangwe diphošo tše ba le šitelago ka tšona, Tatagolena wa legodimong le yena o tla le lebalela tša lena.[15] Eupša ge le sa lebalele ba bangwe diphošo tša bona, gona le Tatagolena a ka se le lebalele tša lena.”

James 1:19-20
[19] Banabešo ba ba rategago, taba ye le swanetšego go e tseba ke gore motho a hlaganele go kwa, eupša a diege go bolela, a diege le go galefa.[20] Kgalefo ya motho ga e mo diriše tše Modimo a di ratago.

Baheberu 12:14-15
[14] Le phegeleleng go phedišana le bohle ka khutšo, le lekeng le go phela bophelo bjo bokgethwa, ka gobane ga go yo a tlago bona Morena a sa phele ka mokgwa woo.[15] Le hlokomele gore go se be le yo a lobago kgaugelo ya Modimo, yo e bago semela sa borokgohlwele se se rego go mela sa tliša mathata, mme sa tšhilafatša ba bantši ka mpholo wa sona.

Baefese 4:31-32
[31] Le tlogeleng metsoto, le kgalefo, le swele, le mašata, le lesebo, le lehloyo ka moka.[32] Sa lena e be go swarana ka botho le ka kwelobohloko, le swarelaneng diphošo go etša Modimo ge a le swaretše ka Kriste.

Sotho Bible 2000
© Bible Society of South Africa. All rights reserved